KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 02 Nov 2016, 09:18

KONTROLLI TEKNIK NË INDUSTRINË E QUMËSHTIT

Nëpërmjet të dhënave të kontrollit tekniko-kimik njihet gjëndja që nga pranimi i qumështit e deri në shpërndarjen e produkteve të gatëshme. Në çfarëdo niveli mekanizimi që të jetë qendra e përpunimit që nga artizanale e deri tek ato me kompjuter mbi bazën e të dhënave orientohet procesi teknologjik në çdo fazë.
KONTROLLI ORGANO-LEPTIK,1. Specialistë me përvojë në këtë sektor përcaktojnë treguesit: shija, era, ngjyra dhe strukturën e produkteve, ky lloj kontrolli ndihmon në analizat tekniko-kimike.
KONTROLLI MIKROBIOLOGJIK2. , përcakton llojin dhe sasinë e mikrogjallesave në lëndën e parë dhe produktet e gatëshme e një rol të rëndësishëm ka gjatë procesit teknologjik, sipas ngarkesës bakteriale, bëhet i mundur zhvillimi i mikroflorës së dobishme dhe pengohet mikroflora e padëshiruar.
KONTROLLI TEKNIKO-KIMIK, 3. përcakton treguesit kryesorë në përbërjen dhe vetitë e lëndës së parë – qumështit dhe mbi këtë bazë destinohet për prodhim, kontrollon ecurinë e prodhimit, përcakton treguesit dhe përbërësit e produkteve të gatëshme duke plotësuar kërkesat e standardit. Nuk mund të dalë produkt nga fabrika pa qenë analizuar për të gjithë treguesit.
Kryerja e analizave bëhet në vartësi me shkallën e mekanizimit. Është e nevojshme t’i kujtojmë metodat klasike, sepse janë të thjeshta dhe mjaft të sakta dhe ajo që ka rëndësi mund të zbatohen në çdo nivel. Nga ana tjetër duhet të njohim mënyrat e avancuara ku kryerja e analizave bëhet me aparatura moderne, të shpejta dhe të sakta por që kërkojnë personel me nivel të lartë kualifikimi. Në vartësi të rezultateve, aparatura të veçanta në mënyrë automatike bëjnë manovrimet në procesin teknologjik duke lehtësuar teknologun. I gjithë ky kontroll teknik në një fabrikë për përpunimin e qumështit kryhet dhe drejtohet nga kuadri inxhinjero-teknik. Për këtë funksionojnë:

LABORATORI I PRANIMIT TË QUMËSHTIT – Ndodhet pikërisht në repartin e pranimit. Është i pajisur me mjetet dhe aparaturat e nevojshme për të bërë vlerësimin organo-leptik-pastërtinë – si dhe për të përcaktuar të gjithë treguesit fiziko-kimikë që përfshin standardi dhe bën të mundur vlerësimin e plotë të lëndës së parë. Të gjitha të dhënat shënohen në regjistrin përkatës. Me këto rezultate njihet edhe produktori (fermat).

LABORATORI MIKROBIOLOGJIK. Fabrika me shkallë të lartë mekanizimi që ka personelin teknik të kualifikuar dhe që zbaton teknologjinë bashkëkohore, ka një laborator të tillë. Nëpërmjet analizave mikrobiologjike: përcakton ngarkesën bakteriale në lëndën e parë, në pajisjet dhe makineritë teknologjike, përcakton llojin e mikroflorës, stadin e zhvillimit, bën përgatitjen e kulturave të pastërta bakteriale (TEKNIKE) kontrollon nga ana bakteriale mjetet e punës, pajisjet, makineritë, është një sinjal i besueshëm për cilësinë e pastrimit dhe dizinfektimit.

LABORATORI QENDROR FIZIKO-KIMIK. Është i pajisur me të gjitha pajisjet, mjetet dhe kimikatet që duhen për përgatitjen e solucioneve, për kryerjen e analizave fiziko-kimike, kontro-llon proceset teknologjike në çdo etapë dhe mbi këtë bazë personeli inxhinjero-teknik jep udhëzimet teknike përkatëse.
Në këtë laborator zbulohen difektet në prodhim dhe masat që duhen marrë. Këtu analizohen lëndët ndihmëse, lëndët djegëse, uji si dhe materialet e ndryshme. Në laboratorin qëndror përgatiten solucionet për laboratorët e tjerë. Në një laborator të pajisur mirë mund të ndërmerren studime shkencore.

Disa kërkesa për punën në laborator. Laboratori fiziko-kimik është ambjent special ku kryhen analiza ose përgatiten solucione kimike. Ata që punojnë në laborator duhet të kenë njohuritë përkatëse dhe përvojë praktike për t’i kryer me saktësi detyrat që i ngarkohen. Para se të fillohet puna në laborator duhet të njihen dhe të zbatohen disa rregulla:
. Laboratori mbahet pastër
. Në vendin e punës ku kryhen analizat duhet të ketë VETËM aparaturat, pajisjet, qelqurinat dhe reaktivët e nevojshëm.
. Çdo reaktiv në qelq ka etiketën ku shënohet: Emri i reaktivit, formula kimike, karakteristikat; i pastër për analizë (KIMIKISHT I PASTËR…. MOLAR, NORMAL, PËRQINDJA. Për ato kimikate që pësojnë ndryshime gjatë ruajtjes të vihet në etiketë deri kur mund të shfrytëzohen.
. Mbas përdorimit të reaktivëve enët të mbahen absolutisht pastër.
. Raftet ku ndodhen reaktivët të mbahen mbyllur. Hapen vetëm kur përdoren
. Reaktivët e ngurtë dhe të lëngët, në asnjë rast të mos preken me dorë por vetëm me lugë speciale ose pipetë. Nga shishja të merret vetëm sasia e nevojshme për analizë në qoftë se merret më shumë, teprica të mos kthehet tek reaktivi sepse e ndot. Nuk duhet të ndërrohen tapat e shisheve midis tyre.
. Kur mbyllet shishja e reaktivit me tapë, të mos preket ana që është nga brenda.
. Analizat të kryhen me sasi të vogla reaktivi duke respektuar metodikën e analizave.
. Mbas mbarimit të punës, vendi i punës pastrohet mirë dhe çdo gjë vendoset në vendin e përhershëm

KUJDES! DISA RREGULLA PËR NJË PUNË TË PARREZIKSHME

. Rregullat e sigurimit duhet të përvetësohen mirë dhe të zbatohen në laborator. Punonjësit njihen paraprakisht me pajisjet dhe aparaturat.
. Kur kryen analizën duhet mbajtur qëndrim DREJTË trupi, të mos punohet me veshje të rënda.
. Gjatë thithjes me pipetë, shishja duhet të jetë me etiketë nga fytyra. Pipeta vendoset poshtë pa rënë pika mbi tavolinë, rroba etj.
. Kur punohet me acide të fortë dhe baza duhet të ruhen disa kushte:
Shishet, reaktivët, demazhanet që mbajnë acide të fortë ose baza është e detyrueshme të kenë amballazhim MBROJTËS.
Gjatë matjes, zbrazjes ose hollimit të acideve dhe bazave ose gjatë copëtimit të sodës natriumit të ngurtë DETYRIMISHT duhet të kesh SYZA MBROJTËSE.
Acidet hidhen vetëm nëpërmjet - HINKËS. Gjatë hollimit të acidit sulfurik KUJDES! ACIDI HIDHET NË UJË dhe trazohet me shufër qelqi. Soda kaustike tretet duke u trazuar në një enë me grykë te gjerë. Acidet dhe alkooli amilik është mirë të hidhen me pipetë automatike ose në mungesë të tyre, patjetër të përdoret pipetë me rezervuar mbrojtës.
Kur bëhet mbyllja e butirometrit me tapë gome, këshillohet të mbështillet me një leckë - të thatë. Kur janë disa analiza paralel përdoren mjete mbrojtëse, kuti metalike ose plastmasi. Kur tundet butirometri për të bërë tretjen sa më shpejt, mos të jetë tapa nga vetja. Kur bën lëvizjen e tapës për të çuar nivelin e yndyrës tek një ndarje e plotë, butirometri mbahet në pjesën e gjerë.
Është e ndaluar RREPTËSISHT të hidhet përmbajtja e butirometrit në lavaman – kanalizime, por vetëm në një enë të posaçme me hinkë.
Afër vendit ku kryhen analiza me acide, të ketë kavanoz me 0.5% të solucionit bikar- bonat (0.5 gr NaHCO3 në erlemajer 100 ml ujë i distiluar deri te vija) si dhe sodë bikarbonat pluhur. Në qoftë se bie acid në dorë apo fytyrë menjëherë vendi fshihet me leckë të thatë, lahet me ujë dhe me solucion të dobët të sodës bikarbonat dhe përsëri lahet me ujë.
Në qoftë se mbi rroba bie acid, neutralizohet menjëherë me sodë dhe pastrohet me - ujë.
Në qoftë se punohet me përzierje bikromati, ruhen të njëjtat rregulla si me acidet.-
Në qoftë se në centrifugën Gerber është thyer një butimetër, vendi pastrohet me solucion sode disa herë dhe me ujë të pastër pastaj fshihet me leckë të thatë.
Kur punohet me amonjak ose lëndë të tjera që avullojnë duhet të ketë oxhak në vendin e punës.
Në rastet kur përmbajtja në epruvetë vlon, gryka e saj duhet të mbahet larg vetes.
Kur përdoren lëndë që digjen lehtë (benzinë – eter – spirt etj) të mos përdoren afër flakës dhe pajisjeve ngrohëse.
Asnjëherë të mos bëhet vlerësimi organo-leptik për mostrat e qumështit që janë me lëndë konservuese.
Mos prek çelësat elektrike dhe prizat me duar të lagura.
Në laborator gjithnjë duhet të ketë aparat për fikje zjarri dhe të njihen punonjësit me përdorimin e tyre.
Ndalohet kategorikisht të pihet ujë me enët që punohet në laborator.


2. ANALIZATORI EKOMILK

Eshte arritje e admirueshme kjo çfare na ofron shkenca, ANALIZATORET, disa nga perpunuesit e qumeshtit nuk u a dine kimetin POR un kur kujtoj ne kohen tone per te percaktuar p.sh. nje tregues (proteinat ne qumesht) vertete Metoda Kjeldal eshte e sakte por sa jane te sakta solucionet qe nevojiten apo aftesia dhe kujdesi i laboranteve etj......???? pa llogaritur kohen e stergjatur per te nxjerre rezultatin, ndersa me keta ANALIZATOR magjik per kohe te shkurte - disa sekonda jep rezultatine sakte!.
Midis shumellojshmeriose te ANALIZATOREVE te cilet mund t`shikoni ne Librin - 3 eshte edhe EKOMILK.
Analizatori EKOMILK
Eshte instrument qe perdoret gjeresisht per percaktimin e tregueseve fiziko – kimike ne qumesht, eshte disa llojesh, midis aparaturave te tilla eshte EKOMILKU i cili punon me Ultratinguj:
- Ekomilk Standard - 6 parametra 180 sek. Cikli mates
- Ekomilk Standard - 6 parametra 120 sek. Cikli mates
- Ekomilk - M - 6 parametra 90 sek Cikli mates;
- Ekomilk – Ultra – 6 parametra 40 sek. Cikli mates;
- Ekomilk - Ultra-Pro - 6 parametra 30 sek Cikli mates
- Ekomilk - Total - 10 Parametra 40 sek. Cikli mates
Analizatorët e Qumështit te llojit EKOMILK janë të destinuar për përcaktimin e përmbajtjes së yndyrës, lëndët e thata pa yndyrë, proteinat, densitetin, laktozen, numri krioskopik, përqindja e shtesës së ujit, Ph dhe temperaturen dhe përçueshmërine
në qumështin e freskët dhe të pasterizuar për të gjithë llojet e qumështrave.
Çdo Model shoqerohet me keto aksesore:
- Kabëll 12 V me ekstrem për ndezje në automobile.
- 2 gota plastike
- CD me softer kompjuteri.
- RS232 për t`u lidhë me kompjuterin.
- Udhëzues.
Të gjithë MODELEVE mund t`u aplikohet shtesë:
- Sistemi për matjen e Ph,termometër dixhital dhe solucione.
- Sistemi për matjen e perçushmerisë dhe solucione kalibruese.
- Sistemi për mbledhjen e të dhënave. Ekomilk Ultra Milk Analyzer
Ekomilk ultra ultrasonic milk analizator percakton: Lenden e thate pa yndyre, Ph, temperaturen, konduktivitetin, proteinat, densitetin.
Te dhenat teknike
Parametrat Limitet
Yndyre 0 ~ 15%
Lenda e thate 0 ~ 15%
Shtesa e ujit 0 ~ 100%
Perseriteshmeria — ± 0.05%
Gabimet — ±0.10%
Volumi — 20 ml
Ushqimi — 220 Volt AC ± 5% /12 Volt DC
Konsumi i energjise — 30 Watt
Temperatura e ambjentit — 15 ~35°C
Dimensionet — 95 x 300 x 250 mm
Pesha — 3.0 kg
Ports RS 232 Serial / Printer
Ekomilk Ultra

1.png
1.png (45.76 KiB) Viewed 19586 times


3. KRIPOSJA E DJATHIT

Disa "teknolog" kane gjetur si te vetmen zgjidhje per te qendruar djathi edhe ne temperatura te kompromentuara PO eshte e vertete POR permbajtja e larte e kripes ka edhe pasojat ne dem te shendetit, ne qofte se ne bote djatherat permbajne diku tek 2- 3% kripe tek ne ne shume raste kalon 6%. Sikur te konsumojme te pakten 100 gr djathe ne dite ne i kemi "dhuruar" organizmit tone 6 gr kripe te paster se çfare ben ajo ne trupin tone mire eshte te konsultoheni me mjekun POR te jemi te sigurte se ne qofte se perseritet ateher nje veshke e dobet do ta formoje nji GUR!!!.
Teknologjia ka zgjedhur gjithmone ne çdo kohe per ruajtjen e cilesise se djathit te perdoret temperatura.
Pikerisht ketu behet e domosdoshme gjate prodhimit te djathit me shellire teknologu duhet te njohe dhe te zbatoje me rigorozitet:
SI BEHET KRIPOSJA E DJATHIT. Ka si qëllim të përmirësojë shijen dhe konsistencën e djathit dhe t’a bëjë atë më të qëndrueshëm gjatë ruajtjes, sepse kripa shërben edhe si konservues. Gjatë kripjes zhvillohen në të njëjtën kohë dy procese fizike: Kripa e shkrirë hyn në brendësi të djathit, një pjesë e ujit së bashku me lëndët e tretshme në të del jashtë. Në fillim të procesit, kripa thithet nga shtresat e sipërfaqes së djathit dhe mbas 4÷10 ditëve hyn në brendësi të djathit. Shkalla dhe shpejtësia e kriposjes varet nga shumë faktorë.
FAKTORËT QË NDIKOJNË NË KRIPOSJE
Lagështia e djathit – Përmbajtja e lartë e ujit në masën e djathit, lehtëson procesin e kriposjes d.m.th. kripa hyn më shpejt dhe uji del jashtë, prandaj djathërat e butë kripen më shpejt sepse kripa shkrihet në lagështirë të madhe.
Sipërfaqja relative e djathit – Djath e merr kripën nga sipërfaqja. Me sipërfaqe relative kuptohet sipërfaqja për 1kg djathë. Për ta kuptuar më lehtë. Në qoftë se 100 kg brumë djathi formohet në 10 forma atëherë sipërfaqja për çdo kg do të jetë më e vogël se sa në rastin kur po kjo sasi brumë djathi formohet në 20 forma, prandaj format e vogla të djathit kriposen më shpejt se sa format e mëdha. Edhe cilësia e sipërfaqes së djathit ndikon në procesin e marrjes së kripës kur nuk ka formuar kore të trashë, kripa hyn shpejt në djathë.
KONCENTRIMI I SHËLLIRËS
Në kriposjen me shëllirë, kalimi i kripës në djathë bëhet në sajë të ndryshimit të presionit osmotik midis shëllirës dhe djathit e cila duke hyrë zhvendos ujin me lëndët e tretura në të.
E rëndësishme është të rregullohet vlera e pH-it deri në 5.2÷5.3 me acide të padëmshëm. Në pH të ulët thithet kripa më SHPEJT se sa në pH të lartë. Për orientim në përgatitjen e shëllirës këshillohet që koncentrimi i shëllirës të jetë 16÷18% dhe mund të arrijë deri në 24%. Në qoftë se është më pak se 16%, atëherë procesi i kriposjes ngadalësohet. Lagështira relative e ajrit ndikon në kriposjen e thatë dhe është e përcaktuar për çdo lloj djathi në veçanti, në fakt nuk duhet të jetë shumë e lartë sepse kristalet e kripës formojnë pika të mëdha mbi djathë dhe kripa nuk hyn në brendësi.
Temperatura në repartin e kriposjes ndikon në procesin e kriposjes. Sa më e lartë të jetë aq më shpejt bëhet kalimi i kripës në djathë, ndërsa kur koha është e ftohtë dhe kushtet e kriposjes janë artizanale, si pasojë edhe në repart temperatura është e ulët atëherë procesi i marrjes së kripës ngadalësohet.
Në prodhimin e djathërave zbatohen: kriposja e thatë, kriposje me shëllirë, kriposje e përzier dhe kriposje në brumin e djathit.( Me hollesisht jepen ne Librin - 1 )
Ka metoda te ndryshme per te percaktuar permbajtjen e kripes ne shellire;

METODË E SHPEJTË PËR PËRCAKTIMIN E NACL NË SHËLLIRË

MËNYRA E PËRCAKTIMIT – Maten 10 cm3 shëllirë (sallamurë) dhe hollohet me 100 cm3 ujë të distiluar, nga solucioni i formuar merren 10 cm3 , i shtohen 20 cm3 ujë i distiluar dhe 1 cm3 kromat kaliumi dhe titrohet me solucion nitrat argjendi 0.1N deri në shfaqjen e ngjyrës KAFE.
Përmbajtja e klorurit të natriumit (NaCl) në shëllirë përcaktohet në vartësi me sasinë e nitratit të argjendit të shpenzuar sipas tabelës.
2.png
2.png (28.42 KiB) Viewed 19480 times


Si pergatitet shellira:
1.png
1.png (10.38 KiB) Viewed 19480 times


4. ANALIZATORI I QUMESHTIT TIP EKOMILK TOTAL

Me çfare kam pa deri tani midis llojeve te ndryshem te ANALIZATOREVE, Tipi EKOMILK TOTAL mendoj se eshte me i pershtateshmi per kujshtet tona; I thjeshte, i shpejte dhe tepe i sakte.
EKOMILK TOTAL
Eshte Analizuez i fuqishem, i automatizuar dhe i besueshem qe perdoret per
qumeshtin e lopes, deles, buallices dhe dhise, bazohet ne Teknologjine e Ultratingujve
(Tejzanore), mat disa parametra (Multi-parametra) siguron rezultate te sakta dhe
shpejt per 40 sekonda.
Matja e Parametrave
• YNDYRE Nga 0,5 % deri ne 12% me saktesi + - 0,1%
• LENDE TE THATA
• PA YNDYRE “ 6 % “ 12% “ + - 0,2%
• DENSITETI “ 1.0260 “ 1.330 “ + - 0.0005
• PROTEINA “ 2% “ 6% “ + - 0.02%
• LAKTOZE “ 0.5% “ 7% “ + - 0.02%
• PIKA E NGRIRJES “ 0 “ - 1.000oC “ + - 0.0150C
• UJI I SHTUAR “ 0% “ 60% “ + - 5%
• pH “ 0.00 “ 14 pH “ + - 0.02
• TEMPERATURA “ 00C “ 500C “ + - 010C
• PERÇUESHMERIA “ 2 “ 20ms/cm + - 15

CILESITE KRYESORE
• I besueshem dhe i automatizuar, i thjeshte ne perdorim dhe mirembajtje.
• Multi – parametra te qumeshtit.
• I sakte dhe i shpejte analizat me kosto te lire.
• Nuk perdoret asnje acid ose kimikate te tjere, perdoret sasi e vogel mostre
qumeshti.
• Furnizohet me Energji elektrike 220v/11 CV. AC 12 v

KUSHTET E MJEDISIT
• Ambjent me temperature te ajrit 150C deri 300C
• Temperature e qumeshtit 50C “ 35 “
• Lageshtina relative e ajrit 30% “ 80%
• Dimensionet (W x D x H) 530 x 320 x 290 mm
• Pesha 12.6 kg.

UDHEZIMI PER PERDORIM ( hollesisht jepet ne Librin - 3)
Intalimi. Vendoset mbi nji tavoline, vertikalisht dhe sigurohet furnizimi me energji
elektrike.
Pjesa e mbrapme. Pergatitja e Aparatit per pune:
Shtyp 1 dhe mbas 5 minutash, mund tebehet analizimi i mostres pra behet “nxemja”
qe zgjat 5 minuta, mesazhi del ne ekran dhe aparati eshte gati per pune.
VO! Kapaku i aparatit kurre nuk duhet te hiqet dhe ne asnje rrethane mos kerkoni
te riparoni difektin elektrik, vetem nga persona te autorizuar.
Mos e merrni parasyshe proven e pare se ka mundesi te devijoje.
MOSTRA e qumeshtit duhet te jete me temperature 5 deri 350C, ne qofte se eshte
temperature mbi 350C, ne Ekran del mesazhi HOT po ashtu edhe qumeshti i ftohte
nga frigoriferi, e ka yndyren te ndare dhe rezultati nuk eshte i sakte prandaj duhet
te ngrohet rreth 250C.
Aciditeti per qumeshtin e lopes, buallices dhe dhise duhet te jete me pak se 250T
dhe per qumeshtin e deles me pak se 280T.
Hidhet qumeshti ne goten e Aparatit dhe vendoset poshte.
Per te perfshire analizen e pH – shit dhe temperature, behet shplarja e elektrodes me
uje te distiluar dhe zhytet ne goten me qumesht.
Mostra e qumeshtit perdoret vetem nje here.
Shtypet butoni MODE, 1 here, shtypet butoni i kerkimit per te gjete menyren e
deshiruar per qumeshtin e lopes, te dhise, buallices apo deles, i paperpunuar apo i
pasterizuar, shenohet numri i analizes dhe duke shtypur OKEI fillon matja.

1.png
1.png (270.17 KiB) Viewed 18323 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 27 Feb 2017, 09:15

INDUSTRIA E QUMESHTIT - PRODUKTET E QUMESHTIT TË IMITUARA

Un jam specialist qe i perkas atij brezi kur moszbatimi i standarteve kishte pasoja dhe denohej, mbaj ne mend nje here kur nga X ndermarrje vinte djathi me permbajtje kripe mbi standartin, reagimi ishte teper i ashper shefi më tha te paralajmrohet teknologu........
Me sa shoh tani standartet jane fakultative!!! un nuk arrij t`a kuptoj, por nje gje duhet te jete e qarte se per produktet e qumeshtit te imituara duhet vepruar ashtu siç veprojne vendet e BE.

PS! Do te kete dyqane te veçanta per produktet e qumeshtit te IMITUARA

Paralel me zhvillimin pozitiv te teknologjise se perpunimit te qumeshtit ka edhe shfaqje negative keshtu eshte rasti i shteses ne qumeshtin qe destinohet per prodhimin e djathit, te enzimit Transglutaminaze duke rritur rendimentin e djathit ne ate shkalle sa qe te merret 1 kg djathe i bardhe me shellire nga 3 lt qumesht dhe jo siç eshte normalisht nga 5 – 6 litra qumesht normal, ky eshte konkluzioni i nxjerre nga shoqatat e forta te konsumatoreve me specialiste te afte ne nje nga vendet e BE dhe pikerisht n Rajonin tone te Ballkanit.
Ky enzim ne bashkeveprim me proteinat e ben djathin te forte me gjithese permban sasi te madhe uji!!!keshtu ne pak dite duke mos kryer stazhionimin qe do te thote i pa maturuar eshte njelloj sikur t`a krahasojme me nje "dardhe te papjekur!!" Pra e keqja tjeter eshte se ne kete rast ne nuk marrim kalciumin e nevojshem dhe aminoacidet e mrekullueshem qe na jep stazhionimi i djathit por marrim kazeine ne sasi te tepert per te cilen kohet e fundit mjeket nuk flasin me simpati. Sa here qe ndodhe diçka ne Europe edhe pse eshte negative ne i a lejojme vehtes te ndodhe edhe tek ne, mirepo në te vertete atje eshte zbuluar ; kjo tregon se ka kontroll dhe po ne ate vend Qeveria ka ndaluar rreptesisht perdorimin e Transglutaminazes.

Edhe tendenca per te rritur permbajtjen e ujit ne djathe mbi ate që percakton standarti eshte veprim negativ dhe rebelim teknologjik sepse ky uje eshte ne kurriz te lendeve te thata, dhe blejme uje por edhe djathi nuk eshte rrezistent zhvillohen me shpejt mikroorganizmat te cilat bejne transformime te padeshiruara ne djathe, mendoj se edhe konsumatoret nuk duhet te jene kaq te painformuar dhe indiferent!!!!, jetojme ne kohen e Digitalit ne qoftese nuk i din le t`i mesoje perberjet e llojeve te djatherave, ka ardhe koha te shenohen si ne Flete-analizat e kontrollit shendetsor ku mjeku shenon se kush jane vlerate normale per çdo tregues.
Sipas te dhenave te Shoqates “Konsumatoret aktiv” ne kete vend te BE eshte konfirmuar se deri ne vitin 2005 nuk kishte djathe me lageshtine mbi 55% por 3 vjet me vonë nga 21 lloje djatherash ne 3 prej tyre kishin lageshtine mbi 60% e ne vitin 2011 ne 11 lloje te djatherave, edhe shtesa e lendeve te tjera siç jane yndyrnat vegjetale sidomos Vaji i Palmes konsiderohet nderhyrje e papranueshme dhe konsiderohet metode e vjeter fallsifikimi, studimet thone; se Vaji i Palmes permban acide yndyrore te NGOPUR si acidi palmitinik me peshe molekulare te larte qe akuzohet per rritjen e kolesterolit te keq ne gjak dhe pasojat tashma dihen, keta djathera ne qofte se dikush vazhdon t`i prodhoje atehere eshte i detyruar te shenoje ne etiketen perkatese = PRODUKT I IMITUAR

KURJOZITET!
Kur ndodheni jashte shtetit ne supermarket do te shikoni variante – lloje te ndryshem qumeshti si:
. Qumesht – leng bajamesh ka perparesi se permban sasi te madhe Selen dhe vitamine E qe sherben per shendetin e kockave, eshte burim per antioksidante, forcon Imunitetin dhe sistemin e metabolizmit, nuk permban Laktoze as Kolesterol prandaj konsiderohet nje alternative e shkelqyer per ata qe i largohen konsumimt te qumeshtit dhe produkteve te tij, ka pak kalori dhe Natrium ne qofte se do t`a krahasojme me qumeshtin e lopes dhe te Sojes eshte i varfer ne proteina.
. Qumeshti i lopes i njohur nga te gjithe eshte i pasur ne proteina, Kalcium, dhe Vitamine B12 e rendesishme per funksionimin normal te sistemit nervore, per kockat dhe muskujt, si e mete konsiderohet permbajtja e larte e yndyrnave te ngopura.
. Qumesht – leng kerpi permban Omega – 3 acide yndyrore qe jane te rendesishem per tembajtur nivelin optimal te kolesterolit ne gjak, nje gote qumesht ka 140 kalori, 5 gr. Yndyre, dhe 3 gr proteina eshte alternative e mire per zevendesimin e qumeshtit te lopes per ata qe kane alergji.
. Kefiri, eshte folur per te eshte PROBIOTIKU më i vleresuar ne te gjitha kohrat.
. Qumesht – leng orizi eshte i varfer ne yndyre, permban sasi te madhe magnez, shum i rendesishem per tensionin e gjakut, I pershtateshem per ata persona qe kane Intolerance ndaj Laktozes, permban karbohidrate dhe calcium.
. Qumeshti i Sojes permban sasi te madhe proteina dhe fibra, i varfer ne Natrium ndihmon ne uljen e nivelit te kolesterolit te keq ne gjak, i pasur ne yndyre dhe permban pak kalcium.
. Qumeshti i deves më mire se kushdo i a dine vleren popullsia ne boten arabe.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 26 May 2019, 11:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

QELIZAT SOMATIKE NE QUMESHT.

Vlerat e pranueshme, dëmtimi dhe cilësia e produktit

Konsumatoret mund të mos e dijne se ëfare jane dhe vili eshte roli i tyre, ne nje fare mase jane te justifikuar POR te mos kete haber teknologu kjo eshte e pafalshme!!!
Kur diskutohet problemi per qelizat somatike në qumësht, nuk duhet harruar se qelizat somatike janë pjesë e funksionit normal të organizmit të lopëve dhe një tregues i gjendjes shëndetësore të gjirit.
Rreth 98% e këtyre qelizave janë leukocytes - qelizat e bardha të gjakut, roli i të cilave është për të absorbuar dhe të shkatërrojë mikrobet dhe 2% janë qeliza epiteliale dhe të gjëndrave. Duke folur në menyre figurative, qelizat somatike janë mbrojtja e trupit kundër baktereve, të cilat depërtojnë në gjirin e lopëve në kanalet e rjedhjes se qumështit dhe shkaktojnë mastitë klinike ose subklinike. Kjo është arsyeja pse numri i lartë i qelizave somatike është më shpesh një shenjë e infeksionit të gjëndrave të gjirit.

CILI ESHTE NUMRI NORMAL?

Në praktikë, numri i tyre është përcaktuar nga mostrat që merren dy herë në muaj nga qumështi i grumbulluar në çdo fermë dhe një herë në muaj për çdo lopë individualisht, duhet të dini se qumështi normal ka më pak se 100 000 qeliza somatike / ml, (Keshtu thote Europa) Por Inflamacioni i gjirit rrit numrin e tyre dhe mund të arrijë pa kufi.

A është e sigurt për t`u pirë qumështi me permbajtje të larta të qelizave somatike?

Përgjigjja është JO dhe konsumatorët kanë të drejtë të mos e konsumojnë atë.por e keqja eshte se nga do t`a dije? Prandaj, është e rëndësishme për të identifikuar lopët me një permbajtje të lartë dhe qumështin e tyre të mbledhur depozitohet në një rezervuar të veçantë. Nga ana tjeter fermerët duhet të dinë gjithashtu se në një kohe të shkurtër është e mundur në disa kafshë të regjistrojë një rritje të theksuar, kjo është krejtësisht normale dhe nuk rrezikojnë shëndetin e lopës. Megjithatë, fermerët duhet të disponojnë dhe t`a mbajne veç kete qumesht duke njoftuar edhe perpunuesin.
Mirepo çfare po ndodhe? Fermat e vogla familjare dhe sidomos Ferme + Minifabrike qumeshti eshte nje zgjidhje e persosur ne sektorin e perpunimit te qumeshtit ketu perfitojne te gjithe POR duhet t`i ruhemi faktit se nen masken e "BIO" që un nuk e kuptoj kete fjale sepse po perdoret vend e pa vend per mendimin tim;
Zbatimi i procedures teknologjike dhe i standarteve MINUS Mashtrimet = Çdo produkt eshte BIO!!!!!
Djathe fshati me tha mbasi e ngacmova pak me tha se siç e mjele qumeshti e bej djathe!!!!!! pa permende fjalen PASTERIZIM i thashe se kjo eshte më shum se gabim dhe dikur ti denoheshe. si perfundim keta aktivitete duhen kontrolluar - dhe ndihmuar nga specialistet ne qofte se dikush me pyet mua, jemi te vonuar ne krijimin e nje berthame teknike per Industrine e Qumeshtit qe t`u vlej te gjthe shqip-folesve, keshtu veprojne te gjitha vendet perfshi edhe ne Rajonin tone te cilet nuk kane vetem nje te tille.
E rëndësishme eshte që fermerët te kenë të dhëna të sakta mbi gjendjen shëndetësore të lopëve
Monitorimi dhe kontrolli në mënyrë efektive dhe afatgjatë i kafshëve qe kane një numër në rritje të qelizave somatike, do të sigurojë jo vetëm rikuperimin e shpejtë të kafshëve me proceset inflamatore, por do të monitorojë gjendjen shëndetësore të gjithë tufës, dhe cilësinë e qumështit te mjele.

SI VEPROHET:

Numruesi i qelizave SOMATIKE NucleoCounter SCC-100

NucleoCounter SCC-100 është një pajisje e dizajnuar për të bere matjen e shpejtë te numrit te qelizave somatike në qumësht. Numri i qelizave somatike është një kriter i rëndësishëm i kërkesave të cilësisë së qumështit të Bashkimit Evropian dhe përcakton nëse është e sigurt për konsum. Numri i rritur i tyre tregon praninë e mikroorganizmave patogjene dhe gjithashtu ndikon negativisht në cilësinë dhe performancën teknologjike të qumështit. Për çdo fermer ose përpunues, është e rëndësishme te percaktohet ky tregues sa më shpesh, te kontrollohet aq më të medha jane mundesite te sigurohet prodhim me cilësi të lartë dhe monitorhetuar gjendja shëndetësore e tufës.
Njësia punon me kuti të posaçme që përmbajnë të gjithë reagentët e nevojshëm për analizë. Është e nevojshme vetëm të vizatoni mostrën përmes shiringës së integruar dhe vendosni kasetën në instrument. Pas shtypjes së butonit START, analiza përfundon në sekonda dhe numri i qelizave somatike shfaqet drejtpërdrejt në ekran. Avantazhi kryesor i NucleoCounter SCC-100 është se nuk ka nevojë për akordim ose kalibrimin dhe është gati për përdorim deri në pesë sekonda pas ndezjes. Pajisja nuk ka nevojë për mirëmbajtje të veçantë, dhe analiza mund të kryhet edhe nga njerëz që nuk janë specialistë laboratori.

FUNKSIONET DHE PËRPARESITE:
• Pajtueshmëria e plotë me rregulloret ndërkombëtare: FIL-IDF 148;
• Saktësi e përsosur dhe përsëritje e analizave: për të gjitha llojet e qumështit;
• Analizë e shpejtë: më pak se 30 sekonda;
• Nuk kërkon reagente të veçanta;
• Nuk ka nevojë për përgatitje, kalibrim dhe rregullim;
• Nuk ka nevojë për mirëmbajtje dhe shërbim;
• Kompakte, e lehte dhe e besueshme;
• Të përshtatshme për punën e përditshme;
• Gati për të vepruar brenda 5 sekondave pas ndezjes;
• Ndërfaqja: Lidhja USB e shpejtë;
• Opsion: printer termik dhe softuer i posaçëm për shikimin dhe ruajtjen e të dhënave të analizës.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:
• Vëllimi i mostrës: të paktën 500 μl
• Koha e analizës: rreth 30 sekonda
• Gama: 10,000 ÷ 2,000,000 qeliza / ml
• Konsumi aktual: 25W
• Përmasat: 22 x 38 x 26 cm (w x d x h)
• Pesha: 3 kg


2.png
2.png (528.7 KiB) Viewed 6890 times


3.png
3.png (379.76 KiB) Viewed 6890 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

LABORATORI MIKROBIOLOGJIK

Eshte e padiskutueshme se ne nje fabrike per perpunimin e qumeshtit duhet te funksionojne tre laboratore:

. Laboratori i pranimit te lendes se pare.

.Laboratori fiziko-kimik i prodhimit .

.Laboratori MIKROBIOLOGJIK,

E kam sqaruar mire ne LIBRIN – 1, nje gje eshte e sigurte; pa keta laboratore nuk mund te funksionoje normal fabrika.

Laboratori i Mikrobiologjisë kryen analiza kontrolli dhe eksperimentale që në këto vite veprimtaria e hulumtimit është zhvilluar në dy drejtime kryesore:

. Mikroflora ne djatherat tradicional

. Siguria ushqimore e djathrave nga qumështi i papërpunuar.

Deshiroj t`a sqaroj; Për ruajtjen e trashëgimisë biologjike tipike të prodhimit të djathit ne vartesi me rajonin – zonen, një rol të rëndësishëm luan mikroflora autoktone qe permban qumështi i papërpunuar si dhe pajisjet tradicionale qe perdoren per prodhimin e djathit. Këto përfaqësojnë nxitësit kryesorë të procesit të prodhimit të djathit dhe zhvillimeve biokimike përgjegjëse për formimin e veçorive organoleptike të djathit.

Si duhet kuptuar kjo?

Qumeshti i fresket i paperpunuar por i mire trajtuar dhe i sigurte per shendetin e konsumatoreve, (ne kete variant), kalon direkt për prodhimin e djatherave tradicional dhe sipas zones, e perkthyer ne gjuhen e teknologjise do te thote; mbahet gjalle mikroflora autoktone qe permban qumeshti ne ate zone e cila gjate stazhionimit te djathit me transformimet qe ben ne pjeset perberse te djathit, krijon cilesite e veçanta – karakteristike te djathit te asaj zone, d.m.th. qumeshti nuk pasterizohet, mirepo kur e degjon nje teknolog i mirefillte e sidomos kur shikon disa stalla qe jane larg mbareshtrimit te bagetive, habitet sepse po anashkalohet zbulimi i madh i mikrobiologut te madh francez Lui Paster = PASTERIZIMI. Nga ana tjeter disa ferma familjare duke qene te sigurta per qumeshtin qe prodhojne ne fermen e tyre marrin guximin te pergatisin djathin ne minifabriken e tyre pa e pasterizuar, e kam fjalen edhe per vendet e zhvilluara, ketu STOP!!! Dhe menjehere vjen ne ndihme LABORATORI MIKROBIOLOGJIK.
Laboratori Mikrobiologjik përdor jo vetëm metoda konvencionale fenotipike të mikrobiologjisë, por edhe metoda moderne molekulare për të karakterizuar kulturat në nivele të ndryshme taksonomike dhe për të diskriminuar biotipet individuale brenda specieve.
Laboratori i Mikrobiologjisë është vendimtar për arritjen e një nga qëllimet kryesore për të demonstruar sigurinë e djathrave nga qumështi i papërpunuar.
Në fakt, laboratori i mikrobiologjisë, për të monitoruar prezencën e mundshme të baktereve patogjene si në produktet e qumështit ashtu edhe në pajisjet tradicionale, përdor një sistem të ri identifikimi bakterial bazuar në teknikën e amplifikimit të ADN-së, Sistemi BAX®.
Si pjesë e temës së sigurisë ushqimore, janë duke u zhvilluar projekte specifike kërkimore për biotipizimin e ekosistemit mikrobik të djathrave, si dhe pajisjet e përdorura në proceset e përgatitjes së djathit.
Ky aktivitet hulumtues mbështetet nga aktiviteti i punes laboratorike në fabrikat dhe qendrat e tjera eksperimentale të Organizatës (HACCP) dhe shërbimi i ofruar fermerëve për kontrollin e cilësisë së qumështit të papërpunuar për përmirësimin e menaxhimit të kompanisë.
Laboratori gjithashtu i kushton vëmendje të veçantë aktivitetit të shërbimit analitik të mbarështruesve, agronomëve dhe teknikëve të sektorit të qumështit përmes kontrollit të cilësisë së qumështit për përmirësimin e menaxhimit të kompanisë.
Laboratori vazhdimisht merr pjesë në qarqet ndërlaboratorike të organizuara nga organe të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare për të qenë në gjendje të kontrollojnë dhe të garantojnë besueshmërinë e rezultateve të saj analitike për:
1. Ngarkesa totale bakteriale në 30 ° C
2. Prania e inhibitorëve

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 30 Sep 2019, 10:01

INDUSTRIA E QUMESHTIT

VLERA E Ph-shit GJATE PERGATITJES SE DJATHIT

Matja e pH është thelbësore gjatë gjithë procesit të prodhimit të djathit: nga matjet fillestare të qumështit në hyrje deri në matjet përfundimtare të djathërave të maturuar plotesisht. PH është parametri më i rëndësishëm për kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së djathit.
Acidimi i qumështit fillon me shtimin e kulturave bakteriale dhe majase se djathit. Bakteret konsumojnë laktozën dhe formojnë acid laktik si rezultat i fermentimit.
Gjatë fermentimit të laktozës, streptokoket aromatike të acidit laktik prodhojnë edhe acid acetik, alkool etilik, diacetil, të cilat pasurojnë shijen e djathit dhe dioksidit të karbonit, që shkakton formimin e një modeli specifik të djathrave të forte.
Shkalla e zberthimit dhe sasia e acidit laktik varet kryesisht nga doza, përbërja dhe aktiviteti i starterit bakterial, temperatura e ngrohjes së dytë, përmbajtja e lagështirës dhe kripa. Rendimenti i acidit laktik në prodhimin e djathrave të forta është rreth 65-70% të sasise së përgjithshme të sheqerit të fermentuar që ndodhet ne qumësht.
Intensiteti i akumulimit të acidit laktik ndikon në pH e djathit, i cili, nga ana tjetër, përcakton shkallën e pjekjes, krijimit te shijes, strukturës, cilësive organoleptike ne djathe, dmth. cilësia e djathit të prodhuar.
Acidi laktik i prodhuar do të ulë vlerën e pH të qumështit. Majaj e djathit shtohet kur qumështi arrin një vlerë të caktuar të pH. Enzimat që gjenden në maja përshpejtojnë koagulimin dhe formojnë një mase viskoze. Për prodhuesit e djathit që hollojnë majane e djathit është gjithashtu e rëndësishme; uji që perdoret për hollim të kete pH afër pH 7 sepse mund të çaktivizojë funksionin e qumështit, duke shkaktuar probleme me procesin e koagulimit.
PH i hirrës gjatë perpunimit ndikon direkt në përbërjen dhe konsistencën e produktit përfundimtar. Hirra me një pH relativisht të lartë ndihmon në ngritjen e niveleve të kalciumit dhe fosfatit, duke formuar kështu një koagulat më të vështirë. Zakonisht vlerat e pH mund të ndryshojnë në varësi të llojit të djathit; për shembull, djathi zviceran është me vlera pH midis 6.3 dhe 6.5, ndërsa djathi i çedër është me vlera pH midis 6.0 dhe 6.2. kur largohet hirra.
Gjatë fazës së kripjes, djathi thith kripën nga shëllira dhe humbet lagështine e tepërt. PH i shëllirës duhet të jetë afër pH e djathit, duke siguruar bilancin e joneve të tilla si kalcium dhe hidrogjen. Në rast të ndonjë çekuilibrimi gjatë fazës së kripjes, produkti përfundimtar mund të ketë defekte në kore, ndryshime në ngjyrë, një strukturë më të dobët dhe një kohëzgjatje më të shkurtër.
Djathrat duhet të kenë vlera pH brenda një gamë të ngushtë me qëllim që të sigurojnë kushte optimale mjedisore për proceset mikrobike dhe enzimatike që ndodhin gjatë fazës së perpunimit. Kulturat bakteriale të përdorura në fazën e pjekjes janë përgjegjëse për karakteristika të veçanta të tilla si vrima në djathëra zvicerane, myk i bardhë në kore tek djthi Brie dhe aroma e djathit Limburger. Një ndryshim në vlerën ideale të pH shkakton jo vetëm efektet e dëmshme për ekologjinë mikrobiale, por edhe strukturën e djathit. Nivelet e larta të pH përfshijnë prodhimin e djathrave më elastike, ndërsa vlerat më të ulëta të pH mund të shkaktojnë brishtësi.
Matja e pH në djathë është shumë e rëndësishme. Djathrat mund të kenë një konsistencë që varion nga ngurta në gjysmë të ngurta dhe të dy kanë tendencë të jenë të forte prandaj analizatori qe perdoret per kete qellim duhet patjeter te jete i pajisur me nje sonde metalike te forte qe te depertoje deri ne brendesi - qender te djathit.
Per te gjithe ata teknolog qe e kane ndare mendjen te pun ojne me te dhenat e laboratorit, midis pajisjeve ge tjera un do te prefeoja te perdore:
PH-meter portativ professional per kontrollin e djatherave - HI98165
Eshtë një aparat portative qe ben matjen e pH-it dhe temperaturës duke përdorur sondën e pH të veçantë për djathrat e FC2423. Ky mjet profesional i papërshkueshëm nga uji është në përputhje me standardet IP67. HI98165 është furnizuar në një rast të fuqishëm termoformuar që përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për të kryer matjet e pH / temperaturës: instrument, sondë dhe zgjidhje kalibruese.
Aplikimet: pH në djathëra te stazhionuar dhe djatherat gjyse te forte.
Trupi - çelik inox AISI 316 garanton rezistencë dhe është në gjendje të përballojë përqendrimet e klorurit që shkaktojnë korrozioni në lloje të tjera të lidhjeve.
Maja konike lejon penetrimin në mostrat e djatherave gjyse te forte dhe te forte për matjen e drejtpërdrejtë të pH në produkt, siç është djathi.

PH-meter profesional - portativ.png
PH-meter profesional - portativ.png (163.88 KiB) Viewed 5989 times


Maja konike e forte.png
Maja konike e forte.png (64.43 KiB) Viewed 5989 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 03 Oct 2019, 11:14

INDUSTRIA E QUMESHTIT

ANALIZATOR PER PERCAKTIMIN E MYKOTOKSINAVE

TEST per percaktimi e AflatoksinesM1 ne qumesht.

Aflatoksina tashma njihet nga te gjithe se eshte produkt nga myqet dhe kur ndodhet mbi sasine e lejuar ne qumesht dhe produktet e tij eshte teper e demeshme per organizmin tone.
Un mendoj se kurdohere ka qene e pranishme, eshte dhe do te jete, problemi eshte t`a minimizojme deri ne normat e lejuara aq sa rekomandojne studjuesit.
Nuk eshte e lehte te percaktohet dhe ajo çfare kam konstatuar un, te gjitha shpresat i kemi tek laboratori per kontrollin e ushqimeve, mirepo problemi qendron se çfare bejne prodhuesit dhe perpunuesit e qumeshtit sepse aty eshte burimi i Aflatoksines M1, si e kane organizuar kontrollin, pervoja boterore rekmandon edhe perdorimin e testeve si metoda te sakëta teper te shpejta dhe të lehta per t`u zbatuar.

Më poshte jepen te dhena per sasite maksimale të lejuara të AFLATOKSINES ne ushqimet dhe foragjeret sipas vendeve.
Në USA dhe BE lejohen keto sasi maksimale te AFLATOKSINES M1 ne qumesht dhe produktet e tij:
Ne vitin 1984 - Jane pranuar keta norma per sasite e lejuara te mykotoksinave. ( AFLATOKSINE M1)
. Produkte te lengeta qumeshti . . . 0.5 mkg/l
. Qumesht pluhur . . . . . 0.1 “
. Djathera etj. . . . . . . 0.5 “
. Qumesht pluhur per femije dhe
ushqime dietike . . . NUK LEJOHET

Testi i ri i shpejte (10 min) per percaktimin e Aflatoksines M1 ne qumesht sipas kufijve Europian (50 ppt)

Kompleti i ri i shpejtë Afla M1 Strip Test lejon përcaktimin e shpejtë dhe vizual cilësor / sasiore (10 min) të Aflatoxines M1 në mostrat e qumështit, rezultatet përcaktohen sasiore kur kompleti përdoret në kombinim me RDS - 1500 PRO Strip Reader.
. Nuk ka nevojë për inkubator
. Testi mund të kryhet në dy hapa.

.1 QUICK AFL M1 STRIP TEST (96 teste) RAPID KIT. Mostra e qumështit i shtohet reaksionit të mire që përmban reagentin e liofilizuar të përzier dhe inkubuar në temperaturën e dhomës për 5 minuta, pastaj shiriti i provës futet në reaksion mirë dhe inkubohet për 5 minuta. Testi nuk kërkon një inkubator.
. Rezultatet cilësore
Në fund të hapit të dytë të inkubacionit, vëzhgoni shiritin e provës dhe linjat e tij
Në fondin e hapit të dytës së inkubacionit, vëzhgoni shiritin e provës dhe linjat e tij (shiko figuren)

. T-line, është më intensiv se linja C: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është më i ulët se 50 ppt.

T-line është aq intensiv sa C-line: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është i barabartë me afro 50 ppt

. T-line është më pak intensiv sesa linja C: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është më i lartë se 50 ppt

. T-line mungon, linja C e prerë është e dukshme: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është shum pozitiv (i barabartë me ose më i lartë se 300 - 400ppt

Hapi i dytë i testit për rezultatet sasiore:
RDS – 1500 PRO READER.

. Mbas ekzekutimit të provës, shiriti vihet në provë, shiriti vendoset në përshtatësin e fishekut, pastaj futet në lexuesin. Rezultati jepet menjëherë në ppt dhe tregohet në ekranin me prekje, së bashku me pamjen e zmadhuar të linjave me ngjyra, u shfaqën në shiritin e provës.
. Pajisur me Softuerin Suite me Desktop Manager Manager.

Avantazhet e përdorimit të RDS – 1500:
. Rezultatet sasiore për Aflatoxine M1 në qumësht.
. Leximi i menjëhershëm dhe interpretimi
. Pajisjet e thjeshta, të lehta për t’u përdorur.
. Ekran LCD i gjerë, me ngjyra të plotë, me ekran me prekje
. Rezultatet sasiore të Aflatoksinës M1 midis 10 dhe 350 ppt përafërsisht.
. Kujtesë (memorje) e madhe e qëndrueshme për rezultatet e provës në kartën e saj të zhdërvjellët SD.
. Mund të lidhet me një PC ose printer me anë të kabllit USB të furnizuar.
. Pajisur me Softuerin Suite me Desktop Manager Manager
. Bateri të riparueshme me qëndrueshmeri të gjate.
ASTORI

TEST.png
TEST.png (505.41 KiB) Viewed 5869 times


Vezhgimi i Testit.png
Vezhgimi i Testit.png (157.12 KiB) Viewed 5869 times


ASTORI.png
ASTORI.png (345.94 KiB) Viewed 5869 times


Astori - 2.png
Astori - 2.png (171.43 KiB) Viewed 5869 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 04 Oct 2019, 09:55

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTI PER ANTIBIOTIKET NE QUMESHT

Testimi kosiston ne keto hapa:


1.png
1.png (190.45 KiB) Viewed 5863 times


2.png
2.png (1.07 MiB) Viewed 5863 times


3.png
3.png (1.59 MiB) Viewed 5863 times


4.png
4.png (1.08 MiB) Viewed 5863 times


5.png
5.png (889.07 KiB) Viewed 5863 times


Merret qumeshti nga mostra hidhet ne epruvete.png
Merret qumeshti nga mostra hidhet ne epruvete.png (700.45 KiB) Viewed 5863 times


Mbasi qendron 6 min. krahasohet ngjyra..png
Mbasi qendron 6 min. krahasohet ngjyra..png (1.45 MiB) Viewed 5863 times
POZITIV.png
POZITIV.png (756.65 KiB) Viewed 5863 times


POZITIV.png
POZITIV.png (756.65 KiB) Viewed 5863 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 144
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 09 May 2020, 14:01

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTE PER ZBULIMIN E ANTIBIOTIKEVE NE QUMESHT.

Se çfare behet me antibiotiket qe ndodhen ne qumeshtitn e paperpunuar qe merret nga prodhuesit - fermat askush nuk e din, POR një gje eshte e sigurte se kafshet qumeshtdhenese semuren dhe ato kurohen, si e pamunndur e sidomos e papranueshme nga fermeret te zbatohen ato rregulla qe ky qumesht te mos hyjë ne fabriken e qumeshtit, por se cilët jane keta antibiotike dhe sa eshte permbajtja e tyre ne qumeshtin qe tek e fundit do te perfundojne ne tavolinen tone kete askush nuk e din!!!!!

Prodhuesit duhet t`a kene te qarte se vetem 5% e lopeve sikur te jene te kuruara me antibiotik i gjithe qumeshti nuk eshte i pershtateshem per perpunim. dhe kuptohen pasojat.

Konsumatoret duke marre vazhdimisht antibiotike pa kenë e nevojshme nepermjet qumeshtit qe konsumojne, le te konsultohen me mjekun per pasojat ne dem te shendetit të tyre.

Sa per dijeni ja disa norma si kufij maksimal qe lejohen per keto antibiotik qe po diskutojme.

Streptomicine 0.04 - 10 Unite/ml ose 200 (µg/lt)
Tetracikline 100 "
Gentamicine 200 "
Chlorofenicol 0.20 - 10 Unite/ml
Etj.
Mirepo keta shifra vijne duke u zvogluar, nga ana tjeter per percaktimin e tyre eshte vështire kerkon pajisje laboratori teper te shtrejta, personel te specializuar dhe me pervoje, un mendoj se veshtire te realizohet tek ne, nga na tjeter kur flet me feremret per keto probleme, thone; "nuk kuptoj gjuhe te huaj'!!!

Atehere mbetet te veprojme siç ben bota, te pakten te kontrollohet here pas here qumeshti i fermerve nepermjet testeve.

Testet të shpejta për përcaktimin e njëkohshëm të streptomicinës, tetraciklinës, antibiotikave beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht.

YF GROUP LTD – Kina ofron testime të shpejta (strip) për përcaktimin e njëkohshëm të streptomicin, tetraciklin, anti-biotikët beta-lactam dhe chloramphenicol në qumeshtin e papërpunuara ose të pasterizuar, lope, dele, dhi ose qumësht të përzier. Temperatura e qumështit të matur duhet të jetë në kufijte prej 4 ° C deri 37 ° C.

Parimi i punës
Testet e bandave të shpejtë të YF GROUP LTD për përcaktimin e streptomicinës, tetraciklinës, antibiotikave beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht në bazë të reagimit specifik te një antigeni - antitrupave dhe imunokromatografi. Prania e këtyre antibiotikëve në mostrën e qumështit shkakton që treguesit e ngjyrave të ndryshojnë në shiritin e provës, në varësi të përqendrimit të antibiotikut.

Avantazhet e metodës

- Shpejtesia per 10 min Për të marrë një rezultat të sakte.
- Lehtë për t'u përdorur testi - nuk kërkon mjedis laborator, testi kryhet në temperaturën e dhomës dhe nuk kërkon inkubacionin e mostrës.
- Ndjeshmëria - Testi i plotëson kërkesat evropiane për nivelet maksimale të lejuara të antibiotikëve
Paketimi
Testet e shpejta YF GROUP LTD për të përcaktuar strep-tomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chlor-amphenicol në qumësht është në dispozicion në pako të përshtatshme të 8 testeve në një enë. Një kuti përmban 12 enë në secilën prej të cilave ka 8 teste, dmth një kuti përmban 96 teste.

Pajisje shtesë
Për funksionimin e përshtatshëm me teste të shpejta e FR GROUP LTD për të përcaktuar streptomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chloramphenicol në qumësht janë ne dispozicion pipetat si dhe udhezimi për përdorim me mostrat e qumështit, si dhe një orë me zile dhe një raft për rregullimin e mostrave.

Ruajtja e mostrave

Ruajtja e testeve FR GROUP LTD për të përcaktuar streptomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chloramphenicol në qumësht behet në 2 deri në 8 ° C, pa u ngrirë. Nderprerja e këtij regjimi të temperaturës për deri në 20 ditë për transportin dhe shpërndarjen, nuk ndikon në cilësinë e testeve. Afati i perdorimit te testeve është 12 muaj nga data e prodhimit - regjimin e magazinimit.
Si të punoni me teste të shpejta nga YF GROUP LTD për të përcaktuar streptomicin, tetraciklin, antibiotikët beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht.

1. Përgatitja e mostrës së qumështit.
- Vendosni numrin per çdo mostër për të shmangur konfu-zionin e rezultateve.
- Testi punon me qumesht të papërpunuara ose të pasterizuar, qumësht lope – dele - dhie ose qumësht të përzier.temperat-ura: - 20,0 deri 120,0 ° C (- 4,0 deri 248,0 ° F)

2. Përgatitja e testit.
- Përgatitni numrin e kërkuar të testeve ne folete.
- Etiketoni foletë e testeve për të shmangur konfuzionin e rezultateve.
- Siguroni testet vendosni ne raft te mos derdhen dhe ngaterrohen.

3. Vendosni mostrat në një kontener.
- Me anen e pipettes, merrni 200 μL të mostrës së qumështit dhe hidheni në enën e mostrës.
- Vendosni shiritin (testin) e provës me shigjeta poshtë në enën e mostrës dhe shiriti i testimit duhet të arrijë në fund të enës.
- Prisni 5 deri 6 minuta.

4. Kryeni testin.
- Pas trazimit – perzjerjes së mostrës dhe ngjyrosjes në një ngjyrë rozë homogjene, prisni për pesë minuta temperatu
ra: ± 0.4 ° C

5. Vlerësimi i rezultateve.
- Pas përzjerjes së mostrës dhe ngjyrosjes në një ngjyrë rozë homogjene, prisni pesë minuta
- Linja e testit duhet të shfaqet, përndryshe rezultatet janë të pavlefshme.
- Për një mostër pozitive, për të konfirmuar rezultatin, prisni 10 minuta dhe përsëriteni matjen me një tjetër provë.

PS!
Më qarte se kaq, nuk behet, megjithate pa pase njohurite e nevojshme profesionale, kurrë nuk do te perceptohen. Duhet aresimi profesional.

1.png
1.png (486.66 KiB) Viewed 3208 times


2.png
2.png (270.54 KiB) Viewed 3208 times


3.png
3.png (46.54 KiB) Viewed 3208 times


4.png
4.png (59.59 KiB) Viewed 3208 times


5.png
5.png (80.72 KiB) Viewed 3208 times


6.png
6.png (82.93 KiB) Viewed 3208 times


7.png
7.png (67.03 KiB) Viewed 3208 times


8.png
8.png (164.51 KiB) Viewed 3208 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests