LIGJI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË - Nr.10 081, datë 23.2.2009[

User avatar
Libraria UBT
Posts: 96
Joined: 06 Jul 2015, 19:54
Rreth Jush: Libraria Universitare e UBT-së është një subjekt shërbimi i specializuar në shpërndarjen e librit, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. E kryen këtë aktivitet që nga viti 1998.

Qellimi i saj është promovimi dhe shpërndarja e librave që kanë si objekt fushat e studimeve universitare të UBT-së, për studentët dhe të interesuarit e tjerë.
Misioni: Të bëhet një pikë gjithnjë e më atraktive për shpërndarjen e librit me profil bujqësine, agrobiznesin, ekonominë, mjedisin, veterinarinë, bioteknologjinë, ushqimin dhe pyjet, për studentët e UBT-së, stafin dhe të interesuarit e tjerë të këtyre fushave.

Libraria Universitare e UBT-së, ofron për studentët dhe lexuesit libra në fushat: Sociologji, Drejtësi, Personalitete, Filozofi, Psikologji, Fjalorë, Histori, Letërsi artistike etj.

LIGJI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË - Nr.10 081, datë 23.2.2009[

Postby Libraria UBT » 15 Aug 2015, 16:35

LIGJI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË - Nr.10 081, datë 23.2.2009

Per shtojcat bashkangjitur ketij ligji, dhe ndryshimet e bera me Ligjin - Nr. 6/2015. datë 12.2.2015:
http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr ... 1330_1.pdf

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME


Neni 1
Qëllimi i ligjit

Ky ligj ka për qëllim përmirësimin e klimës së biznesit, nëpërmjet reduktimit të barrierave
administrative ndaj nismës së lirë në kryerjen e veprimtarive ekonomike, tregtare apo
profesionale, ose përdorimin e të mirave publike, duke garantuar, njëkohësisht, mbrojtjen e
interesit publik në ushtrimin e këtyre veprimtarive dhe në përdorimin e të mirave publike.

Neni 2
Objekti dhe fusha e veprimit

1. Ky ligj përcakton:
a) parimet për përcaktimin e veprimtarive, të veprimeve dhe tipave të të mirave publike,
ushtrimi, kryerja dhe përdorimi i të cilave u nënshtrohet licencimit, autorizimit apo lejimit;
b) parimet për përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave,
autorizimeve e lejeve dhe parimet për shkaqet e procedurat e revokimit të tyre;
c) organizimin dhe përmbajtjen e Regjistrit Kombëtar të Licencave dhe Lejeve;
ç) procedurat për trajtimin e disa licencave, të autorizimeve dhe lejeve, në kompetencë të institucioneve qendrore;
d) rregullat e organizimit dhe të funksionimit të Qendrës Kombëtare të Licencimit.
2. Ligji është i zbatueshëm për:
a) të gjitha licencat e autorizimet, për qëllime të natyrës ekonomike, tregtare, profesionale dhe të
çdo natyre tjetër të ngjashme, përveç atyre të natyrës vetjake;
b) të gjitha lejet për përdorimin e të mirave publike, për qëllime të veprimtarive të
sipërpërmendura, përveç përdorimit të të mirave publike për qëllime vetjake.

Neni 3
Përkufizim i termave

1. Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
a) "Ministria" është ministria, që mbulon çështjet e ekonomisë.
b) "Ministër" është ministri që mbulon çështjet e ekonomisë.
c) "Ministër përgjegjës" është ministri që mbulon fushën e veprimtarisë, sipas përcaktimit të
legjislacionit në fuqi, për një licencë/autorizim/leje të caktuar.
ç) "Institucion qendror" është Këshilli i Ministrave, çdo ministri dhe çdo institucion publik në varësi të tyre.
d) "Institucion i pavarur" është çdo institucion i pavarur, sipas Kushtetutës apo i krijuar me ligj
dhe çdo organ i njësive të pushtetit vendor, që ka në kompetencë dhënien e një licence, autorizimi apo lejeje.
dh) "Institucion tjetër" është çdo institucion qendror ose i pavarur, që ka kompetenca të caktuara
për verifikimin e përmbushjes së kritereve të licencimit/autorizimit/lejimit, si dhe çdo subjekt
privat, të cilit i është dhënë, sipas ligjit, një kompetencë e tillë.
e) "Veprimtari" është çdo veprimtari e natyrës tregtare, ekonomike, profesionale apo çdo
veprimtari tjetër e ngjashme, që nuk është e natyrës vetjake.
ë) "Veprim" është çdo veprim i caktuar, i natyrës tregtare, ekonomike, profesionale apo çdo
veprim tjetër i ngjashëm, që nuk është i natyrës vetjake, i cili kryhet gjatë ushtrimit të një
veprimtarie, që licencohet apo jo, ose gjatë përdorimit të një të mire publike, që i nënshtrohet apo jo pajisjes me leje.
f) "E mirë publike" është pronë e paluajtshme publike e shtetit, sipas legjislacionit përkatës, si
dhe të mira të tjera të natyrës publike, si: ajri, ujërat, burimet natyrore, mjedisi, në përgjithësi,
trashëgimia kulturore, frekuenca dhe të tjera të kësaj natyre, sipas legjislacionit në fuqi.
g) "Përdorim i së mirës publike" është e drejta për të administruar një të mirë publike, për të
gëzuar frytet e saj, për t'ia ndryshuar karakteristikat fizike, për ta përdorur si lëndë, për të
përdorur hapësirën për ndërtime, për të shkarkuar mbetje në mjedis, si dhe forma të tjera
përdorimi të këtyre natyrave, për qëllimet apo nevojat e një veprimtarie, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.
gj) "Licencë" është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të fillojë e të ushtrojë
tipin e veprimtarisë, në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
h) "Autorizim" është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të kryejë një apo disa
veprime, në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
i) "Leje" është akti administrativ, që i njeh titullarit të saj të drejtën të përdorë një të mirë
publike, në përputhje me kushtet e përcaktuara në të.
j) "Titullar i licencës/autorizimit/lejes" është personi juridik apo personi fizik, që ka marrë një licencë, autorizim apo leje.
k) "Kushte të licencimit/autorizimit/lejimit" janë ato kushte, përmbushja paraprake dhe/ose në
vazhdimësi e të cilave nga titullari i licencës/autorizimit/lejes është e detyrueshme.
l) "Kritere të licencimit/autorizimit/lejimit" është ajo pjesë e kushteve, nga përmbushja e të
cilave bazohet dhënia e licencës/autorizimit/lejes.
ll) "Detyrime të licencimit/autorizimit/lejimit" është ajo pjesë e kushteve, që kërkohen të
përmbushen përgjatë kryerjes së veprimtarisë, të veprimit apo përdorim it të së mirës publike.
m) "Dokument provues" është akti shkresor i një institucioni publik, privat apo akti i përgatitur
nga vetë kërkuesi e që provon përmbushjen e një kushti licencimi/autorizimi/lejeje.
n) "Dokument tjetër shoqërues" është një dokument i detyrueshëm për t'u paraqitur, për pajisjen
me licencë/autorizim/leje e që nuk është dokument provues.
nj) "Dokumente shoqëruese" janë dokumentet provuese dhe dokumentet e tjera shoqëruese e të marra së bashku.
o) "Kërkues" është personi fizik apo juridik, që kërkon pajisjen me licencë, autorizim apo leje.
p) "QKL" është Qendra Kombëtare e Licencimit.
q) "Regjistër" është Regjistri Kombëtar i Licencave dhe Lejeve.
2. Në kuptim të këtij ligji, vlerësohen licencë, autorizim apo leje të gjithë termat e përdorur në
legjislacionin tjetër në fuqi, të tillë, si: certifikatë, pëlqim, regjistrim, njoftim, notifikim,
kontratë apo edhe vetë termat licencë, leje, autorizim, si dhe çdo term tjetër, kur, sipas qëllimit
në legjislacionin përkatës, kuptimi i atij termi përkon, përkatësisht, me kuptimin e termave
licencë, autorizim ose leje, të përcaktuar në këtë ligj.

KREU II
PARIMET E NISMAVE LIGJORE DHE NËNLIGJORE
NË FUSHËN E LICENCIMIT, AUTORIZIMIT DHE LEJEVE


Neni 4
Nismat në fushën e licencave/autorizimeve/lejeve

Çdo nismë e një projektligji apo akti nënligjor, që propozon parashikimin në legjislacionin shqiptar të:
a) një licence për ushtrimin e një veprimtarie;
b) një lejeje për përdorimin e një të mire publike;
c) një autorizimi për kryerjen e një veprimi;
ç) kushteve të licencimit, autorizimit apo lejimit;
d) dokumenteve shoqëruese për pajisjen me një licencë, autorizim apo leje;
dh) procedurave të shqyrtimit dhe të vendimmarrjes, për pajisjen me një licencë, autorizim apo leje;
e) afateve të vlefshmërisë së një licence/autorizimi/lejeje;
ë) organit kompetent për inspektimin apo revokimin e licencës/autorizimit/lejes dhe/ose
shkaqeve e procedurave të pezullimit dhe/ose revokimit të tyre;
duhet të jetë për secilën nga këto çështjet e sipërpërmendura, në përputhje me parimet e
përcaktuara në nenet 5 deri në 12 të këtij kreu.

Neni 5
Parimet e përgjithshme

1. Ushtrimi i veprimtarive dhe kryerja e veprimeve në territorin e Republikës së Shqipërisë janë,
si rregull, të lira dhe nuk i nënshtrohen licencimit apo autorizimit, përveçse kur parashikohet ndryshe me ligj.
2. Përdorimi i të mirave publike në territorin e Republikës së Shqipërisë kryhet, si rregull, vetëm
nga subjektet, që janë lejuar për këtë, në bazë të një lejeje, sipas legjislacionit në fuqi, përveçse
kur e mira publike, për shkak të natyrës dhe karakteristikave të saj, është për përdorim të lirë të
publikut të gjerë apo parashikohet ndryshe me ligj.
3. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, si rregull, kushtet e
përgjithshme të licencimit, autorizimit dhe lejimit, organi kompetent që vlerëson përmbushjen e
këtyre kushteve, organi kompetent për inspektimin dhe/ose për revokimin e licencës, autorizimit
dhe lejes, si dhe shkaqet e revokimit përcaktohen me ligj, ndërsa kushtet e posaçme të
licencimit, të autorizimit dhe lejimit, dokumentet shoqëruese, që paraqiten për pajisjen me
licencë, autorizim apo leje, afati i vlefshmërisë së licencës, të autorizimit dhe lejes, procedurat e
shqyrtimit dhe të vendimmarrjes dhe afatet për kryerjen e tyre, si dhe procedurat e revokimit
miratohen me akt nënligjor, në bazë dhe në zbatim të këtij ligji dhe të ligjit që e parashikon atë licencë, autorizim apo leje.

Neni 6
Parimet për përcaktimin e veprimtarive që u nënshtrohen licencimit dhe autorizimit

Ushtrimi i një veprimtarie apo kryerja e një veprimi nëpërmjet licencimit apo, përkatësisht,
autorizimit bëhet vetëm nëse plotësohen këto dy rrethana:
a) ushtrimi i veprimtarisë apo kryerja e veprimit në mënyrë të parregullt mund të cenojë jetën,
shëndetin, të drejtat e interesat e ligjshëm të shtetasve, sigurinë e rendin publik, sigurinë
kombëtare, konkurrencën e ndershme apo mirëfunksionimin e tregut, një të mirë publike,
objektivat socialë dhe çdo interes tjetër publik të kësaj natyre;
b) garantimi i përshtatshëm i interesave të përcaktuar në shkronjën "a" të këtij neni, pavarësisht
ekzistencës së rregullave, të standardeve e mekanizmave vlerësues, vëzhgues dhe ndëshkues të
mëpasshëm, nuk mund të arrihet pa një proces vetëdeklarimi, shqyrtimi, inspektimi e vlerësimi
të përmbushjes së disa kritereve të paracaktuara, përpara fillimit të veprimtarisë apo të kryerjes së veprimit.

Neni 7
Parimet për përcaktimin e veprimtarive që i nënshtrohen lejes

Përdorimi i një të mire publike, nëpërmjet një lejeje, bëhet vetëm nëse plotësohet, të paktën, njëra nga këto rrethana:
a) kur nëpërmjet procesit të dhënies së lejes, synohet marrja e kundërvleftës më të mirë në interes publik;
b) përdorimi i lirë i së mirës publike nga subjekte, që nuk zotërojnë njohuritë, teknologjitë apo
garanci të tjera të nevojshme, shkakton ose mund të shkaktojë dëmti min e saj ose një shfrytëzim të papërshtatshëm;
c) kur e mira publike, për shkak të kufizimit të saj në sasi, shtrirje, hapësirë apo kohë, ose për
shkak të rrethanave të tjera, të arsyeshme, nuk lejon, përveçse një numër të kufizuar
përdoruesish apo përdorim të kufizuar, ose kur përdorimi i lirë i së mirës publike nga një numër
i pakufizuar subjektesh apo pa kufizim në sasi dhe/ose shtrirje në hapësirë dhe/ose kohë
shkakton ose mund të shkaktojë dëmtimin e saj apo një shfrytëzim të papërshtatshëm.

Neni 8
Parimet për përcaktimin e kushteve të licencimit/autorizimit

1. Kushtet e licencimit apo autorizimit bazohen në parimet e proporcionalitetit, deburokratizimit
dhe uljes së barrierave administrative.
2. Kushtet e licencimit apo autorizimit duhet t'u përgjigjen, në mënyrë të përshtatshme,
interesave publikë që ato garantojnë dhe mund të jenë: aftësi profesionale apo fizike, përvojë
apo njohuri, mënyrë organizimi, zotërimi i një teknike apo teknologjie të caktuar, gjendje apo
garanci pasurore, gjendje juridike apo norma të sjelljes e të etikës.
3. Kushtet e licencimit apo autorizimit përcaktohen e shprehen, bazuar në tregues objektivë, të matshëm, të thjeshtë e të kuptueshëm.
4. Çdo kërkues, që plotëson kriteret e licencimit apo autorizimit, fiton të drejtën që ta ushtrojë
atë veprimtari apo, përkatësisht, ta kryejë atë veprim.
5. Përjashtimisht, me qëllim mbrojtjen e interesit publik, sipas nenit 6 të këtij ligji, mund të
përcaktohet një kufizim sasior i veprimtarive apo veprimeve, nëpërmjet kufizimit të numrit të
licencave për atë veprimtari, apo autorizimeve për atë veprim.
6. Në rastin e parashikuar në pikën 5 të këtij neni, nisma ligjore përcakton që licenca apo
autorizimi i jepet një numri të kufizuar kërkuesish që, përveçse plotësojnë kriteret bazë të
licencimit apo, përkatësisht, autorizimit, arrijnë, gjithashtu, vlerësimin më të mirë, krahasuar me
kërkuesit e tjerë, në përputhje me disa kritere dhe procedura konkurruese, të paravendosura, transparente e të drejta.

Neni 9
Parimet për përcaktimin e kushteve të lejimit

1. Kushtet e lejimit, për çdo lloj të mire publike, bazohen në parimet e ruajtjes, të shtimit dhe
mirëpërdorimit të së mirës publike, maksimizimit të përfitimit publik, si dhe të
proporcionalitetit, deburokratizimit dhe mosdiskriminimit të padrejtë.
2. Kushtet e lejimit përcaktohen e shprehen bazuar, sa më shumë të jetë e mundur, në tregues
objektivë, të matshëm, të krahasueshëm, të thjeshtë e të kuptueshëm.
3. Kriteret e lejimit duhet t'u përgjigjen, në mënyrë të përshtatshme, interesave publikë, që
garantojnë dhe mund të jenë kualifikuese dhe/ose konkurruese.
4. Kriteret kualifikuese shërbejnë për të përzgjedhur kërkuesit, që përmbushin kërkesat
minimale dhe/ose të domosdoshme për përdorimin e së mirës publike. Vlerësimi i plotësimit të
kritereve kualifikuese mund të jetë pjesë e një procesi lejimi ose një procesi paraprak licencimi.
Në këtë rast, licencimi është kusht paraprak, i domosdoshëm për lejimin.
5. Kriteret konkurruese shërbejnë për të përcaktuar kërkuesin, që ofron përdorimin më të
përshtatshëm dhe/ose kundërvleftën më të mirë, krahasuar me kërkuesit e tjerë, që kanë
përmbushur kriteret kualifikuese. Konkurrimi bazohet në procedura e kritere të paravendosura, transparente e të drejta.

Neni 10
Parimet për përcaktimin e procedurave të licencimit, autorizimit dhe lejimit

1. Vlerësimi i plotësimit të kritereve të licencimit, të autorizimit apo dhënies së lejes bazohet,
sipas rastit, në: vetëdeklarimet e kërkuesit, dokumentet e lëshuara nga organe të tjera publike
apo institucione të tjera private, kryerjen e vlerësimeve, inspektimet paraprake apo organizimin
e testimeve, të provimeve, garave, intervistave, dëgjimit ose të metodave të tjera të përshtatshme.
2. Procedurat për trajtimin e kërkesave për licenca, autorizime e leje duhet të jenë të qarta, të
thjeshta, transparente dhe të mbështeten, sa më shumë të jetë e mundur, në:
a) miratimin e heshtur;
b) mjetet elektronike të informimit e të komunikimit, përfshirë aplikimin on line;
c) modelin e qendrës me një ndalesë;
ç) shkëmbimin e integruar të informacionit e të dokumentacionit ndërmjet organeve publike;
d) pagesën për shërbimin administrativ të licencimit/autorizimit/lejes, kur parashikohet, e cila
duhet të mbulojë vetëm koston dokumentare;
dh) taksat dhe/ose tarifat për dhënien e licencave/autorizimeve/lejeve, kur parashikohen, duhet
të jenë të arsyeshme e në funksion të arritjes së qëllimeve të këtyre instrumenteve.
Këto procedura duhet të kryhen në kohën më të shkurtër të mundshme.
3. Kur dokumentet që provojnë përmbushjen e kritereve të licencimit, autorizimit apo lejes ose
të dhënat e deklaruara nga kërkuesi janë në regjistrat elektronikë të institucioneve publike dhe
janë të aksesueshme nga organi publik, ku bëhet kërkesa, kërkuesi nuk detyrohet t'i paraqesë ato
dokumente, me kushtin që ai të tregojë qartë në kërkesë-referencën e këtyre të dhënave në regjistrin përkatës.
4. Organet publike, që kanë kompetencë në procesin e dhënies së licencave, autorizimeve apo
lejeve, në çdo rast, sigurojnë, nëpërmjet faqeve të tyre zyrtare të internetit dhe mjeteve të tjera të
përshtatshme, informimin e plotë të të interesuarve e të publikut për kuadrin ligjor, kriteret,
procedurat, afatet, format e aplikimit dhe dokumentet shoqëruese të kërkuara, si dhe ofrojnë shërbime këshillimi për kërkuesin.

Neni 11
Parimet për përcaktimin e afateve të vlefshmërisë së licencës, autorizimit dhe lejes

1. Afati i parashikuar i vlefshmërisë së licencës/autorizimit/lejes duhet të jetë i përshtatshëm për arritjen e qëllimit.
2. Vlefshmëria e një licence duhet të jetë, si rregull, pa afat e, në rast të kundërt, afati të jetë aq
më i gjatë, sa ka arsye të besohet se kushtet e licencimit do të vazhdojnë ta kryejnë funksionin e
tyre, në mënyrë të përshtatshme, përgjatë këtij afati.
3. Afati i vlefshmërisë së një lejeje duhet të jetë aq i gjatë, sa ka arsye të besohet se kushtet e
lejimit do të vazhdojnë ta kryejnë funksionin e tyre, në mënyrë të përshtatshme, përgjatë këtij afati.
4. Afati i vlefshmërisë së një autorizimi duhet të jetë aq i gjatë, sa të lejojë kryerjen normale të veprimit të autorizuar.

Neni 12
Parimet për përcaktimin e shkaqeve dhe të procedurave, për revokimin e licencës/autorizimit/lejes

1. Përveçse kur parashikohet ndryshe, licenca/autorizimi/leja revokohet kur titullari nuk
përmbush më kriteret e dhënies së këtij titulli apo shkel detyrimet e përcaktuara në të.
2. Konstatimi i mosplotësimit të kritereve apo shkeljes së detyrimeve bëhet, si rregull, nga organet kompetente të inspektimit ex poste.
3. Përpara marrjes së vendimit të revokimit, organi kompetent, si rregull, urdhëron
ripërmbushjen e kritereve apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve, brenda një afati të arsyeshëm,
pa pezullim të titullit dhe/ose pezullimin e titullit, për një afat të arsyeshëm, deri në zbatimin e
urdhrit për ripërmbushjen e kritereve apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve.
4. Urdhri i pezullimit revokohet nga organi kompetent, sipas legjislacionit në fuqi, kur
vlerësohet se titullari i ka plotësuar të gjitha urdhërimet, sipas rastit.
5. Licenca/autorizimi/leja, si rregull, revokohen:
a) kur rrethanat janë të tilla, që s'do të kishte kuptim apo mundësi për ripërmbushjen e kritereve
apo ndreqjen e shkeljes së detyrimeve nga titullari, brenda çdo afati të arsyeshëm pezullimi;
b) në rast të moszbatimit të urdhërimeve, brenda afateve të arsyeshme të pezullimit;
c) në rastin e shkeljeve të rënda me faj nga titullari dhe/ose kur shkelja ka shkaktuar dëmtim të
interesit publik, që garantohet nga titulli përkatës apo legjislacioni në fuqi.

Neni 13
Procedurat për nismat ligjore dhe nënligjore në fushën e licencimit, të autorizimit dhe lejeve

1. Çdo nismë normative në fushën e licencimit/autorizimit/lejimit, sipas nenit 4 të këtij ligji,
shpallet publikisht në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, në faqen zyrtare të
internetit dhe me mjete të tjera të përshtatshme, të paktën 30 ditë para shqyrtimit të tij
përfundimtar nga organi miratues. Në rastin e projektligjeve, për të cilat të drejtën e nismës e
ushtron Këshilli i Ministrave, shpallja bëhet 30 ditë përpara paraqitjes për shqyrtim dhe miratim
në Këshillin e Ministrave nga ministri përgjegjës dhe ministri.
2. Shpallja, sipas pikës 1 të këtij neni, përmban, të paktën, raportin e vlerësimit të pasojave,
sipas pikës 5 të këtij neni dhe projekt-aktin përkatës.
3. Gjatë kësaj kohe, çdo organ tjetër publik, çdo palë e interesuar apo publiku mund të dërgojnë
vërejtje. Brenda kësaj periudhe, organi nismëtar organizon, të paktën, një dëgjim publik, për t'u
njohur me sugjerimet e organeve të tjera apo të palëve të interesuara.
4. Çdo nismë, sipas pikës 1 të këtij neni, shoqërohet, në procesin e shqyrtimit dhe të miratimit,
përveç sa parashikohet nga legjislacioni në fuqi, edhe me këto dokumente:
a) mendimin këshillimor të Qendrës Kombëtare të Licencimit;
b) raportin e vlerësimit të pasojave.
5. Raporti i vlerësimit të pasojave përmban informacion të hollësishëm për objektivat dhe
qëllimet e nismës, opsionet për arritjen e objektivave, krahasimin e opsioneve të ndryshme,
pasojat e pritshme të opsionit të propozuar, përputhjen e opsionit të propozuar me secilin nga
parimet e këtij ligji, një përmbledhje të këshillimeve publike të zhvilluara dhe vërejtjet e
propozimet e bëra gjatë këtyre këshillimeve.
6. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, përcakton rregulla të hollësishme për
procedurën e vlerësimit të pasojave dhe përmbajtjen e raportit përkatës.


KREU III
REGJISTRI KOMBËTAR I LICENCAVE DHE LEJEVE


Neni 14
Regjistri Kombëtar i Licencave dhe Lejeve

1. Çdo licencë/leje në Republikën e Shqipërisë, e dhënë nga institucionet qendrore apo
institucionet e pavarura, hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të
Licencave dhe Lejeve, përveçse kur hyrja në fuqi e aktit, që e miraton atë, lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare.
2. Regjistri Kombëtar i Licencave dhe Lejeve është një portal i integruar të dhënash elektronike,
që shërben si instrument procedural publikimi/shpalljeje dhe si arkiv elektronik zyrtar, si dhe
siguron transparencën në fushën e licencimit, të autorizimit dhe dhënies së lejeve.
3. Regjistri organizohet në tri pjesë:
a) regjistri i nismave ligjore dhe nënligjore në fushën e licencimit/autorizimit/lejeve;
b) regjistri informativ, sipas kategorive të licencave, autorizimeve dhe lejeve;
c) regjistri aplikativ i licencave dhe lejeve.
4. Regjistri i nismave ligjore dhe nënligjore përmban të gjitha projekt-aktet e nismave ligjore
dhe nënligjore në fushën e licencimit/autorizimit/lejeve, raportin përkatës të vlerësimit të
pasojave dhe mendimin këshillimor të QKL-së.
5. Regjistri informativ përmban, për çdo kategori licence/autorizimi/lejeje, të paktën, këto lloje të dhënash:
a) kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi;
b) kriteret dhe detyrimet e licencimit, të autorizimit apo lejimit, dokumentet shoqëruese, që
duhen paraqitur dhe formularët e aplikimit;
c) procedurat e aplikimit, të shqyrtimit dhe vendimmarrjes;
ç) udhëzimet për bërjen e kërkesave.
6. Regjistri aplikativ përmban këto të dhëna:
a) çdo kërkesë për pajisjen me licencë/leje të caktuar apo për bërjen e ndryshimeve në të;
b) çdo vendim të ndërmjetëm të institucioneve të tjera, të përfshira në procesin e vlerësimit të
përmbushjes së kushteve të licencimit/lejimit;
c) çdo vendim për miratimin apo refuzimin përfundimtar të një kërkese;
ç) çdo vendim për urdhërimin e ripërmbushjes së kritereve apo të ndreqjes së shkeljeve të
detyrimeve të licencës/lejes apo pezullimin e licencës/lejes;
d) çdo vendim për revokimin e një licence/lejeje;
dh) çdo vendim administrativ apo gjyqësor, të nxjerrë për ankimet ndaj vendimeve të
parashikuara në shkronjat "b" deri në "d" të kësaj pike;
e) çdo licencë/leje të dhënë e të vlefshme;
ë) vendimet e gjykatës, për heqjen titullarit të një licence/lejeje të së drejtës, për të ushtruar
veprimtarinë e licencuar apo heqjen e së drejtës së përdorimit të së mirës publike;
f) çdo vendim tjetër për një licencë/leje të caktuar.
7. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe ministrit përgjegjës, përcakton kategoritë
e autorizimeve, pjesë e regjistrit aplikativ dhe një apo disa nga të dhënat e parashikuara në pikën
6 të këtij neni, që përfshihen në regjistrin aplikativ për to.
8. Regjistri Kombëtar mbahet nga QKL-ja, e cila siguron administrimin dhe mirëmbajtjen e
përgjithshme të tij. QKL-ja, çdo institucion i pavarur dhe çdo institucion qendror, sipas
shkronjës "b" të pikës 3 të nenit 15 të këtij ligji, janë përgjegjës për administrimin dhe
plotësimin, sipas këtij ligji, të Regjistrit Kombëtar për pjesën e licencave/autorizimeve/lejeve në kompetencë të tyre.
9. Organi nismëtar i nismës ligjore, me përjashtim kur është institucioni i përmendur në pikën 8
të këtij neni, dërgon projekt-aktin dhe raportin e vlerësimit të pasojave për publikim nga QKLja.
10. Çdo institucion tjetër, sipas pikës 5 të nenit 20 të këtij ligji, me kompetencë në shqyrtimin e
kritereve të licencimit/autorizimit/lejes, ka akses në Regjistrin Kombëtar, për të publikuar
vendimin e tij në procesin e shqyrtimit të kërkesës për licencim/autorizim/leje.
11. Çdo institucion me kompetenca të caktuara për trajtimin e një kërkese ose me kompetenca
inspektuese, pezulluese, revokuese apo që zgjidh një ankim administrativ ndaj vendimeve të
marra në ushtrimin e këtyre kompetencave, ka akses të drejtpërdrejtë në regjistër, për të
publikuar kërkesat, ankimet dhe vendimet përkatëse dhe është i detyruar për të publikuar,
përkatësisht, ankimin dhe vendimin e tij, përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligji.
12. Vendimet e gjykatës, sipas shkronjave "dh" dhe "ë" të pikës 6 të këtij neni, i njoftohen nga
vetë gjykata, brenda 5 ditëve nga dhënia e tyre, institucionit që administron regjistrin për
licencën/autorizimin/lejen, sipas kompetencës përkatëse. Njoftimi bëhet me mjete të përshtatshme.
13. Regjistri është lirisht i aksesueshëm nga publiku, me përjashtim të të dhënave, të cilat janë
me akses të kufizuar apo të ndaluar, sipas legjislacionit në fuqi.
14. Ministri miraton rregullat e hollësishme për funksionimin e regjistrit, krijimin,
administrimin, formatimin, përmbajtjen, lidhjen në rrjet me institucionet e përfshira në procesin
e licencimit/autorizimit/lejimit, si dhe procedurat e sigurisë së tij.


KREU IV
KOMPETENCAT PËR TRAJTIMIN E LICENCAVE/AUTORIZIMEVE/LEJEVE
TE INSTITUCIONEVE QENDRORE


Neni 15
Kompetenca për trajtimin e licencave/autorizimeve/lejeve

1. Licencat dhe lejet, sipas fushave dhe kategorive, në kompetencë të institucioneve qendrore,
parashikohen në shtojcën, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Parashikimi i kategorive të tjera të licencave/lejeve, në kompetencë të institucioneve
qendrore, nga ato të paparashikuara në shtojcë është i mundur vetëm nëpërmjet ndryshimit të kësaj shtojce.
3. Kërkesat për licencat e lejet e parashikuara në shtojcë apo nënkategoritë e tyre trajtohen:
a) si rregull, nga apo nëpërmjet QKL-së;
b) në raste të veçanta, nga organet e përcaktuara sipas legjislacionit përkatës në fuqi, pa përfshirjen e QKL-së.
4. Autorizimet, në kompetencë të institucioneve qendrore, përcaktohen nga legjislacioni në fuqi dhe kërkesat për to trajtohen:
a) si rregull, drejtpërdrejt nga institucionet kompetente, pa përfshirjen e QKL-së;
b) në raste të veçanta, nga apo nëpërmjet QKL-së.
5. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe të ministrit përgjegjës, përcakton:
a) nënkategori të licencave e të lejeve, të përcaktuara në shtojcë;
b) licencat, autorizimet dhe lejet apo nënkategoritë e tyre, kërkesat për të cilat trajtohen nga apo
nëpërmjet QKL-së, sipas kreut V të këtij ligji.


KREU V
PROCEDURAT E LICENCIMIT/AUTORIZIMIT/LEJIMIT
NGA APO NPËRMJET QKL-SË


Seksioni 1
NDARJA NË GRUPE


Neni 16
Grupet e licencave/autorizimeve/lejeve

1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe të ministrit përgjegjës, miraton ndarjen e
licencave, të autorizimeve dhe lejeve dhe/ose nënkategorive të tyre, që trajtohen nga apo
nëpërmjet QKL-së, në një nga tre grupet e përcaktuara në pikat 2, 3 e 4 të këtij neni.
2. Grupi i parë përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së
kritereve bazohet vetëm në vetëdeklarimet e kërkuesit.
3. Grupi i dytë përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat vlerësimi i përmbushjes së
kritereve, përveçse në vetëdeklarimet e kërkuesit, bazohet, për të paktën njërin nga kushtet, edhe
në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.
4. Grupi i tretë përfshin ato kategori ose nënkategori, për të cilat, përveç sa parashikohet në
pikat 2 e 3 të këtij neni, vlerësimi i përmbushjes së kritereve, për të paktën njërin prej tyre,
bazohet edhe në kryerjen e një procesi inspektimi, testimi, gare, interviste, dëgjimi apo metode tjetër vlerësimi.

Seksioni 2
KËRKESA, SHQYRTIMI DHE VENDIMMARRJA


Neni 17
Rregulla të përbashkëta për kërkesën për licencë/autorizim/leje për të gjitha grupet

1. Kërkesa për licencë/autorizim/leje apo nënkategori të tyre paraqitet në QKL, sipas
procedurave të nenit 34 të këtij ligji.
2. Kërkesa përbëhet nga formulari tip i plotësuar dhe dokumentet shoqëruese përkatëse.
3. Formulari tip përmban, të paktën, këto të dhëna:
a) emërtimin e kategorisë /nënkategorisë;
b) llojin e veprimtarisë, veprimit apo të së mirës publike e të përdorimit të saj;
c) të dhënat për identifikimin e kërkuesit dhe të personit që paraqet kërkesën;
ç) vendin apo vendet e ushtrimit të veprimtarisë, të kryerjes së veprimit apo përdorimit të së mirës;
d) të dhëna të tjera specifike, sipas kategorisë /nënkategorisë;
dh) deklaratën e kërkuesit, që vërteton se i njeh kriteret e licencimit/autorizimit/lejimit dhe i
përmbush ato (për kriteret, përmbushja e të cilave vetëdeklarohet);
e) deklaratën për vërtetësinë e dokumenteve shoqëruese dhe/ose që i njeh dhe/ose i pranon
detyrimet e licencimit/autorizimit/lejimit dhe do t'i përmbushë ato;
ë) adresën për komunikim;
f) listën e dokumenteve shoqëruese që duhet paraqitur.
4. QKL-ja nuk mund të kërkojë paraqitjen e dokumenteve apo dhënien e informacioneve të
tjera, të paparashikuara në formular.
5. Formulari i plotësuar dhe dokumentet shoqëruese, për çdo kërkesë të paraqitur, publikohen
nga QKL-ja në regjistër, brenda ditës së nesërme të punës nga data e paraqitjes së kërkesës.

Neni 18
Shqyrtimi dhe vendimmarrja për grupin e parë

1. QKL-ja merr në shqyrtim kërkesat për grupin e parë, sipas radhës së paraqitjes së tyre dhe
merr vendim në një afat prej 2 ditësh pune nga data e paraqitjes së kërkesës.
2. QKL-ja shqyrton:
a) identitetin e nënshkruesit dhe faktin, nëse është personi që mund të paraqesë kërkesën, sipas këtij ligji;
b) plotësimin e plotë e të saktë të të gjitha të dhënave të detyrueshme, të kërkuara në formular;
c) paraqitjen e të gjitha dokumenteve të tjera shoqëruese, nëse kërkohen;
ç) përmbushjen apo jo të kritereve, përkatësisht, të licencimit/autorizimit/lejimit;
d) pagesën e tarifës së shërbimit.
3. Shqyrtimi i përmbushjes së kritereve për grupin e parë, sipas shkronjës "ç" të pikës 2 të këtij
neni, bazohet vetëm në vetëdeklarimin e kërkuesit.
4. QKL-ja refuzon kërkesën nëse:
a) personi, që ka paraqitur kërkesën, nuk është personi që mund të paraqesë kërkesën, sipas këtij ligji;
b) formulari i plotësuar nuk është i plotë apo përmban korrigjime dhe përmbajtja e tij nuk duket qartë apo është e palexueshme;
c) nuk janë paraqitur të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese, ato nuk janë paraqitur në formën e
kërkuar apo përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas dispozitave përkatëse, si dhe
kur përmbajtja e tyre nuk duket qartë apo është e palexueshme;
ç) kërkuesi nuk përmbush kriteret përkatëse të licencimit/autorizimit/lejimit;
d) nuk është kryer pagesa e tarifës së shërbimit.
5. Nëse rast të kundërt, QKL-ja e miraton kërkesën.

Neni 19
Shqyrtimi dhe vendimmarrja për grupin e dytë

1. QKL-ja shqyrton, sipas pikës 2 të nenit 18 të këtij ligji, kërkesat për grupin e dytë, sipas
radhës së paraqitjes së tyre dhe merr vendim në një afat prej 4 ditësh pune nga data e paraqitjes
së kërkesës. QKL-ja shqyrton edhe paraqitjen e të gjitha dokumenteve provuese.
2. Vlerësimi i përmbushjes së kritereve të licencimit/autorizimit/lejimit bazohet vetëm në
vetëdeklarimet dhe në dokumentet provuese, të paraqitura nga kërkuesi.
3. Refuzimi dhe miratimi i kërkesës bëhen për shkaqet, sipas pikave 4 e 5 të nenit 18 të këtij ligji.
4. Kërkesa refuzohet edhe nëse nuk janë paraqitur të gjitha dokumentet provuese, ato nuk janë
paraqitur në formën e kërkuar apo përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas
dispozitave përkatëse, ose kur përmbajtja e tyre nuk duket qartë apo është e palexueshme.

Neni 20
Shqyrtimi dhe vendimmarrja për grupin e tretë

1. QKL-ja merr në shqyrtim paraprak, sipas pikës 1 të nenit 19 të këtij ligji, kërkesat për grupin
e tretë, sipas radhës së paraqitjes së tyre.
2. QKL-ja vlerëson vetëm përmbushjen e kritereve në kompetencë të saj, e bazuar në
vetëdeklarimin e kërkuesit dhe/apo dokumentet provuese, sipas të njëjtave procedura dhe afate,
sipas rastit, të përcaktuara për grupin e parë ose të dytë. Vlerësimi i përmbushjes së kritereve të
tjera të licencimit/autorizimit/lejes bëhet sipas pikave 4 e 5 të këtij neni.
3. Nëse QKL-ja konstaton njërën nga shkaqet e refuzimit, ajo vendos refuzimin përfundimtar të kërkesës.
4. Në rast të kundërt, QKL-ja publikon në regjistër vendimin paraprak të kalimit në fazën e dytë
të shqyrtimit dhe njofton, në mënyrë elektronike, institucionet e tjera, që shqyrtojnë
përmbushjen e një apo të disa kritereve të licencimit/autorizimit/lejimit, në kompetencë të tyre.
5. Institucionet e tjera, brenda afatit të caktuar, shqyrtojnë përmbushjen e kritereve të
licencimit/autorizimit/lejimit, në kompetencën e tyre duke kryer vlerësimin, inspektimin, duke
organizuar testimin apo garën, intervistën apo dëgjimin, ose duke zbatuar metodën tjetër
përkatëse dhe shprehin miratimin apo refuzimin e tyre për përmbushjen ose mospërmbushjen e
kritereve përkatëse. Refuzimi parashikon edhe shkaqet e tij. Refuzimi apo miratimi publikohet
menjëherë nga vetë institucioni në regjistër.
6. Nëse akti i miratimit apo i refuzimit nga njëri nga institucionet është, paraprakisht, i
domosdoshëm për shqyrtimin e të njëjtit kriter apo të një kriteri tjetër
licencimi/autorizimi/lejimi nga një institucion tjetër, afati i caktuar për këtë të fundit fillon nga
publikimi në regjistër i miratimit apo i refuzimit të institucionit të parë.
7. Afati i caktuar, sipas pikave 5 e 6 të këtij neni, është afati për shqyrtimin e përmbushjes ose
jo të kriterit përkatës nga institucioni tjetër dhe përcaktohet nga Këshilli i Ministrave për çdo
kategori/nënkategori. Afati fillon të llogaritet nga data e publikimit të vendimit të QKL-së, sipas pikës 4 të këtij neni.
8. Mospublikimi i përgjigjes brenda afateve të përcaktuara në pikën 5 apo 6 të këtij neni, apo
kur refuzimi nuk përmban shkakun e refuzimit, vlerësohet si miratim në heshtje i institucionit tjetër.
9. Jo më vonë se 2 ditë nga kalimi i aftit të fundit dhe më të gjatë, sipas pikës 5 apo 6 të këtij
neni, QKL-ja merr një vendim përfundimtar për kërkesën e paraqitur.
10. Nëse, qoftë edhe një nga institucionet e tjera ka vendosur refuzimin dhe shkaqet e tij, QKLja
vendos refuzimin e kërkesës, në rast të kundër QKL-ja vendos, përkatësisht, miratimin.

Neni 21
Kombinimi i procedurave

1. Licencat, autorizimet dhe lejet, që trajtohen sipas këtij ligji nga apo nëpërmjet QKL-së dhe
për të cilat, sipas legjislacionit përkatës në fuqi, vlerësimi i përmbushjes së kritereve të
licencimit/autorizimit/lejes bëhet për një pjesë të kritereve që përpara fillimit të veprimtarisë,
ndërsa vlerësimi i përmbushjes së pjesës tjetër të kritereve bëhet vetëm pas një periudhe të
caktuar të ushtrimit të veprimtarisë, trajtohen si më poshtë:
a) procedura kalon në këta dy hapa: licencë/autorizim/leje e përkohshme dhe
licencë/autorizim/leje përfundimtare;
b) licenca/autorizimi/leja e përkohshme, sipas shkronjës "a" të kësaj pike, është me afat të
përcaktuar, sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe titullari duhet të paraqesë kërkesën për
pajisjen me licencën/autorizimin/lejen përfundimtare, përpara përfundimit të afatit të asaj të përkohshme.
2. Licencat, autorizimet dhe lejet, që trajtohen sipas këtij ligji, nga apo nëpërmjet QKL-së dhe
për të cilat, sipas legjislacionit përkatës në fuqi, vlerësimi i përmbushjes së kushteve të
licencimit/autorizimit/lejimit bëhet me dy hapa dhe në hapin e dytë shqyrtohet vetëm kërkesa e
subjektit që ka kaluar me sukses hapin e parë, trajtohen si më poshtë:
a) procedura kalon në këta dy hapa: miratimi i kalimit me sukses të hapit të parë dhe licencimi/autorizimi/lejimi pë rfundimtar;
b) pas njoftimit nga QKL-ja të vendimit të miratimit për kalimin me sukses të hapit të parë,
kërkuesi duhet të paraqesë dokumentet shoqëruese për hapin e dytë brenda afatit përkatës.
3. Trajtimi i secilit prej hapave të parashikuar në shkronjën "a", përkatësisht, të pikave 1 e 2 të
këtij neni, u nënshtrohet, sipas rastit, procedurave të këtij ligji për grupin e parë, të dytë apo të
tretë. Këshilli i Ministrave përcakton grupin, sipas të cilit trajtohet secili hap.

Neni 22
Përmbajtja e vendimit dhe miratimi i heshtur

1. Vendimi i miratimit apo i refuzimit të kërkesës bëhet sipas formularit tip e njoftohet sipas
procedurave të nenit 34 të këtij ligji.
2. Vendimi i refuzimit përmban të gjitha shkaqet e refuzimit, ndërsa vendimi për miratim
përmban edhe të dhënat e llogarinë bankare përkatëse, si dhe vlerën e taksës/tarifës që duhet
paguar, nëse parashikohet nga legjislacioni në fuqi.
3. Vendimi i refuzimit, i bërë sipas pikës 10 të nenit 20 të këtij ligji, përmban edhe vendimin,
sipas formularit tip të institucionit tjetër që ka vendosur refuzimin.
4. Riparaqitja e kërkesës pas refuzimit trajtohet si kërkesë e re.
5. Në rastin kur QKL-ja, brenda afatit të përcaktuar, sipas këtij kreu, nga paraqitja e kërkesës,
nuk publikon vendimin e refuzimit apo të miratimit, atëherë kërkesa quhet automatikisht e
miratuar në heshtje dhe sistemi elektronik gjeneron menjëherë vendimin e miratimit. Vendimi i
miratimit në heshtje publikohet automatikisht nga sistemi elektronik në regjistër.
6. Pika 5 e këtij neni nuk zbatohet për kërkesat për grupin e tretë nëse edhe vetëm njëri nga
institucionet e tjera, sipas pikës 5 të nenit 20 të këtij ligji, ka vendosur refuzimin.

Seksioni 3
TITULLI I LICENCËS/AUTORIZIMIT/LEJES DHE LËSHIMI I TIJ


Neni 23
Përmbajtja e titullit të licencës/autorizimit/lejes

1. Licenca/autorizimit/leja lëshohet në bazë të formularëve të miratuar, që përbëjnë titullin e saj.
2. Titulli përmban, të paktën, këto të dhëna:
a) emrin dhe stemën e QKL-së;
b) serinë, numrin dhe datën e miratimit dhe të hyrjes në fuqi;
c) të dhënat për identifikimin e titullarit;
ç) llojin e veprimtarisë, veprimit apo të së mirës publike dhe të përdorimit të saj;
d) vendin ku ushtrohet veprimtaria, kryhet veprimi apo përdoret e mira (nëse është përcaktuar si
e dhënë e nevojshme për kategorinë/nënkategorinë);
dh) kufizimet në ushtrimin e veprimtarisë, në kryerjen e veprimit apo në përdorimin e së mirës publike (nëse ka); e) afatin e vlefshmërisë;
ë) nënshkrimin e përfaqësuesit të autorizuar të QKL-së dhe vulën përkatëse të institucionit;
f) të dhëna të tjera specifike, sipas kategorisë/nënkategorisë;
g) aneksin.
3. Aneksi përmban të gjitha detyrimet specifike apo të përgjithshme, sipas legjislacionit në fuqi,
që duhet të respektojë titullari gjatë të gjithë periudhës së vlefshmërisë së saj.

Neni 24
Hyrja në fuqi e licencës/autorizimit/lejes dhe prova e tij

1. Licenca, autorizimi apo leja hyn në fuqi menjëherë, me publikimin e titullit përkatës në
regjistër, përveçse kur hyrja në fuqi e aktit, që e miraton atë, lidhet me botimin në Fletoren Zyrtare.
2. Në rastet kur për përfitimin e titullit nuk është e zbatueshme një tarifë apo taksë, titulli
publikohet në regjistër menjëherë dhe automatikisht, së bashku me njoftimin e vendimit të
miratimit, sipas pikës 1 të nenit 22 të këtij ligji, apo menjëherë me gjenerimin e miratimit të
heshtur, sipas pikës 5 të nenit 22 të këtij ligji dhe mund të tërhiqet në çdo sportel shërbimi të
QKL-së apo të printohet drejtpërdrejt nga regjistri.
3. Në rastet kur për përfitimin e titullit është e zbatueshme një tarifë apo taksë:
a) QKL-ja bën, menjëherë, shënimin përkatës në regjistër nëse kërkuesi paraqet dokumentin e
pagesës së taksës/tarifës. Titulli publikohet automatikisht dhe menjëherë në regjistër dhe mund
të tërhiqet në çdo sportel shërbimi të QKL-së apo të printohet drejtpërdrejt nga regjistri;
b) vendimi i miratimit, së bashku me dokumentin e pagesës së taksës/tarifës, zëvendësojnë
titullin përkatës nëse QKL-ja nuk bën shënimin e pagesës së taksës/tarifës.
4. Nëse aplikohet një taksë apo tarifë dhe kërkuesi nuk paraqet provën e pagesës brenda afatit
30 ditë kalendarike nga publikimi i vendimit të miratimit, titulli vlerësohet automatikisht i
revokuar dhe QKL-ja bën shënimin përkatës në regjistër, përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji i posaçëm.

Neni 25
Zëvendësimi i titullit

1. Në rast humbjeje apo dëmtimi të titullit, titullari njofton QKL-në dhe i kërkon zëvendësimin
e titullit. Kërkesa bëhet sipas procedurave të këtij ligji dhe formularit të miratuar.
2. QKL-ja anulon titullin dhe e zëvendëson atë brenda 2 ditëve pune nga data e paraqitjes së
kërkesës, duke bërë edhe shënimin përkatës në regjistër.

Seksioni 4
NDRYSHIMET, SHTYRJA E AFATIT DHE REVOKIMI


Neni 26
Ndryshimi i të dhënave të titullit, që nuk kanë të bëjnë me kriteret

1. Kur përgjatë kryerjes së veprimtarisë, veprimit apo përdorimit të së mirës ndodh ndryshimi
faktik i të dhënave të përcaktuara në titull e të cilat nuk kanë të bëjnë me kriteret e
licencimit/autorizimit/lejimit, ky ndryshim i njoftohet, brenda 30 ditëve, QKL-së, me kërkesë të titullarit.
2. Kërkesa bëhet sipas procedurave të përcaktuara për grupin e parë dhe duhet të përmbajë të
dhënat e reja, që kërkohen të ndryshohen.
3. Kur QKL-ja vëren se ka të bëjë me një rast të tillë, bën ndryshimet përkatëse dhe lëshon
titullin e ndryshuar brenda 2 ditëve nga data e bërjes së kërkesës.

Neni 27
Ndryshimi i të dhënave të titullit, që kanë të bëjnë me kriteret

1. Kur përgjatë kryerjes së veprimtarisë, veprimit apo përdorimit të së mirës ndodh ndryshimi
faktik i të dhënave të përcaktuara në titullin përkatës e të cilat kanë të bëjnë me kriteret e
licencimit/autorizimit/lejimit, ky ndryshim, pavarësisht se mund të cenojë apo jo këto kritere,
duhet t'u njoftohet nga titullari i titullit, menjëherë QKL-së dhe institucioneve të tjera përkatëse,
që kanë marrë pjesë në dhënien e atij titulli. Kur ndryshimet janë të tilla, që mund të cenojnë
kriteret e licencimit/autorizimit/lejimit, titullari duhet të pezullojë, me nismën e vet,
veprimtarinë, veprimin apo përdorimin e së mirës publike.
2. Titullari duhet të kërkojë verifikimin, nëse këto ndryshime çojnë në vazhdimin e vlefshmërisë
së titullit me ndryshimet përkatëse apo në revokimin e tij.
3. Kërkesa për të dhënat që ndryshojnë bëhet sipas nenit 17 të këtij ligji dhe shqyrtohet njësoj si
një kërkesë e re, sipas të njëjtit grup, për të cilin është bërë kërkesa për vetë titullin.
4. Kur vlerësohet se ndryshimet e ndodhura nuk cenojnë kriteret, titullari pajiset me titullin e
ndryshuar, afati i vlefshmërisë së të cilit mbaron në të njëjtën datë me atë të titullit të mëparshëm.
5. Kur vlerësohet, sipas këtij ligji, se ndryshimet e ndodhura cenojnë kriteret, titulli revokohet.

Neni 28
Shtyrja e afatit të licencës/autorizimit/lejes

1. Shtyrja e afatit të titullit është e mundur vetëm kur është parashikuar në legjislacionin e
posaçëm dhe vetëm në bazë të kushteve të parashikuara në të.
2. Kërkesa për shtyrjen e afatit trajtohet e shqyrtohet njësoj si një kërkesë e re, e të njëjtit grup, sipas këtij ligji.

Neni 29
Revokimi i licencës/autorizimit/lejes

1. Titujt e lëshuar, sipas këtij kreu, revokohen sipas parashikimeve në legjislacionin në fuqi.
2. Titulli revokohet edhe nga QKL-ja në këto raste:
a) me kërkesë të titullarit;
b) për mospagim të taksës/tarifës përkatëse (nëse ka);
c) për konstatim të të dhënave të pavërteta në dokumentet e paraqitura në QKL;
ç) për mosnjoftim të ndryshimit të të dhënave, sipas nenit 26 apo 27 të këtij ligji.
3. QKL-ja merr vendimin për revokimin e titullit në afatin e 2 ditëve pune nga përcaktimi i shkaqeve të revokimit.
4. Në rastin e revokimit të titullit, taksa/tarifa e paguar nuk kthehet.

Seksioni 5
ANKIMI


Neni 30
Ankimi

1. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative ndaj akteve, veprimeve
apo mosveprimeve të QKL-së apo institucionit tjetër në rastin e grupit të tretë.
2. Ankimi administrativ shqyrtohet nga titullari i QKL-së, me përjashtim të rastit të parashikuar në pikën 3 të këtij neni.
3. Në rastin e refuzimit të parashikuar në pikën 10 të nenit 20 të këtij ligji, ankimi shqyrtohet
nga institucioni tjetër, që e ka vendosur refuzimin.
4. Ankimi, në të gjitha rastet, paraqitet me kërkesë në QKL, sipas mënyrës së parashikuar në
këtë ligj. Në rastin e parashikuar në pikën 3 të këtij neni, QKL-ja publikon ankimin dhe njofton,
në mënyrë elektronike, institucionin tjetër kompetent.
5. Ndaj vendimit të dhënë pas shqyrtimit të ankimit administrativ apo mosveprimit mund të
bëhet ankim drejtpërdrejt në gjykatën kompetente për çështjet administrative, sipas legjislacionit në fuqi.

Seksioni 6
MËNYRAT E PARAQITJES SË KËRKESAVE E NJOFTIMEVE NË DHE NGA QKL-JA,
PUBLIKIMET DHE MIRATIMI I AKTEVE TË TJERA NËNLIGJORE


Neni 31
Paraqitja e kërkesave në QKL

Kërkesat dhe paraqitja e dokumentit të pagesës së tarifës/taksës në QKL mund të kryhen nëpërmjet:
a) paraqitjes drejtpërdrejt në çdo sportel shërbimi të QKL-së, në të gjithë territorin e Republikës
së Shqipërisë, pavarësisht vendit të ushtrimit të veprimtarisë, vendbanimit apo selisë së kërkuesit;
b) dërgimit me postë me lajmërim-marrje në selinë qendrore të QKL-së;
c) dërgimit me mjete elektronike, në përputhje me legjislacionin për nënshkrimin elektronik.

Neni 32
Paraqitja në sportelet e QKL-së

1. Kërkesa paraqitet në sportelin e QKL-së nga vetë kërkuesi apo çdo person i autorizuar prej tij.
2. Nëpunësi i sportelit asiston të interesuarin në plotësimin e formularit të kërkesës, verifikon
identitetin dhe kërkon nënshkrimin e formularit të plotësuar.
3. Dokumentet shoqëruese paraqiten në origjinal, në kopje me të njëjtën fuqi provuese me
origjinalin apo në kopje të shoqëruara me origjinalin, që njësohen me origjinalin nga nëpunësi i sportelit.
4. Kur kërkesa paraqitet nga personi i autorizuar, sipas pikës 1 të këtij neni, bashkë me
dokumentet shoqëruese paraqitet edhe dokumenti që vërteton faktin e të qenit i autorizuar.
5. Nëpunësi i sportelit lëshon një konfirmim, me shkrim, për çdo kërkesë. Konfirmimi lëshohet
sipas formatit të miratuar dhe duhet të tregojë llojin e kërkesës, datën dhe listën e dokumenteve shoqëruese të dorëzuara.
6. Nëpunësi i sportelit është i detyruar të marrë në dorëzim çdo kërkesë të paraqitur, sipas këtij ligji, edhe nëse kërkesa është e paplotë.
7. Dokumenti i pagesës së tarifës/taksës paraqitet në sportel, nëpunësi i të cilit lëshon një konfirmim me shkrim.

Neni 33
Paraqitja me postë

1. Kërkesat dhe paraqitja e dokumentit të pagesës së tarifës/taksës së licencës/autorizimit/lejes
në QKL mund të kryhen edhe me postë me lajmërim-marrje.
2. Formulari i plotësuar i kërkesës/njoftimit, në rastin e paraqitjes me postë, nënshkruhet nga
personat përgjegjës, për përfaqësimin e personit juridik apo vetë personi fizik.
3. Dokumentet bashkëlidhur paraqiten në kopje të njësuara me origjinalin.
4. Bashkë me dokumentet shoqëruese paraqitet edhe një kopje e dokumentit të identifikimit të
personit që ka nënshkruar formularin.
5. Në bazë të marrëveshjes me organet e shërbimit postar, nëpunësi i shërbimit postar lëshon
konfirmimin, sipas pikës 5 të nenit 32 të këtij ligji.
6. Data e paraqitjes së kërkesës në QKL është data e përcaktuar në lajmërim-marrje.

Neni 34
Njoftimi i vendimeve nga QKL-ja dhe dorëzimi i titullit

1. Vendimet e QKL-së, sipas këtij ligji, njoftohen nëpërmjet publikimit në regjistër.
2. Data e njoftimit, sipas pikës 1 të këtij neni, është data e publikimit në regjistër.
3. Titulli përkatës i dorëzohet kërkuesit në sportel.

Neni 35
Afati i publikimi në regjistër

Çdo kërkesë dhe çdo vendim i QKL-së apo i një institucioni tjetër, që lidhet me
licencimin/autorizimin/lejimin, sipas këtij kreu, publikohet në regjistër brenda ditës së nesërme
të punës nga paraqitja e kërkesës apo marrja e vendimit ose e bërjes me dije.

Neni 36
Miratimi i procedurave dhe i formateve standarde

1. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe të ministrit përgjegjës, miraton:
a) procedurat e hollësishme të trajtimit të kërkesave të licencave/autorizimeve/lejeve dhe të
nënkategorive të tyre;
b) kriteret e posaçme të licencimit/autorizimit/lejimit për secilën nga kategoritë e nënkategoritë,
dokumentet shoqërues, formën dhe përmbajtjen e dokumenteve shoqëruese, si dhe afatin e
vlefshmërisë së titullit përkatës;
c) detyrimet e posaçme të licencimit/autorizimit/lejimit për secilën nga kategoritë e
nënkategoritë e tyre, sipas delegimit nga legjislacioni përkatës i posaçëm;
ç) institucionet e tjera kompetente, që vlerësojnë përmbushjen e kritereve, sipas pikës 5 të nenit
20 të këtij ligji, si dhe metodat e afatet përkatëse;
d) aktet e tjera nënligjore, të përcaktuara në këtë kre.
2. Ministri, së bashku me ministrin përgjegjës miratojnë:
a) formularët e kërkesave me përmbajtjen e hollësishme të rubrikave të tyre, për çdo kategori e
nënkategori të licencave/autorizimeve/lejeve;
b) formularët për titujt e licencave/autorizimeve/lejeve dhe të anekseve përkatëse.
3. Ministri, me propozimin e titullarit të QKL-së, miraton formularët për llojet e tjera të
kërkesave, të njoftimeve që bëhen në QKL, sipas këtij ligji, si dhe ato të vendimeve të QKL-së.

KREU VI
KRIJIMI, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I QKL-SË


Neni 37
Krijimi dhe statusi

1. Krijohet Qendra Kombëtare e Licencimit.
2. QKL-ja është institucion publik qendror, me personalitet juridik, në varësi të ministrit, me seli në Tiranë.
3. QKL-ja financohet nga Buxheti i Shtetit dhe nga të ardhurat e veta.
4. QKL-ja ka pavarësi të plotë në vendimmarrje për funksionet e veta, të përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji.

Neni 38
Funksionet e QKL-së

QKL-ja ka këto funksione:
a) trajton procedurat e licencimit/autorizimit/lejeve, ndryshimit dhe revokimit, sipas këtij ligji;
b) mban dhe administron Regjistrin Kombëtar të Licencave e Lejeve;
c) siguron aksesin e lirë të publikut, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
ç) informon dhe këshillon kërkuesit dhe publikun për procedurat e licencimit, autorizimit e lejimit;
d) jep mendim për çdo nismë ligjore apo nënligjore në fushën e licencave/autorizimeve/lejeve;
dh) kryen studime për cilësinë e mjedisit rregullator, mbështet me informacion, analiza e
këshilla institucionet qendrore dhe të pavarura, për nismat e tyre normative dhe organizative në
fushën e licencave, autorizimeve e lejeve dhe ministrinë dhe/ose Këshillin e Ministrave në
politikat për përmirësimin e mjedisit rregullator.

Neni 39
Organizimi i QKL-së

1. QKL-ja është institucion unik dhe ushtron juridiksionin në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
2. QKL-ja ofron shërbimin ndaj publikut, në mënyrë të drejtpërdrejtë, me sportelet në selinë e
saj, sportelet e shërbimit të krijuara në territor, sportelet e shërbimit në një sitë e qeverisjes
vendore apo në institucione e ente të tjera, publike apo private.
3. Njësitë e qeverisjes vendore, ku krijohen dhe funksionojnë shërbimet e sportelit, përcaktohen
nga QKL-ja dhe janë të detyruara të krijojnë sportelet, sipas këtij ligji.
4. Në njësitë e qeverisjes vendore, përcaktuar sipas pikës 3 të këtij neni, shërbimi i sportelit
kryhet si funksion i deleguar, në përputhje me dispozitat e këtij ligj dhe të legjislacionit për
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.
5. Ngritja e sporteleve në institucionet dhe entet e tjera publike apo private bëhet nëpërmjet
marrëveshjeve përkatëse me QKL-në, pas miratimit paraprak të ministrit.

Neni 40
Drejtimi i QKL-së

1. Veprimtaria e QKL-së drejtohet nga titullari.
2. Titullari është përgjegjës për administrimin teknik, organizativ, financiar e të burimeve njerëzore të QKL-së.
3. Titullari përfaqëson institucionin në marrëdhëniet me të tretët.
4. Titullari i QKL-së ushtron udhëheqjen metodologjike dhe nxjerr urdhra dhe udhëzime të
detyrueshme për nëpunësit e QKL-së, si dhe për nëpunësit e sporteleve të shërbimit, për ushtrimin e funksionit të deleguar.

Neni 41
Numri i punonjësve dhe struktura e QKL-së

1. Numri i punonjësve të QKL-së miratohet nga Këshilli i Ministrave, si zë më vete, në
përputhje me ligjin për Buxhetin vjetor të Shtetit.
2. Struktura dhe organika e QKL-së miratohen nga Kryeministri, me propozimin e ministrit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 42
Statusi i titullarit të QKL-së

1. Titullari i QKL-së emërohet nga ministri, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2. Titullari i QKL-së duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, të parashikuara në nenin 12 të
ligjit nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil".
3. Titullari i QKL-së lirohet nga detyra për shkaqet dhe sipas procedurave të parashikuara në
pikën 1 të nenit 21 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil". Vendimi për
lirimin e titullarit merret nga ministri.
4. Titullari i QKL-së i nënshtrohet dispozitave që rregullojnë masat, procedurat disiplinore dhe
vlerësimin e punës, sipas parashikimeve në legjislacionin për nëpunësin civil. Ministri është
"eprori direkt", në kuptimin e këtyre dispozitave.
5. Kundër vendimit të ministrit për aktet e nxjerra në bazë të pikave 1 deri në 4 të këtij neni,
ankimi bëhet drejtpërdrejt në gjykatën kompetente.

Neni 43
Nëpunësit dhe punonjësit e QKL-së

1. Për nëpunësit e QKL-së zbatohen procedurat e legjislacionit për nëpunësin civil, të
parashikuara për institucionet e pavarura, përveç sa parashikohet ndryshe në këtë ligj. Titullari i
QKL-së është "eprori direkt", në përputhje me këto dispozita.
2. Marrëdhëniet e punës të punonjësve të tjerë të QKL-së, që kryejnë detyra të karakterit
mbështetës, i nënshtrohen legjislacionit të punës dhe legjislacionit tjetër, me zbatim të
përgjithshëm në administratën publike.
3. Ankimi ndaj akteve të titullarit, të nxjerra në bazë të pikave 1 dhe 2 të këtij neni, bëhet drejtpërdrejt në gjykatë.

Neni 44
Nëpunësit e sporteleve në njësitë e qeverisjes vendore

1. Nëpunësit e sporteleve të shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore, ku ato krijohen, janë nëpunës të njësive vendore përkatëse.
2. Njësia e qeverisjes vendore përkatëse cakton nëpunësin e sportelit pas miratimit paraprak të
titullarit të QKL-së. Miratimi paraprak jepet jo më vonë se 10 ditë nga data e paraqitjes së propozimeve nga njësia vendore.
3. Titullari i QKL-së përcakton kriteret e posaçme profesionale, që duhet të plotësojnë këta
nëpunës dhe siguron trajnimin profesional të tyre, për kryerjen e funksionit të deleguar, sipas këtij ligji.
4. Titullari i QKL-së kërkon zëvendësimin e nëpunësit, nëse ky i fundit nuk kryen detyrën, sipas treguesve të cilësisë të QKL-së.
5. Njësia e qeverisjes vendore është e detyruar ta zëvendësojë nëpunësin e sportelit menjëherë pas kërkesës së titullarit të QKL-së.

Neni 45
Pagat e QKL-së

1. Struktura dhe nivelet e pagave dhe të shpërblimit të QKL-së miratohen nga Këshilli i
Ministrave, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2. Niveli i pagave dhe i shpërblimit, si dhe numri i nëpunësve në sportelet e shërbimit në njësitë
e qeverisjes vendore përcaktohen nga këshillat përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 46
Buxheti i QKL-së

1. Buxheti i QKL-së është zë më vete në Buxhetin e Shtetit.
2. Projektbuxheti vjetor dhe afatmesëm i QKL-së përgatitet nga titullari i saj dhe propozohet pas miratimit nga ministri.
3. Buxheti përbëhet nga të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e QKL-së, përfshirë edhe fondet
për shpenzime operative dhe kapitale për sportelet e shërbimit dhe të ardhurat, që krijohen në këto sportele.
4. Fondet për shpenzime operative, për çdo sportel, në njësinë e qeverisjes vendore, janë fonde
të kushtëzuara. Ato përcaktohen në buxhetin e QKL-së, bazuar në kritere të drejta e objektive,
në përputhje me vlerësimin paraprak të ngarkesës operative të çdo sporteli dhe të treguesve të
cilësisë së shërbimit dhe i jepen njësisë përkatëse në formën e një shume totale të kushtëzuar.
5. Shpenzimet kapitale për pajisjet në sportelet e shërbimit në njësitë e qeverisjes vendore kryhen nga QKL-ja.
6. Njësia e qeverisjes vendore, në përputhje me objektivin e saj, mund të parashikojë dhe të
kryejë shpenzime operative ose kapitale shtesë për përmirësimin e shërbimeve të sportelit.

Neni 47
Shërbimet e tarifat e QKL-së

1. QKL-ja realizon të ardhura nga kryerja e funksioneve të përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji
dhe nga ofrimi i shërbimeve të tjera, në mbështetje të këtyre funksioneve.
2. Ministri përcakton shërbimet e tjera, që ofrohen nga QKL-ja, tarifat e të cilave miratohen, me
propozimin e tij, nga Ministri i Financave.
3. Tarifa dhe vlera përkatëse për shërbimet, që lidhen me kryerjen e detyrave funksionale,
miratohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit.
4. Të gjitha tarifat shpallen në çdo sportel shërbimi dhe në faqen e internetit të QKL-së.

Neni 48
Përdorimi i të ardhurave të veta nga QKL-ja

1. Të ardhurat e mbledhura nga tarifat për kryerjen e funksioneve, sipas këtij ligji, përfshirë
edhe ato të krijuara në sportelet e shërbimit, derdhen në Buxhetin e Shtetit.
2. Të ardhurat nga tarifat për shërbimet e tjera, të krijuara nga QKL-ja ose nga sportelet e
shërbimit, derdhen vetëm në masën 90 për qind në Buxhetin e Shtetit, ndërsa 10 për qind
përdoret nga QKL-ja për përmirësimin e funksionimit e të shërbimit të QKL-së.
3. QKL-ja mban llogaritë në thesar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 49
Auditimi i QKL-së

Veprimtaria financiare e QKL-së auditohet nga strukturat e ministrisë, sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 50
Raportimi dhe përgjegjshmëria

1. Ministri miraton objektivat specifikë të punës dhe treguesit e cilësisë së shërbimeve që kryen
QKL-ja dhe mbikëqyr arritjen e tyre.
2. QKL-ja i raporton ministrit për menaxhimin administrativ, financiar dhe cilësinë e kryerjes së
shërbimeve sa herë që i kërkohet, por jo më pak se një herë në vit.

Neni 51
Statuti i QKL-së

Këshilli i Ministrave, në përputhje me parimet e këtij ligji, me propozimin e ministrit, miraton
statutin e QKL-së, që përfshin rregullat e hollësishme për organizimin dhe funksionimin e saj,
ndarjen dhe organizmin e punës, statusin e punonjësve, mënyrën e raportimit, marrëdhëniet me
institucionet e tjera dhe lidhjen e marrëveshjeve për sportelet e shërbimit.

KREU VII
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
HYRJA NË FUQI


Neni 52
Aktet nënligjore

1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 2 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojë
ndryshimet në të gjitha ligjet e tjera, për aq sa është e nevojshme, për sigurimin e koherencës
ligjore me këtë ligj dhe t'ia paraqesë ato Kuvendit në trajtën e një pakete të vetme.
2. Ngarkohen Këshilli i Ministrave, ministri dhe ministri përgjegjës që, brenda 2 muajve nga
hyrja në fuqi e këtij ligji, të miratojnë aktet nënligjore të parashikuara në këtë ligj.
3. Ngarkohen Këshilli i Ministrave, ministrat dhe organet e tjetra që, brenda 3 muajve nga hyrja
në fuqi e këtij ligji, sipas Kushtetutës dhe ligjeve të posaçme, të miratojnë akte normative
nënligjore në fushën e lejeve, të autorizimeve dhe licencave dhe të përshtatin aktet nënligjore,
sipas rastit, në përputhje me parimet dhe dispozitat e këtij ligji.

Neni 53
Dispozita kalimtare

1. Licencat/autorizimet/lejet kompetencë e institucioneve qendrore, të lëshuara përpara hyrjes
në fuqi të këtij ligji, janë të vlefshme deri në afatin, për të cilin janë lëshuar.
2. Ngarkohen të gjitha institucionet qendrore, që kanë lëshuar licenca/autorizime/leje deri në
afatin e parashikuar në pikën 2 të nenit 55 të këtij ligji e që të cilat, sipas këtij ligj, trajtohen nga
apo nëpërmjet QKL-së, t'i dërgojnë QKL-së të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin që
publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave e Lejeve, brenda këtij afati.
3. Ngarkohen të gjitha institucionet e pavarura dhe institucionet qendrore, të përcaktuara në
shkronjën "b" të pikës 3 të nenit 15 të këtij ligji, të publikojnë, brenda datës 31 dhjetor 2009, në
Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, të gjitha të dhënat dhe dokumentacionin e
përcaktuar, sipas parashikimeve të këtij ligji për licencat/autorizimet/lejet e vlefshme e të dhëna prej tyre deri në këtë datë.
4. Deri në bërjen funksional të sistemit elektronik të komunikimit me QKL-në, për grupin e
tretë të licencave/autorizimeve/lejeve, afateve të parashikuara për:
a) publikimin e vendimit paraprak nga QKL-ja, sipas pikës 4 të nenit 20 të këtij ligji;
b) publikimin e vendimit të institucionit tjetër, sipas pikës 5 të nenit 20 të këtij ligji;
t'u shtohen, përkatësisht, nga 2 ditë kalendarike për dërgimin/marrjen e vendimit me postë me lajmërim-marrje.

Neni 54
Shfuqizime

Të gjitha dispozitat, që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

Neni 55
Fillimi i efekteve

1. Krerët I, II, IV, VI e VII i shtrijnë efektet menjëherë, me hyrjen në fuqi të këtij ligji.
2. QKL-ja fillon trajtimin e licencave/autorizimeve/lejeve, në përputhje me këtë ligj dhe kreun
V të tij, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, por jo më vonë se data 31.5.2009.
3. Institucionet qendrore kompetente për trajtimin e licencave/autorizimeve/lejeve, sipas
legjislacionit përkatës, përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë të pranojnë kërkesa dhe t'i
trajtojnë ato deri në datën e fillimit të trajtimit nga QKL-ja, sipas pikës 2 të këtij neni. Kërkesat
në proces dhe të papërfunduara deri në këtë datë trajtohen nga institucionet përkatëse, në
përputhje me procedurën e zbatuar përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç rastit kur kërkuesi
tërheq kërkesën dhe vendos ta paraqesë atë pranë QKL-së.
4. Kreu III i shtrin efektet për institucionet pavarura dhe institucionet qendrore, të përcaktuara
në shkronjën "b" të pikës 3 të nenit 15 të këtij ligji, në datën 31 dhjetor 2009.

Neni 56
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6088, datë 17.3.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

Per shtojcat e ketij ligji, dhe ndryshimet e bera me Ligjin - Nr. 6/2015. datë 12.2.2015:
http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr ... 1330_1.pdf

Share This


0
0
0
Loading...

Return to “Legjislacion - Bioteknologjia dhe Ushqimi”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest