KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 02 Nov 2016, 09:18

KONTROLLI TEKNIK NË INDUSTRINË E QUMËSHTIT

Nëpërmjet të dhënave të kontrollit tekniko-kimik njihet gjëndja që nga pranimi i qumështit e deri në shpërndarjen e produkteve të gatëshme. Në çfarëdo niveli mekanizimi që të jetë qendra e përpunimit që nga artizanale e deri tek ato me kompjuter mbi bazën e të dhënave orientohet procesi teknologjik në çdo fazë.
KONTROLLI ORGANO-LEPTIK,1. Specialistë me përvojë në këtë sektor përcaktojnë treguesit: shija, era, ngjyra dhe strukturën e produkteve, ky lloj kontrolli ndihmon në analizat tekniko-kimike.
KONTROLLI MIKROBIOLOGJIK2. , përcakton llojin dhe sasinë e mikrogjallesave në lëndën e parë dhe produktet e gatëshme e një rol të rëndësishëm ka gjatë procesit teknologjik, sipas ngarkesës bakteriale, bëhet i mundur zhvillimi i mikroflorës së dobishme dhe pengohet mikroflora e padëshiruar.
KONTROLLI TEKNIKO-KIMIK, 3. përcakton treguesit kryesorë në përbërjen dhe vetitë e lëndës së parë – qumështit dhe mbi këtë bazë destinohet për prodhim, kontrollon ecurinë e prodhimit, përcakton treguesit dhe përbërësit e produkteve të gatëshme duke plotësuar kërkesat e standardit. Nuk mund të dalë produkt nga fabrika pa qenë analizuar për të gjithë treguesit.
Kryerja e analizave bëhet në vartësi me shkallën e mekanizimit. Është e nevojshme t’i kujtojmë metodat klasike, sepse janë të thjeshta dhe mjaft të sakta dhe ajo që ka rëndësi mund të zbatohen në çdo nivel. Nga ana tjetër duhet të njohim mënyrat e avancuara ku kryerja e analizave bëhet me aparatura moderne, të shpejta dhe të sakta por që kërkojnë personel me nivel të lartë kualifikimi. Në vartësi të rezultateve, aparatura të veçanta në mënyrë automatike bëjnë manovrimet në procesin teknologjik duke lehtësuar teknologun. I gjithë ky kontroll teknik në një fabrikë për përpunimin e qumështit kryhet dhe drejtohet nga kuadri inxhinjero-teknik. Për këtë funksionojnë:

LABORATORI I PRANIMIT TË QUMËSHTIT – Ndodhet pikërisht në repartin e pranimit. Është i pajisur me mjetet dhe aparaturat e nevojshme për të bërë vlerësimin organo-leptik-pastërtinë – si dhe për të përcaktuar të gjithë treguesit fiziko-kimikë që përfshin standardi dhe bën të mundur vlerësimin e plotë të lëndës së parë. Të gjitha të dhënat shënohen në regjistrin përkatës. Me këto rezultate njihet edhe produktori (fermat).

LABORATORI MIKROBIOLOGJIK. Fabrika me shkallë të lartë mekanizimi që ka personelin teknik të kualifikuar dhe që zbaton teknologjinë bashkëkohore, ka një laborator të tillë. Nëpërmjet analizave mikrobiologjike: përcakton ngarkesën bakteriale në lëndën e parë, në pajisjet dhe makineritë teknologjike, përcakton llojin e mikroflorës, stadin e zhvillimit, bën përgatitjen e kulturave të pastërta bakteriale (TEKNIKE) kontrollon nga ana bakteriale mjetet e punës, pajisjet, makineritë, është një sinjal i besueshëm për cilësinë e pastrimit dhe dizinfektimit.

LABORATORI QENDROR FIZIKO-KIMIK. Është i pajisur me të gjitha pajisjet, mjetet dhe kimikatet që duhen për përgatitjen e solucioneve, për kryerjen e analizave fiziko-kimike, kontro-llon proceset teknologjike në çdo etapë dhe mbi këtë bazë personeli inxhinjero-teknik jep udhëzimet teknike përkatëse.
Në këtë laborator zbulohen difektet në prodhim dhe masat që duhen marrë. Këtu analizohen lëndët ndihmëse, lëndët djegëse, uji si dhe materialet e ndryshme. Në laboratorin qëndror përgatiten solucionet për laboratorët e tjerë. Në një laborator të pajisur mirë mund të ndërmerren studime shkencore.

Disa kërkesa për punën në laborator. Laboratori fiziko-kimik është ambjent special ku kryhen analiza ose përgatiten solucione kimike. Ata që punojnë në laborator duhet të kenë njohuritë përkatëse dhe përvojë praktike për t’i kryer me saktësi detyrat që i ngarkohen. Para se të fillohet puna në laborator duhet të njihen dhe të zbatohen disa rregulla:
. Laboratori mbahet pastër
. Në vendin e punës ku kryhen analizat duhet të ketë VETËM aparaturat, pajisjet, qelqurinat dhe reaktivët e nevojshëm.
. Çdo reaktiv në qelq ka etiketën ku shënohet: Emri i reaktivit, formula kimike, karakteristikat; i pastër për analizë (KIMIKISHT I PASTËR…. MOLAR, NORMAL, PËRQINDJA. Për ato kimikate që pësojnë ndryshime gjatë ruajtjes të vihet në etiketë deri kur mund të shfrytëzohen.
. Mbas përdorimit të reaktivëve enët të mbahen absolutisht pastër.
. Raftet ku ndodhen reaktivët të mbahen mbyllur. Hapen vetëm kur përdoren
. Reaktivët e ngurtë dhe të lëngët, në asnjë rast të mos preken me dorë por vetëm me lugë speciale ose pipetë. Nga shishja të merret vetëm sasia e nevojshme për analizë në qoftë se merret më shumë, teprica të mos kthehet tek reaktivi sepse e ndot. Nuk duhet të ndërrohen tapat e shisheve midis tyre.
. Kur mbyllet shishja e reaktivit me tapë, të mos preket ana që është nga brenda.
. Analizat të kryhen me sasi të vogla reaktivi duke respektuar metodikën e analizave.
. Mbas mbarimit të punës, vendi i punës pastrohet mirë dhe çdo gjë vendoset në vendin e përhershëm

KUJDES! DISA RREGULLA PËR NJË PUNË TË PARREZIKSHME

. Rregullat e sigurimit duhet të përvetësohen mirë dhe të zbatohen në laborator. Punonjësit njihen paraprakisht me pajisjet dhe aparaturat.
. Kur kryen analizën duhet mbajtur qëndrim DREJTË trupi, të mos punohet me veshje të rënda.
. Gjatë thithjes me pipetë, shishja duhet të jetë me etiketë nga fytyra. Pipeta vendoset poshtë pa rënë pika mbi tavolinë, rroba etj.
. Kur punohet me acide të fortë dhe baza duhet të ruhen disa kushte:
Shishet, reaktivët, demazhanet që mbajnë acide të fortë ose baza është e detyrueshme të kenë amballazhim MBROJTËS.
Gjatë matjes, zbrazjes ose hollimit të acideve dhe bazave ose gjatë copëtimit të sodës natriumit të ngurtë DETYRIMISHT duhet të kesh SYZA MBROJTËSE.
Acidet hidhen vetëm nëpërmjet - HINKËS. Gjatë hollimit të acidit sulfurik KUJDES! ACIDI HIDHET NË UJË dhe trazohet me shufër qelqi. Soda kaustike tretet duke u trazuar në një enë me grykë te gjerë. Acidet dhe alkooli amilik është mirë të hidhen me pipetë automatike ose në mungesë të tyre, patjetër të përdoret pipetë me rezervuar mbrojtës.
Kur bëhet mbyllja e butirometrit me tapë gome, këshillohet të mbështillet me një leckë - të thatë. Kur janë disa analiza paralel përdoren mjete mbrojtëse, kuti metalike ose plastmasi. Kur tundet butirometri për të bërë tretjen sa më shpejt, mos të jetë tapa nga vetja. Kur bën lëvizjen e tapës për të çuar nivelin e yndyrës tek një ndarje e plotë, butirometri mbahet në pjesën e gjerë.
Është e ndaluar RREPTËSISHT të hidhet përmbajtja e butirometrit në lavaman – kanalizime, por vetëm në një enë të posaçme me hinkë.
Afër vendit ku kryhen analiza me acide, të ketë kavanoz me 0.5% të solucionit bikar- bonat (0.5 gr NaHCO3 në erlemajer 100 ml ujë i distiluar deri te vija) si dhe sodë bikarbonat pluhur. Në qoftë se bie acid në dorë apo fytyrë menjëherë vendi fshihet me leckë të thatë, lahet me ujë dhe me solucion të dobët të sodës bikarbonat dhe përsëri lahet me ujë.
Në qoftë se mbi rroba bie acid, neutralizohet menjëherë me sodë dhe pastrohet me - ujë.
Në qoftë se punohet me përzierje bikromati, ruhen të njëjtat rregulla si me acidet.-
Në qoftë se në centrifugën Gerber është thyer një butimetër, vendi pastrohet me solucion sode disa herë dhe me ujë të pastër pastaj fshihet me leckë të thatë.
Kur punohet me amonjak ose lëndë të tjera që avullojnë duhet të ketë oxhak në vendin e punës.
Në rastet kur përmbajtja në epruvetë vlon, gryka e saj duhet të mbahet larg vetes.
Kur përdoren lëndë që digjen lehtë (benzinë – eter – spirt etj) të mos përdoren afër flakës dhe pajisjeve ngrohëse.
Asnjëherë të mos bëhet vlerësimi organo-leptik për mostrat e qumështit që janë me lëndë konservuese.
Mos prek çelësat elektrike dhe prizat me duar të lagura.
Në laborator gjithnjë duhet të ketë aparat për fikje zjarri dhe të njihen punonjësit me përdorimin e tyre.
Ndalohet kategorikisht të pihet ujë me enët që punohet në laborator.


2. ANALIZATORI EKOMILK

Eshte arritje e admirueshme kjo çfare na ofron shkenca, ANALIZATORET, disa nga perpunuesit e qumeshtit nuk u a dine kimetin POR un kur kujtoj ne kohen tone per te percaktuar p.sh. nje tregues (proteinat ne qumesht) vertete Metoda Kjeldal eshte e sakte por sa jane te sakta solucionet qe nevojiten apo aftesia dhe kujdesi i laboranteve etj......???? pa llogaritur kohen e stergjatur per te nxjerre rezultatin, ndersa me keta ANALIZATOR magjik per kohe te shkurte - disa sekonda jep rezultatine sakte!.
Midis shumellojshmeriose te ANALIZATOREVE te cilet mund t`shikoni ne Librin - 3 eshte edhe EKOMILK.
Analizatori EKOMILK
Eshte instrument qe perdoret gjeresisht per percaktimin e tregueseve fiziko – kimike ne qumesht, eshte disa llojesh, midis aparaturave te tilla eshte EKOMILKU i cili punon me Ultratinguj:
- Ekomilk Standard - 6 parametra 180 sek. Cikli mates
- Ekomilk Standard - 6 parametra 120 sek. Cikli mates
- Ekomilk - M - 6 parametra 90 sek Cikli mates;
- Ekomilk – Ultra – 6 parametra 40 sek. Cikli mates;
- Ekomilk - Ultra-Pro - 6 parametra 30 sek Cikli mates
- Ekomilk - Total - 10 Parametra 40 sek. Cikli mates
Analizatorët e Qumështit te llojit EKOMILK janë të destinuar për përcaktimin e përmbajtjes së yndyrës, lëndët e thata pa yndyrë, proteinat, densitetin, laktozen, numri krioskopik, përqindja e shtesës së ujit, Ph dhe temperaturen dhe përçueshmërine
në qumështin e freskët dhe të pasterizuar për të gjithë llojet e qumështrave.
Çdo Model shoqerohet me keto aksesore:
- Kabëll 12 V me ekstrem për ndezje në automobile.
- 2 gota plastike
- CD me softer kompjuteri.
- RS232 për t`u lidhë me kompjuterin.
- Udhëzues.
Të gjithë MODELEVE mund t`u aplikohet shtesë:
- Sistemi për matjen e Ph,termometër dixhital dhe solucione.
- Sistemi për matjen e perçushmerisë dhe solucione kalibruese.
- Sistemi për mbledhjen e të dhënave. Ekomilk Ultra Milk Analyzer
Ekomilk ultra ultrasonic milk analizator percakton: Lenden e thate pa yndyre, Ph, temperaturen, konduktivitetin, proteinat, densitetin.
Te dhenat teknike
Parametrat Limitet
Yndyre 0 ~ 15%
Lenda e thate 0 ~ 15%
Shtesa e ujit 0 ~ 100%
Perseriteshmeria — ± 0.05%
Gabimet — ±0.10%
Volumi — 20 ml
Ushqimi — 220 Volt AC ± 5% /12 Volt DC
Konsumi i energjise — 30 Watt
Temperatura e ambjentit — 15 ~35°C
Dimensionet — 95 x 300 x 250 mm
Pesha — 3.0 kg
Ports RS 232 Serial / Printer
Ekomilk Ultra

1.png
1.png (45.76 KiB) Viewed 24305 times


3. KRIPOSJA E DJATHIT

Disa "teknolog" kane gjetur si te vetmen zgjidhje per te qendruar djathi edhe ne temperatura te kompromentuara PO eshte e vertete POR permbajtja e larte e kripes ka edhe pasojat ne dem te shendetit, ne qofte se ne bote djatherat permbajne diku tek 2- 3% kripe tek ne ne shume raste kalon 6%. Sikur te konsumojme te pakten 100 gr djathe ne dite ne i kemi "dhuruar" organizmit tone 6 gr kripe te paster se çfare ben ajo ne trupin tone mire eshte te konsultoheni me mjekun POR te jemi te sigurte se ne qofte se perseritet ateher nje veshke e dobet do ta formoje nji GUR!!!.
Teknologjia ka zgjedhur gjithmone ne çdo kohe per ruajtjen e cilesise se djathit te perdoret temperatura.
Pikerisht ketu behet e domosdoshme gjate prodhimit te djathit me shellire teknologu duhet te njohe dhe te zbatoje me rigorozitet:
SI BEHET KRIPOSJA E DJATHIT. Ka si qëllim të përmirësojë shijen dhe konsistencën e djathit dhe t’a bëjë atë më të qëndrueshëm gjatë ruajtjes, sepse kripa shërben edhe si konservues. Gjatë kripjes zhvillohen në të njëjtën kohë dy procese fizike: Kripa e shkrirë hyn në brendësi të djathit, një pjesë e ujit së bashku me lëndët e tretshme në të del jashtë. Në fillim të procesit, kripa thithet nga shtresat e sipërfaqes së djathit dhe mbas 4÷10 ditëve hyn në brendësi të djathit. Shkalla dhe shpejtësia e kriposjes varet nga shumë faktorë.
FAKTORËT QË NDIKOJNË NË KRIPOSJE
Lagështia e djathit – Përmbajtja e lartë e ujit në masën e djathit, lehtëson procesin e kriposjes d.m.th. kripa hyn më shpejt dhe uji del jashtë, prandaj djathërat e butë kripen më shpejt sepse kripa shkrihet në lagështirë të madhe.
Sipërfaqja relative e djathit – Djath e merr kripën nga sipërfaqja. Me sipërfaqe relative kuptohet sipërfaqja për 1kg djathë. Për ta kuptuar më lehtë. Në qoftë se 100 kg brumë djathi formohet në 10 forma atëherë sipërfaqja për çdo kg do të jetë më e vogël se sa në rastin kur po kjo sasi brumë djathi formohet në 20 forma, prandaj format e vogla të djathit kriposen më shpejt se sa format e mëdha. Edhe cilësia e sipërfaqes së djathit ndikon në procesin e marrjes së kripës kur nuk ka formuar kore të trashë, kripa hyn shpejt në djathë.
KONCENTRIMI I SHËLLIRËS
Në kriposjen me shëllirë, kalimi i kripës në djathë bëhet në sajë të ndryshimit të presionit osmotik midis shëllirës dhe djathit e cila duke hyrë zhvendos ujin me lëndët e tretura në të.
E rëndësishme është të rregullohet vlera e pH-it deri në 5.2÷5.3 me acide të padëmshëm. Në pH të ulët thithet kripa më SHPEJT se sa në pH të lartë. Për orientim në përgatitjen e shëllirës këshillohet që koncentrimi i shëllirës të jetë 16÷18% dhe mund të arrijë deri në 24%. Në qoftë se është më pak se 16%, atëherë procesi i kriposjes ngadalësohet. Lagështira relative e ajrit ndikon në kriposjen e thatë dhe është e përcaktuar për çdo lloj djathi në veçanti, në fakt nuk duhet të jetë shumë e lartë sepse kristalet e kripës formojnë pika të mëdha mbi djathë dhe kripa nuk hyn në brendësi.
Temperatura në repartin e kriposjes ndikon në procesin e kriposjes. Sa më e lartë të jetë aq më shpejt bëhet kalimi i kripës në djathë, ndërsa kur koha është e ftohtë dhe kushtet e kriposjes janë artizanale, si pasojë edhe në repart temperatura është e ulët atëherë procesi i marrjes së kripës ngadalësohet.
Në prodhimin e djathërave zbatohen: kriposja e thatë, kriposje me shëllirë, kriposje e përzier dhe kriposje në brumin e djathit.( Me hollesisht jepen ne Librin - 1 )
Ka metoda te ndryshme per te percaktuar permbajtjen e kripes ne shellire;

METODË E SHPEJTË PËR PËRCAKTIMIN E NACL NË SHËLLIRË

MËNYRA E PËRCAKTIMIT – Maten 10 cm3 shëllirë (sallamurë) dhe hollohet me 100 cm3 ujë të distiluar, nga solucioni i formuar merren 10 cm3 , i shtohen 20 cm3 ujë i distiluar dhe 1 cm3 kromat kaliumi dhe titrohet me solucion nitrat argjendi 0.1N deri në shfaqjen e ngjyrës KAFE.
Përmbajtja e klorurit të natriumit (NaCl) në shëllirë përcaktohet në vartësi me sasinë e nitratit të argjendit të shpenzuar sipas tabelës.
2.png
2.png (28.42 KiB) Viewed 24199 times


Si pergatitet shellira:
1.png
1.png (10.38 KiB) Viewed 24199 times


4. ANALIZATORI I QUMESHTIT TIP EKOMILK TOTAL

Me çfare kam pa deri tani midis llojeve te ndryshem te ANALIZATOREVE, Tipi EKOMILK TOTAL mendoj se eshte me i pershtateshmi per kujshtet tona; I thjeshte, i shpejte dhe tepe i sakte.
EKOMILK TOTAL
Eshte Analizuez i fuqishem, i automatizuar dhe i besueshem qe perdoret per
qumeshtin e lopes, deles, buallices dhe dhise, bazohet ne Teknologjine e Ultratingujve
(Tejzanore), mat disa parametra (Multi-parametra) siguron rezultate te sakta dhe
shpejt per 40 sekonda.
Matja e Parametrave
• YNDYRE Nga 0,5 % deri ne 12% me saktesi + - 0,1%
• LENDE TE THATA
• PA YNDYRE “ 6 % “ 12% “ + - 0,2%
• DENSITETI “ 1.0260 “ 1.330 “ + - 0.0005
• PROTEINA “ 2% “ 6% “ + - 0.02%
• LAKTOZE “ 0.5% “ 7% “ + - 0.02%
• PIKA E NGRIRJES “ 0 “ - 1.000oC “ + - 0.0150C
• UJI I SHTUAR “ 0% “ 60% “ + - 5%
• pH “ 0.00 “ 14 pH “ + - 0.02
• TEMPERATURA “ 00C “ 500C “ + - 010C
• PERÇUESHMERIA “ 2 “ 20ms/cm + - 15

CILESITE KRYESORE
• I besueshem dhe i automatizuar, i thjeshte ne perdorim dhe mirembajtje.
• Multi – parametra te qumeshtit.
• I sakte dhe i shpejte analizat me kosto te lire.
• Nuk perdoret asnje acid ose kimikate te tjere, perdoret sasi e vogel mostre
qumeshti.
• Furnizohet me Energji elektrike 220v/11 CV. AC 12 v

KUSHTET E MJEDISIT
• Ambjent me temperature te ajrit 150C deri 300C
• Temperature e qumeshtit 50C “ 35 “
• Lageshtina relative e ajrit 30% “ 80%
• Dimensionet (W x D x H) 530 x 320 x 290 mm
• Pesha 12.6 kg.

UDHEZIMI PER PERDORIM ( hollesisht jepet ne Librin - 3)
Intalimi. Vendoset mbi nji tavoline, vertikalisht dhe sigurohet furnizimi me energji
elektrike.
Pjesa e mbrapme. Pergatitja e Aparatit per pune:
Shtyp 1 dhe mbas 5 minutash, mund tebehet analizimi i mostres pra behet “nxemja”
qe zgjat 5 minuta, mesazhi del ne ekran dhe aparati eshte gati per pune.
VO! Kapaku i aparatit kurre nuk duhet te hiqet dhe ne asnje rrethane mos kerkoni
te riparoni difektin elektrik, vetem nga persona te autorizuar.
Mos e merrni parasyshe proven e pare se ka mundesi te devijoje.
MOSTRA e qumeshtit duhet te jete me temperature 5 deri 350C, ne qofte se eshte
temperature mbi 350C, ne Ekran del mesazhi HOT po ashtu edhe qumeshti i ftohte
nga frigoriferi, e ka yndyren te ndare dhe rezultati nuk eshte i sakte prandaj duhet
te ngrohet rreth 250C.
Aciditeti per qumeshtin e lopes, buallices dhe dhise duhet te jete me pak se 250T
dhe per qumeshtin e deles me pak se 280T.
Hidhet qumeshti ne goten e Aparatit dhe vendoset poshte.
Per te perfshire analizen e pH – shit dhe temperature, behet shplarja e elektrodes me
uje te distiluar dhe zhytet ne goten me qumesht.
Mostra e qumeshtit perdoret vetem nje here.
Shtypet butoni MODE, 1 here, shtypet butoni i kerkimit per te gjete menyren e
deshiruar per qumeshtin e lopes, te dhise, buallices apo deles, i paperpunuar apo i
pasterizuar, shenohet numri i analizes dhe duke shtypur OKEI fillon matja.

1.png
1.png (270.17 KiB) Viewed 23042 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 27 Feb 2017, 09:15

INDUSTRIA E QUMESHTIT - PRODUKTET E QUMESHTIT TË IMITUARA

Un jam specialist qe i perkas atij brezi kur moszbatimi i standarteve kishte pasoja dhe denohej, mbaj ne mend nje here kur nga X ndermarrje vinte djathi me permbajtje kripe mbi standartin, reagimi ishte teper i ashper shefi më tha te paralajmrohet teknologu........
Me sa shoh tani standartet jane fakultative!!! un nuk arrij t`a kuptoj, por nje gje duhet te jete e qarte se per produktet e qumeshtit te imituara duhet vepruar ashtu siç veprojne vendet e BE.

PS! Do te kete dyqane te veçanta per produktet e qumeshtit te IMITUARA

Paralel me zhvillimin pozitiv te teknologjise se perpunimit te qumeshtit ka edhe shfaqje negative keshtu eshte rasti i shteses ne qumeshtin qe destinohet per prodhimin e djathit, te enzimit Transglutaminaze duke rritur rendimentin e djathit ne ate shkalle sa qe te merret 1 kg djathe i bardhe me shellire nga 3 lt qumesht dhe jo siç eshte normalisht nga 5 – 6 litra qumesht normal, ky eshte konkluzioni i nxjerre nga shoqatat e forta te konsumatoreve me specialiste te afte ne nje nga vendet e BE dhe pikerisht n Rajonin tone te Ballkanit.
Ky enzim ne bashkeveprim me proteinat e ben djathin te forte me gjithese permban sasi te madhe uji!!!keshtu ne pak dite duke mos kryer stazhionimin qe do te thote i pa maturuar eshte njelloj sikur t`a krahasojme me nje "dardhe te papjekur!!" Pra e keqja tjeter eshte se ne kete rast ne nuk marrim kalciumin e nevojshem dhe aminoacidet e mrekullueshem qe na jep stazhionimi i djathit por marrim kazeine ne sasi te tepert per te cilen kohet e fundit mjeket nuk flasin me simpati. Sa here qe ndodhe diçka ne Europe edhe pse eshte negative ne i a lejojme vehtes te ndodhe edhe tek ne, mirepo në te vertete atje eshte zbuluar ; kjo tregon se ka kontroll dhe po ne ate vend Qeveria ka ndaluar rreptesisht perdorimin e Transglutaminazes.

Edhe tendenca per te rritur permbajtjen e ujit ne djathe mbi ate që percakton standarti eshte veprim negativ dhe rebelim teknologjik sepse ky uje eshte ne kurriz te lendeve te thata, dhe blejme uje por edhe djathi nuk eshte rrezistent zhvillohen me shpejt mikroorganizmat te cilat bejne transformime te padeshiruara ne djathe, mendoj se edhe konsumatoret nuk duhet te jene kaq te painformuar dhe indiferent!!!!, jetojme ne kohen e Digitalit ne qoftese nuk i din le t`i mesoje perberjet e llojeve te djatherave, ka ardhe koha te shenohen si ne Flete-analizat e kontrollit shendetsor ku mjeku shenon se kush jane vlerate normale per çdo tregues.
Sipas te dhenave te Shoqates “Konsumatoret aktiv” ne kete vend te BE eshte konfirmuar se deri ne vitin 2005 nuk kishte djathe me lageshtine mbi 55% por 3 vjet me vonë nga 21 lloje djatherash ne 3 prej tyre kishin lageshtine mbi 60% e ne vitin 2011 ne 11 lloje te djatherave, edhe shtesa e lendeve te tjera siç jane yndyrnat vegjetale sidomos Vaji i Palmes konsiderohet nderhyrje e papranueshme dhe konsiderohet metode e vjeter fallsifikimi, studimet thone; se Vaji i Palmes permban acide yndyrore te NGOPUR si acidi palmitinik me peshe molekulare te larte qe akuzohet per rritjen e kolesterolit te keq ne gjak dhe pasojat tashma dihen, keta djathera ne qofte se dikush vazhdon t`i prodhoje atehere eshte i detyruar te shenoje ne etiketen perkatese = PRODUKT I IMITUAR

KURJOZITET!
Kur ndodheni jashte shtetit ne supermarket do te shikoni variante – lloje te ndryshem qumeshti si:
. Qumesht – leng bajamesh ka perparesi se permban sasi te madhe Selen dhe vitamine E qe sherben per shendetin e kockave, eshte burim per antioksidante, forcon Imunitetin dhe sistemin e metabolizmit, nuk permban Laktoze as Kolesterol prandaj konsiderohet nje alternative e shkelqyer per ata qe i largohen konsumimt te qumeshtit dhe produkteve te tij, ka pak kalori dhe Natrium ne qofte se do t`a krahasojme me qumeshtin e lopes dhe te Sojes eshte i varfer ne proteina.
. Qumeshti i lopes i njohur nga te gjithe eshte i pasur ne proteina, Kalcium, dhe Vitamine B12 e rendesishme per funksionimin normal te sistemit nervore, per kockat dhe muskujt, si e mete konsiderohet permbajtja e larte e yndyrnave te ngopura.
. Qumesht – leng kerpi permban Omega – 3 acide yndyrore qe jane te rendesishem per tembajtur nivelin optimal te kolesterolit ne gjak, nje gote qumesht ka 140 kalori, 5 gr. Yndyre, dhe 3 gr proteina eshte alternative e mire per zevendesimin e qumeshtit te lopes per ata qe kane alergji.
. Kefiri, eshte folur per te eshte PROBIOTIKU më i vleresuar ne te gjitha kohrat.
. Qumesht – leng orizi eshte i varfer ne yndyre, permban sasi te madhe magnez, shum i rendesishem per tensionin e gjakut, I pershtateshem per ata persona qe kane Intolerance ndaj Laktozes, permban karbohidrate dhe calcium.
. Qumeshti i Sojes permban sasi te madhe proteina dhe fibra, i varfer ne Natrium ndihmon ne uljen e nivelit te kolesterolit te keq ne gjak, i pasur ne yndyre dhe permban pak kalcium.
. Qumeshti i deves më mire se kushdo i a dine vleren popullsia ne boten arabe.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 26 May 2019, 11:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

QELIZAT SOMATIKE NE QUMESHT.

Vlerat e pranueshme, dëmtimi dhe cilësia e produktit

Konsumatoret mund të mos e dijne se ëfare jane dhe vili eshte roli i tyre, ne nje fare mase jane te justifikuar POR te mos kete haber teknologu kjo eshte e pafalshme!!!
Kur diskutohet problemi per qelizat somatike në qumësht, nuk duhet harruar se qelizat somatike janë pjesë e funksionit normal të organizmit të lopëve dhe një tregues i gjendjes shëndetësore të gjirit.
Rreth 98% e këtyre qelizave janë leukocytes - qelizat e bardha të gjakut, roli i të cilave është për të absorbuar dhe të shkatërrojë mikrobet dhe 2% janë qeliza epiteliale dhe të gjëndrave. Duke folur në menyre figurative, qelizat somatike janë mbrojtja e trupit kundër baktereve, të cilat depërtojnë në gjirin e lopëve në kanalet e rjedhjes se qumështit dhe shkaktojnë mastitë klinike ose subklinike. Kjo është arsyeja pse numri i lartë i qelizave somatike është më shpesh një shenjë e infeksionit të gjëndrave të gjirit.

CILI ESHTE NUMRI NORMAL?

Në praktikë, numri i tyre është përcaktuar nga mostrat që merren dy herë në muaj nga qumështi i grumbulluar në çdo fermë dhe një herë në muaj për çdo lopë individualisht, duhet të dini se qumështi normal ka më pak se 100 000 qeliza somatike / ml, (Keshtu thote Europa) Por Inflamacioni i gjirit rrit numrin e tyre dhe mund të arrijë pa kufi.

A është e sigurt për t`u pirë qumështi me permbajtje të larta të qelizave somatike?

Përgjigjja është JO dhe konsumatorët kanë të drejtë të mos e konsumojnë atë.por e keqja eshte se nga do t`a dije? Prandaj, është e rëndësishme për të identifikuar lopët me një permbajtje të lartë dhe qumështin e tyre të mbledhur depozitohet në një rezervuar të veçantë. Nga ana tjeter fermerët duhet të dinë gjithashtu se në një kohe të shkurtër është e mundur në disa kafshë të regjistrojë një rritje të theksuar, kjo është krejtësisht normale dhe nuk rrezikojnë shëndetin e lopës. Megjithatë, fermerët duhet të disponojnë dhe t`a mbajne veç kete qumesht duke njoftuar edhe perpunuesin.
Mirepo çfare po ndodhe? Fermat e vogla familjare dhe sidomos Ferme + Minifabrike qumeshti eshte nje zgjidhje e persosur ne sektorin e perpunimit te qumeshtit ketu perfitojne te gjithe POR duhet t`i ruhemi faktit se nen masken e "BIO" që un nuk e kuptoj kete fjale sepse po perdoret vend e pa vend per mendimin tim;
Zbatimi i procedures teknologjike dhe i standarteve MINUS Mashtrimet = Çdo produkt eshte BIO!!!!!
Djathe fshati me tha mbasi e ngacmova pak me tha se siç e mjele qumeshti e bej djathe!!!!!! pa permende fjalen PASTERIZIM i thashe se kjo eshte më shum se gabim dhe dikur ti denoheshe. si perfundim keta aktivitete duhen kontrolluar - dhe ndihmuar nga specialistet ne qofte se dikush me pyet mua, jemi te vonuar ne krijimin e nje berthame teknike per Industrine e Qumeshtit qe t`u vlej te gjthe shqip-folesve, keshtu veprojne te gjitha vendet perfshi edhe ne Rajonin tone te cilet nuk kane vetem nje te tille.
E rëndësishme eshte që fermerët te kenë të dhëna të sakta mbi gjendjen shëndetësore të lopëve
Monitorimi dhe kontrolli në mënyrë efektive dhe afatgjatë i kafshëve qe kane një numër në rritje të qelizave somatike, do të sigurojë jo vetëm rikuperimin e shpejtë të kafshëve me proceset inflamatore, por do të monitorojë gjendjen shëndetësore të gjithë tufës, dhe cilësinë e qumështit te mjele.

SI VEPROHET:

Numruesi i qelizave SOMATIKE NucleoCounter SCC-100

NucleoCounter SCC-100 është një pajisje e dizajnuar për të bere matjen e shpejtë te numrit te qelizave somatike në qumësht. Numri i qelizave somatike është një kriter i rëndësishëm i kërkesave të cilësisë së qumështit të Bashkimit Evropian dhe përcakton nëse është e sigurt për konsum. Numri i rritur i tyre tregon praninë e mikroorganizmave patogjene dhe gjithashtu ndikon negativisht në cilësinë dhe performancën teknologjike të qumështit. Për çdo fermer ose përpunues, është e rëndësishme te percaktohet ky tregues sa më shpesh, te kontrollohet aq më të medha jane mundesite te sigurohet prodhim me cilësi të lartë dhe monitorhetuar gjendja shëndetësore e tufës.
Njësia punon me kuti të posaçme që përmbajnë të gjithë reagentët e nevojshëm për analizë. Është e nevojshme vetëm të vizatoni mostrën përmes shiringës së integruar dhe vendosni kasetën në instrument. Pas shtypjes së butonit START, analiza përfundon në sekonda dhe numri i qelizave somatike shfaqet drejtpërdrejt në ekran. Avantazhi kryesor i NucleoCounter SCC-100 është se nuk ka nevojë për akordim ose kalibrimin dhe është gati për përdorim deri në pesë sekonda pas ndezjes. Pajisja nuk ka nevojë për mirëmbajtje të veçantë, dhe analiza mund të kryhet edhe nga njerëz që nuk janë specialistë laboratori.

FUNKSIONET DHE PËRPARESITE:
• Pajtueshmëria e plotë me rregulloret ndërkombëtare: FIL-IDF 148;
• Saktësi e përsosur dhe përsëritje e analizave: për të gjitha llojet e qumështit;
• Analizë e shpejtë: më pak se 30 sekonda;
• Nuk kërkon reagente të veçanta;
• Nuk ka nevojë për përgatitje, kalibrim dhe rregullim;
• Nuk ka nevojë për mirëmbajtje dhe shërbim;
• Kompakte, e lehte dhe e besueshme;
• Të përshtatshme për punën e përditshme;
• Gati për të vepruar brenda 5 sekondave pas ndezjes;
• Ndërfaqja: Lidhja USB e shpejtë;
• Opsion: printer termik dhe softuer i posaçëm për shikimin dhe ruajtjen e të dhënave të analizës.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:
• Vëllimi i mostrës: të paktën 500 μl
• Koha e analizës: rreth 30 sekonda
• Gama: 10,000 ÷ 2,000,000 qeliza / ml
• Konsumi aktual: 25W
• Përmasat: 22 x 38 x 26 cm (w x d x h)
• Pesha: 3 kg


2.png
2.png (528.7 KiB) Viewed 11609 times


3.png
3.png (379.76 KiB) Viewed 11609 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

LABORATORI MIKROBIOLOGJIK

Eshte e padiskutueshme se ne nje fabrike per perpunimin e qumeshtit duhet te funksionojne tre laboratore:

. Laboratori i pranimit te lendes se pare.

.Laboratori fiziko-kimik i prodhimit .

.Laboratori MIKROBIOLOGJIK,

E kam sqaruar mire ne LIBRIN – 1, nje gje eshte e sigurte; pa keta laboratore nuk mund te funksionoje normal fabrika.

Laboratori i Mikrobiologjisë kryen analiza kontrolli dhe eksperimentale që në këto vite veprimtaria e hulumtimit është zhvilluar në dy drejtime kryesore:

. Mikroflora ne djatherat tradicional

. Siguria ushqimore e djathrave nga qumështi i papërpunuar.

Deshiroj t`a sqaroj; Për ruajtjen e trashëgimisë biologjike tipike të prodhimit të djathit ne vartesi me rajonin – zonen, një rol të rëndësishëm luan mikroflora autoktone qe permban qumështi i papërpunuar si dhe pajisjet tradicionale qe perdoren per prodhimin e djathit. Këto përfaqësojnë nxitësit kryesorë të procesit të prodhimit të djathit dhe zhvillimeve biokimike përgjegjëse për formimin e veçorive organoleptike të djathit.

Si duhet kuptuar kjo?

Qumeshti i fresket i paperpunuar por i mire trajtuar dhe i sigurte per shendetin e konsumatoreve, (ne kete variant), kalon direkt për prodhimin e djatherave tradicional dhe sipas zones, e perkthyer ne gjuhen e teknologjise do te thote; mbahet gjalle mikroflora autoktone qe permban qumeshti ne ate zone e cila gjate stazhionimit te djathit me transformimet qe ben ne pjeset perberse te djathit, krijon cilesite e veçanta – karakteristike te djathit te asaj zone, d.m.th. qumeshti nuk pasterizohet, mirepo kur e degjon nje teknolog i mirefillte e sidomos kur shikon disa stalla qe jane larg mbareshtrimit te bagetive, habitet sepse po anashkalohet zbulimi i madh i mikrobiologut te madh francez Lui Paster = PASTERIZIMI. Nga ana tjeter disa ferma familjare duke qene te sigurta per qumeshtin qe prodhojne ne fermen e tyre marrin guximin te pergatisin djathin ne minifabriken e tyre pa e pasterizuar, e kam fjalen edhe per vendet e zhvilluara, ketu STOP!!! Dhe menjehere vjen ne ndihme LABORATORI MIKROBIOLOGJIK.
Laboratori Mikrobiologjik përdor jo vetëm metoda konvencionale fenotipike të mikrobiologjisë, por edhe metoda moderne molekulare për të karakterizuar kulturat në nivele të ndryshme taksonomike dhe për të diskriminuar biotipet individuale brenda specieve.
Laboratori i Mikrobiologjisë është vendimtar për arritjen e një nga qëllimet kryesore për të demonstruar sigurinë e djathrave nga qumështi i papërpunuar.
Në fakt, laboratori i mikrobiologjisë, për të monitoruar prezencën e mundshme të baktereve patogjene si në produktet e qumështit ashtu edhe në pajisjet tradicionale, përdor një sistem të ri identifikimi bakterial bazuar në teknikën e amplifikimit të ADN-së, Sistemi BAX®.
Si pjesë e temës së sigurisë ushqimore, janë duke u zhvilluar projekte specifike kërkimore për biotipizimin e ekosistemit mikrobik të djathrave, si dhe pajisjet e përdorura në proceset e përgatitjes së djathit.
Ky aktivitet hulumtues mbështetet nga aktiviteti i punes laboratorike në fabrikat dhe qendrat e tjera eksperimentale të Organizatës (HACCP) dhe shërbimi i ofruar fermerëve për kontrollin e cilësisë së qumështit të papërpunuar për përmirësimin e menaxhimit të kompanisë.
Laboratori gjithashtu i kushton vëmendje të veçantë aktivitetit të shërbimit analitik të mbarështruesve, agronomëve dhe teknikëve të sektorit të qumështit përmes kontrollit të cilësisë së qumështit për përmirësimin e menaxhimit të kompanisë.
Laboratori vazhdimisht merr pjesë në qarqet ndërlaboratorike të organizuara nga organe të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare për të qenë në gjendje të kontrollojnë dhe të garantojnë besueshmërinë e rezultateve të saj analitike për:
1. Ngarkesa totale bakteriale në 30 ° C
2. Prania e inhibitorëve

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 30 Sep 2019, 10:01

INDUSTRIA E QUMESHTIT

VLERA E Ph-shit GJATE PERGATITJES SE DJATHIT

Matja e pH është thelbësore gjatë gjithë procesit të prodhimit të djathit: nga matjet fillestare të qumështit në hyrje deri në matjet përfundimtare të djathërave të maturuar plotesisht. PH është parametri më i rëndësishëm për kontrollin e sigurisë dhe cilësisë së djathit.
Acidimi i qumështit fillon me shtimin e kulturave bakteriale dhe majase se djathit. Bakteret konsumojnë laktozën dhe formojnë acid laktik si rezultat i fermentimit.
Gjatë fermentimit të laktozës, streptokoket aromatike të acidit laktik prodhojnë edhe acid acetik, alkool etilik, diacetil, të cilat pasurojnë shijen e djathit dhe dioksidit të karbonit, që shkakton formimin e një modeli specifik të djathrave të forte.
Shkalla e zberthimit dhe sasia e acidit laktik varet kryesisht nga doza, përbërja dhe aktiviteti i starterit bakterial, temperatura e ngrohjes së dytë, përmbajtja e lagështirës dhe kripa. Rendimenti i acidit laktik në prodhimin e djathrave të forta është rreth 65-70% të sasise së përgjithshme të sheqerit të fermentuar që ndodhet ne qumësht.
Intensiteti i akumulimit të acidit laktik ndikon në pH e djathit, i cili, nga ana tjetër, përcakton shkallën e pjekjes, krijimit te shijes, strukturës, cilësive organoleptike ne djathe, dmth. cilësia e djathit të prodhuar.
Acidi laktik i prodhuar do të ulë vlerën e pH të qumështit. Majaj e djathit shtohet kur qumështi arrin një vlerë të caktuar të pH. Enzimat që gjenden në maja përshpejtojnë koagulimin dhe formojnë një mase viskoze. Për prodhuesit e djathit që hollojnë majane e djathit është gjithashtu e rëndësishme; uji që perdoret për hollim të kete pH afër pH 7 sepse mund të çaktivizojë funksionin e qumështit, duke shkaktuar probleme me procesin e koagulimit.
PH i hirrës gjatë perpunimit ndikon direkt në përbërjen dhe konsistencën e produktit përfundimtar. Hirra me një pH relativisht të lartë ndihmon në ngritjen e niveleve të kalciumit dhe fosfatit, duke formuar kështu një koagulat më të vështirë. Zakonisht vlerat e pH mund të ndryshojnë në varësi të llojit të djathit; për shembull, djathi zviceran është me vlera pH midis 6.3 dhe 6.5, ndërsa djathi i çedër është me vlera pH midis 6.0 dhe 6.2. kur largohet hirra.
Gjatë fazës së kripjes, djathi thith kripën nga shëllira dhe humbet lagështine e tepërt. PH i shëllirës duhet të jetë afër pH e djathit, duke siguruar bilancin e joneve të tilla si kalcium dhe hidrogjen. Në rast të ndonjë çekuilibrimi gjatë fazës së kripjes, produkti përfundimtar mund të ketë defekte në kore, ndryshime në ngjyrë, një strukturë më të dobët dhe një kohëzgjatje më të shkurtër.
Djathrat duhet të kenë vlera pH brenda një gamë të ngushtë me qëllim që të sigurojnë kushte optimale mjedisore për proceset mikrobike dhe enzimatike që ndodhin gjatë fazës së perpunimit. Kulturat bakteriale të përdorura në fazën e pjekjes janë përgjegjëse për karakteristika të veçanta të tilla si vrima në djathëra zvicerane, myk i bardhë në kore tek djthi Brie dhe aroma e djathit Limburger. Një ndryshim në vlerën ideale të pH shkakton jo vetëm efektet e dëmshme për ekologjinë mikrobiale, por edhe strukturën e djathit. Nivelet e larta të pH përfshijnë prodhimin e djathrave më elastike, ndërsa vlerat më të ulëta të pH mund të shkaktojnë brishtësi.
Matja e pH në djathë është shumë e rëndësishme. Djathrat mund të kenë një konsistencë që varion nga ngurta në gjysmë të ngurta dhe të dy kanë tendencë të jenë të forte prandaj analizatori qe perdoret per kete qellim duhet patjeter te jete i pajisur me nje sonde metalike te forte qe te depertoje deri ne brendesi - qender te djathit.
Per te gjithe ata teknolog qe e kane ndare mendjen te pun ojne me te dhenat e laboratorit, midis pajisjeve ge tjera un do te prefeoja te perdore:
PH-meter portativ professional per kontrollin e djatherave - HI98165
Eshtë një aparat portative qe ben matjen e pH-it dhe temperaturës duke përdorur sondën e pH të veçantë për djathrat e FC2423. Ky mjet profesional i papërshkueshëm nga uji është në përputhje me standardet IP67. HI98165 është furnizuar në një rast të fuqishëm termoformuar që përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për të kryer matjet e pH / temperaturës: instrument, sondë dhe zgjidhje kalibruese.
Aplikimet: pH në djathëra te stazhionuar dhe djatherat gjyse te forte.
Trupi - çelik inox AISI 316 garanton rezistencë dhe është në gjendje të përballojë përqendrimet e klorurit që shkaktojnë korrozioni në lloje të tjera të lidhjeve.
Maja konike lejon penetrimin në mostrat e djatherave gjyse te forte dhe te forte për matjen e drejtpërdrejtë të pH në produkt, siç është djathi.

PH-meter profesional - portativ.png
PH-meter profesional - portativ.png (163.88 KiB) Viewed 10708 times


Maja konike e forte.png
Maja konike e forte.png (64.43 KiB) Viewed 10708 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 03 Oct 2019, 11:14

INDUSTRIA E QUMESHTIT

ANALIZATOR PER PERCAKTIMIN E MYKOTOKSINAVE

TEST per percaktimi e AflatoksinesM1 ne qumesht.

Aflatoksina tashma njihet nga te gjithe se eshte produkt nga myqet dhe kur ndodhet mbi sasine e lejuar ne qumesht dhe produktet e tij eshte teper e demeshme per organizmin tone.
Un mendoj se kurdohere ka qene e pranishme, eshte dhe do te jete, problemi eshte t`a minimizojme deri ne normat e lejuara aq sa rekomandojne studjuesit.
Nuk eshte e lehte te percaktohet dhe ajo çfare kam konstatuar un, te gjitha shpresat i kemi tek laboratori per kontrollin e ushqimeve, mirepo problemi qendron se çfare bejne prodhuesit dhe perpunuesit e qumeshtit sepse aty eshte burimi i Aflatoksines M1, si e kane organizuar kontrollin, pervoja boterore rekmandon edhe perdorimin e testeve si metoda te sakëta teper te shpejta dhe të lehta per t`u zbatuar.

Më poshte jepen te dhena per sasite maksimale të lejuara të AFLATOKSINES ne ushqimet dhe foragjeret sipas vendeve.
Në USA dhe BE lejohen keto sasi maksimale te AFLATOKSINES M1 ne qumesht dhe produktet e tij:
Ne vitin 1984 - Jane pranuar keta norma per sasite e lejuara te mykotoksinave. ( AFLATOKSINE M1)
. Produkte te lengeta qumeshti . . . 0.5 mkg/l
. Qumesht pluhur . . . . . 0.1 “
. Djathera etj. . . . . . . 0.5 “
. Qumesht pluhur per femije dhe
ushqime dietike . . . NUK LEJOHET

Testi i ri i shpejte (10 min) per percaktimin e Aflatoksines M1 ne qumesht sipas kufijve Europian (50 ppt)

Kompleti i ri i shpejtë Afla M1 Strip Test lejon përcaktimin e shpejtë dhe vizual cilësor / sasiore (10 min) të Aflatoxines M1 në mostrat e qumështit, rezultatet përcaktohen sasiore kur kompleti përdoret në kombinim me RDS - 1500 PRO Strip Reader.
. Nuk ka nevojë për inkubator
. Testi mund të kryhet në dy hapa.

.1 QUICK AFL M1 STRIP TEST (96 teste) RAPID KIT. Mostra e qumështit i shtohet reaksionit të mire që përmban reagentin e liofilizuar të përzier dhe inkubuar në temperaturën e dhomës për 5 minuta, pastaj shiriti i provës futet në reaksion mirë dhe inkubohet për 5 minuta. Testi nuk kërkon një inkubator.
. Rezultatet cilësore
Në fund të hapit të dytë të inkubacionit, vëzhgoni shiritin e provës dhe linjat e tij
Në fondin e hapit të dytës së inkubacionit, vëzhgoni shiritin e provës dhe linjat e tij (shiko figuren)

. T-line, është më intensiv se linja C: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është më i ulët se 50 ppt.

T-line është aq intensiv sa C-line: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është i barabartë me afro 50 ppt

. T-line është më pak intensiv sesa linja C: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është më i lartë se 50 ppt

. T-line mungon, linja C e prerë është e dukshme: përqendrimi i Aflatoksinës M1 në mostër është shum pozitiv (i barabartë me ose më i lartë se 300 - 400ppt

Hapi i dytë i testit për rezultatet sasiore:
RDS – 1500 PRO READER.

. Mbas ekzekutimit të provës, shiriti vihet në provë, shiriti vendoset në përshtatësin e fishekut, pastaj futet në lexuesin. Rezultati jepet menjëherë në ppt dhe tregohet në ekranin me prekje, së bashku me pamjen e zmadhuar të linjave me ngjyra, u shfaqën në shiritin e provës.
. Pajisur me Softuerin Suite me Desktop Manager Manager.

Avantazhet e përdorimit të RDS – 1500:
. Rezultatet sasiore për Aflatoxine M1 në qumësht.
. Leximi i menjëhershëm dhe interpretimi
. Pajisjet e thjeshta, të lehta për t’u përdorur.
. Ekran LCD i gjerë, me ngjyra të plotë, me ekran me prekje
. Rezultatet sasiore të Aflatoksinës M1 midis 10 dhe 350 ppt përafërsisht.
. Kujtesë (memorje) e madhe e qëndrueshme për rezultatet e provës në kartën e saj të zhdërvjellët SD.
. Mund të lidhet me një PC ose printer me anë të kabllit USB të furnizuar.
. Pajisur me Softuerin Suite me Desktop Manager Manager
. Bateri të riparueshme me qëndrueshmeri të gjate.
ASTORI

TEST.png
TEST.png (505.41 KiB) Viewed 10588 times


Vezhgimi i Testit.png
Vezhgimi i Testit.png (157.12 KiB) Viewed 10588 times


ASTORI.png
ASTORI.png (345.94 KiB) Viewed 10588 times


Astori - 2.png
Astori - 2.png (171.43 KiB) Viewed 10588 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 04 Oct 2019, 09:55

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTI PER ANTIBIOTIKET NE QUMESHT

Testimi kosiston ne keto hapa:


1.png
1.png (190.45 KiB) Viewed 10582 times


2.png
2.png (1.07 MiB) Viewed 10582 times


3.png
3.png (1.59 MiB) Viewed 10582 times


4.png
4.png (1.08 MiB) Viewed 10582 times


5.png
5.png (889.07 KiB) Viewed 10582 times


Merret qumeshti nga mostra hidhet ne epruvete.png
Merret qumeshti nga mostra hidhet ne epruvete.png (700.45 KiB) Viewed 10582 times


Mbasi qendron 6 min. krahasohet ngjyra..png
Mbasi qendron 6 min. krahasohet ngjyra..png (1.45 MiB) Viewed 10582 times
POZITIV.png
POZITIV.png (756.65 KiB) Viewed 10582 times


POZITIV.png
POZITIV.png (756.65 KiB) Viewed 10582 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 09 May 2020, 14:01

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTE PER ZBULIMIN E ANTIBIOTIKEVE NE QUMESHT.

Se çfare behet me antibiotiket qe ndodhen ne qumeshtitn e paperpunuar qe merret nga prodhuesit - fermat askush nuk e din, POR një gje eshte e sigurte se kafshet qumeshtdhenese semuren dhe ato kurohen, si e pamunndur e sidomos e papranueshme nga fermeret te zbatohen ato rregulla qe ky qumesht te mos hyjë ne fabriken e qumeshtit, por se cilët jane keta antibiotike dhe sa eshte permbajtja e tyre ne qumeshtin qe tek e fundit do te perfundojne ne tavolinen tone kete askush nuk e din!!!!!

Prodhuesit duhet t`a kene te qarte se vetem 5% e lopeve sikur te jene te kuruara me antibiotik i gjithe qumeshti nuk eshte i pershtateshem per perpunim. dhe kuptohen pasojat.

Konsumatoret duke marre vazhdimisht antibiotike pa kenë e nevojshme nepermjet qumeshtit qe konsumojne, le te konsultohen me mjekun per pasojat ne dem te shendetit të tyre.

Sa per dijeni ja disa norma si kufij maksimal qe lejohen per keto antibiotik qe po diskutojme.

Streptomicine 0.04 - 10 Unite/ml ose 200 (µg/lt)
Tetracikline 100 "
Gentamicine 200 "
Chlorofenicol 0.20 - 10 Unite/ml
Etj.
Mirepo keta shifra vijne duke u zvogluar, nga ana tjeter per percaktimin e tyre eshte vështire kerkon pajisje laboratori teper te shtrejta, personel te specializuar dhe me pervoje, un mendoj se veshtire te realizohet tek ne, nga na tjeter kur flet me feremret per keto probleme, thone; "nuk kuptoj gjuhe te huaj'!!!

Atehere mbetet te veprojme siç ben bota, te pakten te kontrollohet here pas here qumeshti i fermerve nepermjet testeve.

Testet të shpejta për përcaktimin e njëkohshëm të streptomicinës, tetraciklinës, antibiotikave beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht.

YF GROUP LTD – Kina ofron testime të shpejta (strip) për përcaktimin e njëkohshëm të streptomicin, tetraciklin, anti-biotikët beta-lactam dhe chloramphenicol në qumeshtin e papërpunuara ose të pasterizuar, lope, dele, dhi ose qumësht të përzier. Temperatura e qumështit të matur duhet të jetë në kufijte prej 4 ° C deri 37 ° C.

Parimi i punës
Testet e bandave të shpejtë të YF GROUP LTD për përcaktimin e streptomicinës, tetraciklinës, antibiotikave beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht në bazë të reagimit specifik te një antigeni - antitrupave dhe imunokromatografi. Prania e këtyre antibiotikëve në mostrën e qumështit shkakton që treguesit e ngjyrave të ndryshojnë në shiritin e provës, në varësi të përqendrimit të antibiotikut.

Avantazhet e metodës

- Shpejtesia per 10 min Për të marrë një rezultat të sakte.
- Lehtë për t'u përdorur testi - nuk kërkon mjedis laborator, testi kryhet në temperaturën e dhomës dhe nuk kërkon inkubacionin e mostrës.
- Ndjeshmëria - Testi i plotëson kërkesat evropiane për nivelet maksimale të lejuara të antibiotikëve
Paketimi
Testet e shpejta YF GROUP LTD për të përcaktuar strep-tomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chlor-amphenicol në qumësht është në dispozicion në pako të përshtatshme të 8 testeve në një enë. Një kuti përmban 12 enë në secilën prej të cilave ka 8 teste, dmth një kuti përmban 96 teste.

Pajisje shtesë
Për funksionimin e përshtatshëm me teste të shpejta e FR GROUP LTD për të përcaktuar streptomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chloramphenicol në qumësht janë ne dispozicion pipetat si dhe udhezimi për përdorim me mostrat e qumështit, si dhe një orë me zile dhe një raft për rregullimin e mostrave.

Ruajtja e mostrave

Ruajtja e testeve FR GROUP LTD për të përcaktuar streptomocinë, tetracycline, antibiotikët beta-laktamit dhe chloramphenicol në qumësht behet në 2 deri në 8 ° C, pa u ngrirë. Nderprerja e këtij regjimi të temperaturës për deri në 20 ditë për transportin dhe shpërndarjen, nuk ndikon në cilësinë e testeve. Afati i perdorimit te testeve është 12 muaj nga data e prodhimit - regjimin e magazinimit.
Si të punoni me teste të shpejta nga YF GROUP LTD për të përcaktuar streptomicin, tetraciklin, antibiotikët beta-lactam dhe chloramphenicol në qumësht.

1. Përgatitja e mostrës së qumështit.
- Vendosni numrin per çdo mostër për të shmangur konfu-zionin e rezultateve.
- Testi punon me qumesht të papërpunuara ose të pasterizuar, qumësht lope – dele - dhie ose qumësht të përzier.temperat-ura: - 20,0 deri 120,0 ° C (- 4,0 deri 248,0 ° F)

2. Përgatitja e testit.
- Përgatitni numrin e kërkuar të testeve ne folete.
- Etiketoni foletë e testeve për të shmangur konfuzionin e rezultateve.
- Siguroni testet vendosni ne raft te mos derdhen dhe ngaterrohen.

3. Vendosni mostrat në një kontener.
- Me anen e pipettes, merrni 200 μL të mostrës së qumështit dhe hidheni në enën e mostrës.
- Vendosni shiritin (testin) e provës me shigjeta poshtë në enën e mostrës dhe shiriti i testimit duhet të arrijë në fund të enës.
- Prisni 5 deri 6 minuta.

4. Kryeni testin.
- Pas trazimit – perzjerjes së mostrës dhe ngjyrosjes në një ngjyrë rozë homogjene, prisni për pesë minuta temperatu
ra: ± 0.4 ° C

5. Vlerësimi i rezultateve.
- Pas përzjerjes së mostrës dhe ngjyrosjes në një ngjyrë rozë homogjene, prisni pesë minuta
- Linja e testit duhet të shfaqet, përndryshe rezultatet janë të pavlefshme.
- Për një mostër pozitive, për të konfirmuar rezultatin, prisni 10 minuta dhe përsëriteni matjen me një tjetër provë.

PS!
Më qarte se kaq, nuk behet, megjithate pa pase njohurite e nevojshme profesionale, kurrë nuk do te perceptohen. Duhet aresimi profesional.

1.png
1.png (486.66 KiB) Viewed 7927 times


2.png
2.png (270.54 KiB) Viewed 7927 times


3.png
3.png (46.54 KiB) Viewed 7927 times


4.png
4.png (59.59 KiB) Viewed 7927 times


5.png
5.png (80.72 KiB) Viewed 7927 times


6.png
6.png (82.93 KiB) Viewed 7927 times


7.png
7.png (67.03 KiB) Viewed 7927 times


8.png
8.png (164.51 KiB) Viewed 7927 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 07 Dec 2022, 10:15

INDUSTRIA E QUMESHTIT

QELIZAT SOMATIKE NEË QUMESHT - VLERAT E LEJUARA DHE SI NDIKONE NE CILESINE.

Një temë qe nuk po kuptohet dhe as vleresohet si nga fermerët ashtu edhe nga perpunuesit e qumeshtit
Kur diskutohet për çështjen e qelizave somatike në qumështin e freskët, nuk duhet harruar se qelizat somatike janë pjesë e funksionit normal të lopëve të shëndetshme si dhe tregues i gjendjes shëndetësore të gjirit. Rreth 98% e këtyre qelizave janë leukocite - qeliza të bardha të gjakut, roli i të cilave është të thithin dhe shkatërrojnë mikrobet që kanë hyrë në qumësht dhe 2% janë qeliza epiteliale dhe gjëndrore. Në mënyrë figurative, qelizat soma-tike janë luftetarët e rëne në betejat e zhvilluara në trupin e kafshes qumesht-dhenese per t`u mbrojtë nga bakteret që hyjnë në gjirin e lopës për-mes kanalit të qumështit dhe shkaktojnë mastitin klinik ose nënklinik.
Prandaj, një numër i lartë i qelizave somatike është më shpesh një sinjal i një infeksioni të gjëndrës së qumështit.
Përqendrimi i tyre rritet mbas infeksioneve (mastitit) ose traumave të gjirit si dhe në çdo situatë shqetësimi (goditje, lëndime, mjelje jo korrekte, ndryshime në dietë dhe stres mjedisor).
Vlerat e larta të qelizave somatike përkeqësojnë karakteristikat e qumështit dhe aftësinë e tij si qumësht. Prandaj këshillohet që vlera e këtij parametri të jetë sa më e ulët, pasi është një tregues i shëndetit të gjirit e rrjedhimisht i cilësisë së qumështit.

Ngarkesa bakteriale.

Është grupi i mikroorganizmave të gjalla që përmbahen në një mililitër qumësht, prandaj është rezultat i kontaminimit të tij mikrobik. Vlera e numrit total të baktereve (CBT: UFC / ml) është parametri i përdorur për të vlerësuar kushtet higjienike të operacioneve të mjeljes dhe ruajtjes së qumështit, në fakt qumeshti kontaminohet pas mjeljes. Bakteret, sapo të jenë të pranishme në qumësht, shumohen shpejt dhe kjo shpejtësi rritet kur tempera-tura e qumështit kalon mbi 6 ° C.
Per aq sa kuptoj un tek ne, roli i tyre dhe lufta konkrete apo perpjekjet sa do modeste per të ulur numrin e tyre ne qumesht jo vetem që nuk po zba-tohen por edhe shumica e prodhueseve – fermerve dhe perpunueseve te qumeshtit as që e kane në mend të merren me kete pune, sepse më pare duhen aftesite, sigurisht ka edhe aresye te tjera, kerkesa per zbatimin e normativave te lejuara.
Kur bisedoj me teknologet e vertete me thone askush nuk do t`a dije, nuk mesojne, nuk kane ku te marrin njohurite e duhura teknike ne menyre te organizuar, gjendje qe ka mundesi te riparohet!!

Ndryshe çfare ndodhe:

CILËT JANË PARAMETRAT NORMAL PËR QUMËSHTIN CILËSORË.
Në praktikë, numri i tyre përcaktohet duke marrë mostra dy herë në muaj nga qumështi kolektiv i çdo ferme individuale dhe një herë në muaj për secilën lopë individualisht. Çdo fermer duhet të dijë se qumështi normal ka më pak se 100.000 qeliza somatike/ml, por kur zhvillohet mastiti numri i tyre rritet dhe mund të arrijë deri në 250.000 qeliza/ml. dhe më shum!!!

A ËSHTË I SIGURTË QUMËSHTi ME PERMBAJTJE TË LARTE TË QELIZAVE SOMATIKE?
Përgjigja është JO, dhe me të drejtë, konsumatorët (që kane njohu-ri) nuk duan ta konsumojnë atë. Prandaj, është e rëndësishme të identifikohen lopët me OBS të lartë dhe të grumbullohet qumështi i tyre në një rezervuar të veçantë.
Por fermerët duhet të dinë gjithashtu se në një afat të shkurtër ësh-të e mundur që disa kafshë të regjistrojnë rritje të OBS dhe kjo është krejtësisht normale dhe lka lidhje me shëndetin e lopës. Sidoqoftë, fermerët janë të detyruar t`a ndajnë veç qumështin me ngarkese te madhe bakteriale. Në baza vullnetare kjo nuk behet në asnje vend te botes por duke u aftesuar – kualifikuar PA NDERP-RERJE sepse shkenca avancon shum shpejt dhe kur nuk zba-tohen keta rregulla vjen penalizimi.

ËSHTË E RËNDËSISHME PËR FERMERIN TË KETË TË DHËNA TË SAKTA PËR GJENDJEN SHËNDETËSORE TË LOPËVE
Duke kryer monitorim dhe kontroll afatgjatë efektiv të kafshëve me numër të rritur të qelizave somatike, do të sigurohet jo vetëm rikuperimin e shpejtë të kafshëve me procese inflamatore, por edhe kontrolli i gjendjes shëndetësore të të gjithë tufës si dhe cilësisë së qumështit të prodhuar.
Qelizat somatike në qumësht dhe produktiviteti
Qelizat somatike në qumësht janë qelizat që çlirohen nga indi i gjë-ndrave të qumeshtit (gjirit). Sasia e tyre është një tregues i shëndetit të kafshës. TBC (Total Somatic Cell Count) përfshihet si tregues në cilësinë e qumështit të papërpunuar së bashku me TBM (Total Microorganism Count). Sipas kërkesave të BE-së (Direktiva 92/46 EEC) dhe Urdhëresës 30/20.11.2000 deri në vitet 2008-2009 qumështi i papërpunuar (lopë, dele dhe dhi) duhet të përmbajë më pak se 100 000 OBM-(microbe te pergjitheshme) dhe nën 300 000 OBSK.(qeliza somatike)
Ndërsa qelizat mikrobike flasin për pastërtinë e qumështit dhe në fakt kanë një origjinë të jashtme, qelizat somatike janë një tregues i brendshëm që flet për shëndetin e kafshës. Nëse ato janë më shu-më se sasia normale, do të thotë se tek kafshët zhvillohen procese inflamatore - për shembull, mastiti i fshehur ose i hapur (në rastin e OBSK-së së dukshme është edhe më i madh).
Fermerët duhet të dinë se ka një lidhje midis numrit të qelizave somatike dhe produktivitetit. Prodhimi i qumështit dhe funksioni i gjëndrës së qu-mështit në përgjithësi bëhet më i vështirë kur rritet OBSK.

ALARMI…
Alarmi i qelizave: veproni shpejt për të parandaluar përhapjen e mastitit Delphine Scohy Publikuar më 23/03/2020.

Në përgjithësi, situata qelizore e fermave të qumështit në shum vende te botes është duke u përmirësuar dhe ky është një lajm i mirë. Nga ana tjetër, mastiti është ende patologjia numër një dhe është e shtrenj-të për t`u kuruar. Pra, ekspertet kane arritur në konkluzionin se duke ulur në minimum qelizat somatike behet i mundur kufizimi mastitit.

Kthehuni te rregullat e higjienës që duhen mbajtur parasysh.
Sipas një sondazhi të kryer në fund të vitit 2019 në 900 ferma të qumështit (në nje vend te BE) 56.6% e fermave ruajnë një mesatare vjetore të qelizave nën 200,000 qeliza/ml. Që duke u krahasuar me vitin 2013, shohim se rezultatet janë duke u përmirësuar në ferma:
I njëjti vëzhgim me anën e observatorit të qelizave të ngritur nga ndërprofesioni i qumështit: që nga viti 2014, situata qelizore e tufave edhe ne vendet etjera është përmirësuar. Megjithatë, ky mbetet një shqetësim i madh në mesin e mbarështuesve.
Keshtu psh. evolucioni i numrit mesatar të qelizave somatike në qumeshtitn e fermave franceze, mbas një kulmi në vitin 2014, niveli mesatar i qelizave somatike në keto ferma vazhdon të bjerë.
Qelizat dhe mastiti: e njëjta luftë, situata qelizore e tufës duhet të monitorohet nga afër. Nga njëra anë sepse është një tregues i mirë i shëndetit dhe nga ana tjetër sepse një pjesë e pagës – çmimit të qumështit varet prej tij (sepse sa për kujtesë, niveli i lartë i qelizave përbën problem për përpuni-min). Pra bota fillon që ketu ate qe qu-het penalizim.
Nëse kufijtë dhe shumat e gjobave /ose shpërblimeve varen nga kontrolli që ushtrojne qendrat e perpunimit te qumeshtit, që në përgjithësi flasim për + 1,5 €/1,000 litra qum. shperblim nën 250,000 qeliza/ml, nga ana tjeter - 4 €/1,000 litra qum. kur permban 300 dhe 400,000 qeliza/ml dhe - 17 €. /1,000 l mbi 400,000 qeliza/ml, deri në një ndërprerje të mundshme të grumbullimit.
POR gjithashtu 230 €/LV/vit është ndikimi ekonomik i mastitit klinik. Sa i përket mastitit, ekzistojnë dy lloje: subklinik (pa shenja spec-ifike, por një numër më i lartë i qelizave) dhe klinik (infeksion i dukshëm).
Mastiti është ende sëmundja e parë në fermat e qumështit. Humbjet ekonomike mund të jenë të konsiderueshme, ndikimi i mastitit klinik vlerësohet në 230 €/LV/vit.

Studjuesit jane te shqetesuar prandaj keshillojne:
- Kufizoni infeksionet e gjirit përmes higjienës më të mirë.
. Tre bakteret kryesore janë përgjegjëse për mastitin: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis dhe Escherichia coli. Në të gjitha rastet, bakteret do të kenë hyrë përmes kanalit të gjirit, ose gjatë mjeljes ose në mënyrë natyrale përmes mjedisit.
Faktori i parë është higjiena!

Disa këshilla për të parandaluar mastitin:
- Rregullimi i makinës mjelëse: mjelja nuk duhet të jetë traumatike. Rregullimi i nivelit të vakumit dhe pulsimeve është shumë i rëndë-sishëm. Për të mësuar më shumë, gjeni këshilla për rregullimin e një mak-ine mjelëse në një intervistë me një ekspert mjeljeje dhe ndër-timi.
- Me doreza dhe pastroni mirë thithkat para mjeljes me një leckë e veçantë për lopë.
- Kaloni kafshët e dyshimta (lopët me qeliza, mastit, etj.) në fund të mjeljes për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar dhe dezinfekt-oni tërësisht thundrat pas çdo kalimi.
- Tërhiqni shiringat e para dhe mbështetuni te mjetet për të vëzhg-uar pamjen e qumështit me sy të lirë dhe për të identifikuar çdo mastit (gozë e zezë ose tabaka testimi CMT).
- Aplikoni një produkt zhytjeje pas mjeljes dhe, nëse është e mu-ndur, mbajini lopët në këmbë pas mjeljes për 30 min.
- Jini rigoroz për ndryshimin e veshjeve të mjeljes: 2500 mjelje për gomë dhe midis 5000 dhe 10000 për silikon.
- Në një zonë të ngrohtë, monitoroni temperaturën e mbeturinave dhe pastroni për të mos u ngrohur, siç përsërisin specialistët: “Streptokokët dhe koliformët zhvillohen në temperatura ndërmjet 37 dhe 40°. »
- Në kontenjer, siguroni një pjerrësi të mjaftueshme për rrjedhjen e lëngjeve dhe humbjet e qumështit (> 5%).
- Monitoroni periudhat në rrezik, veçanërisht tranzicionin e ush-qimit, tharjen dhe pjelljen, duke siguruar një dietë të përshtatshme me plotësime të mjaftueshme minerale dhe vitaminash. Për shem-bull, mung-esa e azotit mund të kufizojë sintezën e antitrupave.
- Në ushqim, kini kujdes për mykotoksina në foragjere.
- Të manovrosh me përzgjedhjen gjenetike për të përmirësuar situatën është e mundur.
- Trajtoni lopët e infektuara, nëse është e nevojshme. Kini kujdes kur përdorni një tub intramamary që të mos e shtyni atë shumë larg në muskul unazor.
- Tërhiqni lopët e pashërueshme që kryejnë shkelje të rregullta. Pika të tjera mund të hulumtohen nëse nuk ka shpjegim për rritjen e shpejtësisë qelizore, siç janë rrymat elektrike të humbura, praktika e mjeljes etj.

V A Z H D O N........
--------------------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 10 Dec 2022, 17:06

INDUSTRIA E QUMESHTIT

ÇFARE NDODHE KUR FERMERET DHE PERPUNUESIT E QUMESHTIT NUK KRYEJNE DETYRAT TEKNIKIE:

Studjuesit e Universitetit Cornell kanë zbuluar se heqja e mikroorganizmave dhe qelizave somatike nga qumështi i papërpunuar duke përdorur filtrimin me membranën mund të përmirësojë ndje-shëm sigurinë, cilësinë dhe jetëgjatësinë e qumështit si dhe produkteve të qumështit.
Si vleresohet efekti i mikrofiltrimit në rritjen e jetëgjatësisë së qum-ështit dhe permbajtjes së mikroorganizmave në qumështin e papërpunuar, të pasterizuar dhe qumështin pas filtrimit me membranë.

. Qumështi i mikrofiltruar dhe më pas i pasterizuar ishte = "i pastër" për 14 javë,
. i pasterizuar = vetëm për 40 ditë,
. i mikrofiltruar = për 21 ditë dhe
. i papërpunuar =për 7 ditë.

Mikrofiltrimi mund të rrisë shumë jetëgjatësinë e produktit, sepse pasterizimi nuk është efektiv kundër sporeve dhe qelizave somatike, dhe bakteret e vdekura kufizojnë jetëgjatësinë e qumështit të past-erizuar edhe pse nuk jane të gjalla njerezit e shkences na thone se perseri ata paraqesin rrezik per shendetin tone, për shkak të enzi-mave të çliruara, në fund te fundit ajo eshte nje mase e madhe org-anike, kur ankohen francezet po te tjeret qe nuk kane haber nga qelizat somatike sa eshte e madhe kjo mase organike më mire py-eteni mjekun!!!!
Shkolla e Lartë Agrare Luis de Queiroz (Brazil) dhe Laboratori i Kërkimeve Teknologjike të Qumështit (Francë) zbuluan se mikr-ofiltrimi paraprak i lëndëve të para të përdorura për prodhimin e qumështit të pijshëm rrit "jetën" e tij me 3 deri në 5 herë.

PS!
Fabrikat e perpunimit te qumeshtit tek ne me ate modernizim (siç e kane pohuar” a nuk duhet të kishin filluar me kohe pergatititjen e qumeshtit per treg ME MIKROFILTRIM???? Ku jane teknologet? Më të shkathet po tregohen tregetarë që po e importojne!
Kjo sugjeron se siguria shëndetësore e djathrave të prodhuar nga qumështi i papërpunuar i mikrofiltruar është të paktën ekuivalente, dhe ndoshta edhe më e lartë, sesa djathrat e prodhuar nga qumë-shti i pasterizuar.

Shoqata Amerikane e Shkencëtarëve të Qumështit kreu një studim.

Qumështi i skremuar i papërpunuar u mikrofiltrua, u pasterizua në 72°C për 15 sekonda dhe u ftoh në 6°C.
Në tre prova, numri i baktereve të qumështit të papërpunuar u red-uktua nga 2.400, 3600 dhe 1.475 cfu/ml respektivist në 0.240, 0.924 dhe 0.920 cfu0. /ml, përkatësisht, nga përdorimi i mikrofiltrimit = rezultat i paparë. Qumështi i skremuar i pasterizuar i mikrofiltruar më pas u ruajt në secilën nga katër temperaturat (0.1, 2.0, 4.2 dhe 6.1°C) dhe numri total i baktereve u përcaktua çdo javë pas periu-dhës 92 ditore.
Pas 92 ditësh, vetëm 50% e kampioneve të ruajtura në 6.1°C dhe 12% e kampioneve të ruajtura në 4.2°C tejkaluan numrin total të baktereve prej 20,000 cfu/mL. Asnjë mostër e ruajtur në 0.1 ose 2.0 gradë C nuk arriti nivele të dallueshme të baktereve gjatë studimit.
Keto nuk jane mendimet e mija por konkluzione shkencore nga studjues që i duan të mkiren njerezimit.
Burimi: https://milknews.ru/.../-kieselmann/sis ... racii.html © Milknens.
Standardi i ri i numërimit të qelizave: çfarë ndryshon për fermerët ?
Studjuesit aktualisht janë duke punuar për standardizimin ndërko-mbëtar të numërimit të qelizave. ( Për mendimin tim një veprim me mend sepse ndryshe sipas qefit nuk behen keto pune, le t`a marrin vesh te gjithe se pa bere keto detyra, ky sektor e ka te vesh-tire t`i afrohet BE!!! dhe keta jane punet tona - teknologeve.)
Me fjalë të tjera: të gjitha vendet së shpejti duhet të përdorin të njëjtin standard të analizës së përcaktimit dhe kufirit të lejuar të qelizave somatike në qumësht, dhe ana pozitive e kësaje mase, është se do të ulet permbajtja e tyre në qumesht, analizat aktuale tregojnë se ulja deri në - 20% të qelizave, eshte e mjaftueshëme për të kaluar disa në cilësinë "super A".
Siç u zbulua nga kolegët tanë nga L'éleveur laitier (Francë) shtatorin e kaluar, metoda për numërimin e qelizave në qumësht po kalon një reformë të madhe. Në të vërtetë, me synimin e harmonizimit ndërkombëtar të metodës së kalibrimit, në shkurt 2020 ndërprofes-ioni i qumështit veproi në rikalibrimin e të gjithë laboratorëve të analizave për të përdorur vetëm një dhe të njëjtën referencë glob-ale.
E pyetur nga redaksia e Web-agri, drejtoresha e përgjithshme e Cniel (qender studimore) Ca-roline Le Poultier, e mirëpret këtë progres: “Kalibrimi do të jetë i njëjtë në të gjithë botën.
Modeli francez i qumështit mund të krahasohet më pas me atë të vendeve të tjera pasi do të jemi në një bazë të përbashkët.
Duke marrë standardin e ri për testimin e qumështit, rezultatet e qelizave somatike do të tregojnë një rënie prej 15-20%.
“Ky sistem i ri referimi me të vërtetë zvogëlon shkallën e qelizave, por vërehet se eshte në varësi të mostrave të qumështit të analizu-ara.
Aktualisht po vazhdojmë testet për të parë më qartë. »
Çfarë do të ndryshojë në pagën e qumështit?
Ky modifikim nuk duhet të shkaktojë shqetesime, përveçse të shohë uljen e ritmeve qelizore nepërmjet disa penaliteteve dhe stimulimit.
Siko skemen, per francezet ka kete spjegim:
8.png
8.png (137.52 KiB) Viewed 1250 times


Standarti i ri i numrimit të qelizave somatike
Simulimi për të ulur në masen 20% te qelizave somatike në 50,4 ton.qumesht që merret ne dorezim.
Në mostren e deritanishme me 460000 qeliza somatike për/ml qumesht, penalizohet me - 17 Euro/ton qumesht, në sasine totale paguhet 856,8 Euro më pak
Në mostren me 368000 qeliza somatike per ml/qumesht penaliz-ohet me - 4 Euro/ton qumesht, në sasine totale paguhet 201,6 Euro më pak
Në mostren me 294000 qeliza somatike për ml /qumesht … Nuk ka pen-alizim.
Në mostren me 235000 qeliza somatike për ml/qumesht fermeri simulohet me 1.5 Euro/ton qumesht pra pguhet gjithesejt 75,6. Euro më shum.
Me këto ndryshime, drejtori i Cniel ështe i bindur dhe paralajmëron ata që monitorojnë nga afër rezultatet e cilësisë së qumështit: "Kur të futet ky standard i ri, fermeret me siguri do të shohin një evolu-cion në rezultatet e tyre, por kujdes dhe pa u ngutur do të jetë më mirë të prisni disa muaj përpara se të nxirrni përfundime për aspektin shëndetësor të tufës, si dhe rrezikun e nxjerrjes së përfundim-eve të njëanshme të nxituara. »
VO!
Personalisht po mendoj; çfarë do të ndodhe tek ne?!!! kur fermerët, perpunuesit e qumeshtit por edhe konsumatoret që nuk kane njoh-uri per kete problem që shum shpejt do te kerkohet të zbatohet ne vendin tone. Eshte urgjente të rritet vemendja ndaj ketij sektori, nuk ka kohe me pritë, duke filluar që nga kualifikimi i teknologeve pat-jeter nepermjet shkollave – kurseve të kualifikimit, urgjent Qendra Studimore – paaftësia dhe rebelimi teknologjik po shtohet.
Kush do ta drejtoje shkencerisht industrine e qumeshtit? Nuk eshte pune e një laboratori kontrolli, nuk ka vend ne Europe që te mos kete nje Qender Studimore per problemet e shumëta teknike që ka sektori i trajtimit dhe perpunimit te qumeshtit.
Reflektimi mund të shtrihet edhe në kritere të tjera të cilësisë dhe/ose pagesës së qumështit, të cilat deri më sot nuk janë të standardizuara në nivel ndërkombëtar, sepse "industria e qumështit është shembullore në këtë drejtim", përfundon ndërprofesioni.
20 këshilla për të reduktuar numrin e qelizave somatike.
Këtu janë disa këshilla për t'u përpjekur të zvogëloni numrin e qel-izave somatike në qumësht dhe mastitin
1. Mbajtja e dorezave të mjeljes (të njëpërdorshme dhe pa lateks) do të zvogëlonte përgjysmë transmetimin e Staphylococci aureus.
2. Veçoni (curilat) e para (para larjes dhe fshirjes së gjirit te lopes) në një filxhan ose tabaka me fund të zi, veçanërisht gjatë periudh-ave kritike: ndryshimi i dietës ose silo, etj.
Objektivi: zbulimi i hershëm i mastitit klinik (gungë, dhimbje, skuqje, nxehtësia e sisës, sjellja jonormale, etj.).
3. Siguroni një leckë të paster për çdo lopë.
4. Lajeni për rreth pesëmbëdhjetë sekonda, gjirin sidomos ne pjesen e poshteme.
5. Fshijeni me letër nga lart poshtë.
6. Prisni rreth tridhjetë sekonda përpara se të futeni në prizë (gjithsej një minutë), derisa dezinfektuesi të bëj efektin e duhur dhe të stimulo-het prodhimi i oksitocinës në gjak që sherben pe formimin e qumeshtit ne gjirin e lopes.
7. Dezinfektojeni pas mjeljes me një solucion dezinfektues.
8. Lopët e infektuara japin qumesht me permbajtje te larte qeliza somatike dezinfektoni kthetrat duke e zhytur (një minutë) në një kovë me ujë të holluar me dezinfektues.
9. Monitoroni gjendjen e gjirit – (ngjyra, keratoza, unaza e ngjeshjes, etj. në mjeljen e mekanizuar) për të zbuluar nëse pajisjet e mjeljes janë të përshtatshme dhe të rregulluara siç duhet.
10. Pastroni filtrat e makinës mjelëse, kontrolloni nivelet e vajit, ko-ntrolloni makinën çdo vit.
11. Kujdes nga rrymat elektrike në sallonin e mjeljes (diferenca e mu-ndshme midis tubave dhe tubacionit të qumështit), kontrolloni dhe hi-qni tokëzimin (i cili, siç sugjeron emri, duhet të jetë në tokë dhe jo në strukture betoni!)
12. Ndërroni guarnicionet e gomës përafërsisht në çdo 3000 lidhje dhe ato silikoni midis 5000 dhe 7000 mjelje (1 lopë = 60 mjelje / muaj).
13. Mbajini lopët drejt te zgjedha pas mjeljes për 30-40 minuta.
14. Aplikoni një protokoll tharjeje të përshtatur për lopën.
15. Trajtimi intramamary: pyesni veterinerin tuaj për këshilla dhe mos e futni tubin shumë thellë në muskul unazor.
16. Kujdes nga humbjet e forta të notës së trupit në fillim të laktac-ionit (ketoza).
17. Reformoni lopët e pashërueshme.
18. Siguroni një godine me ambjent të ajrosur siç duhet dhe të ndritë-shme (efekti i UV në bakteret).
19. Siguroni të paktën 6 m²/LV në një zonë të mbuluar me kashtë. Mos pastroni shumë shpesh dhe lyeni me bollëk pas pastrimit. Objektivi: për të shmangur mbinxehjen e mbeturinave.
20. Preferoni tezgat në dyshekë sesa tezgat me kashtë, siguroni një pjerrësi të mjaftueshme (> 5%) për rrjedhjen e humbjeve të qumështit.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 15 Dec 2022, 10:39

INDUSTRIA E QUMESHTIT Vazhdimi. . . .

STANDARDI NDËRSHTETOR PËR PERCAKTIMIN E QELIZAVE SOMATIKE NË QUMËSHTIN E PAPËRPUNUAR

Metodat për përcaktimin e qelizave somatike

Ka disa metoda dhe në vartesi te tyre jane edhe aparaturat (analizatorët) të cilat evulojne vazhdimisht asnjehere nuk duhet menduar se kjo qe po zbatojme per momentin nuk do te ndryshoje shum shpejt prandaj na duhet të jemi ne kontakt me studimet e reja pa nderprerje.

Metodat për përcaktimin e qelizave somatike OKS 67.100.10

Qëllimet, parimet bazë dhe procedura bazë për kryerjen e punës për standardizimin ndërshtetëror përcaktohen nga "Sistemi i standardizimit ndër-shtetëror. Ky standard ndërkombëtar zbatohet për qumështin e papërpunuar dhe specifikon metodat për përcaktimin e qelizave somatike. Standardi nuk zbatohet për qumështin e traj-tuar me nxehtësi, ose i falsifikuar me agjentë kimikë (ure, peroksid hidrogjeni, formalinë, etj.) dhe qumështin e ngrirë, si dhe për qum-ështin e papërpunuar por me një aciditet të titruar më shumë se 21°T.

PËRCAKTIMI I QELIZAVE SOMATIKE NË QUMESHT.
Analizatori "Qumështi Quality RT 10 " numëron qelizat e qumështit gjatë mjeljes - prodhim i kompanisë kanadeze Dairy Quality. Klikoni ( Shiko Vidion)
“Ky mjet është përdorur prej disa vitesh në Kanada dhe SHBA dhe ju lejon të reagoni shpejt në sallën e mjeljes për të ditur nëse duhet të hidhni qu-mështin e një lope të dyshimtë”, shpjegon Pierre-Emmanuel Dallerac, kreu i Departamentit të Mbledhjes së të Dhënave. në Eilyps, e cila tregton mjetin për anëtarët e saj.

Si punon ?
1. Merrni një mostër qumështi (nga një lopë, nga një çerek ose nga re-zervuari) me kasetën plastike që përmban një reagent (jodur propodium)
2. Fusni kasetën në pajisjen RT 10 të lidhur me Iphone dhe shtypni pistën për të përzier qumështin me reagentin për të thyer mem-branat qelizore dhe për të shtuar fluoreshencë.
3. Prisni disa sekonda që reagenti të reagojë me qelizat somatike.
4. Aplikacioni celular Dairy SCC bën një foto dhe jep një rezultat qelize bazuar në fluoreshencën e reagentit. Informacioni më pas mund të dërgohet nga iPod Touch ose iPhone në formën e rapo-rteve, ose të dhënat mund të përdoren me softuerin e menaxhimit të tufës.
Standardet e reja kombëtare të harmonizuara me ato evropiane kër-kojnë zbatim gradual, prandaj, urdhëri parashikon një periudhë tranzicioni:
Nga 1 janari i vitit 2020, numri i mikroorganizmave në qumësht eshte vendosur të jetë 500 mij/ ml, dhe numri i qelizave somatike - 500 mijë / ml; që nga 1 janari i vitit 2021 numri i mikroorganizmave është 300 mijë / ml dhe KSK (qelizat somatike) është 400 mijë / ml.
Në shumë vende të botës, veçanërisht në Sh.B.A dhe Evropë pro-dhuesit u përmbahen standardeve edhe më të rrepta.

8.png
8.png (576.73 KiB) Viewed 1186 times


PERCAKTIMI I QELIZAVE SOMATIKE
Analizator per percaktimin e qelizave somatike ne qumesht
Hrima PROSCC
Analiza për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të qelizave som-atike në qumështin e fresket – paperpunuar.
. Qumështi i lopës
. Qumështi i deleve
. Qumështi i dhisë
. Qumësht buallice
. Lehtë për t’u zbatuar
. Kosto efektive - 20 herë kosto më e ulët se metodat konkurruese
. Analizë e shpejtë në 20 sekonda
. i sigurt
. E saktë - e regjistruar përkundrejt metodës së referencës
Përfitimet
. Rezultate të shpejta dhe të lexueshme - nga 20 në 60 sekonda (60 analiza në orë)
. Gama e matjes - 10,000 deri 10,000,000 qeliza / ml
.Përsëritshmëri e mirë e rezultateve
. Nuk ka kufi në temperaturën e funksionimit
1 vit garanci të plotë
Përdorimi:
Zbatimi në disa hapa elementarë
. 1 Qumësht kampioni
. 2 Përzieni qumështin në një ngjyrosje
. 3 Vendosni një mostër me ngjyrë 12 ml në çip
. 4 Vendoseni çipin në njësi
. 5 Rezultatet shfaqen automatikisht
Numri i qelizave somatike është një kriter shtesë për pagesën e qu-mështit kur pranohet, por edhe një tregues i gjendjes shëndetësore të gjendres se qumeshtit. Qumështi i kafsheve te shëndetshëme ka normalisht deri në 500,000 qeliza somatike në 1 ml. Rritja e numrit të tyre rrit mundësinë e infeksionit dhe zhvillimin e mastitit.
Mastiti është arsyeja kryesore për numërimin e qelizave somatike. Standardet ndryshojnë nga një vend në tjetrin, por përgjithësisht pranohet që një nivel më i vogël se ose i barabartë me 500,000 qeliza / ml është një tregues i qumështit të dhisë dhe lopes me cilësi të lartë.


9.png
9.png (12.15 KiB) Viewed 1186 times10.png
10.png (636.04 KiB) Viewed 1186 times

-------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 18 Dec 2022, 10:33

NDUSTRIA E QUMESHTIT Vazhdimi........

ANALIZATORI I QELIZAVE SOMATIKE NË QUMESHT - "СОМАТОС Мини"

Kur kerkon literature per qumeshtin eshte e pamundur të mos shikosh arritje te shkëlqyera nga njerezit e shkences; aparatura - analizatorë te ndryshem por e rendesishme eshte te zgjedhesh ate qe eshte sa më i thjeshte në perdorim sigurisht edhe i sakte, sidomos per ata qe nuk duan t`a lodhin vehten!!! midis tyre mua më bën pershtypje edhe ky lloj matesi te qelizave somatike ne qumeshtin e paperpunuar
Projektuar për të kontrolluar cilësinë e qumështit dhe për të përcaktuar numrin e qelizave somatike në qumesht.
- Koha e analizës - 4 minuta. Përputhet plotësisht me standartin.

Metoda për përcaktimin e numrit të qelizave somatike në qumësht të përdorur në këtë analizues përputhet plotësisht me standardet nderkombetare.
Aplikimet: fermat e qumështit, laboratorët rajonalë veterinar dhe të qumështit, ndërmarrjet e industrisë së qumështit. "Somatos-Mini" është një pajisje kompakte, e lirë, e thjeshtë dhe e përshtatshme në funksionim dhe mirëmbajtje për matjen e numrit të qelizave som-atike në qumësht. "Somatos-Mini" është një modifikim i analizuesit të qelizave somatike "Somatos", i cili e ka provuar veten në tregun nderkombetar. Pajisja ka një gamë të gjerë ap-likimesh:
. Fermat e qumështit - zbatimi i parandalimit dhe trajtimit në kohë të mastitit te lopët, i cili siguron një furnizim të qëndrueshëm të qumështit miqësor ndaj mjedisit (i cili në përputhje me rrethanat rrit koston e prodhimit).
. Laboratorët veterinare dhe pikat e kontrollit të cilësisë së koope-rativave fermere - identifikimi i racës së gjedhëve rezistente ndaj sëmundjeve dhe me rendiment të lartë qumështi.
. Punishtet dhe ndërmarrjet e qumështit - kontrolli i cilësisë së qumështit nga fermerët.
Lehtësia e funksionimit Analizuesi është i thjeshtë dhe i lehtë për t'u përdorur, nuk kërkon personel të kualifikuar.
Për të kryer analizën, shtypni butonin "ENTER", balona do të vendoset në pozicionin e fillimit, shtoni 10 ml qumësht dhe 5 ml tretësirë "Mastoprim" në balonë duke përdorur pipeta, shtypni përsëri butonin "ENTER". , dhe do të fillojë analiza e mostrës. Në fund të analizës, do të tingëllojë një sinjal zanor dhe rezultati i matjes do të shfaqet në treguesin e pajisjes. Pas përfundimit të punës, analizuesi duhet të lahet me detergjentë të veç-antë të furnizuar me analizuesin.
. Verifikimi. Verifikimi kryhet në sistemin Rosstandart. "Somatos-Mini". Intervali i kalibrimit është 1 vit. Pas skadimit të periudhës së vlefshmërisë së verifikimit, mund të kontaktoni CMS-në më të afërt me proce-durën e verifikimit, e cila përfshihet në komplet.


PS!
Me qenë se ka vende ne kete Planet që nuk duan t`a dinë per qelizat somatike dhe si pasoje kur ngarkesa e qumeshtit me qeliza somatike i tejkalon kufijte e lejuar eshte edhe nje menyre vizuale e thjeshte por jo aq e saktë.

Kryerja e analizave
Nga një kampion i përzier tërësisht i qumështit të papërpunuar të analizuar merret me pipetë 1 cm, në vrimë vendosen pllaka PMK-1 dhe shtohet 1 cm tretësirë Mastoprim.
Qumështi i paperpunuar perzihet mire - intensivisht me tretesiren "Mastoprim" me një thupër qelqi ose plastike për 10 s. Pa ndalur përzierjen intensive të përzierjes në vrimë, ngrini thupren lart me 5-7 cm dhe vlerësoni vizualisht ndryshimin e viskozitetit të përzierjes.
Vëzhgimi kryhet jo më shumë se 60 s.
Trajtimi i rezultateve.
Numri i qelizave somatike në qumështin e papërpunuar të analizuar përcaktohet vizualisht duke ndryshuar viskozitetin (konsistencën) e përzierjes së qumështit të papërpunuar me Mastoprim në përpu-thje me kërkesat e Tabelës 1.
Karakteristike e përzierjes: Viskoziteti (konsistenca) Numri i përafërt i qelizave somatike në 1 cm3 qumësht të papërpunuar
Lëng homogjen ose mpiksje e dobët që prek pak shkopin (thupren) Jo më shum se 500000 deri 1 miljon.
Nga një mpiksje, e shtrirë ne një shkop në mpiksje te dendur Nga 500 mijë deri 1 miljon.
Një mpiksje e dendur që nxirret me një shkop nga vrima e pllakës 1 miljon.
* Kufiri i poshtëm i saktësisë së metodës vizuale është 500 mijë qeliza somatike për 1 cm3 qumësht të papërpunuar, që korres-pondon me kufirin e njohur ndërkombëtarisht të normës fizio-logjike dhe tregon mungesën ose përzierjen e lehtë (deri në 6%) të qumështit me mastitit në qumështin e kombinuar. Për të përcaktuar një numër më të vogël të qelizave somatike në qumështin e papër-punuar dhe për të marrë vlera numerike specifike, është e nevojsh-me të përdoren metoda instrumentale.
Attachments
9.png
9.png (9.88 KiB) Viewed 1138 times
8.png
8.png (60.26 KiB) Viewed 1138 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 26 Dec 2022, 10:18

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Mbasi folëm mjaftueshem për "bëmat" e qelizave somatike, studjuesit jane perqendruar në largimin e tyre nga qumeshti para se të kaloje ne perpunim.

PS!
Un mendoj; Mbetet primare sigurimi i qumeshtit si lende e pare me sa më pak ngarkesë bakteriale te gjalle dhe qeliza somatike, lum ato vende që luf-tojne seriozisht per t`i ulë keta shifra sepse perpunimi i metejshem do te jete më i sukseseshem eshte krejt ndryshe te kesh perpara nje qumesht te paperpunuar me < 400000/ml ngarkesë bakteriale nga ai me5000000/ml dhe qeliza somatike te panumurta = . . . . . .

“Nuk ka doktor qe e sheron” !!!

Sot, tre teknologji konkurrojnë në prodhimin e qumështit të pijshëm për treg: - baktofugimi, trajtimi termik dhe mikrofiltrimi plus perpunimin termik . Për më tepër, secila prej teknologjive përfundon me mbushje aseptike.
. Qumështi që ka kaluar në BAKTOFUGIM: Me një ose dy baktofugime, mund të largohen deri në 95% të baktereve dhe sporeve, gjë që redukton rrezikun e defekteve, por nuk e eleminon plotesisht. Edhe ne vendin tone eshte kuptuar kjo menyre dhe po aplikohet si në fabriken e qumeshtit ERZENI. Qum-eshti merr shije të mirë, por ruajtja e tij zgjat vetëm disa ditë.
(Kush kerkon të dije se çfare eshte BAKTOFUGIMI lexo Librin – 1)

. Ndërsa qumështi i pasterizuar ka një jetëgjatësi të reduktuar maksimale më pak se 8 ditë, mund të mbahet në frigorifer për mbi 21 ditë.(i pa hapur) konsumatori merr një produkt që, me të njëjtën shije, është shumë më i sigurt, pasi përmban më pak baktere. Megjithatë, nëse është e nevojshme të rritet afati i ruajtjes me më shumë se 2 javë, atëherë kërkohet një trajtim termik më i ashpër, i cili i jep qumështit një aromë të qumeshtit te vluar që vjen nga denatyrimi i përbërësve të qumështit.
. Vetëm mikrofiltrimi në kombinim me pasterizimin siguron një jetëgjatësi prej 21 ditësh pa ndryshuar shijen dhe përbërjen e qumështit.
Aktualisht janë 10 impiante në Zvicër, Gjermani dhe Austri që prodhojnë qumësht ESL sipas këtij parimi.

KONCENTRATET E PROTEINËS Fusha e tretë e aplikimit të mikrofiltrimit është prodhimi i produkteve proteinike me pastërti të lartë, kryesisht proteinat e qumështit për ushqimet për foshnjet. Kërkesat strikte për cilësinë e proteinave, si dhe proceset e mëvonshme teknologjike për prodhimin e një pro-dukti pluhur, që nuk lejojon përpunimin në temperaturë të lartë. Për më tepër, trajtimi termik mund të çaktivizojë vetëm mikroorganizmat patogjenë. qelizat mikrobike të mbetura në produkt mund të shkaktojnë reaksione alergjike në ushqyerjen artificiale tek foshnjat.
Baktofugimi në këtë rast gjithashtu nuk siguron ndarjen e nevojshme të mikroorganizmave dhe nuk garanton sigurinë e procesit.
Mikrofiltrimi me anë të një pengese fizike largon patogjenët nga lëndët e para, d.m.th. qumësht i skremuar ose hirrë. Në të njëjtën kohë, proteinat mbeten në produkt të pa ndryshuara.

SKEMA E PROCESIT TË MIKROFILTRIMIT.
Teknologjia e mikrofiltrimit është përdorur në industrinë e qumështit që nga mesi i viteve 1980. Menjëherë pas fillimit të zbatimit të tij, u bë e qartë se me çfarë vështirësish lidhet ky proces. Në veçanti, kërkohet kontrolli i saktë i presionit të filtrimit dhe ngarkimi uniform optimal i sipërfaqes së mem-branës për të parandaluar kontaminimin dhe për të siguruar stabilitetin e filtrimit. Përveç kësaj, është e rëndësishme të sigurohet një numër minimal i zonave "të vdekura" në instalim, ku grumbullohen mbetjet e produktit që ulin rendimentin, si dhe shkarkimi maksimal i instalimit përpara fillimit të procesit dhe pas përfundimit të tij, në mënyrë që të reduktohen humbjet e qumështit gjatë larjes dhe për shkak të hollimit me ujë.
Pastrimi dhe sterilizimi efikas i membranës përpara prodhimit janë thelbësore për të siguruar prodhim të sigurt.
Inxhinierët e MMS AG janë njohur me këto probleme dhe kanë gjetur zgjidhje që janë zbatuar vazhdimisht në projektimin e njësive Swissflow MF dhe janë përshtatur me nevojat industriale. Dizajni inovativ i lidhjeve të modulit të membranës redukton volumin e vdekur dhe siperfaqen - hapësirën e kërkuar për instalimin, lehtëson zgjerimin e mëvonshëm të instalimit per te rritë kapacitetin dhe në të njëjtën kohë siguron shkarkimin e plotë të tij. Membranat e përdorura "Isoflux" janë më të mirat sot për sa i përket ekonomisë dhe stabilitetit të procesit, të gjithë komponentët e tjerë plotësojnë kërkesat më të larta të higjienës. Procesi i larjes dhe sterilizimit të njësive është hartuar në bashkëpunim me fabrikat zvicerane te perpunimit te qumeshtit.
Konsumi i energjisë dhe hapësira e dyshemesë (siperfaqe ndertimi)janë shumë më të ulëta në krahasim me impiantet e trajtimit termik dhe këto shifra po përmirësohen vazhdimisht nëpërmjet optimizimit të parametrave të procesit dhe konfigurimit të impiantit. Duke kombinuar faktorë të tillë si shija e mirë e produktit, siguria e procesit dhe efikasiteti i kostos, sistemet e mikrofiltrimit të pasterizimit të ftohtë MMS Swis-sflow janë në gjendje të plotësojnë kërkesat më të rrepta për heqjen fizike te baktereve në përpunimin e qumështit.
Aplikime të tjera të mikrofiltrimit:

- Filtrim steril i kripës në prodhimin e djathit;
- Përqendrimi dhe fraksionimi i proteinave të qumështit, për she-mbull, për prodhimin e gjizës me rendiment të reduktuar të hirrës acidike; - - -- Heqja e yndyrës nga qumështi i skremuar dhe hirra.

Procesi i pasterizimit të qumështit duke përdorur mikrofiltrimin.

Me mikrofiltrimin e qumështit të plotë, siç u përmend më lart, 90-98% e yndyrës ruhet, por grimcat e yndyrës bllokojnë poret dhe ulin shumë perfo-rmancën e membranave. Prandaj, para mikrofiltrimit, është e nevojshme të hiqet yndyra nga qumështi në një ndarës kreme - seperator. Pas heqjes së yndyrës, qumështi dërgohet në mikrofiltrim dhe ndahet me një faktor përqendrimi prej 20 herë në koncentrat dhe përshkues. Në permeatin, përqe-ndrimi bakterial zvogëlohet me 99,8% kur përdoret një membranë qeramike me madhësi nominale pore prej 0,8 μm. Në koncentrat, përmbajtja e baktereve gjithashtu mund të zvogëlohet dhjetëfish për shkak të faktit se koncentrati, ndryshe nga depërtimi, është për një kohë të gjatë (3-4 orë) në qarkun e qarkullimit në një temperaturë prej rreth 50 ° C.
Kremi dhe koncentrati i mikrofiltrimit përzihen dhe më pas i nënshtrohen pasterizimit "të fortë" në temperaturën më të lartë të mundshme. Pas kësaj, permeati përzihet në sasira te llogaritura për të pergatitur qumësht të standardizuar për sa i përket proteinave dhe yndyrës dhe i nënshtrohet paste-rizimit konvencional.
Skema e procesit të përshkruar është paraqitur më poshtë:

Screenshot_1.png
Screenshot_1.png (160.81 KiB) Viewed 999 times

Rezultate maksimale dhe të padiskutueshme arrihen nepermjet një kombinimi:
MIKROFILTRIMIT dhe Sterilizimit – UHT. Siguron jetegjatesi dhe permban në minimum masë organike. Sipas kesaje teknologjie te avancuar realizohen dy synime:
. MIKROFILTRIMI Është një nga llojet e filtrimit membranorë, ku mekanizmi i ndarjes së përbërësve ndodh sipas diametrit të grimcave, madhësia e të cilave shtrihet në përmasat prej 10-50 μm. Presioni lejon grimcat e kripës, sheqerit, proteina të caktuara të kalojnë nëpër poret e membranave dhe të mbajë bakteret, globulat e yndyrës, grimcat e proteinave të mëdha, siç janë micelet e mëdha të kazeinës. Presioni i punës i procesit është 0.01-0.5 MPa.
Njësia e mikrofiltrimit në mënyrë efektive në rrjedhë largon papast-ërtitë dhe mikroorganizmat e dëmshëm nga solucioni i kripur, ndërsa ruan ekuilibrin kimik të kriprave minerale. Në krahasim me metodat e tjera, kjo metodë është më konkurruese për faktin se qelizat e ngordhura hiqen, ndërsa gjatë pasterizimit ato vetëm vriten por qendrojne ne produkt
Pra mbahen në membranen mikrofiltruese, mikroorganizmat e gja-lla të të gjitha permasave por edhe qelizat somatike të cilat edhe pse jane të ngor-dhura perseri eshte e rendesishme heqja e tyre fizike per shendetin e njeriut sepse një mase e tille e madhe org-anike nuk shihet me sy të mire nga mjeku.
. STERILIZIMI – UHT vret çdo gjë te gjalle qe mund të kete rëne aksidentalisht.
Prandaj zgjidhja më e persosur dhe per të mbrojte vehten eshte të konsumojme Qumesht me MIKROFILTRIM DHE STERILIZIM NË TETRA PAK që permban minimumin e mundeshem te mikroorganizmave të vrara.
Un ka vite që kam bere zgjedhjen time = STERILGARD me ose pa yndyre. (shiko foton)

9.png
9.png (1.02 MiB) Viewed 999 times


10.png
10.png (27.8 KiB) Viewed 999 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 13 Mar 2023, 16:16

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PRANIA E ANTIBIOTIKEVE NË QUMESHT DUHET VLERËSUAR SERIOZISHT!!!

Ështe folur dhe "sterfolë" per kete problem por nuk eshte marre aq seriozisht sepse prodhuesit e qumeshtit nuk perballen me një kontroll te vazh-dueshem dhe pasojat rendojne tek perpunuesi si dhe konsumatoret.
Un gjethenje perqendrohem per t`u ardhe ne ndihme me aq sa mundem të gjitha paleve.

Metodikat e percaktimit te pranise se antibiotikeve por edhe sasise se tyre jane persose duke perdore ANALIZATORET te cilet shpejt dhe sakte i kryejne keta funksione, problemi eshte sa ndiqet evolimi i tyre me qellim që te aplikohet më e mira por edhe me çmim te aresyeshem.
Keta analizatorë jane te shumllojshem; duke njohur shum prej tyre dhe duke u bazuar në vleresimet e eksperteve nga te cilet ne kemi shum per te mesuar deshiroj ti transmetoj ne kete materjal.

Antibiotikët
A përmban qumështi antibiotikë? Rregullat në të gjitha vendet me industri qumeshti te zhvilluar, janë shumë të qarta dhe kerkohet zbatimi I tyre, e kemi thene edhe here te tjera, mos zbatimi penalizohet sepe prania e antibiotikeve përveç se ndikon ne cilesine e produkteve,demton shendetin e konsumatorevepër këtë.
Kur barnat administrohen në një lopë, prodhuesi i qumështit duhet të ndjekë protokollet strikte sipas udhezimit.
Prodhuesit - fermat vlerësojnë shëndetin dhe sigurinë e lopëve të tyre. Ashtu si njerëzit, lopët ndonjëherë janë të sëmura. Antibiotikët administrohen vetëm në rast të sëmundjes, për të ndihmuar në ruajtjen e shëndetit dhe mirëqenien e kafshëve.
Lopa e trajtuar me antibiotikë duhet të identifikohet qartë, prodhuesi i qumështit vazhdon të mjele lopën, por qumështi i tij do të hidhet larg derisa antibiotiku te largohet!!!!! nga organizmi. Ndëshkimet shumë të ashpra i imponohen çdo prodhuesi i cili nuk i përmbahet rregullave.
Nëse antibiotikët jane të pranishëm në qumësht, përpunuesit nuk mund ta përdorin atë për të bërë djathë apo kos. Në të vërtetë, antibiotikët do të vrasin bakteret e përdorura në procesin e prodhimit të këtyre dy produkteve të qumështit.

REFERENCAT
Qendra Kanadeze e Informacionit të Qumështit - Bujqësia dhe Agro-Ushqimi. Kodi Kombëtar i Produkteve të Qumështit.

Qumësht pa mbetje antibiotike!
Mbetjet antibiotike janë një çështje e rëndësishme për sigurinë e qumështit, pasi ato potencialisht mund të kenë ndikime në shëndetin e njeriut. Ata gjithashtu mund të ndërhyjnë në proceset prodhuese të produkteve të qumështit duke penguar fermentimin e yogurtit - kosit - produkteve acido laktike dhe djathrave.
Industria e qumështit nuk toleron praninë e këtyre mbetjeve në qumësht. Nëse mbetjet e antibiotikëve zbulohen në fermë ose në fabrikë, qumështi konsiderohet sistematikisht i papërshtatshëm për konsum njerëzor.

Këtu janë 13 mënyra parandaluese për të aplikuar në fermë për të shmangur praninë e mbetjeve antibiotike në qumësht.

1. Trajnoni stafin si duhet
Nuk po kuptohet nga njerezit efekti i mbetjeve antibiotike!!! Ne Kanada ankohen, po tek ne??!!! I gjithë stafi duhet të trajnohet për të kuptuar rëndësinë e heqjes së mbetjeve. Trajnimi duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i rregullt.
2. Miratimi i praktikave dhe procedurave të standardizuara në fermë
Çdo person që kryen një procedurë trajtimi duhet të jetë i njohur me procedurat e standardizuara të operimit të fermës. Praktikat duhet të shkruhen dhe të jenë të arritshme nga personeli në çdo kohë.
3. Identifikoni lopët e trajtuara
Në kopetë, kur lopët nuk janë identifikuar qartë si në trajtimin antibiotik, ka më shumë gjasa që qumështi i kontaminuar të hidhet aksidentalisht në rezervuar. Për këtë arsye, është thelbësore që çdo lopë e trajtuar të mund të dallohet lehtë.
4. Shënoni të gjitha lopët para trajtimit
Praktika më e efektshme është të shënoni të gjitha lopët para trajtimit të antibiotikut. Disa prodhues identifikojnë lopët duke bere ngjyrosje.
Për shembull: një shenjë me ngjyrë dhe / ose një byzylyk paralajmëron teknologun që qumështi duhet të mbahet veç dhe larg.
5. Përdorni vetëm antibiotikë të miratuar
Të gjithë antibiotikët që përdoren për lopët qumështore duhet të miratohen nga autoritetet rregullatore kanadeze. Në mënyrë ideale, në fermë duhet të përdoren protokollet e trajtimit të miratuara nga veterineri.
6. Ruani antibiotikët siç duhet
Është e rëndësishme që antibiotikët të ruhen siç duhet për të shmangur konfuzionin me produkte të tjera. Produktet e skaduara nuk duhet të përdoren dhe duhet të shkatërrohen në mënyrë të sigurt.
7. Sigurohuni që antibiotikët janë etiketuar shishet duhet të shënohen qartë me etiketën e tyre dhe duhet të tregojnë periudhën e tërheqjes së qum-ështit, dozën, frekuencën e trajtimit dhe mënyrën e administrimit.
8. Identifikoni të gjitha trajtimet
Është një detyrim i domosdoshëm për të listuar të gjitha trajtimet që u jepen kafshëve ushqimore. Të gjitha trajtimet, jo vetëm të parat dhe të fundit, duhet të shënohen në regjistrat e fermave.
9. Mjelja e lopëve të trajtuara veçmas ose në fund. Praktika më e mirë është qumështi i lopëve te kuruara me antibiotike, duhet të hidhet i fundit dhe / ose veçmas. Kjo mënyrë nuk lejon vendosjen e qumështit të kontaminuar potencialisht në rezervuar.
10. Testoni qumështin kur bleni lopët.
Megjithëse shumica e prodhuesve kanë kujdes kur blejnë lopët, është praktikë e mirë të testohen lopët para që të jeni të sigurtë
11. Respektoni periudhën e tërheqjes
Prodhuesit duhet të kuptojnë qartë dhe respektojnë periudhën e caktuar të tërheqjes. Në situatat kur antibiotiku është përdorur jashtë etiketës ose për periudha të zgjatura, është e rëndësishme të ndiqni rekomandimin e veterinarit të përshkruar. Nëse është në dy-shim, duhet të kryhet një provë për shqyrtimin e antibiotikut.
12. Lopët e qumështit të ndara nga lopët e thata
Kur gjedhët janë më të vogla, lopët e qumështit dhe lopët e thata mund të qëndrojnë së bashku. Kjo praktikë duhet të shmanget kur trajtimi është administruar tek lopët e thata, në rast se njëra prej tyre trajtohet aksidentalisht.
13. Hidheni qumështin nga lopët e trajtuara
Deri në fund të periudhës së duhur të tërheqjes, të gjitha qumështrat nga lopët e trajtuara duhet të hidhen. Disa prodhues gabimisht besojnë ne te kunderten. Kjo praktikë e gabuar rrit rrezikun e mbetjeve në qumësht në fermë.
Zbatimi i këtyre praktikave të mira shmang kontaminimin e qumështit të rezervuar me mbetje antibiotike, duke shmangur kështu dënimin e qumështit dhe ndëshkimet e rënda që ndjekin.

PERCAKTIMI I ANTIBIOTIKEVE NE QUMESHT me DELVOTEST ® test rapide(720P) MP4
Instruksioni i perdorimit
Performanca juaj është prioriteti ynë.
.1 Aktivizo inkubatorin dhe ngrohe paraprakisht në 64oC
.2 Merrni mostrën përfaqësuese të qumështit
.3 Nxirrni ampulen nga kutia
.4 Hapni dhe shënoni ampula
.5 Mbushni pipeten me qumësht
.6 Zbraze qumështin e ampules
.7 Tundeni ampulën për 10 sekonda
.8 Kontrolloni temperaturën dhe vendoseni në inkubator
.9 Inkubo për 2 minuta
.10 Tundeni ampulën për 5 sekonda
.11 Hapeni konteinerin(enen – tubetin))
.12 Merrni një rrip(shirit) nga fundi i gjelbër
.13 Mbyllni konteinerin (enën) dhe ruani produktin.
.14 Futeni shiritin në ampulë
.15 Inkubo per 3 minuta
.16 Lexoni rezultatin e provës nga shiriti.

Shiko Fotot dhe Vidion:

1.png
1.png (449.45 KiB) Viewed 133 times


2.png
2.png (541.15 KiB) Viewed 133 times3.png
3.png (11.17 KiB) Viewed 133 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 216
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: KONTROLLI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 19 Mar 2023, 10:58

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TEST PER ANTIBIOTIKET NE QUMESHT.

Antibiotics Test Digital Reader MILK DOCTOR 500

Edhe here te tjera kam thene se duke kerkuar ne literaturen teknike gjenden ANALIZATORET e teknologjise se fundit dhe duke qene vazhdimisht i azho-rnuar të jepet mundesia te zgjedhesh ate qe eshte më i perfeksionuar.
Askush nuk ka pse te çuditet se perse duhet t`i kthehemi temave te diskutuara te jeni te bindur se gjithmone ka diçka te re që vlen t`a dijnë edhe ata qe pak merren me zgjerimin e njohurive sepse ky zanat nuk mjafton me ato njohuri qe trashëgojne nga prindi - pronar (teknolog)!

Doktori i qumështit është një lexues dixhital i lëvizshëm për testin e mbetjes së antibiotikut në qumësht.
Pas trajtimit të lopës me antibiotikë, është e nevojshme të kontrolloni nëse qumështi është pa mbetje të antibiotikëve përpara se të dilni nga ferma juaj. Me doktorin e qumështit duhen vetëm 5 minuta për të provuar qumështin dhe për të marrë rezultate të sakta. Eshtë prodhuar në Japoni me te-knologji të lartë, Doctori i qumështit është mënyra më efektive për të siguruar lenden e pare sipas standarteve, duke mbrojtur biznezin tuaj.

Përparësitë
. I lehtë ne perdorim dhe i dobishëm
Mjeku i qumështit peshon vetëm 250 gram (0,55 lbs) dhe mund të mbahet vetëm me një dorë. Ju mund të merrni doktorin e qumështit së bashku me ju të provoni qumështin sa herë që të jetë e nevojshme. Eshtë pajisja e përsosur për testimin e mbetjeve te antibiotikut para se të transportoni ngarkesën tuaj.
. I shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur
. Me butona të thjeshtë, të lehtë për t’u përdorur, Mjeku i qumështit ju lejon të provoni qumështin tuaj në disa hapa. Në pesë minuta ju mbledhni mostrën e qumështit, provojeni atë dhe verifikoni rezul-tatet me saktësi të lartë.
. I saktë dhe i besueshëm
Mjeku i qumështit ka një skaner lazer, ekranin shiritat e provës brenda disa sekondash jep reagimin. Kujtesa e saj e brendshme ruan deri në 99 teste.
Prania e antibiotikëve në qumësht paraqet disa probleme për shëndetin publik dhe dëmtime në industri. Gëlltitja e qumështit të kontaminuar me mbetje të antibiotikëve mund të gjenerojë reaksione alergjike si, dermatit, rinit dhe astma bronkiale. Përveç kësaj, disa antibiotikë, mund të çojnë në shfaqjen e anomalive hematologjike.
Në industri, qumështi i kontaminuar me antibiotikë pengon zhvillimin e kulturave bakteriale të qumështit, duke ndikuar në prodhimin e kosit dhe produkteve të tjera të fermentuara. Për më tepër, ajo mund të gjenerojë formimin e aromave të pakëndshme në djathërat dhe kremrat.
Në Shtetet e Bashkuara, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) kontrollon nga afër prodhimin e qumështit përmes një sistemi të menaxhimit të quajtur HACCP (Pika e Analizës së Rrezikshme dhe Pikat e Kontrollit Kritik), duke vendosur dënime dhe gjoba të rënda për fermerët, qumështi i të cilëve është i ndotur me antibiotikë. Përveç humbjes financiare, pasoja të tjera për fabrikat dhe qendrat e perpunimit te qumeshtit përfshijnë dëmtimin e reputacionit dhe rrezikun e humbjes së licencës së tyre për të prodhuar qumësht.
Prandaj, është e rëndësishme që të testoni qumështin përpara se ta dërgoni në baxho – fabrike, për t'u siguruar që nuk është i kontaminuar me an-tibiotikë.
Mjeku i qumështit është pajisja e vetme portative në treg që zbulon mbetjet e antibiotikëve në qumësht me saktësi të lartë, duke siguruar rezultate të besueshme dhe perfshine shum antibotik
Mësojeni pse Mjeku i qumështit është zgjidhja më e mirë për testimin e antibiotikëve në qumësht.
Sot ekzistojnë disa metoda në zbulimin e mbetjeve të antibiotikëve në qumësht. Ato më të sakta bazohen në teknika laboratorike si kromatografia dhe mbështeten në pajisje të sofistikuara. Por ato janë mjaft të shtrenjta dhe kërkojnë kohë e sidomos personal të afte.
Ekzistojnë edhe komplete provash komerciale, të cilat bazohen në frenimin e rritjes bakteriale ose reaksione imunologjike ose enzim-atike. Këto kom-plete kanë avantazhin e të qenit të shpejtë, por mund të kenë rezultate false-pozitive, duke identifikuar mbetjet në mostrat e qumështit që në të vë-rtetë nuk janë të kontaminuara. Kjo është për shkak të pranisë së substancave të caktuara në qumështin e lopëve me mastitë, të cilat mund të ndërh-yjnë në rezultatet.
Metoda e zbulimit në rastin e Mjekut të qumështit bazohet në kromatografinë, e njëjtë me testet laboratorike. Avantazhi është që Mjeku i qumështit mund të përdoret në vend, duke eleminuar nevojën e marrjes së mostrave në një laborator. Përveç kësaj, ju mund të përdorni Doktorin e qumështit sa herë që dëshironi (gjë që do të ishte e pa realizueshme me metodën laboratorike).
Kjo është arsyeja pse Mjeku i Qumështit është zgjidhja më e mirë në testet e antibiotikëve: kombinon saktësinë dhe besueshmërinë e testeve labora-torike me komoditetin e kompleteve të provave tregëtare.
Shikoni! tabelën më poshtë për të krahasuar Doktorin e qumështit me kutitë tregtare.

Si funksionon DOCTORI I Qumështit
Mjeku i qumështit është një pajisje me dorë që ka një skanues lazer i cili saktë mat rezultatet e marra nga kutitë e testit të antibiotikëve Milk Doctor BETA dhe TETRA (shitet veçmas). Rezultatet shfaqen në ekranin dixhital, duke eleminuar çdo dyshim në interpretimin vizual të shiritave të provës.
Mjeku i qumështit ka dy komplete testimi që zbulojnë grupe të ndryshme të antibiotikëve: Doktor qumështi BETA, për antibiotikë beta-laktam, dhe Doctor qumësht TETRA për antibiotikë të grupit tetraciklin. Shikoni detajet më poshtë:

Si të përdorni DOCTORIN e UMESHTIT?
Në rreth pesë minuta, ju provoni praninë e mbetjeve të antibiotikëve në qumësht dhe verifikoni rezultatet me Doctor qumështit. Shikoni sa e thjeshtë është.
KUJDES!
Ju lutemi kryeni të dy testet (testi i doktorit të qumështit BETA dhe testi i qumështit) në një sipërfaqe të sheshtë.
Shmangni prekjen, lagien ose ndotjen e zonës së rezultatit të provës në shirit. Nëse ka ujë ose gjurmë gishtash në këtë zonë, rezultati i testit nuk do të jetë i saktë.
Pasi të keni përdorur shiritin e provës, vendoseni menjëherë në Mjekun e qumështit (brenda 30 minutash).
Mjeku i qumështit është vetëm për qëllime monitorimi. Diagnoza përfundimtare duhet të bëhet me metodat zyrtare.
Mjeku i qumështit duhet të përdoret ekskluzivisht me kutitë e qumështit BETA dhe Doktorin e qumështit TETRA. Mos e përdorni mjekun e qumështit me kuti provash nga prodhuesit e tjerë.

Mirëmbajtja dhe kujdesi
Mos e prekni skanerin me objekte të forta ose të mprehta.
Mos përdorni kimikate (tretës, hollues, etj.) Për të pastruar pajisjen.
Për të pastruar pajisjen, përdorni një leckë të lagur me ujë. Pastaj fshijeni atë me një leckë të butë të thatë.
Shmangni përdorimin e leckave për të pastruar skanerin sepse ato mund të gërvishtin sipërfaqen e tij dhe të komprometojnë matjen. Fshijeni butësisht me një shtupë pambuku.
Mos e ekspozoni ndaj diellit të drejtpërdrejtë, temperaturat mbi 50 ° C (122 ° F), lagështi ose pluhur.
Pajisja nuk është e papërshkueshme nga uji. Mos e lagni ose zhytni atë në ujë ose në ndonjë lëng tjetër.
Mos e hidhni ose përplaseni pajisjen.
Gjithmonë mbajeni kapakun e skanerit të mbyllur. Shmangni ekspozimin e skanerit në dritë të panevojshme.
Mos e çmontoni dhe mos provoni ta rregulloni pajisjen vetë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni shitësin tuaj.
Kur e ruani pajisjen për një periudhë të gjatë kohore, mbyllni fort kapakun e skanerit, hiqni bateritë dhe mbajeni ndarjen e baterisë të mbyllur. Ruani në një vend të thatë, pa pluhur, lagështi ose ekspozim nga rrezet e diellit.
Kur bateritë janë të ulëta, një mesazh paralajmërues shfaqet në ekran. Ende mund të përdorni pajisjen, por ju rekomandojmë të ndërroni bateritë sa më shpejt të jetë e mundur. Për të ruajtur energjinë e baterisë, pajisja fiket automatikisht pas 4 minutash pa përdorim.
Të dhenat teknike: Në foto.

1.png
1.png (218.67 KiB) Viewed 58 times

2.png
2.png (151.55 KiB) Viewed 58 times

3.png
3.png (20.23 KiB) Viewed 58 times

4.png
4.png (88.99 KiB) Viewed 58 times

5.png
5.png (83.11 KiB) Viewed 58 times

6.png
6.png (44.97 KiB) Viewed 58 times

7.png
7.png (90.52 KiB) Viewed 58 times

8.png
8.png (147.21 KiB) Viewed 58 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest