P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 04 Dec 2020, 13:33

Latest post of the previous page:

INDUSTRIA E QUMESHTIT

STUDIMI I PREFERENCAVE TË KONSUMATORVE PER KARAKTERISTIKAT E KOSIT.
Ky materjal paraqet një studim mbi qëndrimet e konsumatorit ndaj produkteve acido - laktik dhe preferencat e tyre për disa karakter-istika shqisore të këtyre produkte. Studimi tregoi se pjesa më e madhe e tregut ka kos tradicional, me yndyrë të plotë, me shije dhe aromë tradicionale, por kërkesat e konsumatorit për t`a pasuruar kosin me fruta po rritet, gjë që zgjeron tregun gamen e këtij produkti. Shfaqja e ushqimeve të reja simbiotike, përbë-rja e së cilëve është parapërshtatur me shijet e konsumatorit do të tërheqë gjithënje e më shumë konsumatorë.
Në vitet e fundit, vëmendja e publikut është përqendruar në maredhëniet midis ushqimi dhe shëndetit të njeriut. Përkundër besimit popullor se produktet e qumështit janë Ushqime të shëndetshme, konsumatorët shpesh u nënshtrohen një larmie të gjerë të mesazheve negative dhe pozitive në lidhje me efektet shëndetësore të konsumit të tyre. Kjo bën lidhjen midis zgjedhjeve të ushqimit dhe rezultateve në shëndetin e njeriut dhe shpesh herë ështe pjesë e debatit publik. Si rezultat, prodhuesit e produkteve te qumështit duhet të aplikojne të rejat e studimeve shkencore dhe të për-shtaten për perceptimet dhe preferencat e konsumatorit. Sipas të dhënave, një e treta e të gjithë Bullgarëve të moshës 18 - 69 vjeç. konsumojnë kos 2-3 herë në javë, dhe 40% = 4-6 herë në javë ose më shpesh. Shumica e fëmijëve (94%) të moshës 3-14 vjeç konsumojnë kosin. Më shpesh konsumi është 2-3 herë në javë (33%), 4-6 herë në javë (24%) dhe çdo ditë (26%).

1.png
1.png (91.07 KiB) Viewed 2314 times

Ndërsa Qumështi i pasuruar me aditivë të ndryshëm ka shumë nënkategori dhe një larmi aromash, gjë që e bën të vështirë përcaktimin e grupeve tipike të përdoruesve. Sidoqoftë, falë përpjekjeve të prodhuesve dhe importuesve vendas në treg gradualisht kërkohen disa lloje të ndryshme: kos i thjeshtë, kos për të pirë, kos me bifidus dhe kos me fruta.

2.png
2.png (51.97 KiB) Viewed 2314 times

Në vend te dytë pas kosit të zakonshëm është qumështi i pasuruar me bifidus, Realizon mbi 12% të xhiros totale të tregut, që është një sukses i pamoh-ueshëm sepse bakteret - bifidus janë relativisht të reja në gamën e konsumatorëve. Për dy vitet e fundit prodhimi i qumështit të thartuar (kosit) me aromë dhe qumështit me shtesa në Bullgari janë rritur me 8.4% . Çdo e katërta (25.8%) e popullsisë urbane midis moshës 15 dhe 69 konsumon kos me fruta. Ata patjetër preferohen më shumë nga gratë - 31%, me vetëm 20% të burrave. Ky konsum është më i fortë në grupin e të rinjve. Në grupin 15-19 vjeç arrin 47.5%, dhe në grupet pas 34 - normat vjetore të moshës bien ndjeshëm.
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të ofrojë udhëzime për zhvillimin e një studimi të ri për një gamë te ushqimeve të shëndetëshme sinbiotike, bazuar në një grup tjetër të produkteve acido – laktike me baktere te tjera dhe aditivët, përbërja e të cilave duhet të jetë në përputhje me shijet dhe pritjet e konsumatorit. Detyrat e mëpo-shtme kërkimore janë përshkruar për realizimin e qëllimit të caktu-ar:
• Sondazh i qëndrimeve të konsumatorit ndaj konsumit të produkteve të acidit laktik
• Përcaktimi i preferencave të përdoruesve për disa nga karakteristikat shqisore

. Metodologjia e Studimit.
Sondazhi u krye në 106 përdorues nga të gjitha grupmoshat. Grupet e studentëve dhe me të mesmen kanë pjesën më të madhe Pyetjet u bënë në formën e një pyetësori, të cilin pjesëmarrësi e lexoi në mënyrë të pavarur pyetjet dhe shkruani përgjigjet. Studentët që vizituan një studim ndërk-ombëtar u studiuan në ekspozitë bujqësore dhe përdoruesit online të faqes së internetit të IKHT.

Analiza e rezultateve.
Në sondazh, 66% e të anketuarve janë gra .41,4% e grave janë të moshës deri në 25 vjet, 37.1% - deri në 45 vjet dhe 21.4% mbi 45 vjet dhe 34% burra. Përkat-ësisht 22.2%, 61.1% dhe 17.7%.
Nga intervistat e sondazhit të kryer u zbulua se 94% e të aketuarve konsumonin - kos dhe 19% e tyre blejnë kos çdo ditë, 51% disa herë në javë, 18% disa herë në muaj dhe 10% - rrallë. Diferneca ishin shum indeferent

SI E PREFERONI KOSIN?
Më i konsumuari është kosi tradicional - 68% e të anketuarve e preferojnë ate, kos me fruta dhe një i pasuruar me bifidus ose të ngjashme. bakteret - 13%, kos I pijshëm 4% preferojnë dhe 2% - i bërë në shtëpi – kosi i zakonshem.
Rezultatet tregojnë se pavarësisht akoma pjesa kryesore e konsumatoreve preferojne kosin tradicional gjithashtu, kërkesa për kosin e pasuruar me fru-ta rritet, i cili zgjeron tregun, do të tërheqë më shumë konsumatorë.

SI DUHET TË JETE STRUKTURA E KOSIT SIPAS KERKESES?
Për të përcaktuar preferencat organoleptike që do përfshihen në pegatitjen e kosit, të anketuarve u janë bërë pyetje që për të përcaktuar shijet dhe prirjet e tyre.
Sipas studimit, struktura (konsistenca) e kosit duhet të jetë kryesisht e plote e preferojnë 52%, e të anketuarve, strukturë e butë e kerkojne 39% - , dhe 8% preferojnë kosin per pije.

3.png
3.png (44.65 KiB) Viewed 2314 times

SI DUHET TË JETE SHIJA SIPAS KONSUMATOREVE:
Për sa i përket shijes, përsëri përqindja më e madhe e konsumatorëve preferojnë shijen tradicionale të kosit - 63%, e njëjta përqindje e atyre që zgjedhin më të thartë ose shije frutash - 14%, 7% deshirojne shije te regojnë të ëmbel, dhe 2% nuk mund ta përcaktojnë

ÇFARË SHIJE PREFERONI TË MBETET NË GOJË MBASI E KENI KONSUMUAR?
Prej tyre 77% preferojne të mbetet shije acido – laktike dhe 22% - me shije frutash. 56% e të anketuarve preferojnë qumështin aroma pak e thartë, 22% - me shije frutash, por me interes është përqindja e madhe - 23% që preferojnë kosin të mos ketë erë, si 84% e tyre më parë këto kanë zgjedhur eren tradicionale të kosit, 8% - i ëmbël dhe vetëm 4% shijen e frutave.
Kosi me fruta më i disponueshem ne treg dhe qe preferohet më shum nga të anketuarit eshte me aromë luleshtrydhe - 35%, të ndjekura nga pjeshka - 19%, mjedra - 17%, manaferrë - 13% dhe kajsi - 13%. Në lidhje me frutat ekzotike, preferencat përqendrohen kos me aromë ananasi - 45%, e ndjekur nga mango - 29%, fruta pasioni - 16% dhe 4% - karabola.

4.png
4.png (87.2 KiB) Viewed 2314 times

Studimi tregoi se përqindja më e madhe e të anketuarve preferojnë përdorimin e kalciumi si shtesë - 37%, por një përqindje mjaft e madhe zgjedhin probiotikë - 29%, prodhime blete - 22% dhe fibra, e cila edhe një herë konfirmon faktin për ndërgjegjësimin e konsumatorit në ate vend për te ekuil-ibruar ushqimin e shendetshem
Lidhur me llojin e qumështit, 55% e të anketuarve preferojnë të konsumojne kos me qumësht të plotë, pasi 36% e tyre janë gra dhe 19% burra kryesisht nga gru-pmosha e mesme (15% e grave dhe 11% e burrave në këtë grup e bënë këtë zgjedhje). Kosi me pak yndyrë preferohet nga 39%, nga të cilët - 27% - gra dhe 12% - burra, si këtu zgjedhja bëhet kryesisht nga gra dhe burra të rinj në grump-oshën e mesme (Përkatësisht 15% dhe 9%). 6% e të anke-tuarve konsumojnë kos të skremuar, si përqindje midis burrave dhe grave është i barabartë.

5.png
5.png (184.17 KiB) Viewed 2314 times

KONKLUZIONI:
Studimi tregoi se pjesa më e madhe e tregut ende ka atë tradicionale, kos me yndyrë të plotë, me shije dhe aromë tradicionale, por një pjesë e kon-sumatoreve eshte për kos të pasuruar me lëndë ushqyese është gjithashtu per t`u marre ne konsiderate edhe kombinimi i preferencave per shijen që prodhuesi duhet t`i realizoje neper-mjet shtesave teknologjike dhe baktereve probiotike. Më të preferarit janë: kos me fruta me aromë si; luleshtrydhe dhe ananasi, aromë acido laktike dhe i pasuruar me kalcium dhe probiotikë.
Ekziston një interes i caktuar për sa i përket përfshirjes së të rinjve për tregun tonë fruta ekzotike - pineapple, mango, fruta pasioni dhe carambola. Kjo do të çojë në zgjerimin dhe pasurimin e listës së asortimenteve në tregun e qumështit.
Besoj se keto te dhena vlejne edhe per prodhuesit dhe konsumat-oret tone me qene se jemi ne te njëjtin Rajon dhe preferencat – traditat jane te peraferta.

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 16 Jun 2021, 10:20

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TË DHENA TE REJA KUSH MUNDET TË REFUZOJË QUMESHTIN???

Dikush refuzon plotësisht qumështin, ata thonë se ndiejnë vehten mire, të qete, lëkura përmirësohet. A është e vërtetë? Si t`a kuptojmë se kush ka nevojë për një refuzim të tillë dhe kush jo? dhe si ta zëvendësoni qumështin me produktet e tij?
Debati për përfitimet e qumështit ështe i vjeter, që diten e pare mijera vite më pare kur filloi zbutja e kafsheve filloi edhe “shamata” kjo ka spjegimet e veta sepse shume te meta qe kane disa njerez ndaj ketij ushqimi te mrekullueshem i a vejne fajin qumeshtit!!! Në thelb debati ështe reduktuar deri në ekstrem aq sa a duhet të pini qumësht të mjaftueshëm në çdo moshë apo vetëm në rini - gjatë formimit të kockave.!!!!!!
Sipas studimev te reja mbi efektet negative të galaktozës, e cila është pjesë e sheqerit të qumështit, e trajtojne këtë shqetesim në një dritë të re. Në çdo rast, ju mund t'i këshilloni njerëzit të konsumojnë produkte acido laktike. Ata ndryshojnë nga qumështi jo vetëm në një përmbajtje më të ulët galaktoze e cila akuzohet se demton shendetin tone: ata gjithashtu kanë baktere dhe acid laktik që përmirësojnë florën e zorrëve, dhe kjo, nga ana tjetër, mund të ndikojë pozitivisht në metabolizmin, statusin e antioksidantit dhe jetëgjatësinë. Mos harroni këshillat e I. I. Mechnikov për të përdorur qumësht të fermentuar KOSI bullgar çdo ditë. Argumentohet se edhe tendenca për obezitet varet nga bakteret e zorrëve.

Mosmarrëveshja – antike

Mosmarrëveshjet në lidhje me përfitimet dhe dëmet e qumështit dhe produkteve të qumështit kanë një histori të gjatë. Ekzistojnë madje disa fushata serioze ndërkombëtare kundër qumështit që u realizuan nga mbështetësit e produkteve të sojës. Ata donin të theksonin panatyrshmërinë e qumështit për njerëzit, pasi gjoja nuk ishte ushqim njerëzor. Por nëse tashmë e konceptojne produktin ushqimore nga ky kënd - vështrim, atëherë soja është një produkt edhe më i huaj për njeriun dhe mund te konsumohet vetëm pas përpunimit serioz.
Mjekësia, ndryshe nga "armiqtë e sektit të qumështit" , sillet në mënyrë korrekte, pa shtrembëruar faktet dhe duke mos fshehur efektet negative të qumështit tek disa njerez. Për shembull, dihet që kaq shumë njerëz nuk e tolerojnë laktozën - sheqerin e qumështit. Një problem tjetër është alergjia ndaj proteinave të qumështit. Të gjitha këto janë probleme të vërteta, por defekti eshte tek njerezit dhe është më mirë që keta individ të refuzojnë qumështin dhe një numër të produkteve të qumështit por nga ana tjeter po aq e domosdoshme eshte keta njerez te mos privohen nga konsumimi i pro-dukteve te qumeshtit, eshte detyra e jone si specialiste t`i orjentojme per te bere me te miren per shendetin.

Të dhëna të reja

Vitet e fundit janë publikuar të dhëna të reja negative mbi qumështin. Shkencëtarët suedezë zbuluan se konsumimi i tepërt, jo vetëm që nuk forcon kockat, por gjithashtu i bën ato më të brishta: tek gratë që pinin 3 ose më shumë gota qumësht çdo ditë, që nuk ka kuptim pse duhet te veprojne keshtu!!!!frakturat u gjetën pothuajse 2 herë më shpesh. Por nëse i shikoni këto fakte në mënyrë racionale, gjithçka nuk është aq e frikshme.

Së pari, sa njerëz pinë qumësht në doza që tejkalojnë 3 gota në ditë? Shumë pak,

Së dyti, e gjithë kjo është e lidhur vetëm me qumështin, dashamirët e kosit dhe produkteve të tjera të qumështit nuk kishin probleme të tilla, madje edhe kur konsumonin më shum qumësht, aq më të fortë janë kockat dhe më rrallë fraktura.
Galaktoza fitohet nga zberthimi i sheqerit të qumështit (laktozë). Por ështe rregulluar aq mirë sa që kur produktet e qumështit të fermentuar, pegatiten nga qumeshti, si; djathi, gjiza, shumica e laktozës dhe galaktozës, përkatësisht, shkatërrohen. Janë këto sheqerna me të cilat ushqehen bakteret e acidit laktik, dhe kur prodhohet gjiza sheqernat kalojne ne hirre dhe largohen bashke me te, pra gjiza është përgjithësisht një superfood për gratë: ka shumë kalcium dhe vitaminë D në të, më shumë sesa në qumësht
Hulumtim nga shkencëtarët zviceranë mbi përfitimet e qumështit dhe produkteve të qumështit rezultatet e hulumtimit nga shkencëtarët zviceranë mbi përfitimet shëndetësore të qumështit dhe produkteve të qumështit, faktet shkencore vërtetojnë se konsumi i këtyre produkteve rekomandohet për një numër sëmundjesh.
Zvicra është një nga vendet më të zhvilluara dhe më të pasura në botë, e cila i kushton shumë vëmendje studimit të ushqimit.
Qendra e Kërkimit të Agroskopit paraqet rezultatet e punës së shkencëtarëve në faqen e saj zyrtare. Aktualisht, problemet e cil-ësisë së produkteve të tilla ushqimore si qumështi, mishi, perimet, frutat po studiohen në mënyrë aktive.
Ky materjal diskuton dhe përmbledh rezultatet e studimeve mbi rendësinë e qumështit dhe produkteve të qumështit për shëndetin e njeriut.
Roli i qumështit dhe produkteve të qumështit në ushqimin e njeriut është i madh. Këto produkte kanë vlerë të lartë biologjike dhe ushqyese. Ato përmbajnë proteina lehtësisht të tretshëme dhe të ekuilibruara, (ku do t`i gjeni keta proteina??!!! yndyrna, karbohidrate, si dhe vitamina, minerale dhe enzima. Prandaj, produktet e qumështit janë një pjesë integrale në dietë dhe përdoren si një agjent profilaktik dhe terapeutik për sëmundje të ndryshme.
Ekzistojnë një numër sëmundjesh në të cilat rekomandohet konsumi i qumështit dhe produkteve të qumështit.
Faktet e provuara shkencërisht konfirmojnë përfitimet nga produktet e qumështit për dhëmbët dhe kockat. Qumështi përmban laktozë (sheqer qumështi), i cili nuk shkakton karies, ndryshe nga saharoza. PH i laktozës është 6.0, kurse saharozes është nën 5.0.
E dëmshme për smaltin e dhëmbëve është kur vlera e një pH-shi eshte nën 5.5. Qumështi dhe produktet e qumështit janë frenues të kariesit jo vetëm për shkak të sheqerit të qumështit që ato përm-bajnë. Ata gjithashtu përmbajnë një sasi të konsiderueshme të kalc-iumit të asimiluar lehtësisht, i cili, kur fermentohet, formon një kompleks kazinate - kalcium - fosfat (CCFC), i cili, nga ana tjetër, rrit përqendrimin e kalciumit në pështymë dhe parandalon zhvillimin e pllakes dhembeve. Kështu që qumështi dhe produktet e qumështit parandalojnë demineralizimin e dhëmbëve dhe kontribuojnë në rimineralizimin, gjithashtu kalciumi në sasi të mjaftueshme zvogëlon rrezikun e frakturave të eshtrave dhe përmirëson procesin e shërimit.
Në shumë vende mjaft të botës, kequshqyerja është e përhapur, përkatësisht mungesa e lendeve ushqyese, shkaku i të cilave, para së gjithash, është ushqimi i pabalancuar. Qumështi dhe produktet e qumështit janë lëndë ushqyese me densitet të lartë që mund të ko-ntribuojnë për një shëndet më të mirë. Ato janë të pasura me proteina dhe yndyra me cilësi të lartë dhe sigurojnë të gjitha amino-acidet e nevojshme që nuk e besoj se do t`i gjeni diku tjeter,dhe acidet yndyrore në sasi të mjaftueshme. Produktet e qumështit janë gjithashtu furnizues “të mirë” të mineraleve thelbësore: kalcium dhe fosfor, si dhe vitamina A dhe B2. Ndër llojet e ndryshme të qumë-shtit, qumështi i deleve me një nivel të lartë prodhimi të këtyre lë-ndëve ushqyese është veçanërisht i dukshëm, përveç kësaj, është gjithashtu i pasur me vitamina B1 dhe B2. Një mundësi tjetër për t'u siguruar njerëzve disa vitamina të caktuara pa përdorimin e ilaçeve speciale është konsumi i produkteve të qumështit. Edhe pse shum-ica e baktereve të acidit laktik në vetvete varen nga një sa-si e mja-ftueshme e vitaminave, ekzistojnë disa shtame mikroorganizmash që mund të sintetizojnë vitamina të tretshme në ujë, siç janë acidi folik, riboflavin dhe vitamina B12.
Për grupe të caktuara të njerëzve me një dietë të veçantë, dieta duhet të plotësojë nevojën për energji, të jetë e ekuilibruar në lëndët ushqyese bazë dhe mikronutrientët në varësi të shkallës së aktivite-tit fizik. Personat që janë aktivisht të përfshirë në sport duhet të ndjekin një dietë optimale dhe të përfshijnë një gamë të gjerë pro-duktesh në dietën e tyre. Për atletët, makronutrientët më të rënd-ësishëm janë proteinat me një përmbajtje të lartë të aminoacideve thelbësore, burimi i të cilave janë kryesisht produktet e qumështit. Përveç kësaj, proteinat që janë produkt i proteinolizës enzimatike kanë përfitime terapeutike, gjë që është e rëndësishme për atletët. Disa grupe sportistësh, veçanërisht ata që janë të përfshirë në sporte të varura nga pesha, shpesh kanë mungesë kalciumi, veçanërisht për gratë që kontrollojnë peshën e tyre dhe i përmbahen një diete të caktuar. Produktet e qumështit pa yndyrë mund të jenë një zgjidhje për këtë problem. Nëse merret rregullisht nevoja për ma-gnez, kalcium dhe fosfor plotesohen.
Ekziston një gjë e tillë si "Bramfood" - "ushqim për mendjen", i cili është i rëndësishëm vitet e fundit në studimin e produkteve që janë të dobishme për shëndetin mendorë. Eshte vërtetuar shkencërisht se acidet yndyrore omega-3 mund të ndikojnë pozitivisht në funksionimin e trurit. Ato gjenden në farat e lirit, vajin e linit, vajin e rru-shit dhe peshkun yndyror. Pak vëmendje i është kushtuar studimit të produkteve të qumështit në këtë aspekt. Vitet e fundit, janë publikuar prova se rritja e konsumit të produkteve të qumështit me përmbajtje të reduktuar të yndyrës përmirëson performancën me-ndore, si dhe një gjasë të ulët të çrregullimeve mendore.
Sidoqoftë, jo për të gjitha sëmundjet, konsumi i qumështit vlerësohet pa mëdyshje. Në rast sëmundjesh kardiovaskulare rekomandohet të parandaloni një përmbajtje të lartë të lipoproteinave me densitet të ulët (LDL) dhe, përkundrazi, të vendosni një nivel të lartë të lipoproteinave me densitet të lartë (HDL), të ashtu-quajturin kol-esterol "të mirë". Meqenëse yndyrnat e ngopura rrisin kolesterolin total dhe kolesterolin LDL, marrja e qumështit duhet të jetë e kufiz-uar. Megjithatë kurrë mos i përjashtoni ato plotësisht nga dieta, kjo është e pamundur, pasi ato janë shumë të dobishme. Në këtë dre-jtim, alternative është konsumi i produkteve të qumështit të dobët me yndyre te ulet.
Në Zvicër janë realizuar studime mbi efektin e produkteve të qum-ështit në presionin e gjakut. Qasja dietike për trajtimin e hiperte-nsionit ka treguar rezultate të mira. Me anë të një diete të përbërë kryesisht nga fruta, perime dhe produkte të qumështit me pak yndyrë, ishte e mundur të arrihej një ulje e ndjeshme e presionit të gjakut tek pacientët hipertensivë.
Në rast të sëmundjes së gurëve në veshka, preferohet të merrni kalcium nepermjet ushqimit sesa ilaçet e kalciumit. Efekti mbrojtës i këtij minerali është që kur bashkëvepron me acid oksalik, formon oksalatet e kalciumit, të cilat nuk mund të përthithen. Si rezultat, oksalatet mbeten në zorrët dhe nuk hyjnë në qarkullimin e gjakut, dhe më pas në urinë.
Studimet kanë treguar që marrja e lartë e kalciumit çon në një rre-zik më të ulët prej 34% të gurëve në veshka te burrat dhe 27% te gratë. Për më tepër, produktet e qumështit janë në vendin e parë në mesin e produkteve të lejuara për shkak të përmbajtjes së lartë të këtij makroelementi.
Në sëmundjet inflamatore reumatike, 3 deri në 4 vakte të qumësh-tit dhe produkteve të qumështit jo vetëm që plotësojnë nevojën për kalcium, por gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve. Sidoqoftë, acidi arachidonic, i cili vjen me ushqime të pa-sura me yndyrë shtazore, kontribuon në procese inflamatore. Për këtë arsye, rekomandohet të kufizoni konsumin e gjalpit, djathit, kremës dhe të jepni përparësi produkteve me pak yndyrë.
Duke përmbledhur sa më sipër, duhet të theksohet se në punimet kërkimore të shkencëtarëve zviceranë ndikimi i qumështit dhe produkteve të qumështit në trupin e njeriut është studiuar gjith-ëpërfshirës, megjithatë, disa pyetje mbeten ende të hapura. Për shembull, efekti pozitiv i produkteve të qumështit te njerëzit me sëmundje reumatike inflamatore kërkon studim të mëtejshëm dhe konfirmim shkencor. Eshtë gjithashtu e nevojshme të përcaktohet efekti i produkteve të qumështit me fraksione të ndryshme të ynd-yrës në funksionet njohëse të njeriut.

Referencat për burimet:
1. URL Warbher Zahnfreundliche Milchprodukte URL https://www.agroscope.admin.ch/.../publ ... earch.html [12.19.2016]
2. Barbara Walther Milchprodukte sind für Sportler wichtig URL https://www.agroscope.admin.ch/.../publ ... earch.html [12/20/2016]

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 18 Sep 2021, 10:34

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PËRFITIMET NGA K O S I.

Çfarë është K O S I (kiselo mljako në Bullgari = produkt acido - laktik i Rajonit të Ballkanit.
Ështe një produkt i njohur që merret nga fermentimi bakterial i qumështit. Bakteret që përdoren për të bërë kete lloj kosi fermentojnë laktozën, sheqerin natyror që gjendet në qumësht. Ky proces prodhon acid laktik, i cili më tej vepron me proteinat e pranishme duke i dhënë kosit shijen dhe strukturën unike. Kosi i zakonshëm është një produkt viskoz i bardhë, i trashë kremoze me një shije të këndshme pak të thartë.
Për fat të keq, shumica e prodhuesve shtojnë përbërës të tjerë si sheqeri dhe aromat artificiale në kos për të rritur jetëgjatësinë e tij dhe për t’i dhënë një shije më joshëse, këto lloje kosi nuk janë aq të të shëndeteshem . Nga ana tjetër, kosi i thjeshtë i pa ëmbëlsuar ka një numër përfitimesh të rëndësishme shëndetësore.

1.png
1.png (608.84 KiB) Viewed 24 times

Kiselo mljako përmban shumë kalcium - një mineral i nevojshëm për dhëmbët dhe kocka të shëndetshme. Vetëm një gotë kos sig-uron 49% të nevojave ditore të kalciumit. Për më tepër, është i pa-sur me shumë vitamina B, veçanërisht vitaminë B12 dhe riboflavinë, e cila mund të mbrojë një person nga sëmundjet e zemrës dhe disa defekte kongjenitale të tubit nervor. Një gotë kos siguron gjithash-tu 38% të kërkesës ditore të fosforit, 12% të magnezit dhe 18% të kaliumit. Këto minerale janë thelbësore për rregullimin e presionit të gjakut, metabolizmit dhe shëndetit të kockave.
. Kiselo mljako ka shumë proteina, siguron një sasi mbresëlënëse të proteinave - rreth 12 g proteina për 200 g kos. Marrja e mjaftueshme e proteinave është e rëndësishme për rregullimin e oreksit, pasi rrit prodhimin e hormoneve që sinjalizojnë ngopjen. Kjo mund të zvogëlojë automatikisht numrin e kalorive që konsumoni në përgjithësi, gjë që ndihmon në kontrollin e peshës.
. Disa lloje të kosit mund të mbështesin shëndetin e tretjes kosi detyrimisht duhet të përmbajë baktere të gjalla (probiotikë), të cilat janë ose pjesë e majasë ose shtohen pas pasterizimit. Ato mund të jenë të dobishme për shëndetin e tretjes. Disa lloje të probiotikëve, të tilla si bifidobacteria dhe lactobacilli, janë treguar të afta për të zvogëluar simptomat e sindromës së zorrës së irrituar. Përveç kësaj, disa studime kanë zbuluar se probiotikët mund të mbrojnë nga diarreja e shkaktuar nga antibiotikët, si dhe nga kapsllëku.
2.png
2.png (1014.23 KiB) Viewed 24 times

Kiselo mljako - KOSI i jonë, mund të forcojë sistemin imunitar
Konsumimi i rregullt i kosit - veçanërisht nëse përmban probiotikë - mund të forcojë sistemin imunitar dhe të zvogëlojë gjasat e prekjes nga sëmundja. Probiotikët gjithashtu ulin inflamacionin në problemet shëndetësore të tilla si infeksionet virale dhe çrregullimet e zorrëve. Studimet tregojnë se në disa raste, probiotikët gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e frekuencës, kohëzgjatjes dhe ashpërsisë së ftohjes së zakonshme. Kosi i pasuruar me vitaminë D mund të forcojë më tej sistemin imunitar. Vitamina D ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të tilla si ftohja e zakonshme dhe gripi.
. Kosi mund të mbrojë nga osteoporoza Kosi përmban disa lëndë ushqyese thelbësore për ruajtjen e shëndetit të kockave, duke përfshirë kalcium, proteina, kalium, fosfor dhe ndonjëherë vitaminë D. Të gjitha këto vitamina dhe minerale janë veçanërisht të dobishme në parandalimin e oste-oporozës, një gjendje e karakterizuar nga dobësimi i kockave.
. Kosi mund të përmirësojë shëndetin e zemrës Përmbajtja e yndyrës në kos është një nga arsyet pse përfitimet e tij shëndetësore janë të disku-tueshme. Përmban kryesisht yndyrna të ngopura, me një sasi të vogël të acideve yndyrore të pangopura. Yndyrnat e ngopura më parë janë menduar se shkaktojnë sëmundje të zemrës, por hulumtimet aktuale tregojnë se nuk është kështu. Nuk ka asnjë provë konkrete që yndyrnat në kos janë të dëmë-shme. Në fakt, kosi mund të përfitojë edhe shëndetin e zemrës. Disa studime tregojnë se ngrënia e yndyrave të ngopura nga produktet me yndyrë të plotë rrit kolesterolin “e mirë” HDL, i cili mund të përmirësojë shë-ndetin e zemrës. Studime të tjera kanë zbuluar se pirja e kosit zvogëlon incidencën e përgjithshme të sëmundjeve të zemrës.

3.png
3.png (1016.91 KiB) Viewed 24 times

.
. Kiselo mljako mund të ndihmojë në ekuilibrin e peshës trupore
Duke qenë i pasur me proteina, me ndihmën e kalciumit kiselo mljako ndihmon në rritjen e niveleve të hormoneve që ulin oreksin, siç janë peptidi YY dhe GLP-1. Përveç kësaj, disa studime kanë zbuluar se konsumi i kosit shoqërohet me peshë më të ulët trupore, përqindje të yndyrës trupore dhe peri-metrin e belit. Studime të tjera tregojnë se ata që konsumojnë kos kanë tendencë për të ngrënë më mirë në përgjithësi sesa ata që nuk e konsumojnë atë. Kjo është pjesërisht për shkak të përmbajtjes së saj më të lartë të lëndëve ushqyese krahasuar me përmbajtjen e saj mjaft të ulët të kalorive. Sidoqoftë, disa njerëz duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm kur marrin kos, me aciditet te ulet dhe ne sasi te moderuar pasi kjo mund të çojë në shqetesime ne stomak.

Kosi është armiku numër një i stresit

Studiuesit amerikanë kanë zbuluar se burrat e moshuar që nuk flenë sa duhet janë në rrezik të problemeve të gjakut dhe, më saktësisht, të hipert-ensionit. Rezultatet e studimit tregojnë se mungesa e gjumit të thellë rrit rrezikun e presionit të lartë të gjakut me rreth dy herë. Dihet që mbipesha, pirja e duhanit dhe të tjerët. janë faktorë rreziku për presionin e lartë të gjakut, por studimet e reja vërtetojnë se më e rrezikshmja është mungesa e gjumit të mjaftueshëm ose të mirë. Kjo është arsyeja pse mjekët këshillojnë pacientët të luftojnë stresin për të siguruar një gjumë të mirë të natës.
Edhe studiuesit irlandezë kanë arritur në konkluzionin se jogurti - kosi është produkti për të cilin kanë nevojë njerëzit me gjumë të dobët. Kiselo mljako, për të cilin Bullgaria është krenare, është një antidepresiv natyral dhe ndihmon në lehtësimin e çrregullimeve mendore. Problemet e stomakut mund të shkaktojnë depresion dhe probleme të shëndetit mendor, si dhe të jenë një burim i vazhdueshëm i stresit. Probiotikët aktivë në qumësht kanë një efekt të dobishëm në florën e zorrëve dhe qetësojnë stomakun.
Studiuesit shpresojnë që kërkimet shkencore shtesë, do të provojnë të njëjtën efektshmëri te njerëzit, duke çuar në ndryshime në trajtimin e dep-resionit. Ka ushqime të tjera që kanë efekte anti-stres. Këto janë boronicat, brokoli, pjepri, agrumet, kungull i njomë, vezët, peshku, prodhimet e detit, hudhra, speci jeshil, lakra e kuqe, patatet e ëmbla, domatet - të gjitha ushqimet që përmbajnë anti-oksidantë. Përmbajnë vitaminë B6 dhe vitaminë B12, avokado, bizele, gjalpë kikiriku, salmon, spinaq, fara luledielli, domate, arra, vezë,- gjithashtu. Për shkak të kalciumit dhe magnezit që përmbahen në djathin e verdhë dhe kosin, ato gjithashtu mund të konsiderohen produkte qetësuese sepse relaksojnë fijet muskulore.

4.png
4.png (270.61 KiB) Viewed 24 times

Hani kos - zvogëlon stresin dhe na rinon

Për fuqinë shëruese të kosit bullgar tashmë është folur shumë, dhe fama e tij ka kaluar prej kohësh kufijtë e vend – lindjes. Sidoqoftë, ka ende studime të panumërta për të provuar saktësisht se për çfarë është i mirë dhe nëse kosi modern, i cili shpesh here nuk ka asnjë lidhje me atë që kanë konsumuar prindërit, gjyshërit, a i ka ato cilësi për të cilat dihet.
Kjo është arsyeja pse këtu do t'ju tregojmë se çfarë vërtetohet për kosin bullgar dhe pse është e dobishme ta hani atë: - Kosi bullgar ka reputacionin e një superushqimi sepse përveç që është shumë i shijshëm, përmban proteina të vlefshme, magnez, kalcium, kalium, fosfor dhe vitamina. Nëse jeni më-suar të hani disa lugë kos në ditë, do të zvogëloni procesin e plakjes së trupit tuaj dhe do të rinoheni, dhe kjo është provuar shkencërisht. Nuk është rastësi që kosi përdoret për të bërë shumë [maska shtëpiake për fytyrën dhe trupin] dhe është një përbërës në maska për flokë të shëndetshëm;

5.png
5.png (580.09 KiB) Viewed 24 times


Kiselo mljako, po e zvogëlon stresin dhe ndihmon në uljen e tensionit .

. Ndihmon gjithashtu për të arritur gjumë të shëndetshëm;
- Nëse konsumoni kos të rregullt, do të mbroni veten nga gripi dhe ftohjet, pasi substancat që përmbahen në të veprojnë si një imunostimulues;
- Mund të bëni edhe një dietë detoksike, e cila shprehet vetëm në marrjen e kosit për një ditë. Sidoqoftë, mos konsumoni asgjë tjetër. Në këtë mënyrë do të pastroni trupin tuaj nga toksinat e grumbulluara dhe menjëherë do të ndiheni më të freskët;
- Sipas studimeve të fundit, nëse pini mjaft kos, mund të luftoni me sukses edhe Parkinsonin. Ky pretendim nuk është provuar ende, por shumica e ekspertëve besojnë se në vetëm disa vjet, të gjithë të sëmurët me Parkinson do të renditen midis konsumatoreve të rregullt të KISELO MLJAKO.
-- Kiselo Mljako funksionon mirë në psoriazë, dhe mund të konsumohet drejtpërdrejt ose të përdoret si kompresë në zonat e prekura.

Çfarë kosi të konsumoni

Kosi është një produkt i lashtë bullgar dhe ka qenë i pranishëm në tryezën e ketij populli për shekuj me radhë.
Kur do të bëni zgjedhjen në rrjetin e tregetise, specialistet e ketij vendi keshillojne se është e domosdoshme dhe teper e rëndësishme të dini se me ligj Kiselo mljako prodhohet vetëm nga qumështi që plotëson rregulloret e legjislacionit bullgar dhe evropian dhe eshtë e papranueshme të përdoren për-bërës të tjerë, përfshirë. qumësht pluhur, niseshte, konservantë, etj.
Eshte ndër produktet që kanë jo vetëm vlerën më të madhe ushqyese, por edhe përfitimet më të mëdha për shëndetin e njeriut. Kiselo mljako, i cili në të kaluarën prodhohej kryesisht vetëm në Rajonin e Ballkanit, tani prodhohet në të gjithë botën dhe është i disponueshëm në të gjitha format dhe shi-jet.
Ekspertet bullgar keshillojnë; “Para se të merrni një nga dhjetëra llojet që janë në dispozicion në dyqanet në vendin tonë, duhet të keni parasysh se kosi në dukje i dobishëm mund të bëhet një kurth, nëse nuk i kushtoni vëmendje asaj që blini.”
Pra kudo në botë ndjehet fryma tjetersimit, që do te thote “liri e madhe” ne ndryshimin e tregueseve te standartit, që ne fakt STANDARTI = duhet të jetë nje marreveshtje e shkruar midis prodhuesit – tregetuesit – konsumatoret .

Këshillë №1 - Zgjidhni më të zakonshmin.
Siç e kemi thënë tashmë, për përgatitjen e kosit ju duhet vetëm qumësht i freskët i lopës dhe. dy specie të baktereve të gjalla Lactobacillus bulgaricus dhe streptococcus thermophilus., të cilat janë në një marrëdhënie simbiotike. Këto mikroorganizma janë përgjegjës për shndërrimin e qumështit në kiselo mljako si dhe vetitë e tij të dobishme.
Nëse dëshironi, atëherë mund të shtoni JU; sheqer, mjaltë, fruta të thata ose të freskëta.
Mos blini kiselo mljako që kanë shumë aditivë. Shmangni kiselo mljako që etiketohen se përmbajnë ëmbëlsues artificialë ose yndyrna të hidrogje-nizuara.
Këshillë 2 - Kushtojini vëmendje përmbajtjes së kalciumit. Po, të gjithë jogurtet përmbajnë kalcium, i cili është thelbësor për shëndetin e kockave, por jo të gjithë kanë të njëjtën përmbajtje. Zgjidhni ate që përmban të paktën 15 për qind të sasisë së rekomanduar ditore të kalciumit, i cili është 1000 mg për një të rritur.
Këshillë № 3 - Mos e vini vehten në siklet duke pretenduar Kiselo mljako me permbajtje të larte yndyre!!!!!!
Por zgjedhja më me mend do të ishte kiselo mljako me gjyse yndyre rreth 1,5%.
Këshillë №4 - Zgjidhni qumësht me baktere të mira Bakteret e mira ose të ashtuquajturit probiotikë janë shumë të ngjashëm me bakteret që banojnë në sistemin tretës të njeriut. Këto baktere mbështesin tretjen dhe funksionimin e traktit gastrointestinal. Fatkeqësisht, pas trajtimit të nxehtësisë së cilës pjesë e qumështit i nënshtrohet, ato zhduken.
Këshillë № 5 - Mos blini kos të ëmbël është më mirë të mos blini kos të ëmbël ose qumësht që përmban fruta (natyral ose jo aq shumë. Kosi normalisht përmban një përqindje të caktuar sheqeri të qumështit, të ashtuquajturën laktozë. Nëse i shtoni asaj përqindjen e sheqerit të shtuar, si dhe sheqerin në fruta, ju do të merrni një produkt mjaft jo-dietik.
Këshillë №6 - Lexoni me kujdes etiketat Kur blini ndonjë gjë, është jashtëzakonisht e rëndësishme të lexoni etiketën e saj. Në etikten e kiselo mjako mund të zbuloni nëse ai përmban probiotikë të rëndësishëm ose mikroorganizma të tjera të gjalla të shtuara. Mbani në mend se permbajtja me shumice e probiotikeve te gjalle nuk do të thotë domosdoshmërisht kiselo mljako më i mirë ose më i dobishëm, eshte kerkese e domosdoshme por po aq e rendesishme eshte lloji i mikroflores dhe mbasi jeni informuar se cilat baktere do te jene më te dobishme, zgjidhni ate qe quhet “mjedisi i artë.

6.png
6.png (748.82 KiB) Viewed 24 times

Kosi bullgar lufton me Parkinsonin

Kiselo mljako i PRODHUAR NË BULLGARI po e theksoj; është në gjendje të luftojë sëmundjen e Parkinsonit. Zbulimi i pabesueshëm u bë nga shkenc-ëtarët gjermanë, Kosi bullgar është bërë një sensacion i vërtetë për mediat gjermane. Sipas ekspertëve, vetëm dy substanca mund të riparojnë qelizat nervore dhe, për habinë tonë të madhe, ato gjenden në frutat e papjekura dhe në kosin tonë. Në sëmundjen e Parkinsonit, janë pikërisht këta neurone që prodhojnë dopaminë që degjenerojnë. Një nga faktorët përgjegjës për gjendjen është një gen i dëmtuar i quajtur DJ-1. Parandalon acidin glukonik dhe laktatin D (-) - të arrijnë në neuronet për të cilat këto dy substanca janë jetike. Sidoqoftë, ekspertët nga Max Planck kanë zbuluar se lakti D (-) - i pranishëm në kosin cilësor Bullgar, mund të merret me këtë problem, por ende nuk ka krijuar mekanizmin e saktë për këtë. Në botimin gjerman të Bild-Zeitung, kiselo mljako vlerësohet si i shijshëm dhe i pasur me baktere të dobishme. Për dekada, shkencëtarët kanë besuar se ka veti të veçanta sepse fshatarët në Bullgari arrijnë një moshë shumë të madhe dha ka shum 100-vjeçarë thuhet gjithashtu.
Sipas një prej shkencëtarëve Anthony Hyman, konsumi i kosit bullgar mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjes së Parkinsonit. Një nga ekspertet, në ekipin tonë të hulumtimit tashmë e ha rregullisht, tha Hyman. Sidoqoftë, në mënyrë që kiselo mljako të përdoret gjerësisht si një kurë për Parkin-sonin, nevojiten teste të thelluara mjekësore, dhe ekipi i shkencëtarëve të Hyman thekson se nuk ka ndonjë trajnim të nevojshëm serioz mjekësor. Sidoqoftë, ai dhe kolegët e tij planifikojnë të patentojnë zbulimin e tyre dhe të fillojnë kompaninë e tyre. Hyman nuk mund të parashikojë nëse kosi bullgar së shpejti do të shfaqet në supermarketet gjermane, por ai premton se ai dhe ekipi i tij do t`i hyjnë punës sa më shpejt që të dalin rezultatet molekulare dhe mjekët të jenë gati për kërkimet e tyre. Nëse i gjithë ky proces do të zgjasë një, dy apo tre vjet, nuk mund të themi tani. Por një gjë është e sigurt - ne kemi bërë një hap të madh përpara, thotë me krenari shkencëtari.

Jogurti ; A do të zëvendësojë kosin bullgar!!!!

Ditët e fundit, ka pasur shumë zhurmë në lidhje me kërkesën e tre kompanive të mëdha, prodhuesve të KISELO MLJAKO, për një ndryshim në mënyrën e prodhimit të kosit bullgar. Iniciatorët e kërkesës për ndryshimin e standardit shtetëror bullgar për kosin janë kompani të huaja - prodhuesit dolën me dy kërkesa kryesore :
- për të ndryshuar raportin e baktereve - Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus, si dhe për të lejuar që kiselo mljako të shitet në paketa të ndryshme nga ato të miratuara nga standardi.
Pas një reagimi të fortë publik dhe institucional, iniciatorët e ndryshimit hoqën kërkesën e tyre të parë, por ende këmbëngulin që kosi bullgar të lejohet të shitet në paketim më të lirë.
Sidoqoftë, ekspertët janë kundërshtarë të vendosur të idesë së ndryshimit të kerkesave ekzistuese standarde, sepse kjo do të ndalonte fermentimin tradicional Bullgar. Me fjalë të tjera - ndryshimi i paketimit do të vrasë kosin bullgar dhe vetëm kos i thjeshtë do të shitet në dyqane, duke humbur cilësit, prodhuesit i u drejtuan organeve më të larta por pergjigjet janë kategorikisht kundër ndryshimit të standardit shtetëror Bullgar. Sipas normave aktuale, kiselo mljako mund të paketohet dhe të ofrohet vetëm në qelq, qeramike dhe polistireni. Të gjitha paketimet e tjera do të dëmtojnë vetitë e produktit dhe do të ndalojnë procesin e fermentimit.
Kërkesa e këtyre tre kompanive është që të përfshijnë në këtë listë të gjitha paketimet e destinuara për kontakt me ushqimin, qëllimi është që të mundësohet kiselo mljako të transportohet dhe shitet në pako polipropileni. Paketimi me polipropilen është shumë më i lirë, gjë që do të garantonte fitime shumë më të mëdha për prodhuesit. Dikasteri perkates dhe Ministria e Bujqësisë ka kundërshtuar me forcë kërkesat e kërkuesve. Instituti për Standardizim është gati të marrë një vendim për rastin.

Kosi bullgar është një produkt i preferuar i amerikanëve

Kosi bullgar zuri vendin e parë në kategorinë e produkteve të qumështit në renditjen e Ushqimeve të Qumështit, i cili mbahet çdo vit në Shtetet e Bashkuara. Kosi i vlerësuar është nga marka Trimona. Prodhohet nga Atanas Valev nga Plovdiv, i cili jeton në New York prej vitesh. Maja tipike bullgare me lactobacillus bulgaricus përdoret për prodhimin e kiselo mljako, dhe nuk i shtohen produkte konservantë ose trashës që rrisin viskozitetin. Renditja në Ushqimet e Qumështit bazohet në votimin në internet, i cili përfshiu 7000 përdorues të regjistruar. Në sondazhe, pjesëmarrësit duhej të tregonin 10 më të mirët nga 30 produktet e propozuara. Prodhuesit e akullores, djathit dhe qumështit kanë gjetur një vend në listë. Trimona ka aplikuar si një produkt tërësisht organik i bërë nga qumështi pa OMGJ, gluten ose sheqer, raporton Dairy Foods. Slogani reklamues i kosit thotë: Lërini Grekët filozofët e tyre, lini kosin tek ne.
Tre vjet më parë, e njëjta markë e kiselo mljako arriti në finalet e konkursit Made in America, i cili organizohet nga prezantuesja e famshme e TV Martha Stewart. Konkurrenca është shumë e popullarizuar në Shtetet e Bashkuara dhe më pas produkti tradicional Bullgar arriti të kualifikohej në kategorinë e Ushqimit, Bujqësisë dhe Qëndrueshmërisë.

7.png
7.png (717.29 KiB) Viewed 24 times

Dieta që përmban kiselo mljako.
Dihet që kiselo mljako është një produkt shumë i dobishëm, dhe konsumimi i tij gjate ditës me kos jo vetëm që ndihmon në humbjen e peshës, por përmirëson gjendjen e përgjithshme të trupit, një dietë ku perfshihet kosi ndihmon per pastrimin e stomakun nga toksinat. Përmbajtja optimale e yndyrës është 2.5 përqind.

8.png
8.png (479.3 KiB) Viewed 24 times


Hani kos kundër diabetit
Studime te shumëta kane konfirmuar se jogurti ndihmon në luften kunder diabetit Tip, 2, nga ana tjeter tashmë ështe e vertetuar se duke konsumuar kiselo mljako dyfishohet kjo dobi per shendetin tone.
Rreziku i diabetit të tipit 2 mund të zvogëlohet nëse hamë një filxhan kos në ditë, thonë shkencëtarët. Studimi është britanik dhe sipas rezultateve, jo vetëm kosi ka një efekt pozitiv në shëndetin tonë por edhe produkte të tjera të qumështit me pak yndyrë, të tilla si djathi i freskët dhe gjiza, gjith-ashtu zvogëlojnë rrezikun e diabetit, thonë ekspertët. Me konsum të rregullt dhe një kombinim të produkteve të ndryshme të qumështit, shansi për të mbrojtur veten nga kjo sëmundje është 24%. Arsyeja që këto produkte janë veçanërisht të përshtatshme për parandalimin e diabetit qëndron në bakteret probi-otike dhe formën e veçantë të vitaminës K që ato përmbajnë. Sipas studiuesve nga Universiteti i Kembrixhit, ky është studimi i parë në të cilin zakonet e të ngrënit regjistrohen paraprakisht dhe qëllimi është të testohet nëse ato mund të ndikojnë në rrezikun e shfaqjes së diabetit.
Sipas Dr. Nita Foroy, që kreu të gjithë studimin, informon se është gjetur një produkt që mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe është shumë inkurajues. Dr. Foroy shpjegon se më shumë hulumtime po bëhen mbi ushqimet që mund të rrisin rrezikun e diabetit sesa mbi ato që mund të na mbrojnë. Kiselo mljako nuk është produkti i parë ushqimor që shkencëtarët pretendojnë se na mbron nga sëmundja. Diabeti dhe faktorët e rrezikut që rrethojnë sëmundjen janë studjuar nga shkencëtarët në të gjithë botën. Disa kohë më parë, një studim tjetër i kryer nga ekspertë australianë të Universitetit Melburnit tregoi se ngrënia e më shumë sallatave dhe perimeve gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit të tipit 2.

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest