BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 14 Jan 2017, 10:22

KERKESA DHE NORMATIVA TEKNIKE PER NGRITJEN E OBJEKTEVE PER PERPUNIMIN E QUMESHTIT.

. EMERTIMI I INVESTIMIT - OBJEKTI: (Fabrike per prodhimin e djathit…..)
. EMRI DHE ADRESA E INVESTITORIT PER INFORMACIONIN.
. ÇFARE PERFAQESON INVESTIMI – KARAKTERISTIKAT
Rezyme e shkurte; Investimi ne rastin konkret eshte Ngritja e repartit te ri per prodhimin e djatherave deri 6000 Ton ne vit dhe perpunim qumeshti 100 Ton/dite.
Parashikohet te shtrihet ne Jug-lindje te objektit ekzistues duke permiresuar teknologjine ne pershtatje me kerkesat e BE dhe per te bere te mundur qe prodhimet tona t`i pergjigjen standarteve Europiane duhet patjeter te behen investime sidomos ne makineri – pajisje, rinovimi i ekzistueseve, rritja e kontrollit te lendeve te para, gjate prodhimit, rritja e cilesise se ujit te pijshem si dhe rritja e efektivitetit te energjise.
Sipas prognozes, prodhimi boteror i qumeshtit eshte ne rritje te vazhdueshme nga viti 1998 prodhimi i qumeshtit eshte rritur mbi 10 miljon Ton çdo vit dhe vetem 7% e prodhimit boterore perdoret per prodhim, qe duke u krahasuar me qumeshtin e lenget mund te ruhen per kohe me te gjate si; qumeshti pluhur, djatherat etj. Deri ne kete moment nuk ka ndonje kufizim te tregetimit te qumeshtit ne gjendje te ndryshme Leng apo Pluhur, si dhe ne produkte te tjere ne vendet anetare te BE, por konsumimi i djatherave, parashikohet te jete faktori baze – levizes me nji rritje vjetore = 771000 Ton, parashikohet rritje e konsumimit te djatherave shume shpejt sidomos ne vendet e reja anetare; + 35% ndersa ne 15 vendet anetare deri tani rritja do te jete; +5%.
Ne kete investim parashikohet zevendesim i kuadrit teknik me specialiste me te afte se ekzistuesit, kjo do te behet gradualisht por eshte e domosdoshme me qellimin e vetem qe djatherat tone mbi 80% te eksportohen ne vendet anetare te BE por edhe me tej.
. Lidhur me ndertime te reja ne afersi te objektit tone, eshte e konfirmuar se nuk ka ndonje plan konkret.
. Ka dalje te shkelqyer ne rrjetin rrugore, verimi ne ambjentin rrethues eshte minimal.
. Vend-ndodhja e sheshit qe perfshine edhe siperfaqen e domosdoshme qe duhet gjate punimeve te ndertimit. Shenohet se ku ndodhet objekti . . . . .
Levizja e automjeteve, parkingu parashikohen sipas normativave, zyrat jane ne kendin veri-lindore te ndermarrjes.. Furnizimi me ambalazh dhe ekspedicioni kryhen ne pjesen lindore te objektit, zona per pranimin e qumeshtit eshte ne hyrjen kryesore te objektit, ne pjesen veri-prendimore te nderteses jane; stacioni elektrik, kaldaja. Jepet edhe ndertimi i godines se zyrave me ambjentet perkatese.
Do te projektohet godina per repartin e prodhimit te djatherave, depot e stazhionimit, dhoma frigoriferike, platforma per ekspedicionin e produktit, depot e ambalazhit, etj. te gjitha ambjentet jane ne kuoten e lartesise +7.00m, koridori eshte ne lartesi +5.00m etj te dhena per ndertimin. . . . .
Do te kete kanalizim me terheqje te rregullt te ujrave te shiut nga çatia, parashikohet impjant ftohje me Amonjak, me kapacitet me te madh se nevojat totale per ftohje, per ventilimin e ambjenteve te prodhimit sherbejne ventilatoret me ftohje, si dhe te gjitha pajisjet e impjantit te ftohjes. Furnizimi me ajer te komprimuar realizohet me anen e kompresorit 10 atm. Per furnizimin me energji elektrike ka edhe linjen rezerve nga gjeneratori.
Baza prodhuese eshte parashikuar te punoje me nji turn dhe 5 dite ne jave eshte me regjim te nderprere

FUNKSIONIMI:
. Qumeshti qe vjen ne fabrike per perpunim duhet t`i pergjigjet te gjitha kerkesave te qumeshtit te lopes te fresket (pa perpunuar), komfort Rregullores 853/2004/EC. I nenshtrohet kontrollit te rrepte per freskine, aciditetin nen 18 0 T, pa shtese uji, pa konservante, dhe substanca frenuese, po te jete e nevojshme behet filtrimi, pastaj kalon ne pasterizim ne temperature 62 – 65 Grade C per 20 min. . . . . . vazhdon procesi i prodhimit te djathit.
Per te kryer procedure e perpunimit te qumeshtit dhe prodhimin e djathit te bardhe me shellire duhen pajisjet dhe makinerite perkatese:
Linja per pranimin e qumeshtit, ftohesat, rezervuare me mure te dyfishta per depozitimin e qumeshtit, linja e pasterizim – skremim - standartizim qumeshti – separator per skremimin, baktofuga, homogjenizator,dhe pajisjet e ultrafiltrimit, rezervuare me termoizolim per ruajtjen e qumeshtit te pasterizuar, pompa inoksidabel per qumeshtin, pajisja per pergatitjen e djathit, pajisje per kullimin dhe dozimin e djathit ne kallep, presa per presimin e djathit, linja per pastrimin e kallepeve, linja per kriposjen e djathit, dhoma – depo per stazhionimin e djathit, linja per pastrimin e djathit, makina e paketimit ne vakum, dhoma frigoriferike per ruajtjen djathit si dhe pajisjet per pastrimin dhe larjen.
Çdo parti djathi shoqerohet me dokumentin perkates ku shenohen perberja dhe treguesit e tjere te djathit.
. Mbeturinat . Qe pritet te gjenerohen gjate ndertimit, llojet, sasia dhe menyra e trajtimit te tyre; do te veprohet sipas Urdhereses Nr.2/23.07.2014 nje pjese e tyre mund te riperdoren. Pritet sasi minimale te mbeturinave nga perpunimi i qumeshtit, nuk do te kete formim gazrash dhe pluhura, lende kimike, zhurme, vetem nga levizja e automjeteve te tranasportit (80 – 87 dB), autocisterna (80 – 85 dB ) ne oborrin e objektit automjetet levizin me shpejtesi rreth 10 km/ore.

Niveli i Zhurmes ne (dB)

ZONA Diten Darke Naten
Per zonat e banuara 55 50 45
Per zonat industriale 70 70 70


Ujrat teknologjike dergohen ne kolektorin kryesore, eshte parashikuar edhe nji stacion per pastrimin e tyre.


2 A DUHET TË PERGATISIM INXHINJERE – TEKNOLOGE PER INDUSTRINE E QUMESHTIT NË VENDIN TONE. ????

Disa vite më pare se bashku me miqet e mi udhetoja me makine Volsvagen në bregdetin e bukur të nje vendi ne Europen Lindore, papritmas makina psoi difekt, drejtuesi i makines mbas shume mundimesh e riparoi difektin dhe ashtu i lodhur e disi i paknaqur na pyeti te gjitheve me rradhe se çfare zanati kishim, midis nesh ishte edhe miku i yne nga Gjermania i cili tha se punoj ne Uzinen e Volsvagenit, shoferi i habitur i tha se; si ka mundesi qe nuk e rregulloi ai difektin! Miku i yne u pergjegj se un merrem vetem me anen elektrike. Kjo perkthehet keshtu:

Vendet e zhvilluara pergatisin kuadro te larte me profil te ngushte dhe jo te pergjitheshem ndersa ne në Lindje vazhdojme t`i bejme te gjitha. Lidhur me pergatitjen e inxhinjereve per Industrine e Qumeshtit kuptohet se duhet Katedra perkatese prane nje Universiteti, ka disa dekada qe jane bere perpjekje per ngritjen e kesaje Katedre por ne fund asnje here nuk i eshte dhene zgjidhje me justifikimet nga me te ndryshme duke filluar qe nga shqetesimi se me specialitet te ngushte nuk do te kene mundesi te punesohen sepse ka pak vende pune! Ndersa kur jane te pergjitheshem mundesia e punesimit eshte më e madhe e keshtu justifikime te tjera dhe asnjehere nuk ka gjetur zgjidhje ne nje kohe kur bota ka hapur fakultet te veçante edhe per pergatitjen e inxhinjereve mekanike per Industrine e Qumeshtit.!!!!!
Un jam deshmitar gjate kohes kur punoja si K/Inxhinjer ne qumeshtin e Tiranes per veshtiresite qe ndeshnin kimistet ne prodhim, mbaj ne mend momente të sikleteshme sepse ishin teper inferior nga ana teknike ndaj teknologeve me shkolle profesionale te qumeshtit sepse njohurite qe merrnin ne fakultet ishin te pamjaftueshme dhe jam i sigurte se edhe sot eshte e njejta gjendje. Un mendoj se duhet te vleresohet pervoja e disa vendeve qe kane afer nje shekull që pergatsin kudro me specialitete te ngushte dhe te mos harrojme se ky specialitet perfshine perveç teknologjise edhe njohuri te tjera lidhur me pajisjet – makinerite dhe linjat bashkekohore të qumeshtit, njohuri per mikrobiologjine qe pa to as nuk mund te mendohet ky sektor, perfshihen edhe analizatoret çudiberes qe percaktojne shpejt dhe sakte te gjithe treguesit fiziko-kimike dhe bakterial, PROBIOTIKET pothuajse te panjohur ne vendin tone dhe ne qofte se keto njohuri nuk merren ne fakultet nuk kane se çfare t`i japin sektorit te perpunimit te qumeshtit.

Çfare duhet te dije dhe te beje inxhinjeri – teknolog i Industrise se Qumeshtit :


. Te kete pergatitje profesionale – fundamentale, të zotroje metodat teknologjike dhe proceset, te kete njohurite dhe aftesite e duhura per organizimin dhe drejtimin teknik te veprimtarise se ndermarrjes, apo firmes.
. Ben planifikimin, organizimin, persosjen dhe kontrollin e proceseve teknologjike.
. Kontrollon dhe e destinon lenden e pare (qumeshtin) nepermjet kontrollit organoleptik, fiziko-kimik dhe bakterial.
. Te rregulloje dhe te permiresoje vazhdimisht parametrat teknologjike dhe te punes.
. Dihet nga te gjithe, un kete e kam nga praktika personale se per te projektuar nje fabrike per perpunimin e qumeshtit apo linje qumeshti duhet grup specialistesh ku ne qender te ketij grupi eshte teknologu, per çdo problem atij i drejtohen dhe per kete duhet te kete pergatitje te gjitheaneshme.
. Pa nderprerje te persose njohurite duke rritur kualifikimin.
Te gjithe e dijme se shqiptaret jashte kufijve te Shqiperise, e mirepresin ngritjen e nje Katedre te tille, un kete e shoh nepermjet komunikimit me studentet e teknologjise ushqimore.
Un personalisht kam gjyse shekulli qe luftoj per nje Kateder te tille sepse jam i bindur që duke hartuar plane dhe programe mesimore ku te perfshihen njohurite e nevojshme qe nga teknologjite tradicionale dhe deri te bashkëkohore me laboratoret e domosdoshem per kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe bakteriale me qendren e prodhimit ku studentet te prodhojne vete me duarte e tyre ashtu siç kemi mesuar ne, zberthimin e linjes pasterizim – skremim une per here te pare e kam pa nga duarte e Profesorit tim te nderuar. Pa asnje dyshim do te pergatisim specialistet qe sot i mungojne ketij
sektori kryesore te Industrise ushqimore dhe t`u jepet fund skenave ku i ashtuquajturi teknolog nuk njeh pasterizatorin dhe pyet puntorin e kualifikuar se ku hyn qumeshti dhe ku kalon avulli!!
Keta inxhinjere teknologe tashma do te jene te afte dhe do te jene ata qe do te komunikojne edhe me specialistet e huaj te cilet sot po na mesojne si behet mjelja, apo si prodhohet kosi, djathi i bardhe me shellire apo kaçkavalli kur dihet se keta produkte kane lindur ne Rajonin tone dhe mjeshtrat tane dikur prodhonin djathera per eksport. Ka shumë pune per t`u bere ne kete sektor, jemi te vetmit ne Europe qe nuk kemi nje laborator – Institucion studimore per Qumeshtin kur vendet e tjera kane mbi 2 – 3 institucione te tille. Eshte e vertete se kemi linja dhe fabrika qumeshti me teknologji bashkekohore, ky eshte hap i rendesishem ne kete sektor dhe duhet vleresuar por un mendoj se ketij niveli nuk i pergjigjet niveli i atyre qe punojne aty dhe jo vetem per fajin e tyre. Ka ardhe koha te organizohet pergatitja e teknologeve per industrine e qumeshtit, jam i sigurte se do te behet pyetja: A do te lidhet edhe me nje dege tjeter te afert dhe cila eshte ajo?
Ka mbi 50 vjet qe ne vendet e BE, Katedra e Qumeshtit ka qene e lidhur here me specialitetin e perpunimit te mishit dhe here me “Tekniken e dhe Teknologjine e Ftohjes” Un ka vite qe ruaj te njejtin mendim se kjo Kateder duhet te perfshije njohuri per Tekniken dhe Teknologjine e Ftohjes per argumentin e forte se qumeshti sapo del nga gjiri, gjate perpunimit dhe pergatitjes se produkteve, stazhionimit dhe ruajtjes se tyre eshte i lidhur domosdoshmerisht me procesin e ftohjes ndersa me perpunimin e mishit nuk ka asnje lidhje e vetmja ane pozitive eshte se keta teknologe mund te punesohen edhe ne kombinatin e mishit, ne situaten e sotme edhe problemi i punesimit eshte disi më i lehtesuar sepse ka nje numer te madh fabrika qumeshti – linja te mekanizuara dhe qendra te tjera te perpunimit te qumeshtit dhe jo vetem ne Shqiperi por kudo ku flitet shqip.
Ne qofte se nje dite keto mendime do te vleresohen dhe do te miratohen nga ata qe e kane ne dore per t`a zgjidhur, mbetet te fillohet nga puna per organizimin e Katedres duke krijuar nje grup pune me specialist te afte dhe me pervoje te gjate POR qe nuk kane konflikt interesi, do te ndihmonte edhe pervoja e Universiteteve te vendeve te tjere e sidomos e vendeve ne Rajonin tone, le te merremi me produktet tona tradicionale sepse do te jemi te gjithe te knaqur.
Un jam i gateshem te ndihmoj se pari per hartimin e planeve dhe programeve mesimore me tema dhe njohuri qe do te sigurojne cilesine e ketij fakulteti, se dyti lidhur me literature teknike ne fakt eshte e bollshme ne gjuhe te huaj por un do te perpiqem te jap kontributin tim qe studentet te gjitha keto njohuri do t`i gjejne ne shqip.
Ne qofte se do te vije ajo dite per hartimin e paneve dhe programeve mesimore, perveç lendeve te pergjitheshme kam mendimin se ne dy vitet e fundit jane te domosdoshme lendet e specialitetit dhe konkretisht:

VITI I III-te
L E N D A ORE

. MIKROBIOLOGJIA E PERGJITHESHME. . . . . . . 90
. TEKNOLOGJIA E QUMESHTIT DHE PRIBIOTIKET (PRODUKTE ACIDO LAKTIKE) . . . . . 90
. TEKNOLOGJIA E GJALPIT DHE KONSERVAT E QUMESHTIT. . . . . . . . 60
. BAZAT TEORIKE PER PRODHIMIN E DJATHIT. . . . . . . . . . 60
. TEKNOLOGJIA SPECIALE E DJATHERAVE. . . . . . . . . . . . 75

VITI I IV
. PAJISJET – MAKINERITE DHE LINJAT TEKNOLOGJIKE NE INDUSTRINE E QUMESHTIT . . . 120
. MIKROBIOLOGJIA E QUMESHTIT DHE PRODUKTEVE TE QUMESHTIT. . . . . . . . 90
. TEKNIKA DHE TEKNOLOGJIA E FTOHJES. . . . . . . . . . 90
. ANALIZAT FIZIKO – KIMIKE DHE BAKTERIALE. . . . . . . . 120
. PRAKTIKE PER PUNE – DIPLOME . . . . . . . . .200

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS!
E mirepres çdo mendim tuajin sepse do t` sherbeje persosjes.


3 NGRITJA E QENDRES SE PERPUNIMIT TE QUMESHTIT

Ne qe jemi marra gjithe jeten me kete zanat shpesh here na jane kerkuar per t`i dhene zgjidhje edhe problemeve qe kane te bejne me PROJEKTIMET, zgjerim kapaciteti, vendosje linja te reja apo mekanizim dhe automatizim i ekzistueseve kjo perseri do te ndodhe ne grupin e projektimit gjithmone eshte Teknologu i cili do t`i pergjigjet shume pyetjeve te kolegeve dhe do tu jape zgjidhje, per kete qellim do te perpiqem te tramnsmetoj ate çfare duhet te dije Inxhinjeri teknollog.

Në bazë të nenit ?, paragrafi ? të Dekretit mbi kushtet dhe procedurat për vlerësimin e Ndikimit në Mjedis:

„ZGJERIMI I NDERMARRJES EKZISTUESE – NGRITJA E REPARTIT TE RI PER PERPUNIMIN E QUMESHTIT Ne Pronen Nr. sipas Kadastres… ne qytetin …..

. 1.Përmbledhje e propozimit të investuesit: Investimi synon të ndërtojë një repart te ri për përpunimin equmësht, në këtë fazë treguesit sasiore nuk ndryshojne, karakterizohen me perpunimin e 100 Ton qumesht ne dite ndersa prodhimi vjetor i djattherave te forte eshte 6000 Ton/vit

Kontakti me Investitorine Tel…. Cel…… Email: ……

.2. TE DHENAT PER INVESTIMIN E PROPOZUAR.
. Investimi i propozuar synon: : Investimi synon të ndërtojë një repart te ri për përpunimin equmësht, në këtë fazë treguesit sasiore nuk ndryshojne, karakterizohen me perpunimin e 100 Ton qumesht ne dite ndersa prodhimi vjetor i djattherave te forte eshte 6000 Ton/vit

Parashikohen te ndertohen shtesa në jug dhe në lindje të ndërtesës industriale ekzistuese dhe të zgjidhet prodhimi i djatherave sipas kerkesave bashkëkohore të intensifikimit dhe rritjes se efikasitetit në sektorin e qumështit, standartet per higjenen ne prodhim, cilesine, ruajtjen dhe paraqitjen e produkteve ne treg, nepermjet persosjes se teknologjise dhe zhvillimit strukturor kerkohet te arrihen standartet e larta ne prodhim, treguese te rij, dhe më te mire per cilesine, paketimin dhe menyres me te mire te daljes ne treg, parashikohet teknologjia me e re, inovacionet e reja teknologjike dhe shkalla e automatizimit arrijne te reduktojne dukeshem punen e rende te krahut, treguesit e tanishem jane per kushtet ekzistuese por parashikohen duke pase parasyshe tendencat ne rritje te kerkesave ne vitet e ardheshme.
Dëshmi për nevojën e ketij projekti jane nje sere faktore; por sidomos perpunimi i qumeshtit ne vendin tone vuan per efikasitetin si dhe problemet strukturore ne bujqesi dhe blegtori prandaj nevojat per investime te reja dhe me nivel te larte teknik jane te domosdoshme per t`i rezistuar presionit dhe konkurrences se zgjeruar te Bashkimit Europian.
. Për t'iu përgjigjur standardeve te kohes, janë të nevojsheme Investime te reja ku perfshihen masa dhe pajisje per kontrollin e cilësisë se lendes se pare dhe të sigurisë se produkteve qe dalin nga fabrika, per pastrimin e ujit te pijshem dhe për të rritur efikasitetin e energjisë elektrike. Prodhimi global i qumeshtit ne rang boterore eshte i qendrueshem që nga viti 1998, prodhimi i qumështit eshte rritur jo më pak se 10 milion
ton në vit dhe aktualisht nuk ka kufizime ne shitjen e qumeshtit si ne gjendje te lenget ashtu edhe qumeshti pluhur si dhe produktet e tjera te qumeshtit ne vendet anetare te BE, por konsumi i djatherave pritet te jete edhe ne te ardhmen faktori baze me nji rritje vjetore deri 771 000 Ton, Parashikohet te rritet konsumi i djatherave sidomos ne vendet e reja anetare deri ne masen +35 %, kurse ne vendet anetare do te rritet (+5 %),

. Lidhja me objektet të tjera ekzistuese dhe a ka plan te miratuar ne kete zone ? eshte verifikuar se nuk ekziston nje plan per aktivitet tjeter dhe ska kush e kundershton projektin tone.

. Informacione të hollësishme rreth alternativave të konsideruara.

Duke pasur parasysh pronësinë tonë mbi pronën, madhësinë e saj, dhe baza teknike si dhe infrastrukturës, rrjeti rrugor, kontakti i shkëlqyer me rrugën kryesore nga rrjeti rrugor rajonal, ndikimet minimale në mjedis dhe më shumë. Investimi ynë eshte alternative e veteme dhe e shkelqyer, duke u mbeshtete ne pronesine e prones siperfaqen e truallit, bazen materjalo – teknike aktuale dhe infrastrukturen, asnjë alternative tjetër me te përshtatshëme ska në kete zonë.

. Vend-ndodhja, siperfaqeja per aktivitete te perkoheshme gjate ndertimt, te Objektit te perpunimit te qumeshtit eshte ne Pronen……… ne harten kadastrale te qytetit……. Ne territorin e veçante te “ Zona Industriale” kufizpohet ne Lindje me…. Ne Jug me…… Prona eshte ne Pronesi te ……….
Sheshi eshte shfrytezuar ne te kaluaren kurse sheshi i lire eshte i gjithe i betonuar me perjashtim te zones se gjelbruar ne pjesen jugore dhe do te sherbeje gjate ndertimit.
Ndertesa ekzistuese … X M2 ploteson keto kushte:

. Dendesia - 15.50%
. Kint - 0.12
. Lartesia e kuotes deri 15.00 m
. Per Gjelberimi minimum 20%

. Sistemim – Per veprimateri prodhuese dhe depo. Ka vend per parkim automjetesh, nuk do te kete nevoje per ujesjelles te ri, kanalizi,e dhe furnizim te ri me energji elektrike.
Jane parashikuar te ndertohen shtesa ne jug dhe ne lindje te nderteses industrial ekzistuese.
Ndërtesa e zyrave, gardh portal me ndërtesën e parë të prodhimitdepo qëndrore, trajtimit të elementeve të infrastrukturës bimore, Zgjidhja e situatës përfshin një strukturë të unifikuar bllok të ndërtesës i orientuar paralel me kufirin verior dhe jugor nga fazat qe zhvillohet në jug.Në anën lindore, paralel me rrugën kryesore ndodhet parkimi për punonjesit, për të hyrë në parking behet kontrolli, hyrja kryesore e automjeteve dhe atyre me ngarkese, kryhet në anën veriore nëpërmjet një hyrje të kontrolluar me rojet e sigurisë. Ndërtesa është projektuar te kete personel për ditën dhe natën dhe të kontrolloje si automjete edhe qasjen e këmbësorëve në ndërmarrje.
Ndërtesa e zyrave është e vendosur në këndin verilindor të ndërmarrjes, ndërtesa prodhimit është e vendosur në jug prapa administratives, e cila ka kontaktuar me anë të lidhjeve të nxehtë fugë, përbëhet nga tre sektorë kryesorë – Pranimi i qumeshtit, perpunimi, dhe ambjenti i magazinimit. Ne katin e pare te ndertese, jane banjot – garderobat etj. lart jane zyrat e administrates.
Në këtë fazë, do të projektohen dhe do të ndërtohen:
. Fabrikë të re për prodhimin e djathit.
. Shtese depo per stazhionimin ruajtje e prodhimit.
. Dhoma paketimi.
. Rampe te reja ekspedicioni
. Forcimi i nenstacionit te energjise elektrike per shtesen e prodhimit
Të gjitha dhomat kanë një lartësi tavani prej 7.00 metra instaluar nën çatinë e ndërtimit. Korridori do të ketë një lartësi tavan prej 5.00 metra,
nEshte parashikuar dërtimi i qendrës frigoriferike qe punon me amonjak pajisur me një kapacitet ftohës të mjaftueshëm për të gjithë ndërmarrjen, eshte llogaritur energjia elektrike per ftohjen sipas bilancit; Ekzistuesi 780 kW dhe shtesa 410 kW gjithesejt 1190 kW per te siguruar ftohjen ne dhomat frigoriferike + 4 0 C, per ket llogariten te gjitha pajisjet e ftohjes.
Ruhet e gjithe struktura organizative industrial do te kryhen aktivitete kryesore dhe ndihmese – Kontrolli i lendes se pare (qumesht lope), cilesia e produkteve, magazinimi dhe ruajtja.
Furnizimi me energji elektrike për të gjithë konsumatorët në objektin shtese do të bëhet nga panelet tensionit nënstacion TP 2x800 kV, si dhe shpërndarësve perkates. Furnizimi me energji elektrike do të jetë kete edhe bvariantin rezerve rezervuar qe siguron një burim të dytë të energjisë - diesel elektroagregat. ai ploteson nevojat kur mungon energjia elektrike nga rrjeti. Ndërrimi i burimit të furnizimit me energji elektrike do të jetë me panel automatikisht.
Do te shtohen keto veprimtari ndihmese:
. Kontrolli I lendes se pare (qumeshti i lopes ), vleresimi i prodhimeve te gatesheme, depozitimi dhe ruajtja e prodhimeve te gateshme me parimin : “ Të paret ne hyrje te paret ne dalje”, Eshte pranuar ky organizim i struktures se prodhimit:

. Ambjentet e prodhimit
. Depo per stazhionimin e djathit
. Dhome frigoriferike per produktin e gateshem.

Repartet jane vendosur ne pershtatje me ndertesen duke ruajtur kerkesat per nji shfrytezim sa me racional dhe lidhje komunikimi midis reparteve sa me optimale, lartesia ndriçuese ne repartet e prodhimit esht 5 m, ndriçimi ne reparrtin e prodhimit qe shtohet behet natyral nga jashte nepermjet dritareve, por ka edhe shtese ndriçimi – artificial me qellim qe te arrihet norma perkatese nme kete repart, dritaret jane te tilla qe happen dhe mbyllen me qellim qe te sigurohet ajr i paster dhe temperature e nevojshme. Midis reparteve jane krijuar lidhje te nevojshme – funksionale, qe menjanojne nderprerjen e procesit.
Baza prodhuese eshte parashikuar ne kushte normale eshte parashikuar te punoje me turne 8 ore, dhe 5 dite pune ne jave.

Qumeshti qe furnizon fabriken i pergjigjet kerkesave sipas Rregullave te vendosura nga BE 853/2004/ЕС dhe vjen nga qendrat e grumbullimit mbasi i eshte nenshtruar kontrollit rigoroz per cilesine e qumeshtit te lopes, te jete nga kafeshe-qumeshtedhenese te shendosha, i fresket, me aciditet deri 18 0 T, pa shtese uji, pa konservante, lende alkalike apo inhibitore aq sa vetem kur eshtye e domosdoshme do t`I nenshtrohet FILTRIMIT ose kalohet ne seperatorin pastrues, behet pasterizimi ne 62 – 65 0 C, i hidhen kulturat bakteriale, behet mpiksja duke hedhur ne qumesht Klorurin e Kalciumit dhe majan. Vazhdon procesi teknologjik me operacinet ; pritet masa e mpiksur ne kuadrate etj… ndahet hirra e cila grumbullohet ne ene metalike inoksidabel, pastaj masa e djathit mbli- dhet ne bllok – formohet – presohet – kriposet eshte parashikuar edhe kriposje e thate, ambalazhohet dhe kalon ne depon e stazhionimit’
. Stazhionimi (maturimi ) i djathit kryhet fillimisht ne temperature dhome per pak kohe dhe pastaj ne kushte te veçanta me hollesisht parametrat jepen sipas llojit te djathit aty vazhdon 45 – 60 dite nen kujdesin e teknologut I behen sherbimet e nevojshem por e rendesishme eshte se aty sigurohen te gjithe parametrat ne rastin tone eshte parashikuar Djathi BS. (Teleme) por do te prodhohen edhe djathera te tjere.

Konform praktikave me te mira te perpunimit te qumeshtit do te duhen:
. Linja per pranimin e lendes se pare
. Ftohes per qumeshtin qe pranohet.
. Tanke me mure te dyfishte per depozitimin e qumeshtit.
. Aparati I pasterizimit te qumeshtit – komplet.
. Separator per skremimin dhe standartzizimin e yndyres ne qumesht.
. Baktofuga
. Homogjenizator
. Pompa per qumeshtin
. Impjanti I Ultrafiltrimit
. Tanke me mure te dyfishte per depozitimin e qumeshtit te pasterizuar.
. Pompa per qumeshtin
. Pajisje per pergatitjen e djathit – komplet me aksesoret.
. Pajisje e mekanizuar per kullimin dhe formimin e djathit.
. Presa per presimin individual te formave te djathit.
. Linje e makanizuar per larjen dhe pastrimin e kallepeve.
. Pajisje per kriposjen e mekanizuar te djathit.
. Salla per kriposjen e thate.
. Makina e pakatimit te djathit me vakum tip. “Multivak” per paketim tvakum – termik.
. Dhome frigoriferike per ruajtjen e djathit.
. Pajisjet per pastrimin dhe dezinfektimin.

Lenda e pare qumeshti i lopes i fresket nga qendrat e specializuara per grumbullimin e qumeshtit transportohet deri ne fabrike me transport special – cistern qumeshti qe I pergjigjen te gjitha rregullave qe kerkon sot BE. Jane te ndertuara me seksione te veçante, temperature maksimale e qumeshtit lejohet deri + 6 0C, kontrolli i qumeshtit ne pranim, procesi teknologjik, lendet ndihmese dhe te paketimit kontrollohen nga laboratory dhe çdo parti produkti te gateshem shoqerohet me document (flete-analiza ) per tregun e brendeshem.
Pastrimi larja dhe dezinfektimi ne repartin e prodhimit ku perfshihen pajisjet – makinerite teknologjike, dhe mjetet e transportit behte duke perdore uje te pijshem qe plloteson te gjitha kerkesat dhe cilesite sidomos nga pikepamja e pastertise mikrobike dhe kimike sipas direktivave te BE. 80/778/ЕЕС.

. Skema e Infrastruktures rrugore parashikohet ndryshim i asaje qe ekziston.
Nuk eshte e nevojshme (ne kete rast) per te bere ndryshime ne Infrastrukturen rrugore ekzistuese sepse eshte siguruar dalja deri ne rrjetin kryesore rrugore.

. Plani i ndertimit, fazat – shfrytezimi i tyre.

Parashikohet ngritja e repartit te kryhet ne nje etape.
. Metodat e ndertimit ( Sipas rregullave )
. Resurset natyrore jane parashikuar gjate fazes ndertimore dhe te shfrytezimit.

. Fabrika furnizohet me uje te pijshem nga Ujesjellesi i qytetit …… me prurje V= 1.73 lt/sek. nuk eshte parashikuar rritje te sasise se ujit te pijshem ndersa per nevoja te tjera si; zjarrfikesat parashikohet ndryshim ne ujesjellesin ekzistues te furnizimit,
Ne rastin tone fabrika shfrytezon gazin natyror per ngrohjen e ujit duke u furnizuar nga rrjeti me tubin me dimension Ф108/4 mm dhe Presioni i punes = 6 atmosfere mjafton per nevojat e fabrikes.

Per te perballuar nevojat e prodhimit shfrytezohen burimi ujore nentoksore per kete eshte marre leje (nga organi perkates) per hapjen dhe shfrytezimin e posit me tub me nxjerrje mesatre 4.3 lt/sek dhe maksimum 10 lt/sek.

Mbetje qe pritet te gjenerohen, llojet – sasi dhe menyra e trajtimit te tyre.

Gjate ndertimit te objektit do te krijohen mbeturina nga punimet e ndertimit dhe sipas Urdhereses …….. leshuar nga Ministria e Mjedisit dhe e ujrave si dhe Ministria e Shendetesise ato klasifikohen:
. Mbeturina shkaktuar nga shembjet dhe ndertimi.
. Beton, tulla, pllaka tjegulla, artikuj qeramike dhe porcelain.
. Materjale druri, qelq, plastmasi, metalike, materjale ndertimi me baze gipsi, si dhe materjale te perzjera ndertimi per trajtimin e tyre do te behet plani i veçante.
Eshte parashikuar te shfrytezohen si materjal ndertimi per ngritjen e objekteve te tjera ne qytetin ku ngrihet fabrika.
Mbeturina nga perpunimi i qumeshtit
. Lende dhe materjale te papershtateshme per konsum.
. Precipitate dhe mbeturina nga pastrimi i ujrave teknologjike. etj.
. Nga ana tjeter do te formohen mbeturina nga paketimi ( leter – karton ), qelqi, nga veshjet, b aterite, vajra te ndryshem si dhe mbas perpunimit te tyre.
Mbetje qe shkaktohen nga vete vete personeli i sherbimit, I cili llogaritet per 90 veta ne 1 muaj = 4 M3 ato grumbullohen çdo dite ne thase najloni dhe dergohen ne pikat e grumbullimit te mbeturinave te qytetit.

Masa per uljen e ndotjes se ambjentit rrethues.

Nuk do te kete ndotje ambjentit si per ajrin ashtu edhe terrenit, do te shfrytezohen makineri qe punojne me energji elektrike dhe nuk pritet ndotje me gazra dhe pluhur, sidomos per levizjet dhe transportin e brendeshem , zhurma do te jete vetem ajo e jashtemja dhe nga motoret e fabrikes, zhurme do te jete edhe ajo e levizjes se automjeteve me shpejtesi te kufizuar max. 10 km/ore, zhurma do te kontrollohet sipas rregullave.


Z O N A
N I V E L I I Z H U R M E S
DITEN NË MBREMJE NATEN
Territore te banuara 55 dB 50 dB 45 dB

Teritore industriale dhe depo 70 dB 70 dB 70 dB


Objekti nuk do te ndikoje ne rritjen e zhurme ne ambjentin rrethues.
Ekziston kanali per largimin e ujrave krejt i ndare qe dergon ujrat teknologjike nepermjet kolektorit kryesore deri ne stacionin e pastrimit te ujrave te qytetit, ujrat teknologjike qe dalin nga reparti prodhimit, larja dhe pastrami i cisternave dhe pajisjeve te tjera te transportit kane kaluar me pare ne stacionin lpkal te pastrimit aty dergohen me tubacione dhe pompa, ku largohen te gjitha mbeturinat qe perbeehen nga lende te patreteshme me madhesi mbi 3 mm me tej kalojne ne mbajtesin e yndyrnave dhe pastrimit biologjik.
Ne nji objekt te tille per perpunimin e qumeshtit eshte llogaritur perafersisht rreth 50 000 M 3 ujra teknologjike per te cilat eshte lidhur marreveshtje me organin perkates.
Lidhur me largimin e ujrave te shiut eshte zgjighur me vet-rrjedhje sepse eshte parashikuar pjerresi drejt jugut. Ne sheshin e lire nuk do te ruhen lende djegese apo Vajra.

Makinerite dhe pajisjet teknologjike qe do te perdoren ne kete objekt i pergjigjen te gjitha kerkesave higjeno – sanitare dhe ketij prodhimi:

. Te dhenat teknike. Konstruksioni, dhe mundesite e shfrytezimit sigurojne zbatimin e procesit teknologjik dhe pa krijuar ndotje.
. Kane ndertim te tille qe lejon pastrimin e tyre lehtesisht.
. Lejojne respektimin e rregullave teknike dhe mbajtjen paster te ambjentit.
. Nuk demtojne dyshemene dhe muret.
. Do te vendosen ne ate menyre qe te realizohet lehte venia ne pune dhe pastrimi i tyre.
. Jane nga materjal te atille qe duke rene ne kontakt me ushqimet, lendet pastruese dhe dezinfektuese nuk jane te demeshme dhe nuk demtohen.

Do të respektohen me rigorozitet të gjitha kërkesat higjenike per shfrytezimin dhe mirembajtjen:
. Ne vende te veçanta do te vendosen instruksione per menyren e ruajtjes se higjenes personale, si kryhet pastrimi dhe dezinfektimi i ambjentit, pajisjeve dhe makinerive dhe gjithe inventarit.
. Ambjenti mbahet paster ne çdo kohe.
. Ushtrohet kontroll i vazhdueshem per pranine e demtueseve, dhe sao shfaqen merren masa urgjente per eliminimin e tyre qe kryhen nga organet e specializuara per kete veprim.
. Ne depo dhe repartet e prodhimit nuk lejohet hyrja e personave qe nuk kane lidhje me objektin.
. Ne kete qender perpunimi qumeshti nul lejohen prania dhe mbajtja e kafsheve.

. Inventari dhe mjetet e punes qe perdoren per larje – pastrim dhe dezinfektim, ruhen ne rafte te caktuar ten dare dhe te mbyllur.
. Mbas mbarimit te punes ne çdo turn te gjitha mjetet, tavolinat, pajisjet si dhe ambjenti pastrohen dhe lahen dhe dezinfektohen.
. Ne çdo ambjent ka kosha – ene te mbylluar me thase polietileni dhe kapak qe hapet me kembe ne te cilet grumbullohen mbeturina materjalesh te ndara mbeturinat e produkteve ushqimore me mbeturinat e tjera.
. Te gjitha masat per mbajtjen paster te ambjentit do te vendosen ne pjese te ndryshme te territorit.


Leje te tjera te nevojsme per kete investim:

Eshte e nevojshme te merret leje qe lidhen me Mbrojtjen e Mjedisit si dhe miratimi i projektit te ndertimit nga organi perkates i qytetit…..
. Lidhur me ndotjen dhe diskonformitetin e ambjentit rrethues. Eshte
karaktieristike e ketij objekti se krijon minimumin e ndotjes dhe te kushteve te
papershtateshme per ambjentin brenda dhe rreth e rrotull.

. Risku per incidente.
Gjate shfrytezimit fabrika ka minimumin e probalitetit per incidente, ndertesa eshte percaktuar Klasa F5 me nenklasat F5-1 (Ndertese e sigurte, pajisje te cilesise se larte me masa kuinder zjarrit, F5d ka konstruksion metalik me kollona, mbulese kunder zjarrit, me pajisje dore per shuarjen e zjarrit, shkallet rezerve ne rastet e zjarrit – dy shkalle metalike,

Numri i pergjitheshem – maksimal i punonjesve ne nji turn eshte 90 veta per kete jane dy dalje te sigurta ne distance 40 m per evakuim direkt – jashte. Te gjitha dyerte per evakuim hapen ne drejtimin e duhur dhe jane me brava “ Antipanik” dhe jane kunder – zjarrit, El 30.
. Perdorimi i lendeve te rrezikeshme mund te ndikoje negativisht ne ambjentin rrethues vetem ne rast avarie siç jane lengje lende djegese, apo vajra nga makinerite dhe automjetet ne te gjitha keto raste vajrat qe jane derdhur ne siperfaqe, dergohen ne toke, ne ujrat nen toke, sias prognozes se grupit te projektimit ne qofte se respektohen e rregullat per nji pune te parrezikeshme keta lende nuk perfaqesojne as edhe minimumin e rrezikut per njerezit dhe ambjentin. Personeli do te instruktohet me seriozitet me keta rregulla te gjitha keto masa parashikohen ne projekt, çdo gje sipas rregullores se Sigurimit Teknik.
Te gjithe punonjesit do te njihen dhe do te kontrollohen per keta njohuri lidhur me rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjen e ambjentit nga ndotjet.


Harta e vend – ndodhjes se fabrikes.


Dimri ne qytetin………. Eshte X…… ( Jepen disa te dhena per klimen )


4 EKSPERIENCE BOTERORE

Komplekset: ferme – fabrike qumeshti

Çfare perfaqesojne: Aktualisht,ne një numër te madh rajonesh sidomos ne Europe, sigurimi dhe blerja e lëndëve të para dhe shitja e produkteve të gatshme në të vërtetë eshte monopolizuar nga përpunuesit e mëdhej të qumështit dhe kjo ndikon negativisht në cilësinë e produkteve të qumështit dhe konsumimin e tyre. Një zgjidhje e mirë për këtë problem qëndron në përpunimin qumështit ne sasi të vogla në afërsi të burimeve të lëndëve të para si dhe konsumatorëve. Ky parim krijon disa preparesi. Siguron terheqjen e gjithe sasise se qumeshtit dhe ne kohen e duhur dhe shtyn fermeret per te rritur numrin e krereve te kafsheve qumesht – dhenese duke rritur prodhimin paralel me rritjen e kapaciteteve te perpunimit Ulen shpenzimet e tansportit per lenden e pare dhe produkteve te gateshme duke zvogluar ndjeshem koston e produkteve të qumështit. Nje nga te mirat e perpunimit te qumeshtit sa me afer madje ngjitur me burimin e furnizimit, eshte se duke qene qendra perpunimi relativisht te vogla jane te kompletuara me pajisje te thjeshta mjafte te pershtateshme per zonat rurale qe perdoren lehte ne kushtet e fshatit duke perfshire edhe pajisjet e ftohjes dhe dhomat frigoriferike, të gjitha keto kane bere te mundur shlyerjen e kredive per nje kohe me te shkurte. Ky tip Minifabrike ngjason si nje kontenier por i pajisur me ngrohje, ventilim ajri, energji elektrike, furnizim me uje dhe ajer te kondicionuar, brenda jane montuar pajisjet – makinerite sipas linjave teknologjike ku behet pranimi i qumeshtit, dhe pergatitja me cilesi te mire e produkteve te qumeshtit si: qumeshti per treg, kosi, krema e fermentuar, Djatherat e bute, gjiza etj. duke perfshi paketimin ne ambalazhin e deshiruar si; paketa polietileni, shishe tip PET si dhe pako PURE – PAK gjithashtu behet ruajtja e perkoheshme e tyre. Kapaciteti i Minifabrikes eshte nga 5 kv deri mbi 100 kv qumesht ne dite.

PERPARESITE Minifabrika + Ferma, keto ambjente i pergjigjen te gjitha standardeve dhe kerkesave te nji qendre perpunimi qumeshti, ata zmontohen dhe instalohen lehte, me qene se fermeret nga viti ne vit bejne levizje te bagetive dhe perpunuesit duhet te jene sa me afer tyre, lind nevoja e vendosjes ne vende te ndryshme, kjo eshte perparesia me e madhe e tyre ne krahasim me godinat prej guri. Levizja, zmontimi dhe instalimi i tyre kryhet nga vete Firma prodhuese, madje ne shume vende te botes keto jepen edhe me qira. Nga ana tjeter jane te gjitha mundesite per rritjen e aftesise perpunuese dhe shtesa e artikujve te rij duke shtuar makinerite perkatese te gjtha kryhen nga specialistet e Firmes.
• Proceset teknologjike disi me te thjesha perballohen edhe nga punetore me kualifikim mesatar.
• Mund te perdoren ne sezon ne zonat malore.
• Eshte nje kompleks industrial krejt autonom.
• Kompleksi përmban të gjithë ciklin nga marrja e qumështit të papërpunuar deri në paketimin dhe ruajtjen e produkteve të gateshme.
• Aftësia për të vendosur prodhimin në çdo vend, pa marrë parasysh disponueshmërinë e ambienteve të përshtatshem.
Kerkesat kryesore
- Zgjedhja e tokes duhet te behet ne perputhje te plote me kerkesat per fabrikat e qumeshtit vendosja duhet te kordinohet dhe te jete nen mbikqyerjen e Organeve Shteterore Veterinare.
• Ferma duhet te jete te pakten 300 m larg Minifabrikes.
• Ndalohet vendosja e Kompleksit ne vende (trualle) ish varreze si dhe distance nga WC duhet te jete mbi 30 m.
• Sheshi ku vendoset Kompleksi shtrohet me beton te forte.
• Nevojat per energji elektrike dhe uje jane shenuar ne te dhenat teknike ne vartesi me kapacitetin.
• Uji qe përdoret për nevoja të brendshme dhe teknologjike që lidhen me përgatitjen e produkteve dhe larjen e pastrimin e pajisjeve, kavanozave dhe shisheve qelqi duhet te jete “I pijshem” dhe eshte konfirmuar nga organet rajonale te sherbimit sanitar para se te vendoset Kompleksi.

FERME + MINIFABRIKE FAMIlJARE
Nji familje ka mundesi te mbareshtroje 25 lope dhe te perpunoje qumeshtin e tyre, duke e mbyllur ciklin. Zgjidhja komplekse Ferme per prodhimin e qumeshtit + perpunimi ose siç quhet ndryshe “ Fermeret fillestar “ në shume vende te botes per t`i dhene nji zhvillim te shpejte fshatit rekomandohet Projekti “Kompleksi Ferme dhe Minifabrike” ndikon direkt ne sigurimin e qumeshtit me cilesi me te mire.

KOMPlEKSI “FERMA me 50 lope + Minifabrike
Edhe keto kane mundesi te administrohen nga nji familje. Stalla per 50 lope qumesht – dhenese, shesh per trajtimin e silazhit, depo per ushqimin, ambjente per plehrat organike. Disa te dhena teknike: Energji elektrike 380/220, punetore 10, sheshi i ndertimit 542 m2.
Ferme 50 lope
1 – Shesh per mjeljen e mekanizuar te lopeve, makina mjelese, peshore,ambjent te pershtateshem per viçat e porsalindur dhe deri 20 dite, vakum – pompe, dhe inventari i imet per stallen, specifikimet jane dhene me poshte:
Vend per çdo lope me mjetet e nevojshme.
Makine mjelese me pjeset perberese: Tuba vakumi, kova mjelese, tuba inoksidabel per qumeshtin, automat per larje, pajisjet per pranimin e qumeshtit, elektrongrohes, elektropompe qumeshti, rezervuar per qumeshtin. Rezervuar me ftohje per qumeshtin e mjele. Tank me ftohje, Agregati i kompresorit per prodhimin e ftohjes. Transportjer (horizontal dhe me kthesa), konvejer, pajisje per viçat e vegjel. Vend te rrethuar me rrjete ku rriten viçat deri 6 muajesh, peshore elektronike per viçat. Projekti duhet te jete i kompletuar me:
1 Pjesa teknologjike.
2. Pjesa e arkitektonike dhe ndërtimi.
3. Saniteti
4. Pajisje elektrike dhe ndriçimi.
5.Ventilim, ajer te kondicionuar dhe ngrohje.
6. Ndërtimi i godines.
7. Instalimi i pajisjeve.
8. Mirembajtja Shpesh here persona qe duan te fillojne nji biznes te tille por qe nuk kane njohuri dhe as eksperience te perafert pyesin ? dhe kerkojne te dine: Çfarë u duhet te bejne për këtë? Specialistet, projektuesit qe prodhojne keto Komplekese keshilllojne: 1. Më e rendesishmje eshte: Deshira, vullneti dhe durim e patjeter sigurimi i fondeve.
2. Fillimisht tufa e lopeve rekomandohet te jete 25 lope.
3. Me kujdes dhe me aftesi profesionale te behet zgjedhja e vendit ku do te ngrihet, ketu nuk duhet te mungoje mendimi i specialisteve dhe ndihma e Firmes Prodhuese.
4. Te mendohet mire ushqyerja e ekuilibruar e lopeve sepse ndikon direkt ne mbarevajtjen e biznesit.
5. Kapaciteti i Minifabrikës së përpunimit të qumështit eshte 1000 litra në ditë. Produktet që pergatiten: Qumështi per konsum(Treg), produkte qumështi, djathe, kosi, krema, gjizë.

Aktivitet ferme + minifabrike qumeshti (lope)
HISTORIKU: Viti 1984 Instalimi i 34 ha toke per prodhim qumeshti Viti 1994 Zgjerimi deri ne 56 ha Viti 2007 Fillimi i perpunimit. MJETET E PRODHIMIT Siperfaqeja e pergjitheshme e tokes 56 ha e ndare si me poshte: 2 ha per panxhar. 4 ha per drithera. 50 ha bar (Ushqim per blegtorine)
BLEGTORI 40 lope Holstein. 1 hangar per kashte. 1 salle per trajtim 48 m2 siperfaqe ndertimi per prodhimin e djathit. 1 pike shitje ne ferme. PAJISJE dhe MJETE PUNE Per mbjellje – korrje + mjelje si dhe per prodhimin e djathit etj.
PRODHIMI – ShITJE:
• . Qumesht i paperpunuar, kreme, gjalpe, djathera.
• . Cmimet: Qumesht. Lt = 0.8 – 1 E, Gjalpe. kg = 12.5 E. Djathe. Kg = 12 – 17 E
MENYRA E SHITJES Ferma eshte ngritur ne nji zone turistike, shitja behet: Ne ferme...75 % Ne 3 tregje... 20 % ne restaurant... 5 %
ORET E PUNES Ketu parashikohet pune intensive dhe me pak pushim.

Investimet e realizuara ne 2007.......... 46700 Euro
REZULTATI I FERMES.... Shifrat ne Euro
VITI 2010
• Prodhim djathera....... 40701
• Qumesht dhe produkte qumeshti.... 57051
• Kafshet......... 10080
• Shitje te tjera........ 2630
• Subvensione........ 19975
• Ndryshimi i akumulimit...... 8816
TOTALI . . . 139253
• Te ardhura operative bruto..... 43895
• Anutie....... 27070
• Te ardhura te disponueshme.... 16825
REZULTATI I MINIFABRIKES (Qarkullimi i shkurte) Shifrat ne Euro
Produkti Total......... 41771 Shpenzime Operative te Minifabrikes.... 18427

V. O!
Ky aktivitet kerkon vemendje te vazhdueshme, t`i qendrosh prane, dhe vazhdimisht te kerkosh me prodhue produkte te rij, shitja eshte mjafte sezonale, ngarkesa me e madhe e punes eshte sidomos ne stinen e veres dhe ky aktivitet kerkon 2 veta per perpunim. Keshillohet personeli te kete kapacitet te shendoshe fizik dhe te permbushe te gjitha kerkesat e Projektit.

1.png
1.png (662.18 KiB) Viewed 153952 times5. PSE ESHTE ME MIRE TE PROJEKTOHET NJI BAXHO PER TE PERPUNUAR QuMESHTIN E DHISE?

Prodhimi i djathit (BIO) nga qumeshtit i dhise. Sipas studimit te bere nga Autori Dr. Ivan Kolev Veshtiresia per te realizuar ne praktike kete projekt qendron ne faktin se cikli duhet te mbyllet qe do te thote se qe me punimin e tokes per pergatitjen e bazes ushqimore per kafshet qumesht – dhenese dhe deri ne produktin e gateshem “djathe plotesisht i stazhionuar” te jete Bio – organike duke i dhene nje garanci absolute per origjinen dhe perberjen. Kjo realizohet duke bere çertifikimin dhe monitorimin ne çdo hallke te prodhimit.

Planimetria e Fabrikes se qumeshtit te dhise Kap. 2 Ton

1.png
1.png (96.15 KiB) Viewed 153610 times


PSE QuMESHTI I DHISE?
1. Jane kafshe ripertypese qe shfrytezojne me mire se te tjerat, ushqimet me permbajtje te larte celuloze, mbareshtrohen ne zona gjyse – malore dhe malore ku nuk arrijne bagetite e tjera.
2. Eshte teper rezistente ndaj paraziteve dhe semundjeve infektive perfshi ketu edhe tuberkulozin, nuk ka te regjistruar deri sot dhi qe eshte semure nga kanceri.
3. Dhite dallohen per rendiment te larte ne qofte se llogaritet mbi bazen e siperfaqes se tokes se perpunuar japin 5 – 10 here me shume se llojet e tjera te kafsheve.
4. Dhite arrijne shpejt pjekurine seksuale dhe ne praktike ndodhe kjo, ato qe kane lindur p.sh, ne muajin Tetor ose Nendor, mbas 12 muajeve behen nana dhe fillojne e japin qumesht, qe po te krahasohet p.sh. me buallicen vrehet ndryshim i madh sepse kjo jep qumesht ne moshen 3,5 – 4 vjeç, kjo ndikon ne shlyerjen e shpejte te kredive qe jane marre per shpenzimet.
5. Avantazhi me i rendesishem qe ju prodhuesit duhet t`a keni parasyshe eshte fakti se produktet e prodhuara nga qumeshti i dhise kane treg te pa kufizuar me çmime 20 – 30 % me te larta se produktet tradicionale te prodhuara nga qumeshti i lopes.
6. Mbareshtrimi i dhise kerkon relativisht me pak shpenzime ne krahasim me kafshet e tjera. Nji ferme e tille eshte MODEL per fermat familjare qe kerkojne te ndertojne nji Biznes te vogel familjar.
INVESTIMET E NEVOJESHME
Eshte disi e veshtire te percaktohen me saktesi investimet qe nevojiten sepse varet nga zgjedhja qe ka bere aplikanti per menyren e organizimit te biznesit. Autori i vjen ne ndihme atyre qe duan te ndertojne nji Biznes te tille duke aktivizuar ekipin e specialisteve qe kane pervoje disa dekada ne kete fushe, për të përgatitur një draft dokumentacioni per Plan – Biznesin, per kete eshte e nevojshme:
1. Per ngritjen e baxhos: Sipas kerkeses baxho te re, apo rikonstruksion i ekzistueses, pajisja e saj dhe personeli.
2. Per marrjen me qera ose blerjen e tokes dhe teknika e prodhimit te ushqimit per dhite.
3. Per blerjen e dhive: Te sillen nga jashte apo te blihen direkt ne vend, mbareshtrimi dhe mikrokredite.
4. Per organizimin e fermes se dhive: Ndertimi i objekteve te reja, shfrytezimi i ekzistueseve mbasi te rikonstruktohen apo alternative te tjera dhe kompletimi me pajisjet e nevojshme.
5. Menaxhimi i Projektit: Udhezime metodike, kontrolli financiar, keshilla, ekspertiza, vizatimet, perzgjedhja e kafsheve nga ana shendetesore. Pra në çdo vend te Bashkimit Europian i sigurohen te gjitha keto ndihma per te ndertuar Biznes Planin.
Rezultatet e pritura
• Sipas pervojes se autorit ne perpjekje te tilla, tregon se me nji organizim dhe drejtim te mire te projektit, investimet e kryera mund te shlyhen brenda 3 deri 5 vjet.
• Te gjitha aktivitetet per organizimin e Projekt – Biznesit mund te kryhen nga Fondet Europiane me subvecionim deri ne 50 % te investimeve te kryera.
• Një Biznes i tille “ Baxho – Ferme dhishe – Prodhim bazes ushqimore” mund te krijoje rreth 60 vende pune.
• ARGUMENTIMI Keto Minibaxho e sidomos kur jane te çmontueshme se bashku me qendrat e grumbullimit te qumeshtit afer ku prodhohet qumeshti krijojne kushte te mira per fermeret per te mbyllur ciklin e prodhimit dhe e inkurajojne per te rritur prodhimin sepse gjethenje ka qene problem terheqja ne kohe e qumeshtit nga fermeret ne zonat e thella dhe malore. Ne vendet e Bashkimit Europian perfshire edhe ne rajonin tone, funksionojne Firma qe realizojne projekte tipe por edhe sipas kerkesave konkrete te investitorit, me eksperiencen e tyre tash ma ata e njohin mire situaten ne vend dhe jane ne gjendje te sugjerojne dhe te japin mendime te vlefeshme per zhvillimin e Industrise se Qumeshtit. Ne keto kushte fermeret apo edhe prodhuesit e fuqishem u drejtohen per konsultime teknike, mendoj se te pakten nji firme e tille patjeter duhet te ekzistoje ne vendin tone, une nuk e kam shume te qarte se kush i projekton sa më mire qendrat e grumbullimit dhe te perpunimit te qumeshtit?! Mendoj se jemi te vonuar, patjeter edhe kjo eshte nje kerkese qe duhet te realizohet me qellim qe ky sektor te zhvillohet kudo njelloj dhe me kerkesat teknike qe dikton koha keshtu behet i mundur intergrimi ne Bashkimin Europian.
Me poshte po shenoj se si i pergjigjet Firma Projektuese pyetjeve dhe interesimit te qindra fermereve qe merren me mbareshtrimin e kafsheve qumesht – dhenese dhe perpunimin e qumeshtit, ata qe jane te interesuar kane se çfare te mesojne nga keto pergjigje, te tjeret le te kene durimin per t`i lexuar. FIRMA BLIC ka disa dekada qe ushtron aktivitet, dhe keto vitet e fundit grupi i inxhinereve projektues i ka kushtuar vemendje te veçante qendrave te vogla te perpunimit te qumeshtit (Minibaxho) eshte pikerisht IDEJA qe fermeret e vegjel te cilet prodhojne sasi te vogla qumeshti dhe jane ne zona rurale t`u krijohen mundesite per mbylljen e ciklit te prodhimit.. Te krijojne stabilitet per familjet e tyre, punetoreve dhe te mbajne kopete qe mbareshtrojne. Per kete eshte krijuar qender perpunimi e paraqitur si “ AGRA 2013 “ e perkryer qe ka te gjitha ambjentet e nevojshme, perfshi ketu edhe nyjen sanitare konform normave dhe kerkesave. Një sfidë e madhe e një ndërmarrje të tillë është qëndrueshmëria e saje ekonomike sidomos në aspektin e shpenzimit të energjisë. Në këtë rast,energjia kryesore e nevojshme për përpunimin e qumështit sigurohet duke shfrytezuar gazin Propan - Butan, qe është e furnizuar në bombula standard dhe transportohet lehte. Në shumë vende është e vështirë për të siguruar furnizimin me energji elektrike, prandaj perdoret gazi, aq me teper baxho kerkon pak energji 3 – 4 kw si dhe nji sasi te caktuar uje te pijshem. Specialistet e Firmes Projektuese pohojne se kjo veprimtari ka bere qe te takohen shpesh me fermeret e ketyre zonave te shkembejne mendime, t`u qendrojne afer dhe te degjojne dhe te njohin mire kerkesat e tyre kjo ka ndihmuar te realizojne me te miren dhe po mundohemi t`i ndihmojme per te gjetur rrugen per sigurimin e burimeve financiare. Nji pyetje i drejtohet inxhinereve projektues nga fermeret; Cila eshte ndihma teknike dhe çfare eshte e nevojshme te sigurojne ata? Kur ata çfaqin interes per nji lloj pajisje apo makine ne veçanti ose si linje e cila do te montohet ne ambjentin e pergatitur me pare, ne sigurojme konsultime te plota tekniko – teknologjike, shkojme ne vend me qellim qe te kuptojme se çfare kane ne mendje te bejne? Cila eshte sasia e qumeshtit? Cilet jane produktet qe do te pergatiten? dhe vleresojme situaten dhe mundesite reale te infrastruktures. Kur kemi grumbulluar te tere kete eksperience dhe te dhena konkrete ne mund te japim keshilla per realizimn e projektit te tyre sa me lehte dhe rentabel. Perpunojme pjesen teknologjike te Projektit dhe kjo pune behet FALAS nga Firma BLIC e bejme kete qe t`i ndihmojme te startojne dhe kur arrijme deri tek pajisja konkrete e cila miratohet, e projektojme, ofrohet çmimi dhe mbasi kemi rene dakort pajisja prodhohet dhe montohet nga ana e jone. Me tej puntoret praktikohen nga ana e jone per shfrytezimin e pajisjeve – makinerive gjithashtu sigurohet sherbim falas deri 12 muaj mbas garancise. Ju lutemi na thoni diçka me teper per BAXhOT? Qendra e vogel (Baxho) e perpunimit te qumeshtit eshte e pajisur me te gjitha pajisjet – makinerite dhe mjetet e nevojshme, ketu perfshihet; kaldaja per sigurimin e avullit per perpunimin termik, pasterizatori Tip Universal, pergatitesi i djathit qe sipas kushteve mund te jete i pajisur trazuese mekanike dhe mekanizmin e prerjes dhe thermimimit per perpunimin e mases se mpiksur ne menyre te mekanizuar. Me tej eshte vaska per kullimin e hirres dhe presimin e djathit, jane komplet pajisjet e ftohjes qe sigurojne kushtet ne depot e stazhionimit te djathit dhe dhomat frigoriferike duke perfshire edhe raftet ku vendosen djatherat e forte qe ndihmon dukeshem ne shfrytezimin efektiv te kapacitetit dhe shkurton shpenzimet, ambjentet ku behet ambalazhimi i produkteve te gateshme. Baxho perbehet jo vetem nga depot teknologjike, te nevojshme per prodhimin e produkteve sipas projektit dhe kerkesave te fermerit dhe e kompletuar me pajisjet perkatese por Firma BLIC siguron edhe pajisje shtese ne vartesi me produktet e rij qe do te prodhoje, gjithashtu Firma BLIC siguron investitorin te perpunoje qumeshtin deri ne produkte specifike ku perfshihen prodhimet tradicionale te cilet çajne me shpejt tregun vendas por prodhimet baze jane: Djatherat e bute, djatherat e forte (kashkavalli), kosi – jogurti, qumeshti i pasterizuar per treg dhe çfare do tjeter qe mund te prodhoje teknologu. Pra jane pikerisht ata produkte ku duhet te jete i interesuar biznezmeni i yne sepse keto i pershtaten kerkesave te konsumatoreve tane. Une do të sugjeroja se nuk eshte e nevojshme te merresh me prodhimin e Jogurtit ne qofte se nuk ke prodhuar aq sa duhet KOSIN tone, ndryshimin midis tyre nji teknik tashma duhet t`a kete te qarte. Do te ishte e mundur të na tregoni si realizohet furnizimi me energji elektrike i Minibaxhos? Ajo qe eshte më interesante ne kete projekt, Minibaxho kerkon fuqi ekektrike te vogel aq sa nevojiten per nji ferme te vogel 3 – 4 kw fuqi e instaluar por ne pune zakonisht eshte gjysma e saje, dhe ne qofte se ka problem që mungon energjia elektrike, eshte e mundur te sigurohet me anen e nje Agregati – gjenerator, keshtu garantohet cilesia e produkteve ndersa nxehtesia e nevojshme per perpunimin termik (pasterizimin) e qumeshtit sigurohet me gaz Propan – butan.
AKTIVITET FERME + MINIFABRIKE QUMESHTI (DHISE)
MJETET E PRODHIMIT ; Siperfaqeja e pergjitheshme e tokes eshte 25 ha. e ndare si me poshte:
• 4 ha. toke - Silazh misri.
. 5 ha. - per drithera te perzjere.
. 8 ha. - per bar. 8 ha. – per jonxhe Blegtori: 160 dhi me prodhim 600 lt.
Ndertimi: 2 stalla, 1 atelie (salle trajtimi) Minifabrike per prodhimin e djathit 80 m2 me perspektive 120 m2. Pajisjet dhe Mjetet.
• Pajisje per perpunimin e tokes, mbjelljet, pleherimin dhe korrjen.
• Pajisje per perpunimin e qumeshtit ku perfshihet edhe nji dhome ftohje 4 m2, depo 7 m2, automjet me frigorifer etj. peshore, makine larese. Sistemi i prodhimit. Zhvillimi i bujqesise per ushqim kafshesh, bagetite do te ushqehen me ushqim te gjelber ne kullota dhe me silazh misri etj. Gama e Prodhimeve. Djathe i njome (acido – laktik) do te provohet edhe prodhimi i djathit te presuar dhe me stazhionim. Shitja: Ne 15 supermarkete - Dyqane bulmeti - Restaurante KOhA E PUNES: 1 punetor pa nderprerje gjithe vitin; 4 muaj 45 ore/jave. 5 muaj 35 ore/jave dhe 3 muaj 20 ore/jave.

2.png
2.png (166.9 KiB) Viewed 153610 times
317JFCPIA3SR2


6. LINJE MODERNE PER PRANIMIN – PERPUNIMIN FILLESTAR DHE DEPOZITIMIN E QUMESHTIT

Keta linja moderne perfaqesojne shkallen e fundit te automatizimit, se bashku me masat e tjera perbejne kushtet qe kerkohen per Industrine e Qumeshtit qe te rrjeshtohet me ato te vendeve te BE.
1.png
1.png (1.27 MiB) Viewed 153497 times
2.png
2.png (33.16 KiB) Viewed 153497 times

3.png
3.png (17.35 KiB) Viewed 153497 times7. PERGATITES HORIZONTAL PER DJATHERAT E BUTE

Shume vende te botes me Industri qumeshti te zhvilluar prodhojne Makineri - Pajisje per perpunimin e qumeshtit, perfshi edhe pergatitesit e djatherave te bute dhe jane pajisje te cilesise se mire mirepo kur më pyesin se çfare mendoj un? Vazhdoj te mbeshtes idene se perpunuesit tane do t`i keshilloja te mos harrojne se ka te tilla edhe ne Rajonin tone te Ballkanit dhe pse? Per te vetmen aresye se djatherat e bute i njeh më mire se kushdo Rajoni i jone sepse aty kane lindur djatherat e bute me shellire dhe specialistet e ketij Rajoni gjate projektimit te pajisjeve - makinerive dhe linjave duke iu pershtatur teknologjise tradicionale e si rrjedhim duke ruajtur cilesine e produktit vendet e tjera jo vetem qe nuk i prodhojne por as nuk i konsumojne!

3.png
3.png (155.76 KiB) Viewed 151721 times
4.png
4.png (24.2 KiB) Viewed 151721 times


1.png
1.png (239.3 KiB) Viewed 151721 times


2.png
2.png (12.01 KiB) Viewed 151721 times


8 BRUCELOZA MITE DHE FAKTE

Bruceloza është semundje e rrallë në ditët e sotme, ajo është konsideruar se eshte e shperndare ne te gjithe boten. Raste të reja çdo vit tek njerezit në mbarë botën janë vlerësuar në më shumë se 500.000.
Ky shkrim behet duke marre shkas nga theniet e disa pseudo teknologeve qe marrin guximin dhe injorojne rolin e PASTERIZIMIT te qumeshtit duke u mbeshtetur ne akuzat pa baza shkencore te “dikujt” ne Karaibe se pasterizimi eshte i demeshem dhe sipas tij na shkaktoka semundje deri ne fatale !!!! Ruana I MADHI ZOT sikur te ishte gjalle Lui PASTER, në fakt pergjigjen e ka dhene shkenca sepse jane shpetuar miljona – miljona jete njerezish por po perqendrohem per te beret e ditur lexueseve si mund te pakesojme riskun nga Bruceloza.
Termi “Ethe Melitieon është identik me infeksionin Brucella dhe shqetësimet jane te njejta tek njerëzit per te gjitha llojet e baktereve të gjinise - brucela.
Emri i sëmundjes si 'Ethe Melitieon' ose 'Ethet e Maltës "i referohet infeksionit të njeriut nga tipi Brucella melitensis, i cili u zbulua dhe u studjua per here te parë nga Bruce mjek angleze, në nderim të cilës i eshte dhene emri. Gjinia - Brucelat jane disa lloje: B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B. neotomae, B. ovis. Kohët e fundit mikrobiologet kanë zbuluar specie të reja, brucelat pinnipediae dhe brucelat cetaceae, të cilat u izoluan nga gjitaret detare (balena, delfinë, etj).
Nuk shkaktojnë infeksion të gjitha llojet e brucelave në njerëzit. Asnjë infeksion tek njeriu nuk eshte raportuar nga B. specieve neotomae dhe B. ovis. Gjithashtu, jo te gjitha speciet kane te njejten perhapje. Brucela e llojit melitensis ka infektivitetin me të lartë dhe është ajo që shkakton sëmundjen me simptoma të rënda klinike pastaj infektivitet me te ulet kanë llojet B. suis, B. abortus dhe B. canis eshte i fundit qe zakonisht shkakton sëmundje dhe sidomos në njerëz me imunitet te ulet.
Bruceloza konsiderohet e transmetueshme nga njeriu tek njeriu. Burimi kryesore i infeksionit, janë vetëm kafshët, prej tyre transmetohet tek njerëzit ose nga kontakti direkt me sekrecione apo derivatet e tyre (mish, qumësht) ose konsumi i produkteve të qumeshtit te kontaminuara si dhe nga inhalimi i grimcave të ndotura.
Bruceloza më rrallë transmetohet nga personi në person dhe shumë pak raste i atribuohet kësaj mënyre të transmetimit të dëshmuar. Konsiderohen si shumë të rralla por mund të përhapet nga kontakti seksual, pasi bakteret, sidomos specie B. melitensis, e izoluar nga lëngu prostatik dhe sperma e njerëzve që vuajnë nga bruceloza dhe kane shenja prostatitis ose orchitis. Gjithashtu Infeksionet e raportuara tek foshnjet, të cilat i atribuohen infektimit me gji, sidomos kur nëna vuan nga bruceloza.
Incidenca e brucelozës tek njerëzit lidhet me përhapjen e sëmundjes në kafshët, dhe masat për prodhimin e sigurtë të qumështit të fresket – te papërpunuar dhe produktet e qumështit (Qumeshti i papasterizuar si dhe produktet e tij te paperpunuara termikisht POR edhe djathi i pastazhionuar ) sepse siç e ka vertetuar shkenca Brucela vdes ne temperature mbi 60 0 C dhe gjate stazhiniomit te djathit ne shellire mbi 1 muaj, per fatin tone nuk eshte termorezistente.
Jo vetem studjuesit por sidomos populli – konsumatoret pyesin: A duhet te bejme perpunim termik shtese, po flasim per Brucelozen? Pergjigjeja nuk eshte aq e thjeshte!
Ne qofte se vazhdoni te bleni qumesht te paperpunuar ( Ai qe quhet qumesht nga fshataret) eshte zgjedhja e juaj, me gjithe se tashma eshte “démodé” por edhe ne bote ne vende te zhvilluara por qe kane ato fshatrat e pasterta dhe aq te bukura te Europes, fshataret jane lejuar te shesin qumeshtin direkt mbas mjeljes brenda asaje qe ne teknologet e quajmë “PERIUDHA BAKTERICIDE” qe do te thote qumeshti brenda 3 oreve (mbas mjeljes) nuk prishet por nga ana tjeter keto fshatare kane LIÇENCE e cila nenkupton shume kerkesa teknike!!! Ne te gjitha keto raste qumeshti mbasi blihet duhet te trajtohet seriozisht deri ne temperaturen e vlimit, ndersa qumeshti qe blihet ne treg i cili eshte dy llojesh: I PASTERIZUAR dhe I STERELIZUAR ne qofte se eshte zbatuar teknologjia, kete e verteton laboratori me analize te thjeshte dhe jo me hamendje, NUK KA NEVOJE PER PERPUNIM TERMIK SHTESE , Une per familjen time ka dekada qe nuk aplikoj perpunim termik te qumeshtit te sterilizuar.
Të gjitha produktet e qumështit ( Qumesht i tregut, kos, gjalpi, gjizë, djathë, llojet e djatherave, krem djathi etj) kur prodhohen nga qumështi i pasterizuar, jane plotesisht te sigurta. Djathi Fetë, i prodhuar nga qumështi i pasterizuar, si ne fabrike ashtu edhe ne baxho eshte plotësisht i sigurte nga ana bakteriale, POR per t`a bere ate te shijshem dhe sipas standartit duhet bere zberthimi i pjeseve perberese qe realizohet ne kushte te caktuara duke qendruar ne stazhionim 45 dite kjo eshte teknologjia origjinale e djathit Fete.
Burim rreziku te shkalles se larte per transmetimin e Brucelozes jane produktet e qumeshtit qe konsumohen menjehere mbas pergatitjes dhe nga qumesht i paperpunuar termikisht si eshte edhe djathi i njome, I PASTAZHIONUAR ose qumeshti per treg i paperpunuar sipas regjimit termik. Studjuesit terheqin vemendjen konsumatoreve te kene kujdes per perfundimin e plote te maturimit per djathin e bardhe njihen raste shperthimi te semundjes per kete shkak.
Ngrënia e mishit të kafshëve te infektuara eshte e rrezikshme. Speciet e gjinise – brucela mund të mbijetojnë për një kohë të gjatë, më shumë se gjashtë muaj në mjedisin e errët dhe të lagësht për më shumë se tre muaj në lekuren e qengjave te porsalindur ose fëmijët e lindur nga nënat e infektuara. Prandaj, çdo kontakt me ta, mund të përbëjë një rrezik serioz për infeksion.
Bruceloza është një sëmundje vetem profesionale. Kontaminimi me brucelat mund të bëhet edhe ajrore, prandaj, e rrisin rrezikun e infeksionit, laboratoret mjekësore dhe veterinare, ku analizohen mostrat. Në vendet ku zbatohen plotësisht rregullat e prodhimit dhe te shpërndarjes se produkteve të qumështit, bruceloza, nuk ka kushte te mbijetoje por kujdes gjate kontaktit të drejtpërdrejtë me kafshët ose produktet e tyre (foragjere, punonjesit qe punojnë në fabrikat e qumështit, punëtorët në laboratorët etj.)
Çrrënjosja e brucelozës njerëzore kërkon çrrënjosjen e brucelozës në kafshët. Zhdukja (mungesa e patogjeneve në një zonë) e brucelozës në kafshët është arritur nepermjet programeve afatgjata jashtëzakonisht te kushtueshëm, bazuar në testimin dhe seleksionimin e kafshëve të infektuara. Gjithashtu me kosto te larte është mbajtja e gjendjes shëndetësore në një zonë ku ka arritur çrrënjosja e sëmundjes.
Për kontrollin e ecurise se sëmundjes (kufijtë e incidencës të pranueshme) aplikohen në kafshë të imeta vaksinime te programuara, kjo ka reduktuar perhapjen e semundjes.
Besoj se eshte e njohur nga te gjithe se ne Malte, ushtaret engleze u infektuan nga Bruceloza e shkaktuar nga dhite Malteze ( prandaj dhe quhet Ethet e Maltes) ata e perhapen edhe ne vendet e tjera dhe ajo qe e psoi me rende ishta Greqia ;prandaj sot ne kete vend zbatohen programe për çrrënjosjen dhe kontrollin e brucelozës sidomos në bagëtite e imta. Shumica e rasteve të brucelozës raportuar në njerëz, i referohen fermerëve apo profesionistëve të cilët janë në kontakt me kafshët ose produktet e tyre. Rastet e brucelozës foodborne jane te kufizuara dhe në përgjithësi lidhen me konsumin e djathit që prodhojne ne shtëpi në mënyrë tradicionale, duke mos bere STAZHIONIMIN (MATURIMIN). Kjo perben rezik.
Un dua te shtoj ate çfare kam pa nga pervoja e ime mbi gjyse – shekulli ne kete zanat, kur laborantet dhe teknologet me te afte kane GABUAR, sepse e kontrollonin qumeshtin e paperpuuar sapo vinte nga fermat,duke e degustuar, ky perben faj dhe mos zbatim te rregullave te sigurimi teknik te cilat ishin ne çdo repart dhe punetoret ishin instruktuar detyrimisht kalonin ne provim!! Dhe sipas rregullave perveç denimit qe i a jepte BRUCELOZA qe ne ate kohe kthehej ne semundje kronike kishte edhe nji denim tjeter teknik ULJE KATEGORIJE. Ndoshta dikush çuditet por kete e kerkon Europa per Sektorin e Qumesht

9 FERME FAMILJARE - 10 LOPE

Jam i bindur plotesisht se zanati i jone baxhoxhi - teknolog apo inxhinjer nuk fillon më nga gjiri i kafshes qumesht - dhenese por nga goja e saje d.m.th. nga ushqimi - kushtet e jeteses - trajtimi etj sepse aty burojne te mirat dhe jo te mirat per lenden e pare QUMESHTIN, dhe ne qofte se kemi ne mend t`i trajtojme kafshet ashtu siç duhet jo vetem me fjale por edhe me vepra, keta 10 lope duan kete ambjent:
FERME FAMILJARE 10 lope.
Projekti eshte per Ferme 10 - lope. per planin tuaj te biznesit duke siguruar minimum nje siperfae toke 2.0 akra. eshte e ndertuar me parafabrikate dhe monolite te perforcuar mbulimi me Poliuretan (PUR), muret me tulla dhe me izolim, kullimi jashte, dyerte e hyrjes me rreshqitje, panele polycarbonate.
. Sheshi i ndertimit . . 377 m2
. Kate . . . . . . 1
. Hapja terthore e salles 12 m
. “ 1
.Hapja ne gjatesi e salles 6 m
.Vrima gjatesore 5
. Lartesia e ndriçimit 4 m
. Pjerresia e çatise 36 %


2.png
2.png (481.75 KiB) Viewed 150783 times
2.png
2.png (481.75 KiB) Viewed 150783 times10. A DUHET TË KEMI SHKOLLEN PROFESIONALE PER PERGATITJEN E TEKNOLOGEVE
TË QUMESHTIT ??????

Po e filloj me nje thenie që degjohet shpesh ne bisedat midis teknologeve:
“ KURRË KY VEND NUK KA QENË PA NJI SHKOLLE PROFESIONALE PËR BULMETIN “ Per kujtesë pak historik; Edhe para vitit 1944 jane pergatitur ne vendin tone teknikë bulmeti, prane Shkolles Tregetare Vlore aty kishte edhe nji punishte qumeshti ku zhvilloheshin praktikat mesimore, kjo ka vazhduar me vite, me vone u hap Teknikumi Teknollogjik ne Tirane ku perfshihej edhe Dega e Bulmetit me programe mesimore te hartuara nga specialiste te ketij profili dhe qe plotesonin njohurite baze qe duhet te kete teknologu, praktikat zhvilloheshin ne qendrat e perpunimit te qumeshtit ne rrethe. Më vone u ngrit nji punishte qumeshti prane shkolles por që nuk pati jete te gjate.
Vazhdojme me tej diku mbas vitit 1976 per t`i u pershtatur zhvillimit te Industrise se Qumeshtit u vendos te ngrihet Shkolla Profesionale per Industrine e Lehte dhe Ushqimore ku pergatiteshin punetore te kualifikuar midis tyre edhe per Industrine e Qumeshtit. Në vitet e para kur u hap shkolla, nxenesit kerkoheshin me aresimin 8/Vjeçar dhe kualifikimi vazhdonte 2 vjet, me vone u pa e aresyeshme nxenesit te pranohen me aresim te mesem dhe shkolla te jete 1 vit. Me programe mesimore dhe leksione te hartuara nga specialistet e ketij profili. Në dallim nga shkollat e mepareshme kishte një veçori sepse 50 % të planit mesimore e perbente praktika mesimore direkt ne prodhim e drejtuar nga vete mesuesit – specialist te teorise, kjo eshte konsideruar zgjidhja me e mire dhe më efikase. Vlen te permendet se u rrit niveli i mesim – dhenies, te dy palet si nxenesit ashtu edhe mesuesit e kishin me te lehte per te arritur synimet e tyre, megjithe se kane kaluar disa dekada, edhe sot ish nxenesit e vleresojne kete menyre organizimi. POR Shkolla kishte nji veshtiresi sepse nxenesit të gjithe materjalin e merrnin duke e shkruar, pune teper e lodheshme dhe qe kerkonte kohe.
Le te kthehemi sot ku jemi me shkallen e kualifikimit ne kete sektor? Sipas asaj çfare po shoh kam krijuar bindjen se ka nji mosperputhje midis teknologjise se perparuar dhe linjave moderne nga njera ane dhe shkalles se njohurive teknike qe kane punonjesit qe punojne direkt ne prodhim ! Te gjithe nguten dhe thone: Hape Internetin, mirepo un nuk besoj se u jepet pergjigje te gjitha pyetjeve teknike, njohurite baze fitohen nga libri dhe shkolla profesionale.
Sot ne vendin tone numrohen rreth 500 qendra perpunimi te qumeshtit ( Baxho – punishte te mekanizuara dhe fabrika moderne ) thuhet se punojne rreth 2000 punetore dhe jane ata qe prekin me dore prodhimin, sa prej tyre i pergjigjen teknikisht vendit te punes ku punojne?!! Në qofte se nje dite do te percaktohen me kategorizim njohurite qe duhet te kete punetori per çdo vend pune, jam i bindur se shume prej tyre do te dalin jashte loje !! Atehere zgjidhja eshte vetem nepermjet kualifikimit SI ? dhe KU ? Po ne territoret jashte Shqiperise ( Kosove – Maqedoni dhe Mali i Zi ) nuk pretendoj se e njoh situaten atje por kam bindjen se jane shum te interesuar per te zgjeruar njohurite e tyre per kete specialitet. Madje un mendoj se mund te kualifikohen ne kete shkolle te gjithe ata qe duan dhe qe banojne jashte.
Sot jane dy veta qe shkojne per te grumbulluar qumeshtin, kur kete mund t`a beje vetem shoferi perveç timonit duhet te beje edhe punen e grumbulluesit, keshtu vepron bota. Po sikur shiteset e bulmetit te kishin sado pak njohuri per cilesine e qumeshtit dhe trajtimin e produkteve te qumeshtit nuk do te jepnin pergjigje aq te pa sakta! Keshtu pra me nji program te veçante dhe te reduktuar te instruktohen ne kete shkolle.
Jemi nji vend me kushte te pershtateshme per zhvillimin e blegtorise e sidomos per mbareshtrimin e dhise, qumeshti i te ciles sipas te dhenave shkencore po vleresohet më shume se kurre ndonjehere, ka shume te rij qe interesohen per nji biznes te tille siç jane ata qe quhen Ferme + Minifabrike qumeshti plus qe ne çdo rreth ka kerkesa per teknolog të mirefillte
Un jam i palekundur ne idene se nuk mund te merret nji inisjative e tille pa pase njohurite e nevojshme teknike dhe bindja e ime mbeshtetet ne faktin se sipas pervojes boterore per te fituar nji kredi nuk mjafton vetem deshira dhe vullneti por krahas tyre duhet te jesh i afte dhe me njohurite teknike madje edhe te jesh i sukseseshem ne kete sektor.
Në te kaluaren nuk patem asnjehere sukses ne pergatitjen e inxhinereve teknologe per Industrine e Qumeshtit me gjithe perpjekjet tona si specialist per gjyse shekulli, nuk eshte momenti i duhur dhe nuk jam un qe duhet te spjegoj shkaqet POR ndryshe ka ndodhur me kualifikimin e punetoreve siç u tha me lart jane pikerisht ata se bashku me disa mjeshtra te zot qe e kane mbajtur kete sektor deri ne prodhimin e djatherave per eksport kur ishin mundesite. Gjate ushtrimit te ketij profesioni kam pa se si keta teknologe sfidonin kimistat per problemet teknike sepse me 3 – 4 leksione qe kishin marre ne fakultet perballeshin me veshtiresi te medha, me keqardhje por kjo situate deri diku edhe sot eshte e njejta.
Ideja eshte qe kjo shkolle profesionale do te jete nji MINIFAKULTET ku rreth 60 % e planit mesimore do te jete TEORI – Lende Profesionale ku do te perfshihen te gjitha njohurite bashkekohore deri tek të dhenat e fundit te Institutit te Studimeve te DANONES dhe pa anashkaluar teknologjite tradicionale qe na kane trashiguar mjeshtrat tane per produktet e shkelqyera qe ka Rajoni i Ballkanit. Pjesa tjeter 40 % do te jete praktike mesimore me bluze te bardhe direkt ne prodhim.
Per te arritur deri atje, jane disa probleme qe duhet te zgjidhen, nga kush? Ne qofte se do te jete shkolle publike eshte Institucioni perkates por ne qofte se mendohet te jete private eshte dikush tjeter por pavaresisht nga kjo i vetmi perfitim do te jete: RRITJA E AFTESIVE TEKNIKE E PUNONJESVE per te cilen kemi shum nevoje.
. Së pari duhet bere studimi i hollesishem dhe ne çdo detaje me plane dhe programe mesimore.
. Te sigurohet kuadri teknik qe do te transmetoje njohurite teknike deri tek studentet, per mendimin tim kete detyre e ben mire Inxhinjeri – Teknolog ne Industrine e Qumeshtit me nji pervoje pune mbi 10 vjet gjithashtu mikrobiolog i larte dhe me ekperience te gjate pune i afte per te kryer kontrollin mikrobiologjik.
. Te caktohet vendi ku do te ngrihet Shkolla Profesionale, ne qofte se kerkohet mendimi i im, vendi me i pershtateshem eshte zona e Myzeqese e pasur ne prodhimin e qumeshtit dhe plot ferma, baxho punishte te mekanizuara si dhe fabrika moderne. Ne keto baza perpunimi duke pase afer edhe ato te Beratit dhe Vlores krijohen kushte te shkelqyera per zhvillimin e praktikave mesimore.
. Eshte e domosdoshme që dikush t`a zgjidhe me marreveshtje dhe kontrata zyrtare me bazat e perpunimit te qumeshtit ne kete zone dhe zona te tjera zhvillimin e praktikave mesimore te studenteve.
. Edhe vete Shkolla do te kete nje baze prodhuese ku studentet do te punojne dhe drejtojne teknikisht prodhimin, kjo qender eshte konceptuar te jete UNIVERSALE qe do te thote te pergatiten shume lloje produktesh, plani i prodhimit do te behet nga specialistet e shkolles ne vartesi me programin mesimore por eshte e domosdoshme qe kjo baze prodhuese te jete pronesi dhe e administruar nga ndermarrja apo Firme – kompani kjo per shkak se shume probleme siç eshte; sigurimi i lendes se pare dhe lendeve ndihmese si dhe shperndarja e produkteve te gateshme, shkolla e ka te veshtire t`i perballoje.

. Shkolla Profesionale perveç bazes prodhuese do te kete edhe dy laboratore, te marruna se bashku eshte normale se kane nji vlere relativisht te madhe per te cilat eshte e nevojshme te sigurohet fondi perkates.
. Klasa do te kete jo me shume se 25 vete dhe duke u mbeshtete ne pervojen tone, kandidati duhet t`a kete te siguruar vendin e punes ne rrethin e vet sepse i bie që nje person te vije nga nji rreth pa llogaritur kerkesat e shqipetareve jashte kufijve.
. Sipas pervojes se vendeve te Rajonit tone por edhe Europiane e sidomos Franceze e Italjane, kandidatet që mund te ndjekin kete shkolle duhet te kene mbaruar shkollen e mesme lejohen edhe me te mesme bujqesore me rezultate mbi mesataren e notave dhe t`i behet e qarte atyre dhe prindeve se shkolla ka rregullat e saje me uniforme te rregullt ne laborator dhe ne praktikat mesimore, a e perballojne kete situate?


Çfare kerkohet nga nxenesi? Te jete mire me shendet dhe te kete keto aftesi:
Të kete shqisat te zhvilluara, te mbaje higjenen personale, te kete shpirt metodik, rezistence fizike, të kete aftesi per t`u pershtatur ne oret e nates sepse keshtu e kerkon ky zanat, te kete aftesi per te punuar ne nje ekip dhe te pajiset me Librezen e Shendetesise, të jete i gateshem per zbatimin e veprimeve te perseritura per zbatimin e regjimit teknologjik. Pranohen nxenes qe kane kryer shkollen e mesme te pergjitheshme si dhe ata me aresim te mesem bujqesore gjithenje me rezultate te mira mbi mesataren.
Konvikti eshte pjese e shkolles dhe siguron ushqim, strehim, punë, edukim dhe organizimin e kohës së lirë për nxënësit.
Ne disa vende te Rajonit tone, nxenesit gjate praktikes ne prodhim shperblehen per punen qe kryejne dhe sado modeste te jete kjo page, ndikon pozitivisht ne zgjerimin e njohurive praktike te nxenesve. Në vende si Australia perpilohet nji marreveshtje zyrtare per mbarevajtjen e zhvillimit te praktikave madje te dy palet mund te bien dakort qe nxenesi duke qene i rritur mund te punoje edhe ne kohen e pushimeve te gjata.
Ka vende qe aplikojne konkurs per pranimin e nxenesve ne kete shkolle dhe kur plotesohen disa kushte akordohen bursa nga Institiucioni perkates.
TEKNOLOG QUMESHTI
Ku do t`a ushtroj profesionin? Ne Industrine Ushqimore; Në baxhot, punishtet dhe repartet e fabrikave per perpunimin e qumeshtit dhe pergatitjen e nenprodukteve te tij, ne laboratoret e tyre si dhe depot ku behet stazhionimi dhe ruajtja e djatherave.
Cila do te jete puna konkrete qe do te kryej?
Pranimi dhe vleresimi i qumeshtit; pastrimi, standartizmi, pasterizimi dhe ftohja. Të pergatise qumeshtin per treg te pasterizuar – sterilizuar edhe me regjim termik UHT me ambalazhet qe perdoren sot. Koagulimi i qumeshtit dhe zhvillimi i fermentimit acido-laktik. Kulturat e pasterta bakteriale roli dhe perberja e tyre. Mpiksja e qumeshtit ne djathe, presimi, kriposja dhe stazhionimi i djatherave. Ne teknologjine speciale do te perfshihet prodhimi i djatherave qe i interesojne konsumatorit tone djatherat e bute me shellire FETE, TELEME, Tip 83 etj, djatherat e forte si; VIZE, KAÇKAVALL (Kasher) GOUDA etj. perfshi ketu edhe djatherat dhe produktet e tjera karakteristike per zonen ku operon. Teknologji te reja per prodhimin e djatherave. Skremimi, trajtimi i kremes per prodhimin e gjalpit. Pergatitja e kosit dhe disa nga produktet acido – laktike ( probiotiket ), djatherat e shkrire, si prodhohet akullorja dhe kasatat ne fabriken e qumeshtit. Pergatitja e konservave te qumeshtit si: qumeshti pluhur dhe i kondensuar si dhe produktet e tjera sekondare.
Kryerja e analizave fiziko – kimike te qumeshtit, nenprodukteve te tij, lendeve ndihmese me metodat klasike dhe analizator si dhe te jete ne gjendje te pergatise me saktesi dhe pergjegjesi solucionet kimike te nevojshem.
Të pajiset me njohuri per Laboratorin Mikrobiologjik te fabrikes se qumeshtit, pajisjet dhe te aftesohet per te kryer disa nga analizat mikrobiologjike me metodat klasike dhe me aparatet e reja Analizatoret.
Të dije se si duhet vepruar per ngritjen e nji biznesi per perpunimin e qumeshtit; Minifabrika, fermë + minifabrike, fabrika per perpunimin e qumeshtit me kapacitet te ndryshem kjo krijon mundesite te komunikoje me projektuesit dhe kreditoret.
Do të jete i afte te pergatise per pune, te shfrytezoje dhe te mirembaje pajisjet – makinerite dhe linjat ne industrine e qumeshtit ne kushte me shkalle te ndryshme mekanizimi.
Mbasi te zgjidhen keto problem, edhe un jam i gateshem per te dhene kontributin tim duke bere studimin deri ne detajen e fundit nga ana tjeter te siguroj materjalin mesimore ne Shqip qe eshte avantazhi më i madh i kesaje shkolle, kete me mire se kushdo tjeter e kuptojne dhe e vleresojne ish nxenesit qe kane mbaruar shkolla te ngjashme shum vite me pare.

PS !
I lutem çdo lexuesi të jape me shkrim mendimin e vet per kete shkolle si do qe te jete ai. Keshtu më respektoni mua por edhe më ndihmoni per te vazhduar më tej.

Me respekt
Fatlum Dibra
Inxhinjer Teknolog ne Industrine e Qumeshtit.Mësimi fillon me 1 SHTATOR - 24 DHJETOR
10 JANAR - 31 MAJ
Provimi 10 QERSHOR

TEORI 3 DITE /Jave 6/Ore ne dite
PRAKTIKE MESIMORE 2 DITE /Jave 6/Ore ne dite ( Ne bazen prodhuese )
Attachments
1.png
1.png (950.68 KiB) Viewed 150783 times
1.png
1.png (950.68 KiB) Viewed 150783 times

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 09 Oct 2017, 09:40

PAJISJE KOMPLET PER PERPUNIMIN TERMIK TE QUMESHTIT

®Therm eshte Modul i automatizuar per trajimin termik te qumeshtit, shekembyes nxehtesie me pllaka i kompletuar bën pasterizimin dhe ftohjen e qumeshtit dhe produkteve te tjere te lenget gjithesejt keto operacione:
. Regjimin e sterilizimit te Modulit.
. Pasterizimin
. Pastrim dhe larje e ndermjteme.
. Pastrimi perfundimtar.
Ne kushte normale te shfrytezimit dhe me qumesht te cilesise se mire, DONI®Therm mund te punoje deri ne 10 ore pa nderprerje.
. Termizim ne 65 Grade C dhe fohje ne 4 Grade C per ruajte.
. Pasterizim ne 72 – 76 Grade C dhe ftohje deri ne 32 – 34 Grade C per prodhimin e djathit.
. Pasterizim ne 95 – 96 Grade C dhe ftohje deri ne 22 – 45 Grade C per pergatitjen e prod. acido-laktike.
. Pasterizim ne 85 – 95 Grade C de ftohje deri ne 4 Grade C per qumeshtin e tregut.
. Zgjidhje per skremim dhe pastrimin e qumeshtit 45 – 65 Grade C.
. “ homogjenizimin e qumeshtit 60 – 65 Grade C
. “ per çajrimin e qumeshtit 68 Grade C.
Projektohet me rigjenerim te shkalles se larte qe arrine deri 94% shum ekonomik.
Kapaciteti nga 3000 deri ne 30000 lt/h.
MODULI I AUTOMATIZUAR PER PERPUNIMIN TERMIK TE QUMESHTIT.png
MODULI I AUTOMATIZUAR PER PERPUNIMIN TERMIK TE QUMESHTIT.png (923.66 KiB) Viewed 142246 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 03 Jul 2018, 09:39

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Perveç pranimit te qumeshtit si lende e pare direkt ne qendren e perpunimit, rrjeti i grumbullimit te qumeshtit organizohet nepermjet pikave te grumbullimit te cilat mund te jene të konceptuara sipas atij qe merret me kete pune shkalles se njohurive dhe mundesive financiare por një gje nuk duhet harruar se kjo eshte hallke e rendesishme " si urgjenca ne spital" ku trajtohet menjehere pacienti = QUMESHTI.
Ja si duhet te jete nje qender per grumbullimin e qumeshtit, ka aq te dhena sa nuk te mbetet te mendohesh shum, jepet pamja e jashtme, planimetria dhe te gjitha pajisjet e nevojshme te specifikuara, kur jane dhene keta materjale kaq te sakta, ju teknologet nuk e di sa i vleresoni por un falenderoj studjuesit qe na i transmetojne kaq qarte.

PIKE GRUMBULLIMI QUMESHTI TIP KOLAKS – 500
Sherben per grumbullimin dhe trajtimin fillestar te 500 kg qumesht, sigurohet pune normale sipas rregullave te sigurimit teknik dhe ne kushte te mira higjeno-sanitare, qumeshti menjehere trajtohet – ftohet dhe ruhet ne kushte te pershtateshme deri sa te dergohet ne fabriken e qumeshtit.
Te dhenat teknike:

Dimensionet : 6000 X 2500 X 2790 mm
Pesha . . . 3000 kg.

Furnizimi me energji elektrike:

Fuqia elektrike e instaluar. . . . 32 kw
Tensioni ne furnizim. . . . B – 380/220. ± 5%
Rrjeti elektrik me 5 perçuesa . — L1, L2, L3, N, PЕ.
Furnizimi me uje:
Cilesia e ujit sipas kerkesave te standartit.
Nevojat per uje. . . 3 m3 /Turn
Presioni i ujit. . . . . . 2 – 4 atm
Temperatura e ujit. . . . . . < 6 Grade C

Kanalizimet
Shpejtesia e levizjes. . 3.5 m3 /ore

PAJISJET DHE MJETET.

1. Peshore me platforme
2. Pompe qumeshti 3000lt/ore
3. Pompe qumeshti 1000 lt/ore 900x600x800 mm
4. Filter qumeshti, 1000lt/h
5. Tank me ftohje 500 lt
6. Larese
7. Tavoline teknologjike
8. Ngrohes uji 200 lt.

1.png
1.png (320.77 KiB) Viewed 114749 times


2.png
2.png (426.05 KiB) Viewed 114749 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 10 Jul 2018, 15:37

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TË PROJEKTOJME "ME MEND NË KOKË"

Ne teknologet duhet të jemi pjese e grupit te projektimit te nje qendre apo fabrike per perpunimin e qumeshtit, detyra e jone eshte deri në hartimin e projektit teknologjik, por jemi boshti i grupit sepse me njohurite dhe te dhënat qe disponojme ne duhet t`i pergjigjemi kerkesave per hartimin e projekteve te tjera si ; godina, projekti elektrik, kanalizimet, uji, avulli etj.
Në pergjithesi keta linja dhe fabrika qe jane ngritur kohet e fundit jane pune e firmave te huaja mire eshte vepruar por të mos harrojme se teknologu i jone duhet te marre pjese ne hartimin e projekteve, ( kur i ka aftesite e duhura) sepse po ndodhe kjo që; pergatitjen e KOSIT po na e mesojne europianet kur ky produkt ka lindur ne Rajonin tone, djathin e bute me shellire (FETE - TELEME) ketu kane lindur tek ne, Djathi i forte VIZE qe eshte harruar me perjashtim te ndonje tekniku te vjeter qe e zotron teknologjine, dikush mund te thote edhe djatherat e huaj jane te mire, dakort por kur lexon çmimin ka shifra te medha, dhe un nuk e harroj mikun tim italjan që me thonte se kasherin tuaj e konsumoj si karramele nga pak per te rregulluar gojen!!!!!
Më poshte eshte Planimetria e një MINIFABRIKE QUMESHTI, por se si eshte arritur deri ketu jane të rrallë ata qe e kane të qarte. Ka biznezmen qe mbasi kane fituar pesë lek thote dua nje fabrike si kjo që eshte ne Planimetri!!!!!!
Un po perpiqem të ndihmoj sa do pak te gjitha ata qe kerkojne te ngrejne nje biznes te tille sepse jane te shumtë ata qe interesohen, nga te gjitha trojet ku ka shqiptare shume prej tyre nuk e kane idene si nga ana teknologjike ashtu edhe per vleren e MINIFABRIKES, dikush ka deshire t`a barazoje me vleren e nje autoveture!!!! dhe më kerkojne mua të gjeje diçka sa me të lire qe eshte e vetmja gje qe nuk e kam ne dore dhe nuk kam deshire te merrem.
Un po perpiqem të ndihmoj sa do pak te gjitha ata qe kerkojne te ngrejne nje biznes te tille sepse jane te shumtë ata qe interesohen, nga te gjitha trojet ku ka shqiptare shume prej tyre nuk e kane idene si nga ana teknologjike ashtu edhe per vleren e MINIFABRIKES, dikush ka deshire t`a barazoje me vleren e nje autoveture!!!! dhe më kerkojne mua të gjeje diçka sa me të lire qe eshte e vetmja gje qe nuk e kam ne dore dhe nuk kam deshire te merrem .
Bota keta probleme i ka zgjidhur duke pergatitur kuadro te larte = Inxhinjere teknolog dhe teknologe te mesem nepermjet shkollave profesionale, si dhe duke krijuar qendra projektimi me specialiste te te gjitha fushave dhe hartojne ata qe quhen PROJEKTE - TIP ku percaktohen vlera komplet e objektit, kjo i mbylle rrugen çdo keq-perdorimi te fondeve.

INVESTUESI duhet te njohe:
•Te njohe perpunimin e qumeshtit.
.Te njohe tendencat e konsumit.
. Mjetet e perpunimit.
.Teknikat e prodhimit.
.Te njohe mire tregun.
.Te kete njohuri per rezultatet ekonomike.
.Sigurimi i tokes (Truallit).
.Te siguroje anen financiare – Kredi etj.

Etapat per hartimin e linjave të perpunimit te qumeshtit si dhe fabrikave fillojne me kerkesat e Investitorit qe do te thote detyra e projektimit, sigurimi i lendes se pare dhe materjaleve te tjera, karakteristikat teknologjike te prodhimeve, shkalla e mekanizimit.
Bazuar në specifikimet dhe kërkesat, zgjidhet shkalla e mekanizimit – modernizimit behet llogaritja e produkteve hartohet linja teknologjike dhe sipas skemave teknologjike behet vendosja e pajisjeve dhe makinerive.

KUJDES! Ti qe kerkon te besh kete investim, meso me shume per te dhenat teknike te makinerive dhe pajisjeve. Hidhi nji sy LIBRIT -2 se do te ndihmoje.
Linja apo fabrika e perpunimit te qumeshtit eshte e pamundur te imagjinohet pa tubacionet ku behet levizja e qumeshtit dhe produkteve te tjera te lengeta prandaj specialistet me pervoje ne kete fushe ndertojne linjat duke llogaritur edhe sasine e tubave me rakorderite perkatese, kete zakonisht e realizojne firmat prodhuese te pajisjeve dhe makinerive qe do te marrin pesiper montimin dhe ecurine e shfrytezimit
Instalimi i tubacioneve nuk është moment më pak i rëndësishëm prandaj mbasi eshte percaktuar sasia e tyre, sipas skemes behet montimi i tyre.

Per të arritur deri ketu kalohet ne disa etapa:

Etapat e projektit:

EMERTIMI I INVESTIMIT OBJEKTI: (Fabrike per prodhimin e djathit…..)
. EMRI DHE ADRESA E INVESTITORIT PER INFORMACIONIN.
. ÇFARE PERFAQESON INVESTIMI – KARAKTERISTIKAT


DESTINACIONI I QUMESHTIT SIPAS KERKESES SE INVESTITORIT (Shiko tabelen)

ETAPAT E PROJEKTIMIT:

Etapa e PARË: Rezyme–Pershkrimi i shkurte i Investimit.

Etapa e DYTË: Analiza dhe studimi i Tregut të shitjes se produkteve.

Etapa e TRETË: Sigurimi i lendes se pare - Qumeshti rrjeti i grumbullimit.

Etapa e KATËRT: Hartimi i listes se pajisjeve dhe makinerive teknologjike me specifikimet teknike si dhe perllog- arikja e nevojave per Uje – Energji Elek- trike dhe Avull.

Etapa e PESTË: Hartimi i listes se spec- ifikuar i pajisjeve dhe mjeteve lablorator- ike per kontrollin fiziko – kimik te lendes se pare dhe produkteve te qumeshtit.

Etapa e GJASHTË: Llogaritja e siperfaqe- ve te perpunimit, stazhionimkit, ruajtjes dhe ambjenteve te tjere te Minifbrikes.

Etapa e SHTATË: Hartimi i PlANIMETRISE
Se vendosjes së pajisjeve dhe makinerive
teknologjike ne çdo repart.

Do te sigurohen dhe do ti dorezohen Invest- uesit proceset teknologjike dhe procedurat per çdo hallke te pergatitjes se produkteve
Gjate trajtimit te pajisjeve-makinerive dhe pajisjeve te laboratorit me Firmat prodhuese nga ana e Investitorit, do te jemi ne lidhje te vazhdueshme duke dhene ndihmen teknike.


1.png
1.png (1.21 MiB) Viewed 114558 times


1-1.png
1-1.png (35.43 KiB) Viewed 114558 times


1-2.png
1-2.png (49.22 KiB) Viewed 114558 times3-2.png
3-2.png (30.14 KiB) Viewed 114558 times


3-a.png
3-a.png (33.67 KiB) Viewed 114558 times


2.png
2.png (609.51 KiB) Viewed 114558 times

Ajaysis
Posts: 3
Joined: 26 Aug 2018, 13:07

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Ajaysis » 26 Aug 2018, 13:12

If you want to but Best Tablets Under 15000 In India
Best Tablets Under 20000 In India
You can buy it from here

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 17 Sep 2018, 09:31

INDUSTRIA E QUMESHTIT

FERMË EKONOMIKE (FAMILJARE)

Kemi folë edhe here te tjera per fermat qe mund te administrohen nga nje familje qe ka deshire te punoje ne vendin e vet sepse kam pa jashte se si djem te fuqishem bejne te njejten pune tek nje pronar qe jo gjithmone trajtohen mire. Sidoqofte sejcili ben zgjedhjen e vet por nje gje eshte e padiskutueshme = Duhet te keshe nje zanat dhe te kesh aftesi, ne kete rast i ben vend vehtes kudo qe te jesh, ketij qellimi i sherbejne keto qe shkruaj un, disi po jap leksione " ne mungese te shkolles profesionale"!!!!!!!
Projektuesit Europian na ofrojne projekte - ferme EKONOMIKE qe do te thote kushtojne me pak sigurisht pa prekur teknologjine per te pa ndryshimin duhen krahasuar me fermat normale, ne qofte se dikush kerkon t`a mesoje nje gje te tille, me shkruani ne Email.

FERME EKONOMIKE 40 LOPE

Projekti eshte per Ferme 40 - lope. per planin tuaj te biznesit duke siguruar minimum nje siperfae toke 3.6 akra. eshte e ndertuar me parafabrikate dhe monolite te perforcuar mbulimi me tjegulla qeramike dhe muri me tulla.

. Sheshi i ndertimit . . 907 m2
. Kate . . . . . . 1
. Hapja terthore e salles 6.95 m
. “ 1
.Vrima gjatesore 10
. Lartesia e ndriçimit 3.40 m
. Pjerresia e çatise 36 %

GEN – PLANI Ferme ekonomike pe 40 lope dhe 8 meshtjerra në 3.6 akra

Сеновал за сено и слама 240 m2 . . Ambjente per sane dhe kashte
Стопански вход . . . . . . Hyrja ne Ferme
Течна тор. . . . . . . Pleh i lenget
Торище 80 m2 . . . . . Depozitimi i plehut
Двор 45 m2 . . . . . Oborr
Юници 53 m2. . . . . . Mështjerra
Бичета 74 “. . . . .Viça
Навеси за телета 108 m2 . . . Kapanoni per viçat
Дворчета 96 m2 . . . . . Oborr
Към пасището. . . . Per kullote
Помещение за 40 краве е
8 юници. 252 m2 . . . Ambjent per 40 lope dhe 8 mështjerra
Открит двор 264 m2 . . . . Oborr i hapur
Клетки за телета . . . Kafaze per viçat
Склад 179 m2 . . . . Depo e fermes.
Дезинфекция МПС. . . Dezinfektimi i automjeteve


1.png
1.png (809.08 KiB) Viewed 99104 times


2.png
2.png (768.04 KiB) Viewed 99104 times


3.png
3.png (598.73 KiB) Viewed 99104 times


4.png
4.png (421.72 KiB) Viewed 99104 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

MINIFABRIKE KOLAKS – 3002 AMBALAZHIM ME DORE NE SHISHE PLASTIKE
( Pamje e brendeshme)

1. Filter qumeshti. 3000 lt/h
2. Rezervuar per qumeshtin, 1500 lt
3. Pasterizator, 1000 lt/h
4. Seperator – skremues, 1000 lt/h
5. Homogjenizator, 1250 lt/h
6.Pajisje per pasterizimin e kremes, 200 lt.
7. Pompe per produktet acido-laktike, 1600 lt/h
8. Ngrohes uji, 200 lt 9. Pajisje per ambalazhimin e Kremes ne gota kap 1000 cope/h
10.Rezervuar per qumeshtin e pasterizuar, 1500 lt
11.Raft
12. Agregat ftohje3.png
3.png (644.55 KiB) Viewed 94989 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 28 Nov 2018, 10:16

INDUSTRIA E QUMESHTIT

MINI – BAXHO Kap. 500 lt. PER PRODHIM DJATHI ME SHELLIRE – KACKAVALL – QUMESHT TREGU - KOS DHE GJIZE 15000 X 6000 mm

Kush i ndjeke keta materjale qe here pas here un i transmetoj nepermjet faqes Facebookut që kane te bejne me projektimin ne sektorin e perpunimit te qumeshtit i sherbejne te gjithe atyre qe duan te investojne dhe te ngrejne biznesin e vet por edhe atyre qe duan te permiresojne shkallen e mekanizimit ne objektin ekzistues por ka edhe nje qellim tjeter.
Degjoj qe jepen kredi per kete sektor kjo eshte nje pune shum e mire sidomos kredite te vogla sepse edhe jane me te kontrollueshme per mendimin tim jane dy probleme qe kredi-dhenesi duhet t`i kete parasyshe;

Se pari ai plotesojne kushtet kredi marresit, ne shkrimet e meparshme kemi fole per kete problem ne menyre te hollesishme por ajo qe dua te them:

(Se dyti) Sa jane te studjuara; vlefta a i pergjigjet investimit etj. etj.
Bota nderton PROJEKTE - TIP te bazuara ne detyren e projektimit ku perfshihen ( Makinerite - pajisjet -materjalet e montimit - vlera e ndertimit etj) dhe del vlefta totale e objektit, kjo ben te mundur t`i afrohemi vleres reale dhe dijme te kerkojme llogari ndryshe do te shpenzohen fondet per" vetura luksoze"

PS!
Per mendimin tim eshte krejt e gabuar t`u jepen keta lloj kredishe ayre qe nuk kane haber nga ky sektor, per kete te hapen shkolla profesionale - ne universitete te mesojne studentet per Industrine e Qumeshtit dhe te dijne detyren e teknologut kur te shkojne ne prodhim, ndryshe do te thellohet regresi teknologjik, e them kete mbi bazen e reagimeve aspak me nivel teknik .
Ka shum per te bere ne kete sektor!!!

1.png
1.png (543.46 KiB) Viewed 93668 times


2.png
2.png (13.8 KiB) Viewed 93668 times


3.png
3.png (20.97 KiB) Viewed 93668 times

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TESTI PER URENE NE QUMESHTIN E PAPERPUNUAR

№ Katalogut UREMILKIT

Një paketë prej 25 shiritash provë për të përcaktuar përqendrimin e urese në qumështin e papërpunuar. Mund të përdoret në qumështin e lopës, deles dhe dhisë. Rezultatet e testimit krahasohen me një shkallë ngjyrash.
Gama e matjes është 20 deri 85 mg / dL (0.20 deri 0.85 g / L).
Siç dihet, urea luan një rol të rëndësishëm si një mbartës i azotit të mbetur në metabolizmin e kafshëve. Nivelet jo normale të përqendrimit të urese mund të rezultojnë nga çrregullimet riprodhuese të tilla si infertilitetit, kist ovarian, ose lezione kontraceptive.
Nivelet e koncentrimit të ureve japin informacion të dobishëm mbi efikasitetin metabolik të kafshëve. Ata mund të tregojnë mungesë ose tejkalim të marrjes së proteinave. Rrjedhimisht, monitorimi i vazhdueshëm i përqendrimit të ureës lejon fermerët të sigurojnë doza adekuate ushqyese dhe t'i mbrojnë ato nga humbjet e mundshme. Nivelet e larta të përqendrimit të urese mund të shkaktojnë çrregullime funksionale në procesin e tretjes. Proceset e biodegradimit të proteinave nga njëra anë dhe karbohidratet në anën tjetër mund të shqetësohen. Ure e tepërt mund të ulë edhe cilësinë e qumështit për prodhimin e djathit.
Procedura e përcaktimit është shumë e lehtë: zhytni shiritin e provës në mostrën e qumështit; prisni për 90 sekonda për të treguar ngjyrën, pastaj krahasoni ngjyrën me tabelën e ngjyrave dhe raportoni rezultatin në mg / dL ose g / L.


PSE PERCAKTOHET UREJA?

Në kushtet moderne për rritjen e lopëve shumë produktive shpesh lind një problem shkelet metabolizmi i proteinave, e cila mund të çojë në një rënie në prodhimin e qumështit, dëmtim të funksioneve riprodhuese, dhe shfaqjes së sëmundjeve të ndryshme etj.
Për zbulimin e hershëm të çrregullimeve të tilla, rekomandohet të kontrollohet ureja e gjakut (BUN) ose përmbajtja e uresë në qumësht (MUN). Përcaktimi i nivelit të NUM ofron një mundësi për të vlerësuar balancën e të ushqyerit në lidhje me raportin e energjisë-proteina.

Si formohet ureja?

Ure (ure) është një produkt i madh përfundimtar i metabolizmit të proteinave. Në procesin e konsumimit të ushqimit që përmban proteina bëhet zbërthimi deri në amoniak dhe kthehet në proteina mikrobiale, qe sherben për prodhimin e qumështit të lopës. Çdo amoniak i papërdorur kalon në mëlçi, ku ajo është konvertuar në ure, dhe pastaj nxirret me urinën ose është kthyer në stomak (Rumen) përmes pështymës. Prandaj, më shumë proteina mikrobike formohet në stomak, aq më pak amoniak hyn përmes mureve të stomakut në gjak. Një sasi e e madhe e proteines mikrobiale është e formuar vetëm në raport optimal ndërmjet proteinave të tretshëm në stomak dhe energjia disponueshme, i cili duhet te jete i mjaftueshëm për sintezën e saj. Dmth, në qoftë se nuk ka energji të mjaftueshme në stomak për të përpunuar proteinën, ajo kthehet në ure, e cila është nxjerre pjesërisht nga urina dhe qumështi. Kështu, analiza e përmbajtjes së urese në qumësht është një mjet efektiv për vlerësimin e bilancit të proteinës dhe dietës së energjisë, si dhe thithjen dhe transportimin e lendeve ushqyesve.

Si duhen interpretuar rezultatet?

Në një përmbajtje normale të proteinës në qumësht (3.2%), përmbajtja optimale e ureve varion nga 15 deri në 30 mg / 100 ml (3.3-5.5 mol / L). Për rillogaritjen në njësitë e azotit, vlera e fituar duhet të ndahet me koeficientin 2.14.

Ekzistojne te dhena lidhur me varësine e ures dhe proteinave në qumësht, si dhe pasojat e mundshme të ndarjes së proteinave dhe ekuilibrit të energjisë në të ushqyerit.

Siç mund të shihet, mirëmbajtja dhe monitorimin e nivelit të ures në qumësht bën të mundur për të llogaritur komponentin e proteinave në dietë, e cila optimizon përdorimin e azotit në nxjerrjen e qumështit, dhe për të shmangur efektet e mundshme anësore të lidhura me riprodhimin e kopesë.

Kur duhet të testohet?

Testimi mund të bëhet në çdo kohë, duke u rekomanduar nga një qasje individuale. Megjithatë, periudhat e mëposhtme konsiderohen veçanërisht të rëndësishme:
o 5 ditë pas pjelljes;
o 30 ditë pas pjelljes;
o para inseminimit;

Kur është e nevojshme, një qasje në grup për testim mund të kryhet çdo javë dhe pas çdo ndryshimi të ngrënies.

strips provë (UreMilkit) të sigurojë më të shpejtë, më të përshtatshëm dhe më të lirë rrugën për gjysmë-sasiore të përcaktuar nivelin e ure në qumësht. Duke punuar me ta është jashtëzakonisht i lehtë - disa pika të qumështit në strip provë, prisni 90 sekonda dhe të raportojë në një shkallë ngjyra.

o Test – lent per qumeshtin e lopes
o “ e deles
o “ e dhise

3.png
3.png (598.17 KiB) Viewed 93627 times


1.png
1.png (496.37 KiB) Viewed 93627 times


2.png
2.png (304.61 KiB) Viewed 93627 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

ETAPAT PËR PROJEKTIMIN E QENDRES PERPUNIMIT TE QUMESHTIT.

Po e quaj qender perpunimi qumeshti sepse behet fjale; per, baxho, punishte e mekanizuar dhe minfabrike per perpunimin e qumeshtit ku mund te pergatitet qumeshti per treg, produktet e fresketea me baze qumeshti, djathera te fresket, me stazhionim etj, me shkalle mekanizimi te ndryshme nga artizanale deri me teknologjine me te avancuar. Pikerisht kjo eshte aresyeja qe ai qe investon duhet te jete teknolog, dhe kredi-dhenesi mendoj se duhet t`a kete parasyshe dhe t`a zbatoje, duke i dhene kredine atyre qe jane teknolog, kete nuk e them un, keshtu veprojne vendet me Industri qumeshti te zhvilluar ne te gjitha drejtimet siç eshte Franca, Kanadaja etj.
Eshte nje numer konsiderueshem i personave qe më drejtohen per t`i orjentuar dhe ndoshta edhe per t`a zgjidhur deri ne etapen e fundit problemin!! Mirepo duke mos qene aspak teknolog eshte e veshtire te komunikosh me ta sepse tek e fiundit investuesi esgte ai qe do te beje zgjidhjen mbasi i jane servirur dhe pjeguar disa variante, ai nuk eshte ne gjendje te beje zgjidhjen dhe lë çdo gje ne doren time.
E dini nga vjen kjo!!!!
Tek ne nuk ka shkolla qe pergatisin teknolog te mesem per perpunimin e qumeshtit apo fakultete 2 - 3 vjeçare si ato qe pergatite Mjekesia, nuk kemi qender projektimi per Sektorin e Perpunimit te qumeshtit, e cila harton Projekte - Tip ku nuk mungon azgje dhe jane me te kompletuar se sa ato qe mund te bej ,un apo koleget e mij, sepse projektet behen me grup specialistesh te specisliteteve te ndryshem etj.

Megjithate un do te vazhdoj te jap kontributin tim edhe ne drejtim te PROJEKTIMIT sepse ne shqiptaret ne çdo kohe kemi qene te detyruar te pergatitemi teknikisht per t`iu pergjegjur çdo kerkese nga eproret dhe per te zgjidhe çdo situate duke bere edhe pune qe nuk na takojne si inxhinjer teknolog.
. E kam si kerkese, dhe kusht te domosdoshem kush më drejtohet duhet te jete teknolog ose i shoqeruar nga teknolog.

. Të jete ne gjendje te siguroje te gjitha te dhenat qe nevojiten per çdo etape te Projektimit.

. Etapa e PARË: Rezyme–Pershkrimi i shkurte i Investimit.

. Etapa e DYTË: Analiza dhe studimi i Tregut të shitjes se produkteve.

. Etapa e TRETË: Sigurimi i lendes se pare - Qumeshti rrjeti i grumbullimit.

. Etapa e KATËRT: Hartimi i listes se pajisjeve dhe makinerive teknologjike me specifikimet teknike si dhe perllog- aritja e nevojave per Uje – Energji Elek- trike dhe Avull.

. Etapa e PESTË: Hartimi i listes se spec- ifikuar i pajisjeve dhe mjeteve lablorator- ike per kontrollin fiziko – kimik te lendes se pare dhe produkteve te qumeshtit.

. Etapa e GJASHTË: Llogaritja e siperfaqe- ve te perpunimit, stazhionimit, ruajtjes dhe ambjenteve te tjere te Minifbrikes.

. Etapa e SHTATË: Hartimi i PlANIMETRISE
se vendosjes së pajisjeve dhe makinerive
teknologjike ne çdo repart.

Te gjitha te dhenat qe do te dergohen do te jene te fromosura nga investuesi sepse keto jane si baze per ate çfare kerkoni te ndertoni.

Do te sigurohen dhe do ti dorezohen Invest- uesit proceset teknologjike dhe procedurat per çdo hallke te pergatitjes se produkteve

Gjate trajtimit te pajisjeve-makinerive dhe pajisjeve te laboratorit me Firmat prodhuese nga ana e Investitorit, do te jemi ne lidhje te vazhdueshme duke dhene ndihmen teknike.

Dëshiroj te gjej mirekuptim sepse kjo eshte per te miren e te gjitheve keshtu se bashku do te perpiqemi deri ne maksimum te bejme më te miren e mundeshme. deri sa dikiush do te kujtohet te ngreje Institucionin perkates sepse ndryshe mund te ndodhe ajo qe ka ndodhe me disa vende qe moren guximin per te hy ne BE pa u pergatite mire dhe si pasoje u mbyllen mbi 300 qendra perpunimi qumeshti sepse nuk i pergjigjeshin standarteve Europiane!!!

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 06 Feb 2019, 10:33

NDUSTRIA E QUMESHTIT

Çfare behet me antibiotiket ne qumesht??!!!!!

Nuk e harroj sikletin qe kam hequr disa dite me radhe kur isha K/Inxhinier per Qumeshtin ne Tirane, disa dekada me pare; Sepse ne disa dyqane nuk mpiksej qumeshti ne kos.
Vershuan kontrollet dhe mire bëne por kur degjoje mendime aspak teknike nga gjyseinjorante qe arrinin te permendnin edhe denimin sepse diskutimet nganjehere shkojne larg....... më hollesisht e keni ne LIBRIN - 1 lexojeni se eshte interesant, un po them vetem cili ishte shkaku? Nje pakujdesi e fermes qe kishte perzjere qumeshtin e lopeve qe ishin te semura dhe kuroheshin me antibiotik.

Po sot çfare ndodhe?
Shpesh here miqet e shoket me thone se nuk m`u mpiks qumeshti ne kos?

Un po spjegoj me poshte se shkenca na ka ofruar analizatore - teste qe e zbulojne shpejt dhe sakte pranine e antibiotikeve ne qumeshtin qe marrim nga fermeret qe nuk kane haber nga standarti, Analizatori eshte i thjeshte e perdor kushdo edhe ata qe nuk kane deshire te mesojne megjithese merren me kete pune, pa le konsumatoret.

Eclipse Farm 3 G-Zbulimi i antibiotikëve në qumësht (Perkthimi)
Kit Eclipse është një test i gjërë i shqyrtimit të dizajnuar për zbulimin cilësor të antibiotikëve në qumësht. Metoda është vërtetuar sipas ISO 1369: 2003 (E) dhe bazohet në ndalimin e rritjes së mikrobeve. Është në formën e një mikroplate, e cila çdo puro përmban agar mbjellë me sojin Geobacillus stearothermophilus. Kur pllaka inkubohet në 65 ° C, sporet mbijnë dhe qelizat rriten duke shkaktuar prodhimin e acidit. Ndryshimet në pH rezultojnë në ndryshime në ngjyrën e agar nga blu (vjollcë) në të verdhë. Kur mostrat e qumështit përmbajnë frenues të rritjes bakteriale në përqëndrime mbi kufirin e zbulimit, mikroorganizmat nuk rriten dhe nuk ka ndryshim në ngjyrë.
Karakteristikat e fishekëve: përgatitja me një hap, tubat e lehtë për përdorim, testet individuale, metoda MRL (Limitet Maksimale të Mbetjeve), spektri i gjerë i zbulimit, i gatshëm për përdorim (dorëzuar me tuba provë dhe pipeta të disponueshme).
Format: 25 dhe 50 tuba
Kohëzgjatja e testit: 2.15 - 2.45 h
Lloji i mostrës: qumështi i lopës, qumështi i deleve dhe qumështi i dhisë
Rezultatet: leximi visual
Mini inkubator FX
Dhoma e inkubacionit për kits Eclipse
Përmasat: 220 x 130 x 135 mm
Pesha: 3.5 kg
Furnizimi me energji: 220V, 4A
Gama e temperaturës: 30 º C - 75 º C
Koha e ngrohjes: 30 minuta1.png
1.png (250.56 KiB) Viewed 87138 times


3.png
3.png (206.97 KiB) Viewed 87138 times


2.png
2.png (116.08 KiB) Viewed 87138 times
INDUSTRIA E QUMESHTIT

. MINI – BAXHO Kap. 500 lt. PER PRODHIM DJATHI ME SHELLIRE – KACKAVALL – QUMESHT TREGU - KOS DHE GJIZE - MODELI – 3 9000 X 6000 mm

Firma te ndryshme qe projektojne Minifabrika per perpunimin e qumeshtit por edhe prodhojne pajisje - makinerite teknologjike duke marre persiper edhe sigurimin dhe montimin e tyre jane nje ndihme e madhe per te zhvilluar Industrine e qumeshtit me mend ne koke.
Por ka dy probleme:teknike qe duhen pase parasyshe :

Se pari kane nje kosto financiare dhe nuk behen "me nje kafe" Projektimi ka disa faza dhe kerkon njohje teknike dhe kohe,
Se dyti; Investuesi duhet te kete te qarte disa kerkesa: te njohe tregun dhe nevojat ne rritje, te kete siguruar lenden e pare - Qumeshtin me marreveshtje dhe jo me fjale, te percaktoje qarte produktet dhe sasite perkatese qe do te pergatiten ne minifabrike, shkallen e mekanizimit, ai vete duhet te jete teknolog qe t`i jepet mundesia per te marre kredi dhe te punojë me puntore te kualifikuar qofshin keta edhe familjaret.
Une kam i kam ba te njohura te gjitha etapat e projektimit por perseri kur kerkojne nje gje te tille tek un jane te papregatitur dhe shum here te paqarte!!! Te jeni te bindur se ne qofte se paraqiteni tek Firmat Projektuese keshtu, do te jete ne deimin tuaj.
Shikoni sa e studjuar eshte kjo skeme - planimetri në afro 60 meter katror siperfaqe zhvillon kete aktivitet.

1.png
1.png (787.23 KiB) Viewed 86720 times


2.png
2.png (23.36 KiB) Viewed 86720 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 20 Apr 2019, 09:40

INDUSTRIA E QUMESHTIT

SI TE KRIJONI NJË MINIFABRIKE (mini-qumështore)?

Ngritja e një mini-fabrike qumështi përfaqëson një sipermarrje që nuk është pa risk. Sipërmarrësi investon paratë e tij, i kushton kohën e tij dhe mbart pasojat financiare dhe shoqërore në rast të dështimit. Ne e konsiderojmë (thone projektuesit) në përgjithësi, një në dy sipermarrje zhduket dy vjet pas fillimit të saj. Kjo nuk duhet të dekurajojë sipërmarrësit e ardhshëm, por kjo thekson rëndësinë e marrjes se hapave te sigurta që çojnë në perfundime pozitive.
Aktiviteti. Për të maksimizuar shanset e suksesit, të kesh ide të mira nuk është e mjaftueshme. Është thelbësore për të testuar idenë dhe për të kryer një studim të thelluar për të siguruar realizimin e projektit.
Ju duhet t'i përgjigjeni një sërë pyetjeve përpara se të kaloni nga projekti në biznes.

- Ku do i shes produktet e mia në: Si paraqitet tregu?
Pyetjet që lindin në këtë nivel janë shumë: Cilët janë konsumatorët të gatshëm për të blerë produktet e qumështit, kush janë nevojat e tyre, çfarë çmimi janë ata të gatshëm të paguajnë, ku i blejnë sot keta produkte?
Si t'i njohim këto produkte? Cilat janë konkurrentët?
- Cilat produkte duhet të prodhohen?
- Cilat jane njohurtë e mia teknike?
- Sa do të investoj?
- Si do të sigurohet lenda e pare qumështi – kontratat, marreveshtjet serioze?
- Ku duhet të zhvilloj aktivitetin e përpunimit?
- A është projekti im ekonomikisht i qëndrueshëm, sa eshte i afte projektuesi?
- Si do të financohet projekti tim? Krijimi i një biznesi është mbi të gjitha - aventurë njerëzore.

Pyetja e parë që duhet të bëjmë:
- Cilat janë motivet dhe qëllimet tuaja?
Sipërmarrësi vepron sipas motiveve dhe objektivave të thella, mund të ketë dëshirë për të qenë shefi i tij, për të kënaqur ambiciet e tij, për të lulëzuar në një aktivitet që i intereson, për të fituar para ... Këto motivime dhe objektiva janë motorët që do ta shtyjnë deri në fund realizimin e biznesit.
- Cilat janë aftësitë dhe përvoja juaj?
Sipermarresi (investuesi) gjithashtu duhet të ketë aftësi teknike, afariste dhe menaxhuese të kete aftesi drejtuese, ndjenjen e përgjegjësisë, frymen e konkurrencës dhe iniciativa, lehtësia e komunikimit, për të bëre te mundur realizimin e projektit te vet. Për këtë, në plan te pare eshte përvoja dhe njohurite për sektorin e perpunimit te qumështit, kjo është thelbësore. Trajnimi i përshtatur për të mbushur boshllëqe të caktuara është gjithashtu një pasuri e çmuar.
Shumë Minifabrika (mini-baxho) kanë probleme që nga fillimi sepse stafi nuk ka kontroll të mjaftueshëm mbi proceset e përpunimit. Humbjet e produkteve për shkak të mungesës së higjienës janë të rëndësishme. Marketingu mund të bëhet i vështirë nëse cilësia e produkteve nuk përputhet me ato të konkurrentëve.
Përpunimi i qumeshtit mund të bëhet edhe me pak mjete. Pajisjet e nevojshme janë të thjeshta dhe me kapacitet të vogël. Sigurisht, pajisjet dhe lokalet duhet të përshtaten me sasine e qumështit qe do te perpunohet çdo dite, ajo qe konsiderohet më efikase eshte te llogaritet kapaciteti i shprehur Lt. qumesht /në Turn.

Me qene se jemi ne kete pike, eshte teper e rendesishme te vleresohet mire dhe me pergjegjesi hartimi i detyres se projektimit ku vendin kryesore e zë sigurimi i te dhenave – shifrave te sakta sepse nga keto varet hartimi i PROJEKTIT qe kalon ne disa faza (un jam perpjeke t`i njohe te interesuarit me keta etapa por me sa shoh ka hyre ne nje veshe dhe ka dale tek tjetri sepse gjethenje paraqiten) individe qe kerkojne ndihme, u ofrohet ndihma teknike por eshte e pamundur te komunikosh me ta sepse nuk kane njohuri.
Nga pervoja ime kam kuptuar se per çdo etape te projektit duhen bere konsultime me investuesin dhe ajo qe un deshiroj te theksoj; kur behet porosia e pajisjeve – makinerive – pajisjeve laboratorike eshte e domosdoshme te jete i pranishem projektuesi eshte ne favor te sipermarresit. Firmat kontraktuese te pajisjeve – makinerive teknologjike kane kenaqesi te punojne me investuese gjyse te ditur.

Pervoja më ka mesuar se pajisjet – makinerite dhe mjetet e tjera te punes do te ishte me mend te merren nga vendi ku ka experience ne pergatijen e produktit qe do te prodhojme d.m.th. Në qofte se duam te prodhojme Mozzarelen drejtohu në Itali apo per djathin Rokfort shko ne France POR ne qofte se mendon te prodhosh djathe me shellire – kos – apo djathe Vize ndalu ne Rajonin tone te Ballkanit aty eshte vend-lindja e tyre, sejcili nga keta vende ka bere edhe pershtatjet – mekanizimet perkatese.
Një Mini-fabrike (mini-qumështore) është e zbatueshme vetëm nëse është fitimprurëse. Thënë thjesht, të ardhurat nga shitja e produkteve të saj duhet të mbulojnë të gjitha shpenzimet.
Një studim ekonomik para instalimit, edhe nëse nuk mund të marrë parasysh të gjithë parametrat, lejon të behet nje vlerësim mjaft i perafert nëse projekti është i zbatueshëm. Është thelbësore të sigurohemi se ky investim nuk eshte i destinuar për dështim.
Receta që të pohojë veten si një mrekulli për një biznes të suksesshëm nuk ekziston. Investuesi duhet të ndertojë një strategji, një plan veprimi për të qenë në gjendje të imponojë veten me klientët e vet, por edhe me furnizuesit, kredi-dhensin, fermerët e qumështit ... Sipërmarrësi duhet të jetë i besueshëm aktor i besueshëm dhe "profesional".

Do të paraqesim këtu mësimet e nxjerra nga projektet e ndryshme të qumështit të kryera deri më tani, nga pervoja boterore:
- Investoni hapa të vegjël
- Është më pak e rrezikshme të fillohet financiarisht në një shkallë të vogël me pak pastaj kur arrin te behet komercialisht i suksesshëm, te zhvillohet më tej.
- Fillimisht, investimet duhet të minimizohen për te bere te mundur shlyerjet dhe mirëmbajtjen e huave, të merrni kredi te vogla, me pak para, blehen pajisjet – makineri, lokale, ne fillim te thjeshta pastaj vijne duke u fuqizuar.
- Një hap i dytë ndermerret sapo produktet janë bere të njohura për konsumatorët dhe është vërtetuar se ka një kërkesë më të lartë, atëherë mund të investojmë në më shumë pajisje efikase, duke lejuar rritjen e kapaciteteve prodhuese.
- Filloni duke prodhuar produkte me teknologji të thjeshtë.
- Teknologjia e qumështit është pak a shumë komplekse në varësi të produkteve të prodhuara. Zotërimi i kësaj teknologjia kërkon kohë dhe përvojë. Kjo është arsyeja pse është më mirë të filloni aktivitetin me produkte që kërkojnë njohuri relativisht të paketa e sidomos ne kushtet tona ku tashmë nuk ka se ku merren keto njohuri!!!!!!!
- Në fillim mbase mjafton te pepunoni qumeshtin duke pergatitur qumeshtin e pasterizuar per treg dhe kosin, gjizen.
- Në një hap të dytë, kalohet në prodhimin e produkteve të tilla si djathërat apo gjalpë ku kërkohen më shumë njohuri dhe pervoje, tashmë per mendimin tim eshte fatkeqesi qe nuk kemi te pakten një shkolle profesionale per te gjitha shqip-folesit, kjo eshte pengese serioze dhe qe e tkurre inisjativen e fillestareve per te hape kete biznes duhet te jete e qarte NUK MUND TË HAPET NJE BIZNES I TILLE PA PASE NJOHURITE TEKNIKE.

Danaya Nono është një kompani private qe ka nisur aktivitetin më 1996 ne France dhe e mbështetur nga CIDR. E vendosur në një treg lokal, pergatite dhe shet: qumësht të freskët, qumësht te pasterizuar, gjizë, kremë. Danaya Nono është përpjekur të vendoset në një rajon ku, edhe pse qumështi lokal është i pranishëm, konsumatorët blenin pak produkte sepse ata ishin të dyshimtë për cilësinë e tyre.
Cilësia e qumështit të shitur nga shitësit ishte e parregullt dhe e dyshimtë
Kompania po shijon një fillim inkurajues pasi ka krijuar një qasje rigoroze dhe besim te plote nga ana e konsumatoreve, a e dini pse?
- Trajnimi i mbarështuesve për higjienën e mjeljes
- Transportim i shpejtë i qumështit në qendren e perpunimit.
- Respektim rigoroz i rregullave të higjienës gjatë perpunimit te qumeshtit - transformimit.
Por, nuk mjafton vetem cilesia e mire e produkteve. është gjithashtu e nevojshme që konsumatori të informohet.
Danaya Nono investoi në fushata reklamuese duke sensibilizuar konsumatoret dhe shitësit për produktet qe pergatiten.
Në fazën fillestare, është e dëshirueshme që të praktikohen çmimet promocionale edhe në se humbim do të perfitojme me vone, Danaya Nono në San, gjithashtu ofron një shembull te mire te depërtimit në tregun e shitjes nëpërmjet një politike duke iu përshtatur çmimeve, nëntë muajt e parë, çmimet e produkteve te qumështit janë të barabarta me ato të tregut, kjo ndihmon në njohjen e konsumatorëve me cilësinë e mire te produkteve, më vone rriten çmimet por konsumatoret e pranojne këtë ndryshim sepse produktet janë me cilësi më të mirë. Së fundi, çmimet rriten gradualisht sipas kerkeses.

PS!
KE miratoi "marrëdhënie kontraktuale" në sektorin e qumështit

Masat janë propozuar që të jetë e vlefshme deri në vitin 2020 me dy komente të ndërmjetme.
Komisioni Evropian miratoi një propozim mbi "marrëdhëniet kontraktuale në sektorin e qumështit." Propozimi synon të forcojë pozitën e prodhuesve të qumështit dhe perpunueseve, zinxhirit të furnizimit dhe të përgatisë sektorin për një të ardhme të qëndrueshme dhe të orientuar në një masë më të madhe në treg.
Për të siguruar kontrata të shkruara në mes të prodhuesve dhe perpunuesve te qumeshtit, mundësia e kontratave kolektive përmes organizatave të prodhuesve, si dhe rregullat e veçanta të BE-së për organizatat ndër-degëve dhe masat për të rritur transparencën e tregut. Masat janë propozuar që të jenë te vlefshme deri në vitin 2020 me dy komente të ndërmjetme.
Komisioni miratoi gjithashtu një raport për tregetimin e qumështit dhe produkteve të qumështit.
Disponueshmëria e kufizimeve sasiore të duhura, të cilat janë subjekt i marrëveshjeve kolektive, do të sigurojë trajtim të barabartë në mes të fermerëve dhe qendrave te medha te perpunimit te qumeshtit. umështore të mëdha, ndërsa ende mbajtjen e konkurrencës adekuat
Propozimi parashikon rregulla të veçanta të BE-së për organizatat ndër-degë që mbulojnë të gjitha pjesët e zinxhirit. Këto organizata potencialisht mund të luajnë role të dobishme në kërkimin shkencor, përmirësimin e cilësisë dhe promovimin dhe shpërndarjen e praktikave më të mira në metodat e prodhimit dhe të përpunimit. Ato kontribuojnë në zgjerimin e njohurive dhe transparencës në këtë sektor. Përveç qe sigurojne informacion më të rregullt për grumbullimin e qumështit të papërpunuar në mënyrë që të kuptojnë më mirë prodhimin dhe përcjelljen e zhvillimeve të tregut.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 27 Feb 2020, 12:35

INDUSTRIA E QUMESHTIT

NË 1200 FAQE LITERATURË TEKNIKE I JEPET PËRGJIGJE ÇDO PYTJEJE PËR INDUSTRINE E QUMESHTIT

Tashmë jam bindur se keta tre libra duhen trajtuar së bashku sepse jane te lidhur në mënyre te pashmangeshme me njeri tjetrin dhe nuk duhet te mungojne ne bibloteken e librave teknike të atyre që merren me prodhimin trajtimin e qumeshtit dhe produkteve te tij. Keta njohuri mund t`i gjeni në literature teknike në disa gjuhe te huaja por jo kështu të renditura dhe te lidhura me njera tjetren të cilat jam i bundur se do t`i qend-rojne kohes sepse mbeshteten ne kolona te forta që nuk tu-nden nga çfardo goditje të bere nga pseudoteknologet.

. Janë parimet themelore ku mbeshteten keta libra, që edhe sot perbejne bazen e programeve mësimore për pergatitjen e inxhinjerve teknolog të Industrise se Qumeshtit në Univer-sitetet e Europes. per kurset dhe shkollat e kualifikimit'

. Ështe pervoja e teknologeve dhe mjeshtrave tanë që na e dhane ne nepërmjet praktikes, un jam perpjeke t`i vendose keta njohuri ne vendin ku u takon ne keta tre librat e fundit.

. Vazhdimisht jam konsultuar me miqët-koleget e mi që kane pervoje te gjate dhe te sukseseshme në vendet e tyre, librat kane marrë miratimin e Zv. Rektorit te Universitetit te Ind. Ushqimore UHT Plovdiv – Bullgari Z. Zh. SIMOV figure e njohur ne kete vend dhe së fundi eshte edhe përvoja e ime mbi gjyse shekulli, vullneti dhe pasioni per kete specialitet që vazhdoj t`a kem edhe sot, dhe të jeni te bindur se nuk do të më gjeni asnjëhere të pa azhornuar me të rejat dhe pervojat boterore në kete sektor. Dëshmi për kete jane materjalet ne Faqen e Facebookut ( INDUSTRIA E QUMESHTIT DHE NJOHURI NË DOBI TE SHENDETIT) si dhe në Forumin (SË BASHKU) të Universitetit Bujqesore Kamez, që ndiqen nga te gjithe.

Edhe here te tjera kam shkruar libra, në shumicen e rasteve si bashkeautor, kam hartuar leksione per shkollat profesionale dhe vite me radhe kam dhene mesim në shkollat profesionale te Ind. se Qumeshtit të cilat kurrë nuk kane munguar ne kete vend, mirepo koha disi i harroi dhe u krijua një mungese e theksuar për literature teknike, kemi arritur deri atje sa një teknik i mesem (mjafton te jete u huaj) na tregon ne se si prodhohet djathi KASHER, djathi i bardhe me shellire apo KOSI keta produkte vendelindjen e kane ne Rajonin tone deshmi per kete eshte fakti: Nuk ekziston Jogurt apo produkt PROBIOTIK ku ne etikete nuk ka te shenuar LACTOBACTERIUM BULGARICUM!!!!
Jane te panumurta kerkesat e shqipetareve kudo që jane per libra te tille, të gjitha keta më kane shtyre të bej diçka ku të interesuarit të kene mundesi të drejtohen, sigurisht kete mund t`a bente edhe dikush tjeter por siç duket koha më zgjodhi mua.
Dikush më tha mund të ishin më shum lloje djatherash, siç ka Europa. PO, eshte e vertete numri i tyre ka arritur 2000 në menyre artificiale, kjo liri ne emertimin e tyre pa asnje kriter teknik e ka rritur numrin e tyre = pa kuptim, djatherat dallojne sidomos midis grupeve dhe te bazuara ne metoden e klas-ifikimit me gjithate keto i perkasin kapitullit : Teknologjia Speciale. Në qofte se kerkoni te mësoni parimet bazë, argu-mntat teknike, proceset fiziko-kimike dhe mikrobiologjike, dif-ektet, shkaqet dhe si menjanohen ato do t`i gjeni në keto libra në pjesen: TEKNOLOGJIA E PËRGJITHESHME mos i kerk-oni ne teknologjine speciale sepse aty jepen procedurat – rec-epturat.me spjegime te kufizuara.

Janë spjeguar hollesisht dhe praktikisht të gjitha analizat fiziko-kimike dhe bakteriale me metodat klasike per ata qe nuk i kane mundesite te sigurojn pajisje te shtrejta POR edhe me metodat e reja të sakta, te shpejta duke perdore pajisjet më te avancuara te kohes së sotme “ ANALIZATORET E QUME-SHTIT”.

Jemi një vend i pershtateshem pder zhvillimin e blegtorise, perfshi ketu edhe bagetite e imëta, nga ana tjeter me sa dij un, vazhdohet te jepen kredi mirepo sa jane te pergatitur teknikisht ata qe i marrin keta kredi? (Të mos harrojme ka vende që nuk japin kredi te vogla per sektorin e qumeshtit në qofte se aplikuesi nuk eshte teknolog) Në mungese te insti-tucioneve perkatese kohet e fundit jam si pike referimi dhe në shumicen e rasteve ata qe me drejtohen nuk kane haber nga kjo pune dhe po bejme disi “shkence” në Facebook” duhet të jete e qarte se investuesit e rij sidomos fillestaret që duan t`i hyjne ketij zanati dhe nuk jane aspak teknolog duhet të bejne perpjekje te mesojne diçka, në kerkesat e tyre duhet te kete te dhenat e nevojshme per projektim, te njohin etapat e projek-timit deri ne ndertimin e asaje qe quhet DETYRE E PROJEK-TIMIT per ngritjen e nje qendre perpunimi qumeshti, keshtu mundesohet edhe komunikimi, të gjitha keto do ti gjeni ne keta tre libra, sipas asaje çfare kerkoni, kapaciteti, shkalla e meka-nizimit, që i perkasin çdo lloji investimi;
Ferme familare, Ferme – Minifabrike Qumeshti apo Minifab-rike etj deri dje i kemi projektuar vet ne, sot u eshte lene ne dore të huajve që ofrojne objektin duke rritur ndjeshem vleren e tij!!!

Per here të pare jepen njohuri te hollesishme per PROBIOTIKET të cilet pak ose aspak njihen dhe vlerësohen në vendin tone kur Europa po i perdore jo vetem si ushqime por edhe per te luftuar disa semundje! Në liber i keni te spjeguara mire, qartë, thjeshte në detaje që mund te kuptohen nga te gjithe.
Të jeni te bindur se aty perfshihen hulumtime – studime të kryera kohet e fundit nga institucione të akredituara në bote perfshi edhe ata të Korporates gjigande DANONE me 1400 studjues e shtrire dhe qe operon në mbare boten, jam me fat që keto materjale më vijne rregullisht çdo muaj dhe po perpi-qem t`I transmetoj edhe nepermjet librave.

Lidhur me cilesine e librave: Një kurjozitet; miqet dhe koleget e mij më thane: Në një vend te vogel ke dhene një kontribut te madh.
Edhe per cilesine e botimit kam bere të pamunduren, skemat teknologjike me 8 ngjyra, letra speciale, në makinerite e “PEGIT” e kane rritur cilesine që rrallë here takohet në librat teknik por njekohesisht kane rritur shpenzimet që i kam per-balluar vet sepse askush nuk eshte afruar per sponsor.

Keta libra ndoshta kerkojne të kesh njohuri per t`i perceptuar sepse jane te nivelit te larte, ndryshe nuk ka progres.

Kam pa se vleresohen; kur u njoh Rektori i Universitetit në nje vend te Rajonit tone me rastin e dorezimit të librave per bibl-oteken eUniversitetit, më ka shkruar: Inxhinjer jam befasuar me titujt e librave tuaj…. ....Ndersa kur i a dhurova Akademise se Shkencave në Tirane, mbajta rradhen tek magazinjerja dhe nuk degjova falenderim!!!!


1.png
1.png (584.64 KiB) Viewed 38846 times


2.png
2.png (634.56 KiB) Viewed 38846 times


3.png
3.png (628.18 KiB) Viewed 38846 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 03 Jun 2020, 14:25

INDUSTRIA E QUMESHTIT

MINIFABRIKE (BAXHO) ME KAPACITET 500 lt QUMESHT/DITE PËR PERGATITJEN E KOSIT DHE DJATHIT TE BARDHE ME SHELLIRE.

Mungesa e shkollave profesionale ose te pakten një qender ku të jepet asistence teknike per kete specialitet po e kthen kete Faqe Facebooku si qender ku" po bejme shkence" i themi ne në Shkoder po japim mend!! por nuk duhet te ndodhe keshtu.
Shikoni infemjeret, apo shkollat profesionale qe pergatisin teknike te mesem per profesione te ndryshem të cilet po punojne ne Europe, e njejta gjë po perseritet si me ish - nxenesit e shkolles profesionale te Ind. se Qumeshtit, E dini si i tha inxjinjeri teknolog ne Greqi (një vend me tradita ne prodhimin e djathit dhe qe mban vendin e pare ne bote per konsum djathi/banor ne vit, nga i din ti të gjitha keto gjera ku i ke marre keta njohuri/!!!! Agroni (ish nxenes i shkelqyeshem por edhe biznezmen i sukseseshemi iu pergjigj duke i thene realitetin.
Kojshitë tone kane disa shkolla te tilla në vendet e tyre, kur do te ngrihet tek ne nje e tille, më besoni nuk i perballoj keto kerkesa të shumeta per ndihme teknike nga te gjithe shqiptaret kudo qe jane.
Një dite ra zilja dhe bashke me mikun tim ishte edhe biznesmeni i ardheshem që donte te ngrinte nje minifabrike qumeshti, duke mos pasë haber nga ky zanat me siklet te madh u morem vesh. POR ne takimet e tjera do të vinte me teknologun perkates,

Biznes plani parashikon ngritjen e mini - baxhos per prodhimin e djathit te bardhe me shellire me kapacitet 500 lt. qumesht ne dite, vendin ku do te ngrihet ku investuesi ka siguruar rreth 100 meter katror truall per ndertimin.
Produktet që do te pergatiten do t`i pergjigjencilesise tradicionale dhe do te fitoje tregun ne saje te linjes moderne teknologjike dhe çmimeve te perballueshme nga konsumatoret.

Objektivat jane: Ruajtja dhe forcimi i pozitave ne Industrine e Qumeshtit dhe mbas 4 viteve te arrije te zëje 3% te tregut ne rajon me kusht të permiresoje edhe ambalazhimin duke perdore materjale te reja dhe më cilesore.

Analiza e TREGUT.
PRODUKTI: Djathe i bardhe me shellire (Teleme) do te plotesoje kerkesat tradicionale te konsumatoreve qe eshte aq i njohur ne kete zone te vendit nga ana tjeter perveç tregueseve organo – leptike permban edhe perberes me vlere te madhe ushqyese per organizmin e njeriut si proteinat qe eshte e sig-urte se nuk gjinden ne asnje produkt tjeter ushqimore si ne djathe, yndyra do te prodhohet djathe me gjyse yndyre madje aq sa e kerkon konsumatori sepse jo te gjithe sakrifikojne shendetin per te knaqe shijen!!!! keshtu do te zhduket "gogoli" qe disa pseudospecialiste nxjerrin lloj lloj justifikimesh duke mos prodhuar djathe me pak yndyrë kush nga ju më thote se ku pergatitet sot?!!! kur disa vite me pare e prodhonim dhe quhej cilesi e dyte dhe me çmim me te vogel. Permbajtja e kalçiumit, fosforit dhe perberesave te tjere te domosdoshem per organizmin e njeriut ka shtyre specialistet e she-ndetit t`a rekomandojne sidomos per grate shtatzene dhe te vegjelit si dhe çdo moshe ne asnje produkt ushqimor tjeter ne kete Planet nuk do t`i gjeni keta amino-acide kush nuk e beson le te hape librat.
Djathi perdoret se tepermi edhe si komponent plotesues ne gatime te ndryshme dhe eshte gjithmone i pranishem ne tavoline. Ne vendin tone ka per-dorim masiv dhe pjesa me e madhe e qumeshtit destinohet per prodhimin e djathit. Ky djathe sipas standardit ka ngjyre te bardhe me nuanca kreme, ne vartesi edhe te llojit te qumeshtit, me siperfaqe te paster, te lemuar si porcelani. Format jane paralelopiped qe nuk thermohet ne tem-perature 18 - 20 gradë C ka konsistence te forte dhe elastike, i stazhionuar plotesisht ka nji shije dhe ere specifike, me pak kripe dhe pak i aciduar.
Perberja: Lageshtine jo me shume se 54 %, Yndyre ne lendet e thata jo me pak se 48 % dhe kripe NaCl 3 deri 4,5 %.

Produkti i gateshem ruhet ne shellire dhe paketohet ne shumicen e rasteve pa ose ne prani te ajrit, qendron ne dhomat frigoriferike me temperature – 2 deri 12 grade C dhe lageshtine relative te ajrit 70 – 75 % ne vartesi me temperaturen ne dhomen frigoriferike ka afate te ndryshem: Ne temperature nga – 2 deri 2 Grade C - 10 muaj Ne temperature nga –3 deri 5 Grade C - 8 muaj Ne temperature nga –6 deri 12 Grade C - 6 muaj
Perparesite e ketij lloj djathi si gjate pergatitjes, ruajtjes dhe tregetimit ashtu edhe mundesia per t`u paketuar rrisin qendr-ueshmerine e tij per kohe te gjate. Ideja kryesore e projekteve sot eshte ndertimi i mini - fabrikave per prodhimin e djathit afer lendes se pare duke shfrytezuar cilesite e mira te qumeshtit te porsa mjele prandaj eshte teper e rendesishme te llogaritet mire nga do te merret qumeshti.

Si eshte tregu? Edhe pse eshte destabilizuar ekonomia keto kohet e fundit, nuk ka ndryshuar kerkesa per produkte qumeshti e veçanarisht per djathera.

Analize per konkurentet; Gjithmone duhet te studjohet situata konkrete, nuk jemi vetem ne qe po ndertojme fabrike qumeshti per kete investuesi po shikon ekzistueset dhe sa nga lenda e pare shfrytezohet prej tyre, sa jane nevojat e tregut etj. dhe ajo qe do te na beje te sukseseshem eshte: eksperienca e gjate ne kete sektor, specialistet – teknologet e afte, që do te sigurohen, mundesia per t` iu pergigjur tregut ne çdo kohe dhe me cilesi, shumellojshmeria e asortimenteve dhe qe njihen si marka te mira ne treg. Organizimi i nji rrjeti te persosur shperndarje, respektimi i kontratave dhe gjithmone serioz.
Asnjehere nuk te lejohet vjetrimi i pajisjeve dhe makinerive por gjethenje te parashikohet rinovimi i tyre.
E rendesishme eshte qe fabrika e jone te mos vuaje per asnje moment per lende te pare. Ka te ngjare qe ne treg te shiten djathera te importit qe jane sjelle nga vende te ndryshme ma-dje edhe me tradita ne Industrine e qumeshtit, por nje gje nuk duhet te harrojme se ata nuk i pergjigjen standardeve dhe shijes tradicionale te konsumatorit tone, per kete duhet te bejme te gjitha perpjekjet qe me cilesi te larte dhe çmime te perballueshme te kthe-jme konsumatorin tek produktet tona. Une gjithm-one do t`a them se jemi me fat qe jetojme ne kete Rajon (BALLKAN) ku bulmetrat tone konkurrojne kudo ne bote. Nuk e harroj kurre thenien e nji miku tim te vjeter Italian, kur i dhurova nji koke djathi Vize prodhuar nga duarte e arta te mjeshtrave tane: “ E mbaj per te më lene nji shije te mire ne goje, po e konsumoj si karraamele sepse me vjen keq t`a harxhoj“!!!. Me duket se bakteret tona bamirese bejne nji pune te persosur gjate zberthimit te pjeseve perberese te djathit ne stazhionim.

Shitjet e priteshme dhe pjesa e tregut.
Sipas prognozes ne presim te shiten rreth 2800 kv djathe ne vit, me kete planifikojme te fitojme rreth 2 % te tregut te sotem. Me qene se eshte e nevojshme nji periudhe kohe per te kryer stazhionimin djathi krijon nji ndryshim midis fillimit te punes dhe shitjeve te para prandaj ne muajet e metejshem do te dale ne pah veprimtaria e fabrikes. Në sigurimin e lendes se pare me siguri ka konkurrence sepse ka edhe fabrika te tjera qe operojne ne rajon, ne mendojme se do te krijojme burime te sigurta
(shprehen projektuesit) duke u propozuar fermave dhe fermereve kushte me te mira si:
• Pagesa mujore te rregullta.
• Sipas deshires sigurimi i furazhit(ushqim per kafshet) me çmim shumice.
• T`u jepet falas hirra e gjizes fermereve eshte pare si nji veprim inkur-ajues, per fabriken eshte mbeturine ndersa per ekonomoite bujqesore mund te shfrytezohet si ushqim me vlere per kafshet.
• Do te aplikojme çmime pak me te larta se konkurrentet tane ne blerjen e qumeshtit nga fermeret. (sidomos kur eshte e domosdoshme) Me keto ku-shte qe i propozohen fermave ne synojme qe brenda nji kohe te shkur-te te sigurojme sasite e mjaftueshme te qumeshtit per te punuar fabrika (baxho) me kapacitet te plote dhe te mendojme per rritje kapaciteti ne te ardhmen. Lidhur me infrastrukturen shenojme se do te behet menje-here rrjeti rru-gor, do te sigurohet energjia elektrike me organet perkat-ese, rrjeti i kanalizimeve per ujrat industriale, te sigurohet uji i rrjetit nga ana tjeter ne pla-nifikojme ngritjen e stacionit per pastrimn e ujit qe do te beje te mundur uljen e shpenzimit te ujit. Nga pikepamja enkologjike fabrika synon te pro-dhoje produkte ekologjikisht te pasterta dhe kjo arrihet me anen e kontrollit si per lenden e pare ashtu edhe ne çdo etape te pro-cesit te prodhimt. dhe se fundi çdo parti produkti mbasi kontrollohet shoqerohet me certifikate per cilesine.

Çmimi: Sipas vrojtimeve dhe kontro-llit, çmimet e produkteve ushqimore kane rendesi vendimtare per nivelin e jeteses se njerezve, ne rastin konkret çmimi do te bazohet ne koston e produktit duke i shtuar nje perqindje fitimi deri 20 %, kjo shifer luhatet ne vartesi me kushtet konkrete te tregut dhe gjithmone do te jete çmim konkurues.

Shperndarja
Ne etapen fillestare ajo qe duhet vleresuar eshte sigurimi i tregut per shitjen e produkteve te gateshme, dhe qe ne fazen e pare eshte kontakti dhe lidhja e kontratave me dyqanet e bulmetit me qellim qe te zoterohen sa me shume dyqane te qytetit apo komunes ku eshte fabrika. Strategjia e mar-ketingut te kesaje ndermarrje ka per qellim qe gjate 1 – 2 viteve te ardheshme te fitoje relativisht treg te qendrueshem ne kete qytet dhe me per-spektive te zgjerohet gradualisht ne te gjithe rajonin.

V A Z H D O N . . . . . .

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 05 Jun 2020, 10:13

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Vazhdon tema;

Pranimi dhe vleresimi i qumeshtit.

Kontrolli dhe vleresimi i qumeshtit kryhet çdo dite per keto tregues:

Temperatura – Aciditeti – Papastertite fizike – Prania e lend-eve inhibitore – Permbajtja e yndyres – Numuri i refraksionit – Permbajtja e kazeines – Prova e reduktazes ne menyre peri-odike. Sipas standardeve shteterore ne fuqi. Pastrimi dhe ru-ajtja e qumeshtit. Shume treguese te larte arrihen duke bere pastrimin e qumeshtit me anen e seperatoreve pastrues dhe rregullimin paraprak te raportit KAZEINE/YNDYRE ne 40 gradë C, mirepo pastrimi me sep-erator demton cilesine hidra-tive te proteinave duke ulur elasticitetin dhe pikerisht per kete aresye parashikohet ne projekt, qumeshti te filtrohet në 10 – 12 shtresa filtruese pa ngrohje duke ndrruar dy shtresat e siperme here pas here dhe nuk duhet te shtrydhen. Ne qofte se qumeshti nuk perpunohet menjehere sapo merret ne dorezim do te termizohet ne 65 – 68 0 C duke e mbajtur ne kete temp-erature 15 – 20 sekonda dhe menjehere ftohet ne 8 grade C duke ruajtur deri ne 24 ore. Ne qofte se e kerkon procesi i hi-dhet deri 0,2 % kulture bakteriale per te bere “ pjekjen biologji-ke “ te qumeshtit.

Normalizimi i qumeshtit. Qumeshti i lopes i destinuar per pro-dhimin e djathit rregullohet raporti KAZEINE/ YNDYRE ne vle-ren 0,70/0/72 duke i shtuar kreme ose qumesht te skremuar Eshte operacion aspak i njohur nga teknologet tane por qe ndikon ne mbajtjen e lageshtise es djathit sidomos gjate matu-rimit (shiko LIBRIN - 1 Njohuri te hollesishme…..)

. Pasterizimi i qumeshtit Kryhet ne temperature 70 – 72 grade C per 10 – 15 minuta, qellimi eshte te prodhojme djathe me cilesi te mire dha nga pikepamja higjeno-sanitare dhe te menj-anohet mundesia e çfaqjeve te difekteve te shkaktuara nga mikroflora e padeshiruar qe mund te ndodhet ne lenden e pare.
Në qofte se e shikon me syrin e teknologut te dikurshem ka djathera qe (perveç djathit qe lejohet) që jane prodhuar nga qumesht i PA PASTERIZUAR, eshte faj i rende dhe PENALIZ-OHET, pasojat mund te jene te renda sidomos ne nje vend te tille si ne, ku ngarkesa e pergjitheshme bakteriale shpesh here eshte 10 fishi i asaje qe ka vendose si kufi Europa !!!!!!

Nepermjet pasterizimit realizohen disa detyra teknologjike:
• Zgjatet qendrueshmeria e qumeshtit, asgjesohen mikroor-ganizmat jo sporoformuese te demeshme nga ana teknol-ogjike sepse shkaktojne vrimosjen e hereshme te djathit, dhe difekte ne shije, gjithashtu bakteret psikrofile. Efekti i paste-rizimit konsiderohet pa rezultat ne qofte se eshte nën 99,9 % dmth duhet te ulet rreth 1000 here permbajtja bakteriale.

Ftohja e qumeshtit deri ne temperature 33 – 34 0 C qe eshte temperatura e mpiksjes kryhet tashma sipas menyres se njoh-ur; pastaj i hidhen kulturat bakteriale shiko librin (Njohuri te hollesishme……) kujdes ne zgjedhjen e tyre, hidhen 0,017 % CaCl2 dhe sasia e llogaritur e majase se djathit. Mpiksja kry-het ne kazanet e djathit. Perpunimi i mases se mpiksur behet me anen e mjeteve perkatese sipas teknologjise bashkekoho-re dhe me tej presimi formimi, kriposja dhe stazhionimi qe zgjat rreth 40 dite, te gjitha keto operacione ne projekt para-shikohen te kryhen ne reparte te veçanta.

Me që do te pergatisim KOS Sipas procesit teknologjik per pergatitjen e kosit, mbas mbushjes dhe mbylljes se gotave plastike vendosen ne arka plastke dhe kalojne ne termostatim per te bere fermentimin acido – laktik dh koagulimin ate qe ne e njohim si mpiksje, ku qendron rreth 3 ore ne tempeaturen 41 – 43 0C vendosen arkat ne rafte dhe per kete parashikohet nje dhome frigoriferike me permasa 200 X 200 cm. ku menje-here mbas koagulimit behet ftohje me uje te ftohte kjo realizo-het me anen e dusheve qe parashikohen dhe pa u levizur kosi behet ftohja ne temperature 4 – 6 0 C aty qndron deri sa te shperndahet ne treg.

Mini fabrika (baxho) eshte parashikuar te punojë ne një turn, kjo do te merret ne konsiderate gjate projektimit qe do te thote salla e staxhionimit duhet te perballoje 2250 kg djathe.

PS! Shiko tabelen e rezeve në LIBRIN - 1

Per kriposjen e djathit me shellire dhe maturimin e tij, na duhet nje vaske dhe nje depo per staxhionimin e djathit te bardhe me shellire si me poshte:
. Vaske metalike ose çimento me permasa 100 x 60 cm.

. Depo staxhionimi me Dimensione: 5 x 4 = 20 m2 ku do te vendosen 5 rafte.

Ne vartesi te kerkesave te tregut perpunimi i qumeshtit do te kete raste te behet ne menyre alternative qe do të thote do te kete dte qe e gjithe sasia te destinohet per prodhimin e djathit te bardhe me shellire, kjo ka rendesi ne fazen qe po projektojme sepse lidhet me kapacitetin e pajisjeve – maki-nerive si dhe me ambjentet e stazhionimit dhe ruajtjes.se djathit deri sa te shperndahet.

SISTEMI I AUTOMATIZIMIT

Çdo etape e metejshme eshte e lidhur me sitemin e automa-tizimit qe kemi zgjedhur,
Linjat automatike të prodhimit nuk është e mundur te fun-ksionojne pa sistemin automatik te komandimit. Edhe here te tjera ne literaturen tone kemi folur hollesisht per keto sisteme, ndertimin e tyre dhe funksionimin, teknologut i mbetet te vendose se cilet jane me te pranueshme per rastin konkret dhe pa-staj specialistet perkates bejne instalimin e tyre Futja e sistem-eve të automatizuar ne kontrollin e procesit mund të përmirë-sojë ndjeshëm produktivitetin dhe rentabilitetin, stabilizohet në një nivel të lartë cilësia e produktit, përmirësohen kushtet e punës. Elementi bazë mbi të cilin eshte ndërtuar sistemi i kon-trollit eshte se kontrolli dhe komandimi realizohen ne menyre te programuar dhe eshte ne dobi te klientit (investuesit) t`i njo-he ato firma qe tashma kane bere emer per cilesine dhe qendrueshmerine e sitemeve automatike nga ana tjeter vet inves-titori do te siguroje personelin teknik per shfrytezimin e tyre.

LISTA E PAJISJEVE DHE MAKINERIVE

1.SISTEMI – HIGJENIK MODUL ALM 213 sherben per de-zinfektimin e duareve dhe kepuceve te punonjesve.

2.Peshore mekanike me dy rezervuare inoksidabel nga 100 kg sejcili per peshimin e qumeshtit.

3.Elektropompe qumeshti me kap. 1000 lt/h

4.Filter mekanik per qumeshtin. Kap. 1000 lt/h.

5.Seperator i hapur per skremimin e qumeshtit kap. 400 lt/h

6.Tank inoksidabel per ftohjen dhe ruajtjen e qumeshtit T= 0 – 4 0 C me kap. 300 lt.

7.Elektropompe qumeshti e levizeshme me kap. 500 lt/h.

8.Pasterizator qumeshti elektrik kap. 200 lt, eshte universal ben pasterizimin e qumeshtit ne T= 72 – 95 0C, pergatitjen e djatherave dhe kosit me trazuese mekanike.

9. MAKINA PER AMBALAZHIMIN E KOSIT
Kapaciteti 500 cope/h, . ( Nga 50 – 400 gr ) ± 2 gr per kos, dhalle etj.

10.Karroce – prese me vide per presimin dhe kullimin e djathit te bute me shellire.

11.Tavoline teknologjike inoksidabel e levizeshme.

12.Vaske per kriposjen e djathit me shellire 100 x 60 cm. (Inoksidabel ose me çimento)

13.Kreme pjekese inoksidabel qe sherben per pasterizimin, ftohjen dhe maturimin e kremes per prodhimin e gjalpit, kap. 160 lt.

14.Tundes – shtrydhese inoksidabel per prodhimin e gjalpit kap. 200 lt.

15.Karroce inoksidabel per gjalpin.

16.Forma druri per paketimin e gjalpit.

17.Pergatitesi i Gjize – Rikotes inoksidabel me ngrohje - elektrike deri 95 Grade C, se bashku me tavolinen tekno-logjike kap. 200 lt.

18.Rezervuar inoksidabel per fermentimin e hirres kap. 500 lt

19.Seperator i thjeshte per skremimin e hirres kap. 500 lt/h

20.Vaske e thjeshte ne forme katerkendeshi kap. 200 lt per manipulimin e gjizes. L= 780 mm, h= 850 mm. Thellesia = 400 mm.

21.Kondicioner Industrial (Ajer – ftohes) qe sigurojne parametrat gjate stazhionimit te djathit; Ajr te paster, te filtruar, te pasuruar me lageshtine, dhe temperaturen e stazhionimit.

22.Stacioni i pastrimit te pajisjeve teknologjike.

PAJISJET E LABORATORIT

Un këshilloj të behet pune per se mbari dhe duhet patjeter minifabrika te kete te pakten një laborator me keto pajisje:

. Peshore analitike me kalibrim te plote te brendeshem dhe ndjeshmeri 0.0001 gram(0.1 miligram) Tip ABJ 220-4NM

.Analizator qumeshti Tip Lactoscan Model SP bën matjen e shpejte dhe te sakte te (Yndyres, Lth.pa yndyre, densiteti, proteinat, laktoze, shtesa e ujit, temperature, pika e ngrirjes, kriprat minerale)
Ose:
. Analizator Qumeshti EKOMILK TOTAL

. Dedektori i mastitit 4QMAST

. Llampa baktericide

. PH – meter Model HI 99161, ben matjen e PH-shit nga – 2.00 16.00 ne T= -50C – 105 0C.

. Destilator uji automatik Tip. FALC Model DIS 8.

. Frigorifer laboratorik me ngrirje.

. Peshore teknike deri 2500 gr. dhe 0.01 gr. Model PCB 2500 – 2.

. Centrifuge Gerber per butirometra.

. Butirometra te ndryshem per percaktimin e yndyres ne qumesht 0 – 5%, 0 – 10% etj.
. “ Van – Gulik per percaktimin e yndyres ne djathe 0 – 40%

. Banjo – mari me thermostat

. Laktodensimetra

. Higroemetra

. Sonde per marrjen e mostres se gjalpit.

. “ “ se djathit.

. Reaktiva – kimikate dhe qelqurina.

PS!
Nuk besoj se mund te kete njeri nga ata qe merren me kete pune te mos i vleresoje dhe t`i shfrytezoje keta të dhena te gateshme!!!

1.png
1.png (801.58 KiB) Viewed 33979 times


2.png
2.png (105.3 KiB) Viewed 33979 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 08 Jun 2020, 21:42

INDUSTRIA E QUMESHTIT

FERMË FAMILJARE ME 40 LOPE

Me qene se perpunimi i qumeshtit eshte i lidhur ngusht me prodhimin e qumeshtit d.m.th. me fermeret, shpesh here un e kaloj vijen e kuqe dhe futem ne nje sektor tjeter, ne kete rast shkas u bë një emision ku "mareshtroheshin" nga një i ashtuquajtur fermer në te njejtin vend Lopet - delet - dhite në ,kushte te mjerueshme!! jo mor mik nuk eshte e mundur ajo që bie ne sy eshte se ky prodhues qumeshti pretendon se prodhon "BIO" me sa duket sa më primitiv te jesh aq më afer "BIOS" je!! pavaresisht se keta kafshe qumesht dhenese kane kerkesa te ndryshme por edhe kushtet jane te atilla ku gjithe naten flejne ne nji ambjent me balte 2 apo 4 thithkat e gjirit sherbejne si autostrada per hyrjen e mikrobeve midis tyre edhe bacilet patogjene nga jashte deri tek rezervuari i gjirit ku gjejne "parajsen" per te zhvilluar aktivitetitn e tyre jetesorë.
Nuk eshte hera e pare që po theksojme se duhen ngritur ferma te standartit Europian ndryshe te gjitha ato qe nuk plotesojne keta kushte jane te destinuara te mbyllen.

Projekti eshte per Ferme 40 - lope. per planin tuaj te biznesit duke siguruar minimum nje siperfae toke 4.3 akra. eshte e ndertuar me parafabrikate dhe monolite te perforcuar mbulimi me Poliuretan (PUR), muret me tulla dhe me izolim, kullimi jashte, dyerte e hyrjes me rreshqitje, panele polycarbon-ate.

. Sheshi i ndertimit . . 1123 m2
. Kate . . . . . . 1
. Hapja terthore e salles 12 m
. “ 1
.Hapja ne gjatesi e salles 6 m
.Vrima gjatesore 8
. Lartesia e ndriçimit 4 m
. Pjerresia e çatise 36 %

Сеновал за сено и слама 240 m2 . . Ambjente per sane dhe kashte
Стопански вход . . . . . . Hyrja ne Ferme
Течна тор. . . . . . Pleh i lenget
Торище 80 m2 . . . . . Depozitimi i plehut
Двор 45 m2 . . . . Oborr
Юници 53 m2. . . . . Mështjerra
Бичета 74 “. . . . Viça
Навеси за телета 108 m2 . . Kapanoni per viçat
Дворчета 96 m2 . . . . . Oborr
Към пасището. . . . Per kullote
Помещение за 40 краве е
8 юници. 468 m2 . . . Ambjent per 40 lope dhe 8 mështjerra
Открит двор 264 m2 . . . Oborr i hapur
Клетки за телета . . . Kafaze per viçat
Склад 179 m2 . . . . Depo e fermes.
Дезинфекция МПС. . . Dezinfektimi i automjeteve

1.png
1.png (821.92 KiB) Viewed 31441 times


2.png
2.png (714.33 KiB) Viewed 31441 times


3.png
3.png (926.52 KiB) Viewed 31441 times


4.png
4.png (1.18 MiB) Viewed 31441 times


5.png
5.png (495.24 KiB) Viewed 31441 times


6.png
6.png (738.91 KiB) Viewed 31441 times


4.png
4.png (1.18 MiB) Viewed 31441 times
6.png
6.png (738.91 KiB) Viewed 31441 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 11 Jun 2020, 14:58

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PAJISJE PER PERPUNIMIN E QUMESHTIT QË I KRYEN TE GJITHA.

Ju mund të veproni si të doni, por eshte e gabuar dhe shpenzim i tepert kur plotesoni dëshirat e Firmave qe shesin keto makineri siç eshte rasti; në nje qender te vogel perpunimi qumeshti te merren disa pajisje kur mendjet e mprehta te novatoreve kane krijuar pajisje të tilla ku kryhen disa operacione.

ELEKTRIKE AUTOMATIKE FTOHJE RINGROHJE E THJESHTË

. Funksionimi plotësisht elektrik pa lidhje hidraulike të jashtme.
. Funksionon automatikisht për ju edhe me ndezje të programuar.
. Ftohje që ftohet deri në + 2 ° C.
. Pasterizim deri në + 99 ° C – Ringrohje.
. I thjeshtë në perdorim.

Bëni të gjitha me një makinë.

Kur flasim për inovacion zakonisht nga njerezit ka dy vleresime; Disa e konsiderojne të shtrejte dhe jo të pershtateshem sidomos ne situatë te veshtire ekonomike por jane te tjeret që e shohin inovacionin si një nxitës themelor të ekonomisë dhe një rrugëdalje përparësore për aktivitetin e tyre në kohë krize.
Kërkon vetem 1 m2. siperfaqe. Projektuar nga ata që e njohin dhe punojnë me qumështin për më shumë se 30 vjet.
Pajisja punon vetëm me energji elektrike 380 volt, me konsumin e energjisë "Low Cost".
Pasterizatori që ngroh deri në + 99 ° C.
Ftohës / i qumështit që mund të ftohet në + 2 ° C.
Fermentues që ruan temperaturën e caktuar.sipas procesit.
Koha e ngrohjes dhe ftohjes ndër më të shpejtë në treg.
Kontrolloni kompjuterin të veçantë dhe të ndashëm nga trupi i makinës.
Funksionon automatikisht dhe / ose manualisht me fleksibilitet total.
Mundësia për të programuar punën për një kursim të konsiderueshëm të kohës dhe parave.
Projektuar për të përpunuar qumështin dhe çdo produkt tjeter ushqimor.

Aksesoret:

Trazuese - prerese Trazuese dhe lira per trazimin dhe prerjen e mases se mpiksur, perbet nga çelik inox me tela çeliku harmonik të rregullueshëm, veprimi i programueshëm në modalitetin automatik brenda funksionimit të recetës.

Trazuese speciale e kosit

Lopatë thelbësore për kos, krem, bazë akullore, djathë të shkrirë.
Dizajni i posaçëm lejon që të lëmohet, fryhet, emulsifikohet dhe të përzihet produkti në mënyrë homogjene.
Duke aplikuar pjesën e copëzimit, ju lejon të mbani të pastër pjesën e brendshme të kazanit të përpunimit duke përjashtuar gatimin e produktit në murin e nxehur (ideal për ëmbëlsira, djathë të shkrirë, fondues, etj.).

Printeri i të dhënave

Kërkohet për gjurmimin – ndjekjen e vazhdueshme te operacioneve të trajtimit të nxehtësisë në përpunimin e qumeshtit, kjo realizohet me anen e Printerit.
Mundësia e përdorimit në automatik ose manual.
Regjistron dhe shtyp në letër çdo temperaturë, kohë dhe të dhëna për secilën fazë të procesit.I domosdoshëm në rast të kërkesës për gjurmueshmëri nga Autoritetet Shëndetësore.

Shkarkimi i zvogëluar

Kullohet dhe shkarkohet me tub, Ø50 / 65 duke e zvogluar deri në 25 ideal për shkarkimin e produkteve të lëngshme dhe / ose kremoze direkt në shishe dhe / ose kavanoza.

SKREMATRIÇE QUMESHTI – HIRRE

A e dijnë konsumatoret pse jane te privuar te konsumojne djathe me pak yndyre madje në botë realizohet çdo kerkese e konsumatorit per sasine e yndyres qe duhet te kete djathi ne vartesi me gjendjen e tyre shendetesore ashtu siç vepron gjithe dyrnjaja? Po që jemi te detyruar te konsumojme Rikoten me permbajtje yndyre te larte e cila na sjellë më shum dëm se sa shendet????
Mos harroni se Rikoten e perdorin sidomos italjanet por edhe ne kemi dekada që ia njohim vleren ushqyese – ajo kuron mëlçine por jo me permbajtje të larte yndyre, dhe cili eshte shkaku: sepse disa pseudoteknolog ngurrojne te perdorin kete pajisje te thjeshte e cila sherben per skremimin e një pjese te qumeshtit e cila duke u bashkuar me qumeshtin me yndyre te plote ne raportin e duhur sjell stabilizimin e yndyres ne djathe si dhe per skremimin e hirres e cila permban deri 1% yndyre!!!!

Midis shumëllojshmerisë së seperatoreve eshte edhe tipi më i thjeshte që po paraqesim me poshte sepse nuk mund te kete punishte perpunimi qumeshti – baxho – fabrike, pa kete pajisje.

Gama e plotë e MILKY nga JANSCHITZ GMBH ndarës yndyre gjysmë-profesionale per skremimin e qumështit dhe hirrës së djatherave: FJ130 EAR LL, FJ350 EAR dhe FJ600LL, .konstruksioni çelik inox, motorë pa furça (pa furça) për të siguruar jetë të gjatë dhe higjiena dhe pastërtia maksimale, me kapac-itete nga 130 deri në 600 lt/h. të prodhuara në Austri.

1.png
1.png (454.92 KiB) Viewed 31294 times


2.png
2.png (905.12 KiB) Viewed 31294 times


3.png
3.png (77.95 KiB) Viewed 31294 times


4.png
4.png (120.54 KiB) Viewed 31294 times


5.png
5.png (134.86 KiB) Viewed 31294 times


6.png
6.png (167.8 KiB) Viewed 31294 times


7.png
7.png (88.38 KiB) Viewed 31294 timesINDUSTRIA E QUMESHTIT

PAJISJE PER PERPUNIMIN E QUMESHTIT QË I KRYEN TE GJITHA.

Ju mund të veproni si të doni, por eshte e gabuar dhe shpenz-im i tepert kur plotesoni dëshirat e Firmave qe shesin keto ma-kineri siç eshte rasti; në nje qender te vogel perpunimi qume-shti te merren disa pajisje kur mendjet e mprehta te novatore-ve kane krijuar pajisje të tilla ku kryhen disa operacione.

ELEKTRIKE AUTOMATIKE FTOHJE RINGROHJE E THJESHTË
. Funksionimi plotësisht elektrik pa lidhje hidraulike të jashtme.
. Funksionon automatikisht për ju edhe me ndezje të programuar.
. Ftohje që ftohet deri në + 2 ° C.
. Pasterizim deri në + 99 ° C – Ringrohje.
. I thjeshtë në perdorim.

Bëni të gjitha me një makinë.

Kur flasim për inovacion zakonisht nga njerezit ka dy vleres-ime; Disa e konsiderojne të shtrejte dhe jo të pershtateshem sidomos ne situatë te veshtire ekonomike por jane te tjeret që e shohin inovacionin si një nxitës themelor të ekonomisë dhe një rrugëdalje përparësore për aktivitetin e tyre në kohë krize.
Kërkon vetem 1 m2. siperfaqe. Projektuar nga ata që e njohin dhe punojnë me qumështin për më shumë se 30 vjet.
Pajisja punon vetëm me energji elektrike 380 volt, me konsu-min e energjisë "Low Cost".
Pasterizatori që ngroh deri në + 99 ° C.
Ftohës / i qumështit që mund të ftohet në + 2 ° C.
Fermentues që ruan temperaturën e caktuar.sipas procesit.
Koha e ngrohjes dhe ftohjes ndër më të shpejtë në treg.
Kontrolloni kompjuterin të veçantë dhe të ndashëm nga trupi i makinës.
Funksionon automatikisht dhe / ose manualisht me fleksibilitet total.
Mundësia për të programuar punën për një kursim të konside-rueshëm të kohës dhe parave.
Projektuar për të përpunuar qumështin dhe çdo produkt tjeter ushqimor.

Aksesoret:

Trazuese - prerese Trazuese dhe lira per trazimin dhe prerjen e mases se mpiksur, perbet nga çelik inox me tela çeliku har-monik të rregullueshëm, veprimi i programueshëm në modali-tetin automatik brenda funksionimit të recetës.

Trazuese speciale e kosit

Lopatë thelbësore për kos, krem, bazë akullore, djathë të shkrirë.
Dizajni i posaçëm lejon që të lëmohet, fryhet, emulsifikohet dhe të përzihet produkti në mënyrë homogjene.
Duke aplikuar pjesën e copëzimit, ju lejon të mbani të pastër pjesën e brendshme të kazanit të përpunimit duke përjashtuar gatimin e produktit në murin e nxehur (ideal për ëmbëlsira, djathë të shkrirë, fondues, etj.).

Printeri i të dhënave

Kërkohet për gjurmimin – ndjekjen e vazhdueshme te ope-racioneve të trajtimit të nxehtësisë në përpunimin e qumeshtit, kjo realizohet me anen e Printerit.
Mundësia e përdorimit në automatik ose manual.
Regjistron dhe shtyp në letër çdo temperaturë, kohë dhe të dhëna për secilën fazë të procesit.I domosdoshëm në rast të kërkesës për gjurmueshmëri nga Autoritetet Shëndetësore.

Shkarkimi i zvogëluar

Kullohet dhe shkarkohet me tub, Ø50 / 65 duke e zvogluar deri në 25 ideal për shkarkimin e produkteve të lëngshme dhe / ose kremoze direkt në shishe dhe / ose kavanoza.

SKREMATRIÇE QUMESHTI – HIRRE

A e dijnë konsumatoret pse jane te privuar te konsumojne dja-the me pak yndyre madje në botë realizohet çdo kerkese e ko-nsumatorit per sasine e yndyres qe duhet te kete djathi ne var-tesi me gjendjen e tyre shendetesore ashtu siç vepron gjithe dyrnjaja? Po që jemi te detyruar te konsumojme Rikoten me permbajtje yndyre te larte e cila na sjellë më shum dëm se sa shendet????
Mos harroni se Rikoten e perdorin sidomos italjanet por edhe ne kemi dekada që ia njohim vleren ushqyese – ajo kuron më-lçine por jo me permbajtje të larte yndyre, dhe cili eshte shka-ku: sepse disa pseudoteknolog ngurrojne te perdorin kete pa-jisje te thjeshte e cila sherben per skremimin e një pjese te qu-meshtit e cila duke u bashkuar me qumeshtin me yndyre te plote ne raportin e duhur sjell stabilizimin e yndyres ne djathe si dhe per skremimin e hirres e cila permban deri 1% yndy-re!!!!
Midis shumëllojshmerisë së seperatoreve eshte edhe tipi më i thjeshte që po paraqesim me poshte sepse nuk mund te kete punishte perpunimi qumeshti – baxho – fabrike, pa kete paj-isje.
Gama e plotë e MILKY nga JANSCHITZ GMBH ndarës ynd-yre gjysmë-profesionale per skremimin e qumështit dhe hirrës së djatherave: FJ130 EAR LL, FJ350 EAR dhe FJ600LL, .kon-struksioni çelik inox, motorë pa furça (pa furça) për të siguruar jetë të gjatë dhe higjiena dhe pastërtia maksimale, me kapac-itete nga 130 deri në 600 lt/h. të prodhuara në Austri.
Attachments
8.png
8.png (789.56 KiB) Viewed 31294 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: BAZAT E PROJEKTIMIT NË INDUSTRINE E QUMESHTIT

Postby Fatlum Dibra » 19 Jun 2020, 09:05

INDUSTRIA E QUMESHTIT
Në qofte se jeni specialist ne kete fushe, keni fondet perkatese dhe deshironi të jeni ne një nivel me perpunimin e qumeshtit në vendet e zvilluara
mos e anashkaloni kete Linje ultra moderne.
Linja flet vet nuk ka nevojë per spjegim.

1.png
1.png (723.96 KiB) Viewed 33369 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest