P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 04 Dec 2020, 13:33

Latest post of the previous page:

INDUSTRIA E QUMESHTIT

STUDIMI I PREFERENCAVE TË KONSUMATORVE PER KARAKTERISTIKAT E KOSIT.
Ky materjal paraqet një studim mbi qëndrimet e konsumatorit ndaj produkteve acido - laktik dhe preferencat e tyre për disa karakter-istika shqisore të këtyre produkte. Studimi tregoi se pjesa më e madhe e tregut ka kos tradicional, me yndyrë të plotë, me shije dhe aromë tradicionale, por kërkesat e konsumatorit për t`a pasuruar kosin me fruta po rritet, gjë që zgjeron tregun gamen e këtij produkti. Shfaqja e ushqimeve të reja simbiotike, përbë-rja e së cilëve është parapërshtatur me shijet e konsumatorit do të tërheqë gjithënje e më shumë konsumatorë.
Në vitet e fundit, vëmendja e publikut është përqendruar në maredhëniet midis ushqimi dhe shëndetit të njeriut. Përkundër besimit popullor se produktet e qumështit janë Ushqime të shëndetshme, konsumatorët shpesh u nënshtrohen një larmie të gjerë të mesazheve negative dhe pozitive në lidhje me efektet shëndetësore të konsumit të tyre. Kjo bën lidhjen midis zgjedhjeve të ushqimit dhe rezultateve në shëndetin e njeriut dhe shpesh herë ështe pjesë e debatit publik. Si rezultat, prodhuesit e produkteve te qumështit duhet të aplikojne të rejat e studimeve shkencore dhe të për-shtaten për perceptimet dhe preferencat e konsumatorit. Sipas të dhënave, një e treta e të gjithë Bullgarëve të moshës 18 - 69 vjeç. konsumojnë kos 2-3 herë në javë, dhe 40% = 4-6 herë në javë ose më shpesh. Shumica e fëmijëve (94%) të moshës 3-14 vjeç konsumojnë kosin. Më shpesh konsumi është 2-3 herë në javë (33%), 4-6 herë në javë (24%) dhe çdo ditë (26%).

1.png
1.png (90.78 KiB) Viewed 17730 times

Ndërsa Qumështi i pasuruar me aditivë të ndryshëm ka shumë nënkategori dhe një larmi aromash, gjë që e bën të vështirë përcaktimin e grupeve tipike të përdoruesve. Sidoqoftë, falë përpjekjeve të prodhuesve dhe importuesve vendas në treg gradualisht kërkohen disa lloje të ndryshme: kos i thjeshtë, kos për të pirë, kos me bifidus dhe kos me fruta.

2.png
2.png (51.75 KiB) Viewed 17730 times

Në vend te dytë pas kosit të zakonshëm është qumështi i pasuruar me bifidus, Realizon mbi 12% të xhiros totale të tregut, që është një sukses i pamoh-ueshëm sepse bakteret - bifidus janë relativisht të reja në gamën e konsumatorëve. Për dy vitet e fundit prodhimi i qumështit të thartuar (kosit) me aromë dhe qumështit me shtesa në Bullgari janë rritur me 8.4% . Çdo e katërta (25.8%) e popullsisë urbane midis moshës 15 dhe 69 konsumon kos me fruta. Ata patjetër preferohen më shumë nga gratë - 31%, me vetëm 20% të burrave. Ky konsum është më i fortë në grupin e të rinjve. Në grupin 15-19 vjeç arrin 47.5%, dhe në grupet pas 34 - normat vjetore të moshës bien ndjeshëm.
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të ofrojë udhëzime për zhvillimin e një studimi të ri për një gamë te ushqimeve të shëndetëshme sinbiotike, bazuar në një grup tjetër të produkteve acido – laktike me baktere te tjera dhe aditivët, përbërja e të cilave duhet të jetë në përputhje me shijet dhe pritjet e konsumatorit. Detyrat e mëpo-shtme kërkimore janë përshkruar për realizimin e qëllimit të caktu-ar:
• Sondazh i qëndrimeve të konsumatorit ndaj konsumit të produkteve të acidit laktik
• Përcaktimi i preferencave të përdoruesve për disa nga karakteristikat shqisore

. Metodologjia e Studimit.
Sondazhi u krye në 106 përdorues nga të gjitha grupmoshat. Grupet e studentëve dhe me të mesmen kanë pjesën më të madhe Pyetjet u bënë në formën e një pyetësori, të cilin pjesëmarrësi e lexoi në mënyrë të pavarur pyetjet dhe shkruani përgjigjet. Studentët që vizituan një studim ndërk-ombëtar u studiuan në ekspozitë bujqësore dhe përdoruesit online të faqes së internetit të IKHT.

Analiza e rezultateve.
Në sondazh, 66% e të anketuarve janë gra .41,4% e grave janë të moshës deri në 25 vjet, 37.1% - deri në 45 vjet dhe 21.4% mbi 45 vjet dhe 34% burra. Përkat-ësisht 22.2%, 61.1% dhe 17.7%.
Nga intervistat e sondazhit të kryer u zbulua se 94% e të aketuarve konsumonin - kos dhe 19% e tyre blejnë kos çdo ditë, 51% disa herë në javë, 18% disa herë në muaj dhe 10% - rrallë. Diferneca ishin shum indeferent

SI E PREFERONI KOSIN?
Më i konsumuari është kosi tradicional - 68% e të anketuarve e preferojnë ate, kos me fruta dhe një i pasuruar me bifidus ose të ngjashme. bakteret - 13%, kos I pijshëm 4% preferojnë dhe 2% - i bërë në shtëpi – kosi i zakonshem.
Rezultatet tregojnë se pavarësisht akoma pjesa kryesore e konsumatoreve preferojne kosin tradicional gjithashtu, kërkesa për kosin e pasuruar me fru-ta rritet, i cili zgjeron tregun, do të tërheqë më shumë konsumatorë.

SI DUHET TË JETE STRUKTURA E KOSIT SIPAS KERKESES?
Për të përcaktuar preferencat organoleptike që do përfshihen në pegatitjen e kosit, të anketuarve u janë bërë pyetje që për të përcaktuar shijet dhe prirjet e tyre.
Sipas studimit, struktura (konsistenca) e kosit duhet të jetë kryesisht e plote e preferojnë 52%, e të anketuarve, strukturë e butë e kerkojne 39% - , dhe 8% preferojnë kosin per pije.

3.png
3.png (44.4 KiB) Viewed 17730 times

SI DUHET TË JETE SHIJA SIPAS KONSUMATOREVE:
Për sa i përket shijes, përsëri përqindja më e madhe e konsumatorëve preferojnë shijen tradicionale të kosit - 63%, e njëjta përqindje e atyre që zgjedhin më të thartë ose shije frutash - 14%, 7% deshirojne shije te regojnë të ëmbel, dhe 2% nuk mund ta përcaktojnë

ÇFARË SHIJE PREFERONI TË MBETET NË GOJË MBASI E KENI KONSUMUAR?
Prej tyre 77% preferojne të mbetet shije acido – laktike dhe 22% - me shije frutash. 56% e të anketuarve preferojnë qumështin aroma pak e thartë, 22% - me shije frutash, por me interes është përqindja e madhe - 23% që preferojnë kosin të mos ketë erë, si 84% e tyre më parë këto kanë zgjedhur eren tradicionale të kosit, 8% - i ëmbël dhe vetëm 4% shijen e frutave.
Kosi me fruta më i disponueshem ne treg dhe qe preferohet më shum nga të anketuarit eshte me aromë luleshtrydhe - 35%, të ndjekura nga pjeshka - 19%, mjedra - 17%, manaferrë - 13% dhe kajsi - 13%. Në lidhje me frutat ekzotike, preferencat përqendrohen kos me aromë ananasi - 45%, e ndjekur nga mango - 29%, fruta pasioni - 16% dhe 4% - karabola.

4.png
4.png (86.88 KiB) Viewed 17730 times

Studimi tregoi se përqindja më e madhe e të anketuarve preferojnë përdorimin e kalciumi si shtesë - 37%, por një përqindje mjaft e madhe zgjedhin probiotikë - 29%, prodhime blete - 22% dhe fibra, e cila edhe një herë konfirmon faktin për ndërgjegjësimin e konsumatorit në ate vend për te ekuil-ibruar ushqimin e shendetshem
Lidhur me llojin e qumështit, 55% e të anketuarve preferojnë të konsumojne kos me qumësht të plotë, pasi 36% e tyre janë gra dhe 19% burra kryesisht nga gru-pmosha e mesme (15% e grave dhe 11% e burrave në këtë grup e bënë këtë zgjedhje). Kosi me pak yndyrë preferohet nga 39%, nga të cilët - 27% - gra dhe 12% - burra, si këtu zgjedhja bëhet kryesisht nga gra dhe burra të rinj në grump-oshën e mesme (Përkatësisht 15% dhe 9%). 6% e të anke-tuarve konsumojnë kos të skremuar, si përqindje midis burrave dhe grave është i barabartë.

5.png
5.png (183.5 KiB) Viewed 17730 times

KONKLUZIONI:
Studimi tregoi se pjesa më e madhe e tregut ende ka atë tradicionale, kos me yndyrë të plotë, me shije dhe aromë tradicionale, por një pjesë e kon-sumatoreve eshte për kos të pasuruar me lëndë ushqyese është gjithashtu per t`u marre ne konsiderate edhe kombinimi i preferencave per shijen që prodhuesi duhet t`i realizoje neper-mjet shtesave teknologjike dhe baktereve probiotike. Më të preferarit janë: kos me fruta me aromë si; luleshtrydhe dhe ananasi, aromë acido laktike dhe i pasuruar me kalcium dhe probiotikë.
Ekziston një interes i caktuar për sa i përket përfshirjes së të rinjve për tregun tonë fruta ekzotike - pineapple, mango, fruta pasioni dhe carambola. Kjo do të çojë në zgjerimin dhe pasurimin e listës së asortimenteve në tregun e qumështit.
Besoj se keto te dhena vlejne edhe per prodhuesit dhe konsumat-oret tone me qene se jemi ne te njëjtin Rajon dhe preferencat – traditat jane te peraferta.

Share This


0
0
0
Loading...
User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 16 Jun 2021, 10:20

INDUSTRIA E QUMESHTIT

TË DHENA TE REJA KUSH MUNDET TË REFUZOJË QUMESHTIN???

Dikush refuzon plotësisht qumështin, ata thonë se ndiejnë vehten mire, të qete, lëkura përmirësohet. A është e vërtetë? Si t`a kuptojmë se kush ka nevojë për një refuzim të tillë dhe kush jo? dhe si ta zëvendësoni qumështin me produktet e tij?
Debati për përfitimet e qumështit ështe i vjeter, që diten e pare mijera vite më pare kur filloi zbutja e kafsheve filloi edhe “shamata” kjo ka spjegimet e veta sepse shume te meta qe kane disa njerez ndaj ketij ushqimi te mrekullueshem i a vejne fajin qumeshtit!!! Në thelb debati ështe reduktuar deri në ekstrem aq sa a duhet të pini qumësht të mjaftueshëm në çdo moshë apo vetëm në rini - gjatë formimit të kockave.!!!!!!
Sipas studimev te reja mbi efektet negative të galaktozës, e cila është pjesë e sheqerit të qumështit, e trajtojne këtë shqetesim në një dritë të re. Në çdo rast, ju mund t'i këshilloni njerëzit të konsumojnë produkte acido laktike. Ata ndryshojnë nga qumështi jo vetëm në një përmbajtje më të ulët galaktoze e cila akuzohet se demton shendetin tone: ata gjithashtu kanë baktere dhe acid laktik që përmirësojnë florën e zorrëve, dhe kjo, nga ana tjetër, mund të ndikojë pozitivisht në metabolizmin, statusin e antioksidantit dhe jetëgjatësinë. Mos harroni këshillat e I. I. Mechnikov për të përdorur qumësht të fermentuar KOSI bullgar çdo ditë. Argumentohet se edhe tendenca për obezitet varet nga bakteret e zorrëve.

Mosmarrëveshja – antike

Mosmarrëveshjet në lidhje me përfitimet dhe dëmet e qumështit dhe produkteve të qumështit kanë një histori të gjatë. Ekzistojnë madje disa fushata serioze ndërkombëtare kundër qumështit që u realizuan nga mbështetësit e produkteve të sojës. Ata donin të theksonin panatyrshmërinë e qumështit për njerëzit, pasi gjoja nuk ishte ushqim njerëzor. Por nëse tashmë e konceptojne produktin ushqimore nga ky kënd - vështrim, atëherë soja është një produkt edhe më i huaj për njeriun dhe mund te konsumohet vetëm pas përpunimit serioz.
Mjekësia, ndryshe nga "armiqtë e sektit të qumështit" , sillet në mënyrë korrekte, pa shtrembëruar faktet dhe duke mos fshehur efektet negative të qumështit tek disa njerez. Për shembull, dihet që kaq shumë njerëz nuk e tolerojnë laktozën - sheqerin e qumështit. Një problem tjetër është alergjia ndaj proteinave të qumështit. Të gjitha këto janë probleme të vërteta, por defekti eshte tek njerezit dhe është më mirë që keta individ të refuzojnë qumështin dhe një numër të produkteve të qumështit por nga ana tjeter po aq e domosdoshme eshte keta njerez te mos privohen nga konsumimi i pro-dukteve te qumeshtit, eshte detyra e jone si specialiste t`i orjentojme per te bere me te miren per shendetin.

Të dhëna të reja

Vitet e fundit janë publikuar të dhëna të reja negative mbi qumështin. Shkencëtarët suedezë zbuluan se konsumimi i tepërt, jo vetëm që nuk forcon kockat, por gjithashtu i bën ato më të brishta: tek gratë që pinin 3 ose më shumë gota qumësht çdo ditë, që nuk ka kuptim pse duhet te veprojne keshtu!!!!frakturat u gjetën pothuajse 2 herë më shpesh. Por nëse i shikoni këto fakte në mënyrë racionale, gjithçka nuk është aq e frikshme.

Së pari, sa njerëz pinë qumësht në doza që tejkalojnë 3 gota në ditë? Shumë pak,

Së dyti, e gjithë kjo është e lidhur vetëm me qumështin, dashamirët e kosit dhe produkteve të tjera të qumështit nuk kishin probleme të tilla, madje edhe kur konsumonin më shum qumësht, aq më të fortë janë kockat dhe më rrallë fraktura.
Galaktoza fitohet nga zberthimi i sheqerit të qumështit (laktozë). Por ështe rregulluar aq mirë sa që kur produktet e qumështit të fermentuar, pegatiten nga qumeshti, si; djathi, gjiza, shumica e laktozës dhe galaktozës, përkatësisht, shkatërrohen. Janë këto sheqerna me të cilat ushqehen bakteret e acidit laktik, dhe kur prodhohet gjiza sheqernat kalojne ne hirre dhe largohen bashke me te, pra gjiza është përgjithësisht një superfood për gratë: ka shumë kalcium dhe vitaminë D në të, më shumë sesa në qumësht
Hulumtim nga shkencëtarët zviceranë mbi përfitimet e qumështit dhe produkteve të qumështit rezultatet e hulumtimit nga shkencëtarët zviceranë mbi përfitimet shëndetësore të qumështit dhe produkteve të qumështit, faktet shkencore vërtetojnë se konsumi i këtyre produkteve rekomandohet për një numër sëmundjesh.
Zvicra është një nga vendet më të zhvilluara dhe më të pasura në botë, e cila i kushton shumë vëmendje studimit të ushqimit.
Qendra e Kërkimit të Agroskopit paraqet rezultatet e punës së shkencëtarëve në faqen e saj zyrtare. Aktualisht, problemet e cil-ësisë së produkteve të tilla ushqimore si qumështi, mishi, perimet, frutat po studiohen në mënyrë aktive.
Ky materjal diskuton dhe përmbledh rezultatet e studimeve mbi rendësinë e qumështit dhe produkteve të qumështit për shëndetin e njeriut.
Roli i qumështit dhe produkteve të qumështit në ushqimin e njeriut është i madh. Këto produkte kanë vlerë të lartë biologjike dhe ushqyese. Ato përmbajnë proteina lehtësisht të tretshëme dhe të ekuilibruara, (ku do t`i gjeni keta proteina??!!! yndyrna, karbohidrate, si dhe vitamina, minerale dhe enzima. Prandaj, produktet e qumështit janë një pjesë integrale në dietë dhe përdoren si një agjent profilaktik dhe terapeutik për sëmundje të ndryshme.
Ekzistojnë një numër sëmundjesh në të cilat rekomandohet konsumi i qumështit dhe produkteve të qumështit.
Faktet e provuara shkencërisht konfirmojnë përfitimet nga produktet e qumështit për dhëmbët dhe kockat. Qumështi përmban laktozë (sheqer qumështi), i cili nuk shkakton karies, ndryshe nga saharoza. PH i laktozës është 6.0, kurse saharozes është nën 5.0.
E dëmshme për smaltin e dhëmbëve është kur vlera e një pH-shi eshte nën 5.5. Qumështi dhe produktet e qumështit janë frenues të kariesit jo vetëm për shkak të sheqerit të qumështit që ato përm-bajnë. Ata gjithashtu përmbajnë një sasi të konsiderueshme të kalc-iumit të asimiluar lehtësisht, i cili, kur fermentohet, formon një kompleks kazinate - kalcium - fosfat (CCFC), i cili, nga ana tjetër, rrit përqendrimin e kalciumit në pështymë dhe parandalon zhvillimin e pllakes dhembeve. Kështu që qumështi dhe produktet e qumështit parandalojnë demineralizimin e dhëmbëve dhe kontribuojnë në rimineralizimin, gjithashtu kalciumi në sasi të mjaftueshme zvogëlon rrezikun e frakturave të eshtrave dhe përmirëson procesin e shërimit.
Në shumë vende mjaft të botës, kequshqyerja është e përhapur, përkatësisht mungesa e lendeve ushqyese, shkaku i të cilave, para së gjithash, është ushqimi i pabalancuar. Qumështi dhe produktet e qumështit janë lëndë ushqyese me densitet të lartë që mund të ko-ntribuojnë për një shëndet më të mirë. Ato janë të pasura me proteina dhe yndyra me cilësi të lartë dhe sigurojnë të gjitha amino-acidet e nevojshme që nuk e besoj se do t`i gjeni diku tjeter,dhe acidet yndyrore në sasi të mjaftueshme. Produktet e qumështit janë gjithashtu furnizues “të mirë” të mineraleve thelbësore: kalcium dhe fosfor, si dhe vitamina A dhe B2. Ndër llojet e ndryshme të qumë-shtit, qumështi i deleve me një nivel të lartë prodhimi të këtyre lë-ndëve ushqyese është veçanërisht i dukshëm, përveç kësaj, është gjithashtu i pasur me vitamina B1 dhe B2. Një mundësi tjetër për t'u siguruar njerëzve disa vitamina të caktuara pa përdorimin e ilaçeve speciale është konsumi i produkteve të qumështit. Edhe pse shum-ica e baktereve të acidit laktik në vetvete varen nga një sa-si e mja-ftueshme e vitaminave, ekzistojnë disa shtame mikroorganizmash që mund të sintetizojnë vitamina të tretshme në ujë, siç janë acidi folik, riboflavin dhe vitamina B12.
Për grupe të caktuara të njerëzve me një dietë të veçantë, dieta duhet të plotësojë nevojën për energji, të jetë e ekuilibruar në lëndët ushqyese bazë dhe mikronutrientët në varësi të shkallës së aktivite-tit fizik. Personat që janë aktivisht të përfshirë në sport duhet të ndjekin një dietë optimale dhe të përfshijnë një gamë të gjerë pro-duktesh në dietën e tyre. Për atletët, makronutrientët më të rënd-ësishëm janë proteinat me një përmbajtje të lartë të aminoacideve thelbësore, burimi i të cilave janë kryesisht produktet e qumështit. Përveç kësaj, proteinat që janë produkt i proteinolizës enzimatike kanë përfitime terapeutike, gjë që është e rëndësishme për atletët. Disa grupe sportistësh, veçanërisht ata që janë të përfshirë në sporte të varura nga pesha, shpesh kanë mungesë kalciumi, veçanërisht për gratë që kontrollojnë peshën e tyre dhe i përmbahen një diete të caktuar. Produktet e qumështit pa yndyrë mund të jenë një zgjidhje për këtë problem. Nëse merret rregullisht nevoja për ma-gnez, kalcium dhe fosfor plotesohen.
Ekziston një gjë e tillë si "Bramfood" - "ushqim për mendjen", i cili është i rëndësishëm vitet e fundit në studimin e produkteve që janë të dobishme për shëndetin mendorë. Eshte vërtetuar shkencërisht se acidet yndyrore omega-3 mund të ndikojnë pozitivisht në funksionimin e trurit. Ato gjenden në farat e lirit, vajin e linit, vajin e rru-shit dhe peshkun yndyror. Pak vëmendje i është kushtuar studimit të produkteve të qumështit në këtë aspekt. Vitet e fundit, janë publikuar prova se rritja e konsumit të produkteve të qumështit me përmbajtje të reduktuar të yndyrës përmirëson performancën me-ndore, si dhe një gjasë të ulët të çrregullimeve mendore.
Sidoqoftë, jo për të gjitha sëmundjet, konsumi i qumështit vlerësohet pa mëdyshje. Në rast sëmundjesh kardiovaskulare rekomandohet të parandaloni një përmbajtje të lartë të lipoproteinave me densitet të ulët (LDL) dhe, përkundrazi, të vendosni një nivel të lartë të lipoproteinave me densitet të lartë (HDL), të ashtu-quajturin kol-esterol "të mirë". Meqenëse yndyrnat e ngopura rrisin kolesterolin total dhe kolesterolin LDL, marrja e qumështit duhet të jetë e kufiz-uar. Megjithatë kurrë mos i përjashtoni ato plotësisht nga dieta, kjo është e pamundur, pasi ato janë shumë të dobishme. Në këtë dre-jtim, alternative është konsumi i produkteve të qumështit të dobët me yndyre te ulet.
Në Zvicër janë realizuar studime mbi efektin e produkteve të qum-ështit në presionin e gjakut. Qasja dietike për trajtimin e hiperte-nsionit ka treguar rezultate të mira. Me anë të një diete të përbërë kryesisht nga fruta, perime dhe produkte të qumështit me pak yndyrë, ishte e mundur të arrihej një ulje e ndjeshme e presionit të gjakut tek pacientët hipertensivë.
Në rast të sëmundjes së gurëve në veshka, preferohet të merrni kalcium nepermjet ushqimit sesa ilaçet e kalciumit. Efekti mbrojtës i këtij minerali është që kur bashkëvepron me acid oksalik, formon oksalatet e kalciumit, të cilat nuk mund të përthithen. Si rezultat, oksalatet mbeten në zorrët dhe nuk hyjnë në qarkullimin e gjakut, dhe më pas në urinë.
Studimet kanë treguar që marrja e lartë e kalciumit çon në një rre-zik më të ulët prej 34% të gurëve në veshka te burrat dhe 27% te gratë. Për më tepër, produktet e qumështit janë në vendin e parë në mesin e produkteve të lejuara për shkak të përmbajtjes së lartë të këtij makroelementi.
Në sëmundjet inflamatore reumatike, 3 deri në 4 vakte të qumësh-tit dhe produkteve të qumështit jo vetëm që plotësojnë nevojën për kalcium, por gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve. Sidoqoftë, acidi arachidonic, i cili vjen me ushqime të pa-sura me yndyrë shtazore, kontribuon në procese inflamatore. Për këtë arsye, rekomandohet të kufizoni konsumin e gjalpit, djathit, kremës dhe të jepni përparësi produkteve me pak yndyrë.
Duke përmbledhur sa më sipër, duhet të theksohet se në punimet kërkimore të shkencëtarëve zviceranë ndikimi i qumështit dhe produkteve të qumështit në trupin e njeriut është studiuar gjith-ëpërfshirës, megjithatë, disa pyetje mbeten ende të hapura. Për shembull, efekti pozitiv i produkteve të qumështit te njerëzit me sëmundje reumatike inflamatore kërkon studim të mëtejshëm dhe konfirmim shkencor. Eshtë gjithashtu e nevojshme të përcaktohet efekti i produkteve të qumështit me fraksione të ndryshme të ynd-yrës në funksionet njohëse të njeriut.

Referencat për burimet:
1. URL Warbher Zahnfreundliche Milchprodukte URL https://www.agroscope.admin.ch/.../publ ... earch.html [12.19.2016]
2. Barbara Walther Milchprodukte sind für Sportler wichtig URL https://www.agroscope.admin.ch/.../publ ... earch.html [12/20/2016]

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 18 Sep 2021, 10:34

INDUSTRIA E QUMESHTIT

PËRFITIMET NGA K O S I.

Çfarë është K O S I (kiselo mljako në Bullgari = produkt acido - laktik i Rajonit të Ballkanit.
Ështe një produkt i njohur që merret nga fermentimi bakterial i qumështit. Bakteret që përdoren për të bërë kete lloj kosi fermentojnë laktozën, sheqerin natyror që gjendet në qumësht. Ky proces prodhon acid laktik, i cili më tej vepron me proteinat e pranishme duke i dhënë kosit shijen dhe strukturën unike. Kosi i zakonshëm është një produkt viskoz i bardhë, i trashë kremoze me një shije të këndshme pak të thartë.
Për fat të keq, shumica e prodhuesve shtojnë përbërës të tjerë si sheqeri dhe aromat artificiale në kos për të rritur jetëgjatësinë e tij dhe për t’i dhënë një shije më joshëse, këto lloje kosi nuk janë aq të të shëndeteshem . Nga ana tjetër, kosi i thjeshtë i pa ëmbëlsuar ka një numër përfitimesh të rëndësishme shëndetësore.

1.png
1.png (606.52 KiB) Viewed 7488 times

Kiselo mljako përmban shumë kalcium - një mineral i nevojshëm për dhëmbët dhe kocka të shëndetshme. Vetëm një gotë kos sig-uron 49% të nevojave ditore të kalciumit. Për më tepër, është i pa-sur me shumë vitamina B, veçanërisht vitaminë B12 dhe riboflavinë, e cila mund të mbrojë një person nga sëmundjet e zemrës dhe disa defekte kongjenitale të tubit nervor. Një gotë kos siguron gjithash-tu 38% të kërkesës ditore të fosforit, 12% të magnezit dhe 18% të kaliumit. Këto minerale janë thelbësore për rregullimin e presionit të gjakut, metabolizmit dhe shëndetit të kockave.
. Kiselo mljako ka shumë proteina, siguron një sasi mbresëlënëse të proteinave - rreth 12 g proteina për 200 g kos. Marrja e mjaftueshme e proteinave është e rëndësishme për rregullimin e oreksit, pasi rrit prodhimin e hormoneve që sinjalizojnë ngopjen. Kjo mund të zvogëlojë automatikisht numrin e kalorive që konsumoni në përgjithësi, gjë që ndihmon në kontrollin e peshës.
. Disa lloje të kosit mund të mbështesin shëndetin e tretjes kosi detyrimisht duhet të përmbajë baktere të gjalla (probiotikë), të cilat janë ose pjesë e majasë ose shtohen pas pasterizimit. Ato mund të jenë të dobishme për shëndetin e tretjes. Disa lloje të probiotikëve, të tilla si bifidobacteria dhe lactobacilli, janë treguar të afta për të zvogëluar simptomat e sindromës së zorrës së irrituar. Përveç kësaj, disa studime kanë zbuluar se probiotikët mund të mbrojnë nga diarreja e shkaktuar nga antibiotikët, si dhe nga kapsllëku.
2.png
2.png (1010.44 KiB) Viewed 7488 times

Kiselo mljako - KOSI i jonë, mund të forcojë sistemin imunitar
Konsumimi i rregullt i kosit - veçanërisht nëse përmban probiotikë - mund të forcojë sistemin imunitar dhe të zvogëlojë gjasat e prekjes nga sëmundja. Probiotikët gjithashtu ulin inflamacionin në problemet shëndetësore të tilla si infeksionet virale dhe çrregullimet e zorrëve. Studimet tregojnë se në disa raste, probiotikët gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e frekuencës, kohëzgjatjes dhe ashpërsisë së ftohjes së zakonshme. Kosi i pasuruar me vitaminë D mund të forcojë më tej sistemin imunitar. Vitamina D ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të tilla si ftohja e zakonshme dhe gripi.
. Kosi mund të mbrojë nga osteoporoza Kosi përmban disa lëndë ushqyese thelbësore për ruajtjen e shëndetit të kockave, duke përfshirë kalcium, proteina, kalium, fosfor dhe ndonjëherë vitaminë D. Të gjitha këto vitamina dhe minerale janë veçanërisht të dobishme në parandalimin e oste-oporozës, një gjendje e karakterizuar nga dobësimi i kockave.
. Kosi mund të përmirësojë shëndetin e zemrës Përmbajtja e yndyrës në kos është një nga arsyet pse përfitimet e tij shëndetësore janë të disku-tueshme. Përmban kryesisht yndyrna të ngopura, me një sasi të vogël të acideve yndyrore të pangopura. Yndyrnat e ngopura më parë janë menduar se shkaktojnë sëmundje të zemrës, por hulumtimet aktuale tregojnë se nuk është kështu. Nuk ka asnjë provë konkrete që yndyrnat në kos janë të dëmë-shme. Në fakt, kosi mund të përfitojë edhe shëndetin e zemrës. Disa studime tregojnë se ngrënia e yndyrave të ngopura nga produktet me yndyrë të plotë rrit kolesterolin “e mirë” HDL, i cili mund të përmirësojë shë-ndetin e zemrës. Studime të tjera kanë zbuluar se pirja e kosit zvogëlon incidencën e përgjithshme të sëmundjeve të zemrës.

3.png
3.png (1012.55 KiB) Viewed 7488 times

.
. Kiselo mljako mund të ndihmojë në ekuilibrin e peshës trupore
Duke qenë i pasur me proteina, me ndihmën e kalciumit kiselo mljako ndihmon në rritjen e niveleve të hormoneve që ulin oreksin, siç janë peptidi YY dhe GLP-1. Përveç kësaj, disa studime kanë zbuluar se konsumi i kosit shoqërohet me peshë më të ulët trupore, përqindje të yndyrës trupore dhe peri-metrin e belit. Studime të tjera tregojnë se ata që konsumojnë kos kanë tendencë për të ngrënë më mirë në përgjithësi sesa ata që nuk e konsumojnë atë. Kjo është pjesërisht për shkak të përmbajtjes së saj më të lartë të lëndëve ushqyese krahasuar me përmbajtjen e saj mjaft të ulët të kalorive. Sidoqoftë, disa njerëz duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm kur marrin kos, me aciditet te ulet dhe ne sasi te moderuar pasi kjo mund të çojë në shqetesime ne stomak.

Kosi është armiku numër një i stresit

Studiuesit amerikanë kanë zbuluar se burrat e moshuar që nuk flenë sa duhet janë në rrezik të problemeve të gjakut dhe, më saktësisht, të hipert-ensionit. Rezultatet e studimit tregojnë se mungesa e gjumit të thellë rrit rrezikun e presionit të lartë të gjakut me rreth dy herë. Dihet që mbipesha, pirja e duhanit dhe të tjerët. janë faktorë rreziku për presionin e lartë të gjakut, por studimet e reja vërtetojnë se më e rrezikshmja është mungesa e gjumit të mjaftueshëm ose të mirë. Kjo është arsyeja pse mjekët këshillojnë pacientët të luftojnë stresin për të siguruar një gjumë të mirë të natës.
Edhe studiuesit irlandezë kanë arritur në konkluzionin se jogurti - kosi është produkti për të cilin kanë nevojë njerëzit me gjumë të dobët. Kiselo mljako, për të cilin Bullgaria është krenare, është një antidepresiv natyral dhe ndihmon në lehtësimin e çrregullimeve mendore. Problemet e stomakut mund të shkaktojnë depresion dhe probleme të shëndetit mendor, si dhe të jenë një burim i vazhdueshëm i stresit. Probiotikët aktivë në qumësht kanë një efekt të dobishëm në florën e zorrëve dhe qetësojnë stomakun.
Studiuesit shpresojnë që kërkimet shkencore shtesë, do të provojnë të njëjtën efektshmëri te njerëzit, duke çuar në ndryshime në trajtimin e dep-resionit. Ka ushqime të tjera që kanë efekte anti-stres. Këto janë boronicat, brokoli, pjepri, agrumet, kungull i njomë, vezët, peshku, prodhimet e detit, hudhra, speci jeshil, lakra e kuqe, patatet e ëmbla, domatet - të gjitha ushqimet që përmbajnë anti-oksidantë. Përmbajnë vitaminë B6 dhe vitaminë B12, avokado, bizele, gjalpë kikiriku, salmon, spinaq, fara luledielli, domate, arra, vezë,- gjithashtu. Për shkak të kalciumit dhe magnezit që përmbahen në djathin e verdhë dhe kosin, ato gjithashtu mund të konsiderohen produkte qetësuese sepse relaksojnë fijet muskulore.

4.png
4.png (269.56 KiB) Viewed 7488 times

Hani kos - zvogëlon stresin dhe na rinon

Për fuqinë shëruese të kosit bullgar tashmë është folur shumë, dhe fama e tij ka kaluar prej kohësh kufijtë e vend – lindjes. Sidoqoftë, ka ende studime të panumërta për të provuar saktësisht se për çfarë është i mirë dhe nëse kosi modern, i cili shpesh here nuk ka asnjë lidhje me atë që kanë konsumuar prindërit, gjyshërit, a i ka ato cilësi për të cilat dihet.
Kjo është arsyeja pse këtu do t'ju tregojmë se çfarë vërtetohet për kosin bullgar dhe pse është e dobishme ta hani atë: - Kosi bullgar ka reputacionin e një superushqimi sepse përveç që është shumë i shijshëm, përmban proteina të vlefshme, magnez, kalcium, kalium, fosfor dhe vitamina. Nëse jeni më-suar të hani disa lugë kos në ditë, do të zvogëloni procesin e plakjes së trupit tuaj dhe do të rinoheni, dhe kjo është provuar shkencërisht. Nuk është rastësi që kosi përdoret për të bërë shumë [maska shtëpiake për fytyrën dhe trupin] dhe është një përbërës në maska për flokë të shëndetshëm;

5.png
5.png (577.71 KiB) Viewed 7488 times


Kiselo mljako, po e zvogëlon stresin dhe ndihmon në uljen e tensionit .

. Ndihmon gjithashtu për të arritur gjumë të shëndetshëm;
- Nëse konsumoni kos të rregullt, do të mbroni veten nga gripi dhe ftohjet, pasi substancat që përmbahen në të veprojnë si një imunostimulues;
- Mund të bëni edhe një dietë detoksike, e cila shprehet vetëm në marrjen e kosit për një ditë. Sidoqoftë, mos konsumoni asgjë tjetër. Në këtë mënyrë do të pastroni trupin tuaj nga toksinat e grumbulluara dhe menjëherë do të ndiheni më të freskët;
- Sipas studimeve të fundit, nëse pini mjaft kos, mund të luftoni me sukses edhe Parkinsonin. Ky pretendim nuk është provuar ende, por shumica e ekspertëve besojnë se në vetëm disa vjet, të gjithë të sëmurët me Parkinson do të renditen midis konsumatoreve të rregullt të KISELO MLJAKO.
-- Kiselo Mljako funksionon mirë në psoriazë, dhe mund të konsumohet drejtpërdrejt ose të përdoret si kompresë në zonat e prekura.

Çfarë kosi të konsumoni

Kosi është një produkt i lashtë bullgar dhe ka qenë i pranishëm në tryezën e ketij populli për shekuj me radhë.
Kur do të bëni zgjedhjen në rrjetin e tregetise, specialistet e ketij vendi keshillojne se është e domosdoshme dhe teper e rëndësishme të dini se me ligj Kiselo mljako prodhohet vetëm nga qumështi që plotëson rregulloret e legjislacionit bullgar dhe evropian dhe eshtë e papranueshme të përdoren për-bërës të tjerë, përfshirë. qumësht pluhur, niseshte, konservantë, etj.
Eshte ndër produktet që kanë jo vetëm vlerën më të madhe ushqyese, por edhe përfitimet më të mëdha për shëndetin e njeriut. Kiselo mljako, i cili në të kaluarën prodhohej kryesisht vetëm në Rajonin e Ballkanit, tani prodhohet në të gjithë botën dhe është i disponueshëm në të gjitha format dhe shi-jet.
Ekspertet bullgar keshillojnë; “Para se të merrni një nga dhjetëra llojet që janë në dispozicion në dyqanet në vendin tonë, duhet të keni parasysh se kosi në dukje i dobishëm mund të bëhet një kurth, nëse nuk i kushtoni vëmendje asaj që blini.”
Pra kudo në botë ndjehet fryma tjetersimit, që do te thote “liri e madhe” ne ndryshimin e tregueseve te standartit, që ne fakt STANDARTI = duhet të jetë nje marreveshtje e shkruar midis prodhuesit – tregetuesit – konsumatoret .

Këshillë №1 - Zgjidhni më të zakonshmin.
Siç e kemi thënë tashmë, për përgatitjen e kosit ju duhet vetëm qumësht i freskët i lopës dhe. dy specie të baktereve të gjalla Lactobacillus bulgaricus dhe streptococcus thermophilus., të cilat janë në një marrëdhënie simbiotike. Këto mikroorganizma janë përgjegjës për shndërrimin e qumështit në kiselo mljako si dhe vetitë e tij të dobishme.
Nëse dëshironi, atëherë mund të shtoni JU; sheqer, mjaltë, fruta të thata ose të freskëta.
Mos blini kiselo mljako që kanë shumë aditivë. Shmangni kiselo mljako që etiketohen se përmbajnë ëmbëlsues artificialë ose yndyrna të hidrogje-nizuara.
Këshillë 2 - Kushtojini vëmendje përmbajtjes së kalciumit. Po, të gjithë jogurtet përmbajnë kalcium, i cili është thelbësor për shëndetin e kockave, por jo të gjithë kanë të njëjtën përmbajtje. Zgjidhni ate që përmban të paktën 15 për qind të sasisë së rekomanduar ditore të kalciumit, i cili është 1000 mg për një të rritur.
Këshillë № 3 - Mos e vini vehten në siklet duke pretenduar Kiselo mljako me permbajtje të larte yndyre!!!!!!
Por zgjedhja më me mend do të ishte kiselo mljako me gjyse yndyre rreth 1,5%.
Këshillë №4 - Zgjidhni qumësht me baktere të mira Bakteret e mira ose të ashtuquajturit probiotikë janë shumë të ngjashëm me bakteret që banojnë në sistemin tretës të njeriut. Këto baktere mbështesin tretjen dhe funksionimin e traktit gastrointestinal. Fatkeqësisht, pas trajtimit të nxehtësisë së cilës pjesë e qumështit i nënshtrohet, ato zhduken.
Këshillë № 5 - Mos blini kos të ëmbël është më mirë të mos blini kos të ëmbël ose qumësht që përmban fruta (natyral ose jo aq shumë. Kosi normalisht përmban një përqindje të caktuar sheqeri të qumështit, të ashtuquajturën laktozë. Nëse i shtoni asaj përqindjen e sheqerit të shtuar, si dhe sheqerin në fruta, ju do të merrni një produkt mjaft jo-dietik.
Këshillë №6 - Lexoni me kujdes etiketat Kur blini ndonjë gjë, është jashtëzakonisht e rëndësishme të lexoni etiketën e saj. Në etikten e kiselo mjako mund të zbuloni nëse ai përmban probiotikë të rëndësishëm ose mikroorganizma të tjera të gjalla të shtuara. Mbani në mend se permbajtja me shumice e probiotikeve te gjalle nuk do të thotë domosdoshmërisht kiselo mljako më i mirë ose më i dobishëm, eshte kerkese e domosdoshme por po aq e rendesishme eshte lloji i mikroflores dhe mbasi jeni informuar se cilat baktere do te jene më te dobishme, zgjidhni ate qe quhet “mjedisi i artë.

6.png
6.png (746.22 KiB) Viewed 7488 times

Kosi bullgar lufton me Parkinsonin

Kiselo mljako i PRODHUAR NË BULLGARI po e theksoj; është në gjendje të luftojë sëmundjen e Parkinsonit. Zbulimi i pabesueshëm u bë nga shkenc-ëtarët gjermanë, Kosi bullgar është bërë një sensacion i vërtetë për mediat gjermane. Sipas ekspertëve, vetëm dy substanca mund të riparojnë qelizat nervore dhe, për habinë tonë të madhe, ato gjenden në frutat e papjekura dhe në kosin tonë. Në sëmundjen e Parkinsonit, janë pikërisht këta neurone që prodhojnë dopaminë që degjenerojnë. Një nga faktorët përgjegjës për gjendjen është një gen i dëmtuar i quajtur DJ-1. Parandalon acidin glukonik dhe laktatin D (-) - të arrijnë në neuronet për të cilat këto dy substanca janë jetike. Sidoqoftë, ekspertët nga Max Planck kanë zbuluar se lakti D (-) - i pranishëm në kosin cilësor Bullgar, mund të merret me këtë problem, por ende nuk ka krijuar mekanizmin e saktë për këtë. Në botimin gjerman të Bild-Zeitung, kiselo mljako vlerësohet si i shijshëm dhe i pasur me baktere të dobishme. Për dekada, shkencëtarët kanë besuar se ka veti të veçanta sepse fshatarët në Bullgari arrijnë një moshë shumë të madhe dha ka shum 100-vjeçarë thuhet gjithashtu.
Sipas një prej shkencëtarëve Anthony Hyman, konsumi i kosit bullgar mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjes së Parkinsonit. Një nga ekspertet, në ekipin tonë të hulumtimit tashmë e ha rregullisht, tha Hyman. Sidoqoftë, në mënyrë që kiselo mljako të përdoret gjerësisht si një kurë për Parkin-sonin, nevojiten teste të thelluara mjekësore, dhe ekipi i shkencëtarëve të Hyman thekson se nuk ka ndonjë trajnim të nevojshëm serioz mjekësor. Sidoqoftë, ai dhe kolegët e tij planifikojnë të patentojnë zbulimin e tyre dhe të fillojnë kompaninë e tyre. Hyman nuk mund të parashikojë nëse kosi bullgar së shpejti do të shfaqet në supermarketet gjermane, por ai premton se ai dhe ekipi i tij do t`i hyjnë punës sa më shpejt që të dalin rezultatet molekulare dhe mjekët të jenë gati për kërkimet e tyre. Nëse i gjithë ky proces do të zgjasë një, dy apo tre vjet, nuk mund të themi tani. Por një gjë është e sigurt - ne kemi bërë një hap të madh përpara, thotë me krenari shkencëtari.

Jogurti ; A do të zëvendësojë kosin bullgar!!!!

Ditët e fundit, ka pasur shumë zhurmë në lidhje me kërkesën e tre kompanive të mëdha, prodhuesve të KISELO MLJAKO, për një ndryshim në mënyrën e prodhimit të kosit bullgar. Iniciatorët e kërkesës për ndryshimin e standardit shtetëror bullgar për kosin janë kompani të huaja - prodhuesit dolën me dy kërkesa kryesore :
- për të ndryshuar raportin e baktereve - Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus, si dhe për të lejuar që kiselo mljako të shitet në paketa të ndryshme nga ato të miratuara nga standardi.
Pas një reagimi të fortë publik dhe institucional, iniciatorët e ndryshimit hoqën kërkesën e tyre të parë, por ende këmbëngulin që kosi bullgar të lejohet të shitet në paketim më të lirë.
Sidoqoftë, ekspertët janë kundërshtarë të vendosur të idesë së ndryshimit të kerkesave ekzistuese standarde, sepse kjo do të ndalonte fermentimin tradicional Bullgar. Me fjalë të tjera - ndryshimi i paketimit do të vrasë kosin bullgar dhe vetëm kos i thjeshtë do të shitet në dyqane, duke humbur cilësit, prodhuesit i u drejtuan organeve më të larta por pergjigjet janë kategorikisht kundër ndryshimit të standardit shtetëror Bullgar. Sipas normave aktuale, kiselo mljako mund të paketohet dhe të ofrohet vetëm në qelq, qeramike dhe polistireni. Të gjitha paketimet e tjera do të dëmtojnë vetitë e produktit dhe do të ndalojnë procesin e fermentimit.
Kërkesa e këtyre tre kompanive është që të përfshijnë në këtë listë të gjitha paketimet e destinuara për kontakt me ushqimin, qëllimi është që të mundësohet kiselo mljako të transportohet dhe shitet në pako polipropileni. Paketimi me polipropilen është shumë më i lirë, gjë që do të garantonte fitime shumë më të mëdha për prodhuesit. Dikasteri perkates dhe Ministria e Bujqësisë ka kundërshtuar me forcë kërkesat e kërkuesve. Instituti për Standardizim është gati të marrë një vendim për rastin.

Kosi bullgar është një produkt i preferuar i amerikanëve

Kosi bullgar zuri vendin e parë në kategorinë e produkteve të qumështit në renditjen e Ushqimeve të Qumështit, i cili mbahet çdo vit në Shtetet e Bashkuara. Kosi i vlerësuar është nga marka Trimona. Prodhohet nga Atanas Valev nga Plovdiv, i cili jeton në New York prej vitesh. Maja tipike bullgare me lactobacillus bulgaricus përdoret për prodhimin e kiselo mljako, dhe nuk i shtohen produkte konservantë ose trashës që rrisin viskozitetin. Renditja në Ushqimet e Qumështit bazohet në votimin në internet, i cili përfshiu 7000 përdorues të regjistruar. Në sondazhe, pjesëmarrësit duhej të tregonin 10 më të mirët nga 30 produktet e propozuara. Prodhuesit e akullores, djathit dhe qumështit kanë gjetur një vend në listë. Trimona ka aplikuar si një produkt tërësisht organik i bërë nga qumështi pa OMGJ, gluten ose sheqer, raporton Dairy Foods. Slogani reklamues i kosit thotë: Lërini Grekët filozofët e tyre, lini kosin tek ne.
Tre vjet më parë, e njëjta markë e kiselo mljako arriti në finalet e konkursit Made in America, i cili organizohet nga prezantuesja e famshme e TV Martha Stewart. Konkurrenca është shumë e popullarizuar në Shtetet e Bashkuara dhe më pas produkti tradicional Bullgar arriti të kualifikohej në kategorinë e Ushqimit, Bujqësisë dhe Qëndrueshmërisë.

7.png
7.png (714.63 KiB) Viewed 7488 times

Dieta që përmban kiselo mljako.
Dihet që kiselo mljako është një produkt shumë i dobishëm, dhe konsumimi i tij gjate ditës me kos jo vetëm që ndihmon në humbjen e peshës, por përmirëson gjendjen e përgjithshme të trupit, një dietë ku perfshihet kosi ndihmon per pastrimin e stomakun nga toksinat. Përmbajtja optimale e yndyrës është 2.5 përqind.

8.png
8.png (477.59 KiB) Viewed 7488 times


Hani kos kundër diabetit
Studime te shumëta kane konfirmuar se jogurti ndihmon në luften kunder diabetit Tip, 2, nga ana tjeter tashmë ështe e vertetuar se duke konsumuar kiselo mljako dyfishohet kjo dobi per shendetin tone.
Rreziku i diabetit të tipit 2 mund të zvogëlohet nëse hamë një filxhan kos në ditë, thonë shkencëtarët. Studimi është britanik dhe sipas rezultateve, jo vetëm kosi ka një efekt pozitiv në shëndetin tonë por edhe produkte të tjera të qumështit me pak yndyrë, të tilla si djathi i freskët dhe gjiza, gjith-ashtu zvogëlojnë rrezikun e diabetit, thonë ekspertët. Me konsum të rregullt dhe një kombinim të produkteve të ndryshme të qumështit, shansi për të mbrojtur veten nga kjo sëmundje është 24%. Arsyeja që këto produkte janë veçanërisht të përshtatshme për parandalimin e diabetit qëndron në bakteret probi-otike dhe formën e veçantë të vitaminës K që ato përmbajnë. Sipas studiuesve nga Universiteti i Kembrixhit, ky është studimi i parë në të cilin zakonet e të ngrënit regjistrohen paraprakisht dhe qëllimi është të testohet nëse ato mund të ndikojnë në rrezikun e shfaqjes së diabetit.
Sipas Dr. Nita Foroy, që kreu të gjithë studimin, informon se është gjetur një produkt që mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe është shumë inkurajues. Dr. Foroy shpjegon se më shumë hulumtime po bëhen mbi ushqimet që mund të rrisin rrezikun e diabetit sesa mbi ato që mund të na mbrojnë. Kiselo mljako nuk është produkti i parë ushqimor që shkencëtarët pretendojnë se na mbron nga sëmundja. Diabeti dhe faktorët e rrezikut që rrethojnë sëmundjen janë studjuar nga shkencëtarët në të gjithë botën. Disa kohë më parë, një studim tjetër i kryer nga ekspertë australianë të Universitetit Melburnit tregoi se ngrënia e më shumë sallatave dhe perimeve gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit të tipit 2.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 26 Sep 2021, 11:56

NDUSTRIA E QUMESHTIT

K E F I R I
Dobite e Kefirit per shendetin tone.

Kemi folë dhe stërfole per K E F I R I N, mirepo ka edhe keshtu: Ndodhem ne bregdet duke qene i apasionuar mbas K E F I R I T, zbulova se dikush e ki-shte sjelle nga Greqia (vend me tradita ne perpunimin e qumeshtit) dhe në momentin kur po paguaja u perpoqa te mesoj diçka me teper konkretisht per kete lloj!!!!!!!, mirepoe kam vene re kur bej pyetje teknike , shoh se habiten ata qe jane afer dhe shpesh me duket vehtja si "UFO" nuk ka bir nane qe te jep nje pergjigje teknike = nga mungesa e njohurive, ne nje kohe qe ne te gjithe boten shiteset e bulmetit më pare kane kryer një kurs. e marr me mend se disa do të habiten.
Mirepo situaten e zgjidhi duke nderhy nje tjeter shqip-foles sepse disa nga ne, nuk mund te rrijme "pa fute hundet tek punet e tjetrit" nji person aspak inteligjent e percaktoi duke thene se eshte dha-llë!!! si ka mundesi iu pergjegja, mirepo ai insistoi se dhallës i thone kefir te huajët = Kulmi i regresit teknologjik.
Që te mos arrihet ne keto "gafa" se jemi ne prag te hyrjes ne BE, mendoj t`i shkruaj dy rrjeshta:

Në qofte se dikush nga perpunuesit e qumeshtit merr guximin t`a prodhoje i sugjeroj të perfshije edhe keto kerkesa teknike se ndryshe do te vazhdojme t`a pergatisim ne shtepi.
Origjina e Kefirit eshte nga Rajonet e Kaukazit, mirepo fjala “ KEFIR “ vjen nga dy fjale te Persishtes “kef” dhe “shir” pije me shkume per kenqesi. Ne saje te dobive te medha per shendetin dhe permbajtjen UNIKALE te mikroflores se dobishme qe nuk gjindet ne asnje produkt tjeter ushqimor ne Rruzullin Tokesore, kjo pije e fermentuar eshte konsideruar “çudi “ dhe nji mrekulli qe na eshte dhuruar ne njerezve.
Duke u munduar te mos beje perseritje, dobite e Kefirit kosiderohen PA KUFI, dhe i dedikohet kryesisht mikroflores se dobishme qe permbajne kokrizat (Kerpudha ) e Kefirit, keta luajne rol te rendesishem jetesore per pirmersimin e gjendjes se pergjitheshme shendetesore, per çdo individ, nepermjet permiresimit te sistemit te tretjes dhe asimilimit si dhe dobi te tjera:
. Kefiri eshte ANTIBIOTIK - dhe ka veti kunder kerpudhave (majave) te demeshme te tilla si: kandidoza (Infeksion nga kerpudha), semu-ndjet e zemres dhe SIDA.
. – Kefiri na pajisë me mikroorganizma te dobishme qe permires-ojne aparatin tretes, lehtesojne problemet e stomakut, dhe te zorreve, siç jane gazrat e teperta dhe me shumice, fryerjet e barkut, mostretjen e ushqimeve etj. Siguron nje levizje te rregullt te zorreve duke kuruar keshtu (kostipacionin) kapsllekun, enzimet qe ndodhen ne Kefir mund te jene shume te dobishem per ata persona qe kane Intolerance ndaj Laktozes se qumeshtit.
. Perveç mikroorganizmave te dobishme, Kefiri permban Vitamina dhe minerale te rendesishem, eshte teper i pasur me Vitamine A, B2, B12, K, dhe G. mineralet me te rendesishem qe permban jane Kalciumi, Fosfori dhe Magnezi.
. Me anen e Kefirit eshte arritur te zgjidhen te gjitha problemet qe kane te bejne me zorret, ështe arritur te sherohen nje sere shqetes-imesh per shendetin tone si; Gastriti, pankreatiti, ekzema, ulçera stomakut, psoriazis, reumatizma, osteoporoza, anemia, dhe mukoza e zorreve e demtuar (Leaky gut syndrome).
. Kefiri ka efekt stimulus ne sistemin Imunitar dhe ne kete menyre mund te rrise aftesine per te luftuar semundjet.
. Kefiri mund te ule riskun nga disa lloje kanceresh, perfshi ketu kancerin ne zorren e trashe, sepse pengon rritjen e qelizave kancerogjene.
. Kefiri eshte qetesues, sepse mban sistemin nervore ne gjendje normale ne saje te triptofanit qe permban.
. Kefiri eshte antioksidant eshte i afte te neutralizoje RADIKALET E LIRA “qe levizin si grabitqare” duke i rene ne qafe dhe duke i demtuar qelizat e trupit te njeriut dhe oksidimin e indeve.
Duke ulur veprimin shkaterrues te RADIKALEVE TE LIRA, Kefiri kontribon ne ngadalesimin e procesit te plakjes. Atje ku perdoret me shumice takon shpesh ne rruge mbi 100 vjeçar per moshen e te cileve bindesh vetem nepermjet kartes se identitetit
. Ka edhe veti te tjera per aknet, çrregullimet e gjumit, depresioni, astma, bronkite, hipertonia, diabeti, sindroma e lodhjes kronike, alergjite, koliti, diaret etj.
. Kefiri duke qene lehtesisht i asimilueshem pranohet shume shpejt nga femijet, eshte burim i proteinave dhe shume amino acideve te pazevende-sueshem.
Duke e permbledhur; Kefiri eshte nje ushqim qe vepron per detok-sifikimin e trupit te njeriut dhe permiresimin e e funksioneve te sistemeve te ndryshem dhe promovimin e shendetit. Eshte konstatuar se mund te ndihmoje edhe ne uljen e peshes trupore.
Duke pare te gjitha keto cilesi dhe dobi te Kefirit, kuptohet se sa zgjedhje me mend eshte te perfshihet ne ushqyerjen tone te perditeshme por me e çuditeshmja eshte se me gjithe perpjekjet qe un bej personalisht me te gjitha format te pakten per t`a importuar perseri nuk kam pase rezultat pa le per t`a prodhuar ne vend ne menyre masive!!!!
A ka ndonje reagim te organizmit?
Ne dy javet e para. në raste shum të rralla ka nji rritje te aktivitetit te stomakut, e si pasoje mund te rritet ndarja e gazrave ndodhe te kete edhe iritim, prandaj rekomandohet te merret ne darke, dhe jo ne mengjez. Tek njerezit e semure nga veshkat dhe dhe melçija, mund te çfaqet ne te njejten kohe tension, ne organet perkatese por shu-me shpejt zhduket dhe ne asnje menyre nuk duhet nderprere ku-rimi.
Mbas nje reaksioni te vrulleshem ne orgnizem, qe zgjate 10 – 12 dite fillon permiresimi I gjendjes se pergjitheshme dhe tonusit dhe mbas 20 diteve perdorim te vazhdueshem organizmi i yne ndjehet shume mire. Jemi duke folur per KEFIRIN TRADICIONAL TE TIBETIT. të cilin e ka beku ZOTI,
Disa popuj e perdorin edhe per lyerjen dhe pastrimin e fytyres, du-areve, te mbron nga rudhat ngadaleson plakjen e lekures, heq lodhjen.
Ne dhembjet nga polialtriti dhe reumatizma heq dhimbjet duke e lyer ne vendet ku ka dhimbje 6 – 8 here ne dite çdo demtim apo plage sherohet shume shpejt, edhe kunder alkoolizmit kerpudha e Kefirit ka dhene rezultate si ne rregullimin e shkembimit te lendeve ashtu edhe per kurimin e personave qe kane abuzuar me alkoolin.
A do t`a kemi at fat që ne nje lokal te Tiranes dikush të na servir 100 ml kefir me 1 % yndyre dhe pa asnje shtese duke zevendesuar keshtu njeren nga 5 - 6 kafet qe disa pijne çdo dite??!!!

3.png
3.png (489.7 KiB) Viewed 7458 times


4.png
4.png (41.54 KiB) Viewed 7458 times


5.png
5.png (38.75 KiB) Viewed 7458 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 03 Oct 2021, 10:14

INDUSTRIA E QUMESHTIT

ESHTE PROVUAR SE JOGURTI – KOSI UL RISKUN NGA SEMUNDJET E RENDA.

Sidoqoftë, dietologët rekomandojnë që të mos anashkalohet konsumimi i produkteve të tjera te qumështit. Regjimi ushqimor me fibra në sasi të lartë, përfshirë frutat, perimet, buken, ul rrezikun e disa semundjeve me pasoja fatale.
Konsumimi rregullt i qumështit të fermentuar zvoglon gjithashtu kete rrezik, konkluzion nga një studim i ri i botuar në JAMA Onkologji - për Shoqatën Mjekësore Amerikane.
Autoret e ketij studimi nga Vanderbilt Univerciteti në Nashvil, shtata Teneci, jogurti – kosi nuk duhet nenvlehtesuar sepse pengon zhvillimin e qelizave kanceroze.
Ekipi duhet të shikojë përfitimet e mundshme të konsumimit të produkteve të qumështit. Përkundër kësaj, dietologët amerikanë rekomandojnë të mos e teprojnë me produktet e qumështit nëse shërbehen më mirë me ushqime të ulëta ose jo. Këto rekomandime, bazuar në studimet që rrisin yndyrën në produktet e qumështit të plotë, rrisin nivelin e kolesterolit të keq.
Produktet e qumështit përmbajnë kalcium, kalium, magnez, vita-mina K1 dhe K2 dhe probiotikë që janë pjesë e rëndësishme e ushqyerjes së shë-ndetshme
Studimet e mëparshme kanë treguar se konsumi i produkteve të qumështit, gjizës speciale dhe qumështit të fermentuar është i lidhur me një rrezik më të ulët të diabetit tip 2.
Në studimin e tanishëm, te Universitetit Vanderbilt janë rezultatet e 10 studimeve të tjera që mbulojnë më shumë se 1.4 milion njerëz në CA. Ekipi do të përqendrohet në të dhënat nga konsumi i fibrave dietike dhe kosit - jogurtit.
Të dhënat e analizuara treguan se kur njerëzit kalojne në një dietë që përfshin konsumin e rregullt të fibrave dhe jogurtit - kosit, rreziku i gjakder-dhjes ishte 33%.
Shkencëtarët besojnë se efekti i dobishëm është për shkak të fibrave prebiotike te PROBIOTIKEVE. që permban kosi.

Jetëgjatësia e kosit të bërë në shtëpi .

Në këtë materjal do të përpiqemi t'i përgjigjemi pyetjes "Jetë- gjatesia e kosit të bërë në shtëpi". Ju gjithashtu mund të këshilloheni me specialist te tjere.
Një sasi e përshtatshme e baktereve të dobishme (kosi) është e pranishme në një ambjent të përshtatshëm (zakonisht qumësht). Sapo temperatura të arrijë në 35-38 gradë, bakteret fillojnë të shumohen intensivisht. Pas disa orësh, bakteret bëhen aq të shumta sa qumeshti trashet dhe kështu kthehet kos, nga veprimi i tyre.
Unë nuk kam ndjerë një ndryshim rrënjësor lidhur me shijen: mbase kosi i Danones është pak më neutral dhe i butë, dhe kosi i bërë në shtëpi doli të jetë pak më i thartë. Por për të nxjerrë këtë përfundim, më duhej të provoja disa lugë nga njëra dhe tjetra një nga një.


Kosi: Jetëgjatësia e kushteve, kushtet e ruajtjes
Ky produkt acido - laktik tretet nga organizmi i njeriut shumë më mirë dhe më lehtë se sa qumështi. Shumë njerëz me intolerancë ndaj laktozës mund ta përdorin atë pa asnjë problem. Fakti është se nën ndikimin e kulturave bakteriale të gjalla, në produkt shfaqet një enzimë e veçantë - laktaza, e cila nuk gjendet ose shum pak, në trupin e njerëzve që vuajnë nga intoleranca e laktozës.
Ky produkt acido laktik ndihmon që zorrët tona të mbeten të shëndetshme. Lactobacilli stimulon funksionimin e zorrëve, duke zvogëluar rrezikun e kancerit të zorrës së trashë. Përveç kësaj, laktobacilët kontribuojnë në kolonizimin e zorrës së trashë me mikroflorë të dobishme, e cila gjithashtu zvogëlon rrezikun e zhvillimit të neo-plazmave malinje.
Kosi i gatshëm duhet të ftohet për disa orë në frigorifer në mënyrë që jo vetëm të përmirësojë pamjen e tij, por edhe të ruajë përfitimet, si dhe të ndalojë rritjen e baktereve.
Vend-lindja e kosit tradicional konsiderohet vendi i Gadishullit Ballkanik, ose më saktë Thrakia e lashtë. prandaj dhe pergatitet nga amvisat.
Në një temperaturë prej + 3 ° C, ruajtja e kosit të bërë në shtëpi mund të zgjasë 3 ditë, dhe në + 10 ° C - jo më shumë se 24 orë.
Ndoshta përbërja është shumë e ndryshme, dhe kosi i bërë në shtëpi thuhet se është një mijë herë më i dobishëm?
Fillova të bëj kos, gjizë dhe produkte të tjerë të qumështit në shtëpi tha njeri; Kjo nuk është e vështirë, dhe më e rëndësishmja, familja ime ka besim në freskinë dhe dobinë e produktit që po konsumon.
Përdorimi i kosit rekomandohet për njerëzit që kanë përjetuar sëmundje akute virale dhe infeksione të zorrëve.
Fakti është se disa agjentë infektivë viralë mund të dëmtojnë mukozën e zorrëve, veçanërisht qelizat përgjegjëse për prodhimin e laktazës. Si rezultat, shfaqet mos-funksionimi i perkohshem i zorrëve dhe aftësia për të asimiluar laktozën zvogëlohet.
Ndonjëherë më del se produkti i përfunduar duket se është i shtresuar - lëshohet një mpiksje dhe serum.
3.png
3.png (351.72 KiB) Viewed 7410 times


Pse?

Shiko procedure teknologjike Libri – 1.

Kosi i bërë në shtëpi është një produkt i dobishëm, sepse nuk përmban por edhe as që i shkon neper mend ndonjë pjestari te familjes se ka ndonjë aditiv artificial, nga kjo ane jemi të qetë dhe nuk e vrasim mendjen se çfare mund të kete!!!!! eshte pa ngjyra, pa konservues dhe duke qenë se nuk ka ruajtës në të, afati i ruajtjes së kosit të tillë nuk mund të jetë për kohe të gjatë. Mundësia më e mirë është të hani kos të pergatitur brenda 2 diteve, çdo perpjekje per te prodhuar kos me afat te gjate do t`u çoje ne rruge te gabuar.
Shumë kompani tani janë duke prodhuar produkte të tilla, duke i pasuruar ato me vitamina dhe probiotikë shtesë. Mund t’i pergadisni edhe ato në shtëpi, për këtë këshillohet që të keni një starter ose startues të kulturës së kosit në arsenalin e kuzhinës, si dhe, mundësisht, një pajisje kosi (jogurtera), përbërës natyralë me cilësi të lartë dhe duar të pastra, kujdes dhe higjene maksimale.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 13 Oct 2021, 17:02

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Nutricionistja: Prof. Donka Baikova në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve FOCUS
mbi produktet ushqimore që rrisin imunitetin.

(Personalitet shkencor ne vendin e saj, per Ind. e Qumeshtit)

Perveç masave te rendesishme qe rekomandohen dhe qe po zbatohen kudo ne bote mendoj se kane vlere ne keto dite edhe keto mendime shkencore:

Fokusi: Prof. Baykova: Ne jemi në mes të një pandemie koronavirus.
Cilat ushqime na rrisin imunitetin?

Donka Baikova:
. Meqenë se sistemi imunitar është kryesor - përgjegjës për mbrojtjen e trupit nga ndonjë patogjen, veçanërisht nga mikroorganizmat, viruset, ne duhet të mbajmë rezistencë të mirë imune. Imagjinoni imunitetin qelizor. Këto janë limfocite T, të cilat janë vrasës, ose ushtarë të trupit që na mbrojnë. Këto janë trupa - proteina.
. Së dyti, ne mbështetemi në krijimin dhe sintetizimin e antitrupave në trupin tonë, një infeksion viral. janë përsëri trupat, proteina, me një numër strukturash të tjera proteinike me funksion imunitar, të tilla si interferoni, përsëri një substancë proteine dhe kështu me radhë. Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe të sigurojmë trupin me ushqim të plotë me proteina në dietën tonë të përditëshme.

Në radhë të parë janë qumështi, produktet e qumështit, në vendin e dytë mishi, peshku dhe vezët. Ato janë të pasura me nëntë ami-noacide thelb-ësore, dmth. ato që organizmi nuk mund t’i prodhojë vetë dhe domosdoshmërisht pret t’i marrë me ushqim, nga jashtë, nga mjedisi. Gjatë kësaj periudhe ne duhet të zgjedhim burime natyrore, të plota të proteinave, për të siguruar sintezë të mirë të trupave imunë, duhet të kemi gjithashtu prani të substancave biologjikisht aktive që marrin pjesë në proceset sintetike duke aktivizuar sistemet e enzimave.
Ne të gjithë e dimë Vitaminën C, një imunoaktivues i sintezës së trupave imunë, një imunomodulator gjithashtu ka funksione antioksiduese. Vitamina të tjera me funksione të tilla antioksiduese janë Vitamina A. Këto janë në perime dhe fruta me ngjyrë portokalli, në veçanti karota, kunguj, gjithashtu presim të shfaqen në tregun e bashkëpunimit kajsite dhe pjeshkët.
Të tjerët janë Vitamina E – Tokoferolët. Kjo është arsyeja pse dy lugë vajra bimorë janë gjithashtu shumë të vlefshme për mbrojtjen e imunitetit. Funksioni antioksidues i tokoferolëve është i rëndësishëm. Vaji i ullirit në veçanti dhe të gjithë vajrat e tjerë bimorë, jane burim i rendesishem i Vitam-ines E
Një Vitaminë tjetër nga grupi i tretshëm është Vitamina D. Zakonisht formohet në lëkurë në diell, rreth gjysmë ore në pjesën qendrore të ditës, hap-ësirat e hapura të trupit tonë janë në gjendje ta prodhojnë atë, objekt studimi kanë qenë funksionet imuno-stimuluese të Vitaminës D. pa të cilen nuk mund të ndodhin proceset e sintezës imune. të rëndësishëm janë gjithashtu Zinku, Seleni me veprim antioksidues, Hekuri, teper rëndesishem për he-matopoezën e sistemit imunitar, për imunitetin qelizor, për sintezën e tij. Magnezi, Kalciumi - në përgjithësi formojne një dietë te plotë me një prani të pasur me perime dhe fruta.
Ne të gjithë dimë se ka produkte të tjera ushqimore me veti mbrojtese tradicionalisht, hudhra, qepa, e pasur me Allicin, Phytoncides, apo speci djegës që permban Kapsicinë, që është një tjetër substancë antioksidante që gjithashtu ndihmon në trajtimin e sulmit të viruseve dhe çdo agjenti bakterial.
Xhenxhefili nuk duhet humbur, propolis, produktet e qumështit dhe të gjithë gamën e drithërave.

. Një studim është bere i njohur në të gjithë botën per efektin e proteinave të qumeshtit në imunitetin e trupit.

Cili është mendimi juaj si ekspert?

Donka Baikova: Qumështi dhe produktet e qumështit janë të pasura me një kompleks të plotë proteinash. Përfaqësuesi kryesor në të është Kazeina. Ky është një fraksion i plotë proteine që merr pjesë në sintezën e proteinave të indeve. Si shtesë dhe ndihmësa janë laktoalbumina dhe laktoglobulina, të cilat janë dy fraksionet e tjera të proteinave, ata janë të përfshirë në prodhimin e antitrupave. Nuk është aspak e habitëshme në vitin 2016, u formua një ekip ekspertësh të cilët studiuan dekada më parë kërkimin shkencor dhe provat mjekësore të efekteve të dobishme dhe përfitimevesi dhe negati-veve të konsumimit të produkteve të qumështit.
Në vitet e fundit, ka pasur shumë grupe në shoqëri që kanë kritikuar produktet e qumështit. Mirepo Konsumi i qumështit dhe produkteve të qumështit madje është konfirmuar se zvogëlon zhvillimin e diabetit të tipit 2, aterosklerozës, dhe ka efekte antivirale.
Në Rajonin tone në ato vende ku jane bere studime shkencore; të gjithë jemi bindur se produktet tona si; kosi janë të pasura me substanca probiotike, ato sigurojnë në një masë të madhe rreth 30-40% të mbrojtjes imune të zorrëve. Këto probiotikë - qelizat mikrobike të gjalla nga grupi i baktereve ac-ido-laktike, bakteret Bifidus dhe lloji i tretë i përfshirë aq i madh në grupin probiotik, të gjithë konkurrojnë me mikroorganizmat e padëshiruara dhe kalbëzuese në lumenin e zorrëve dhe sigurojnë receptorë aderimi posaçërisht për kolonitë e mikroorganizmave të dobishëme në luftën e tyre kundër kalbëzuseve dhe baktereve te tjera keq-berse, kjo është mbrojtje e paster, ndër të tjera, aktiviteti i këtyre qelizave vrasëse stimulohet nga fagocitet e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë përgjegjëse për mbrojtjen tonë imune, për imunitetin qelizor.
E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, ato aktivizojnë biosintezën e trupave imunë. Ekzistojnë edhe mukoproteina mbrojtëse, të cilat përsëri janë mbrojtëse. Ne duhet të kujtojmë që zorrët tona të holla janë të gjata 7 metra e gjysmë dhe struktura e tyre si dhe funksionimi i mirë janë shumë të rëndësishme. Janë probiotikët, qelizat mikrobike të gjalla, ato që aktivizojnë prodhimin e mukoproteinave mbrojtëse si dhe peptideve bioaktive që kontrollojnë nivelet e presionit të gjakut.
Të gjitha efektet e dobishme. Ne jemi shumë të lumtur që popullata e Azisë Lindore, Japoneze, Kineze, kanë respekt të madh për produktet acido-laktike e në veçanti kosin Bullgar (un mendoj se e njejta gje eshte ne te gjithe Rajonin Ballkanit)

. Cilat produkte qumështi janë më të pasura me këtë proteinë qumështi.? Ju përmendët kosin, a është gjëja kryesore?

Donka Baikova: Ne duam të themi se do të kombinonim praninë e të dy proteinave dhe kulturave probiotike. Në të njëjtën kohë, është e qartë se djathi i bardhë me shellire është i përqendruar me proteina, djatherat e forte gjithashtu, marrim parasysh faktin se ato kanë përmbajtje 25-30% dhe janë të pasura me yndyrë. Yndyrnat shtazore, në veçanti yndyrat e qumështit, ka shumë kalori.
Ne nuk thamë se sa i rëndësishëm është kalciumi për aktivizimin e proceseve imune. Hyn në sintezën e trupave imunë. Unë rekomandoj 50 - 60 gram djathë, ose 40 gram djathë për shkak të vlerës më të lartë kalorike sepse ka shum yndyrë, ndërsa kos të paktën 350 gramë per të rriturit, është e rë-ndësishme të mos e ana-shkalojme gjizën, të gjithë jemi të vetëdijshëm se është një ushqim funksional sa i përket mbrojtjes së mëlçisë. është e pasur me aminoacide që përmbajnë squfur: Metioninë, Cystinë, Kolinë. të gjithë këto përmirësojnë funksionin e mëlçisë, nga e cila varen të gjitha proceset sintetike, 50% e trupave të proteinave njerëzore sintetizohen në mëlçi, eshtë e rëndësishme të merrni kos, gjizë. ata gjithashtu janë më pak kalori, kosi ka 60 kalori për 100 gram, dhe gjiza 80 kalori për 100 gram, ndersa 100 gram djathë ka 260 kalori, dhe djathi kaçkavall 360 kalori. Kjo është arsyeja pse sasitë që përmenda janë një udhëzues për të gjithë adhuruesit e ushqimit të shëndetsh-ëm. Po, të gjitha janë të plota, por lidhur me sasitë që tregojmë jane menyre te moderuar.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 30 Jan 2022, 12:31

INDUSTRIA E QUMESHTIT

Çfare duhet pase kujdes në zgjedhjen e PROBIOTIKEVE per femijet e vegjel ?

Edhe nje here; PROBIOTIKET nuk jane ilaçe por jane regulator natyral të traktit stomak – zorre si dhe per shendetin ne pergjithesi, ata jane ndihmes natyral ne terapite per disa semundje dhe pavaresisht se si merren, efekti i tyre nuk duket shpejt por eshte i sigurte, gradual dhe per kohe te gjate, nga perdorimi i tyre nuk ka asnje efekt anesore.
Në treg ofrohen preparate te ndryshem PROBIOTIKE kjo e ben disi te veshtire zgjedhjen per kete ka dy rruge;

Të merret informacioni i saktë si dhe konsultimi me mjekun pediater per te marre ate qe duhet per femijet. Nje gje nuk ndryshon se PROBIOTIKET kane efikasitet vetem ne qofte se doza permban jo më pak se 1 miljon baktere te gjalla dhe te jene aktive (duhet te jete e shkruar ne etikete).

TEPER E RENDESISHME!!! Ka raste shtamet e të njetit lloj ( p.sh. Lactobacillus bulgaricus), megjithese eshte izoluar nga i njejti vend – zone, mund te ndryshoje rrenjesisht dhe te mos kete cilesite e PROBIOTIKUT!!! problemi eshte mjaft teknik sidomos per konsumatorin ajo qe mund te beje eshte te informohet me te dhena te plota per cilesite e PROBIOTIKUT ne rastin konkret, ndersa per teknologet duhet te dine me shume le t`a gjejne rrugen per t`u informuar, nuk eshte kollaj te ushqehesh shendeteshem, mungojne perpjekjet per te prodhuar te pakten mji produkt probiotik.

A ka ndonje risk per shendetin kur merren PROBIOTIKET?
Në keto vitet e fundit EFSA ( Organi Europian per ushqime te shendeteshme dhe pa risk) ka percaktuar kriteret per parrezikshmerine e PROBIOTIKEVE, pranohen vetem ata qe plotesojne disa kerkesa si në dobi te shendetit ashtu edhe te jene te sigurte, tek femijet duhet pase kujdes kur ka Intolerance ndaj LAKTOZES apo alergji ndaj produkteve te qumeshtit patjeter duhet bere reduktim doze deri edhe ne menjanim.
.Per çdo njeri perfshi edhe femijet nuk eshte e domosdoshme te konsumohen PROBIOTIKET pa nderprerje sepse ata kane nje veti qe qendrojne per kohe te gjate ne zorret tona por duhet te jene te pranishme ne çdo kohe.

Pse Actimeli ështe i dobishëm për përdorim të rregullt?
A është Actimeli i dobishëm?, Sot mund të shihni një numër të madh të produkteve të ndryshme të qumështit në raftet e dyqaneve, per fat te keq shumica e njerezve i vlereson nga ana organo-leptike, a jane te shijshem apo jo kjo do te thote se jemi larg me njohurite, Ato ndryshojnë në stru-kturën, llojin, çmimin dhe prodhuesin e tyre. Është pak e vështirë për një konsumator të zakonshëm të kuptojë se cilat prej tyre mund të jenë më të dobishme për shëndetin e tij dhe cili konsum mund të jetë plotësisht i padobishëm. Produkti i qumështit Actimel, i cili reklamohet si një kos shërues unik që forcon shëndetin dhe rrit imunitetin, tani po gëzon një nivel kaq të lartë të popullaritetit. Por a është gjithçka aq e qetë sa reklamimi?

Cila është përbërja e Actimelit? Standardet ndërkombëtare përcaktojnë që përbërësit e ushqimit të shënohen në etiketë ose paketim. Kështu që Actimel thuhet se përgatitet nga disa lloje qumështi (të skremuar dhe pluhur), Përveç kësaj, një produkt i tillë përmban glukozë, sheqer, citrat natriumi, disa aditivë frutash së bashku me aromë, trashës me kodin E1442. Actimel gjithashtu përmban një një ngjyrues pjesë e bojës së karminës dhe një numër vitaminash (B6, D3, dhe ndonjëherë vitaminë C).
Pse te gjitha keto shtesa? Eshte e vertet se shum konsumatore bejne vleresime per vetite orgno-leptike por duhet thelluar ne vetite probiotike dhe konkretisht Imuniteti i laktobacilit të gjallë L. Kasel konsiderohet përbërësi më i rëndësishëm. Le të përpiqemi të kuptojmë dobinë por edhe dëmin e disa përbërësve duke e parë në shumë detaje.
Cilat janë përfitimet e Actimel? Vitamina D3 është një derivat i vitaminës D, një substancë e tillë është një rregullator natyral i thithjes së kalciumit dhe fosforit në trupin tonë, përveç kësaj, kjo vitaminë është përgjegjëse për shpërndarjen e tyre në kocka, gjithashtu ka një efekt pozitiv në aktivitetin e sistemit imunitar të njeriut, veshkave, traktit digjestiv dhe sistemit kardiovaskular.
Gjithashtu, përmban ngjyrë Carmine, e cila është me origjinë natyrore - prodhohet nga insekte të veçanta që jetojnë në kaktus. Në raste të caktuara, mund të shkaktojë ose jo një reaksion alergjik, megjithëse kjo është veçanërisht e mundshme tek fëmijët. citrat natriumi është një suplement natyror bimor që rrjedh nga farat e fasuleve ai vepron si trashës dhe përmirëson shijen e produktit, edhe citrati i natriumit është një produkt thjesht kimik. Nxirret nga acidi citrik duke e kombinuar me sodë kaustike. Deri më sot, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar efektit anësore me këtë shtesë, kështu që konsiderohet i sigurt për njerëzit. Citrat natriumi përdoret në prodhimin e ushqimit për të përmirësuar shijen, dhe gjithashtu vepron si një stabilizues dhe konservues i mirë.
Laktobacili Këto përbërës janë më të vlefshmit nga e gjithë lista e përbërësve të Actimelit. Ata janë probiotikë - baktere të gjalla të dobishme. Ky përbërës është me të vërtetë në gjendje të rrisë imu-nitetin, pasi laktobacilet stimulojnë rritjen e baktereve të dobishme në aparatin tretës dhe çojnë në zvogëlimin e numrit të organizmave oportuniste dhe zhdukjen e baktereve të rrezikshme. Ndër të tjera, ekspertët thonë se laktobacilet e tilla në mënyrë efektive prodhojnë antitrupa kunder llojeve të caktuara të viruseve.
Është e vërtetë që ekziston një pyetje se sa të sigurtë janë lactobacilet mbas më shumë se një muaj ruajtje (paketimi tregon një jetëgjatësi prej 35 ditësh) në kushtet e bashkëjetesës me përbërësit e tjerë të produktit.
Un mendoj se prodhuesi serioz mbeshtetet ne studime te sakta, por do t`a konsideroj veprim të zgjuar të konsumatorit të insistoje per të ble sa më te fresket disa ditore, tashma dihet mikroflora e gjalle ka nje afat ruajtje dhe nuk mund te teprohet!!!!.
Kështu, dobia e Actimelit nuk është plotësisht 100%. Por megjithate, ka vlerësime se mund të kete ndikuar tek disa përdorues duke shkaktuar pobleme të tilla me tretjen; si fryrja e stomakut, urthi dhe lëvizjet e parregullta të zorrëve. Përveç kësaj, dëmi nga ky produkt mund të qëndrojë në probabilitetin e lartë të zhvillimit të alergjive tek fëmijët e vegjël.
Actimel është një pije qumështi e zhvilluar nga Danone. Sot megjithtë, përdorimi i këtij produkti është tashmë natyror ritual, duke shtyrë në plan të dytë çështjen e përfitimeve të kësaj pije.
Fëmijët kanë të drejtë ta marrin këtë produkt pasi nuk dëmton trupin në rritje të fëmijës.
Ekzistojnë kufizime të moshës në përdorimin e tij: fëmijët nga 3 vjeç mund ta futin atë në mënyrë të sigurt në dietë (përveç nëse, nat-yrisht, nuk vërehen alergji), por një fëmijë nën këtë moshë mund ta përdorë këtë produkt vetëm pasi të konsultohet me një mjek. Gjatë historisë së këtij produkti, janë njohur disa raste të skuqjes së lëkurës tek fëmijët nga një përbërës i tillë si karmina (ngjyrosja e ushqimit). Në përgjithësi, një gote rreth 100 ml Actimel çdo ditë do të ndihmojë në forcimin e imunitetit të fëmijës, të mbrojë nga bakteret e dëmshme, të mbrojë mukozën e stomakut dhe mikroflorën e zorrëve nga efektet negative të ushqimit të papërpunuar, dhe gjithashtu të ndihmojë në problemet e kapsllëkut.
Un personalisht e konsumoj rregullisht POR do të isha më i knaqur ne qofte se çlirohet nga keta shtesa dhe patjeter koha e perdorimit duhet te REDUKTOHET

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 05 Feb 2022, 16:23

CILI ESHTE NDRYSHIMI MIDIS KULTURAVE FILLESTARE PER KOS DHE KEFIR. KUSH ESHTE MË I SHENDETESHEM, KOSI APO KEFIRI; :

Diferenca, përbërja, përfitimet shëndetësore

Kjo pyetje nuk duhet të behet! mirëpo janë“kureshtaret” ata qe duan një pergjigje që t`a kene si materjal per te diskutu neper lokale, kafe etj!
Përgjigjeja ime do të ishte; të dy jane produkte acido-laktik me vlerat perkatese, sejcili ka kontributin e vet në dobi te shendetit tone.
Kefiri është në fakt ështe pije unike, është e vetmja kulturë e qumështit që formohet me ndihmën e të ashtuquajturave kokrra kefir.(Torula Kefiri), kokrrat e Kefirit janë grimca xhelatine të lidhura së bashku, këto kokrra jane të afta te mbajne ne simbioze = bashk-ëjetese një përzierje të disa lloje baktereve dhe majave së bashku me proteinën e qum-ështit dhe sheqernat komplekse.
Ata fermentojnë qumështin, dhe acidi laktik, i cili formohet gjatë ferm-entimit të laktozës në qumësht nga bakteret Lactobacillus Kaukazia, i jep një shije pak të thartë kefirit.
Kjo pije përmban jo vetëm baktere të mira probiotike që gjenden edhe në kos, por edhe maja të shëndetshme. Eshtë kjo simbiozë e majave dhe baktereve ku numri i llojeve arrin deri 20 kjo nuk ndo-dhë ne asnje produkt tjeter, që e favorizon kefirin të jetë një shkallë më lartë se kosi - jogurti, keta produkte probiotike jane “kushurij” por mikrobiologu i madhe francez Matiuo e ka quajtur më të pas-urin, ndersa ne Kanada ne Kongresin e qum-eshtit e vendosen në vendin KAMPION.
Gjithashtu, kefiri, ndryshe nga jogurti, mund te fermentoje edhe në te-mperaturën e dhomës, sepse eshte disa lloje POR: KEFIRI ORIGJINAL që perg-atitet ne vend-lindjen e tij - Kaukaz dhe poshte Tibetit fermenton ne temperature te ulet. Kefiri mund të merret jo vetëm nga qumështi i lopës, por edhe nga qumeshti i dhisë, deles dhe madje edhe arrë kokosi ose bajame.
Shkencëtari i mirënjohur rus, laureati Nobel Ilya Mechnikov, në fillim të shekullit të 20-të propozoi të ashtuquajturën teori të intoksikimit të sëmundjes. Sipas tij, plakja e trupit dhe ndjeshmëria ndaj sëmundjeve të shumta përshpejtohen shumë herë nga tok-sinat që sekretojnë baktere të dëmshme që jetojnë në zorrët tona. Ai gjithashtu besonte se ba-kteret e mira të dobishme që jetonin në produkte të qumështit të ferm-entuar, veçanërisht kefiri, ishin një nga shkaqet e jetëgjatësisë në mal-et e Kaukazit.
Dua të shtoj se kefiri i bërë në shtëpi eshte bere një pije e vazhd-ueshme në dietën time, unë besoj shum në dobite e tij per shend-etin, dhe duke e kombinuar me produktet e tjere acido-laktike dhe qe permbajne baktere probiotike eshte sherbimi më i mire qëmund t`i behet organiz-mit tone kjo duhet ngulitur ne mendjen e sejcilit por kjo arrihet vetem mbasi jemi njohur shkencerisht me keta baktere, e kam thene edhe here te tjera t`i ko-nsumojmë mbi bazen e llojit dhe sasise se baktereve të mira, mirepo ne na krijohet besimi vetem ne qofte se na e thote një ekspert i huaj!!!! Sidoqofte rend-esi ka t`i marrim keta baktere dhe të mos e bejme zgjedhjen vetem duke u mbeshtet ne shijen e tyre!!
Kjo pije probiotike ndihmon në rivendosjen dhe forcimin e sistemit imunitar.

Nëse pas këtij artikulli nuk keni filluar ta doni kefirin, ju këshilloj të nxitoni për t`a përfshirë atë në dietën tuaj të përditshme, ju mbroni trupin tuaj nga sëmundjet dhe luftoni ato ekzistuese.
Të pëlqen kefiri? E fermentoni atë në shtëpi? Si e prodhon? Si duhet të veproj që t`a prodhoj ne shtepi? Jane pyetje që më behen vazh-dimisht, sidomos ata që jane anti-liber sepse ka disa vite që ne LIBRIN – 2 “ PROBIOTIKET PRODUKTE TE SHENDETESHME QUMESHTI” jane dhënë qarte njohurite te plota por perseri disa preferojne t`a degjojne nga kojshite apo diku gjate muhabeteve në lokale - kafe dhe tendenca e tyre eshtë gjethenje të prodhojne Kefirin Origjinal, dakort kjo do të ishte arritje e persosur, por un dëshiroj të jap disa sqarime sipas mendimit tim:

. Në qofte se dikush e siguron kete kulture bakteriale te paster me kerpudhen Torula Kefiri të LIOFILIZUAR, e transporton ate deri ne shtepi ne kushtet qe kerkon, le te veproje sipas udhezimit teknik, kjo eshte arritje e padiskutueshme.

. Por në qofte se kete kerpudhe e ka siguruar nga vend-lindja e larget Kine – Kaukaz sepse atje rritet dhe e transporton me avion si një pako e zako-nshme, plus rruga deri sa vjen ne shtepi kjo nuk mund te jete më e paster – infektohet dhe pasojat i kam mësuar nga telefonatat ku ankohen per cilesine e Kefirit e sidomos mbas disa përdorimeve fiton një strukture si "jargë” do të thote se jane çthurë – jane shumezuar majat, jam i bindur se banalizohet perberja bakteriale, prandaj kerkon trajtim të veçante, eshte teper e ndjeshme dhe duhet vleresuar.

. Ka disa vite që përgatis Kefir në mënyrë industriale si ai i fabrikave te qumeshtit, me anen e Kulturave bakteriale ekzistuese që tregetohen kudo ne bote në qendra te veçanta dhe të specializuara, nuk prodhohet Kefiri tradicional i njohur me shekuj por prodhohet kefiri Industrial ai që tregetohet në mbare boten. Kultura të tilla starter përmbajnë bakteret e përzgjedhura të izoluara ne laboratore nga kefiri, shija e kefirit, te vërtetë tradicional, ndryshon nga shija e kefirit të fabrikës, e cila është gjithmonë konstante. Ky nuk është kefiri i vërtetë, gjithesesi ka vlerat e tij.
Në raftet e dyqaneve ku tregetohen produktet acido-laktike, ne gjithmonë jemi përballur me një zgjedhje të vështirë: çfarë të blejmë - kos apo kefir? Të gjithë e dinë që të dy produktet janë jashtëzakonisht të dobishme. Por mbase përfitimi i njërit është akoma më i madh?
Cilat janë kriteret për vle-rësimin e efekteve shëndetësore të jogurtit dhe kosit ?

Le të përpiqemi të zgjidhim dilemën midis jogurtit dhe kefirit.
Si rezultat i vetive shëruese, si kosi ashtu edhe kefiri janë elementët më të rëndësishëm të ushqyerjes së duhur, të bëra nga qumështi naty-ral, ato përmbajnë të gjitha substancat e dobishme në një formë më të arritshme për njerëzit, duhet shumë më pak kohë për t’i përthithur ato. Vitaminat dhe mineralet nga kosi dhe kefiri thithen shumë më shpejt se qumështi.
Kefiri dhe kosi rekomandohen edhe për ata persona për të cilët qumë-shti është tabu për shkak të intolerancës ndaj laktozës. Ata nuk kanë analog në dietë, ata nuk kanë asgjë për të zëvendësuar dietat Wellness, ato janë po aq të dobishme për të rriturit dhe fëmijët njësoj.
Kefiri quhet dhurata e parajsës, nga ana tjeter dhe përkthimi i lashtë i fjalës kos do të thotë jetë e gjatë.

Kefiri apo kosi - jogurti: cili është më i shëndetshëm?

Pra, ndryshimet në proceset që formojne kosin dhe kefirin, diktohen nga përbërja e ndryshme e kulturave bakteriale fillestare. Fermentimi acido laktik ndodhe ne prodhimin e kosit ndersa ne prodhimin e kefirit plus edhe fermentimi alkoolik.
Dioksidi i karbonit dhe aciditeti i kefirit i japin atij veti tonike dhe shijen pikante he të veçante, por e bëjnë atë të papërshtatshëm për njerëzit me aciditet të lartë të stomakut. Për pacientët me gastrit ose ulç-erë të stomakut, jogurti është alternativa më e mire ne kete rast (krahasuar me kefirin origjinal). Shija e butë dhe mungesa e mikroorganizmave të majave neutralizojnë mjedisin acid dhe qetësojnë stomakun.
Kosi dhe kefiri kanë të njëjtin efekt pozitiv në imunitetin. Ata stimuloj-në veprimtarine e zemrës dhe proceset metabolike, qetësojnë sistemin
nervor dhe ulin kolesterolin në gjak, përmirësojnë gjendjen e lëkurës, thonjve dhe flokëve.
Me ndihmën e baktereve të dobishme që mund të vendosen në sipërfaqen e brendshme të zorrëve, kefiri rikthen mikrofloren e tij dhe eliminon dysbiozën që rezulton sidomos nga trajtimi me antibiotikë.
Bakteret e kosit, ndryshe nga bakteret e kefirit, nuk formojnë koloni të mikroorganizmave të dobishëm, por ato pastrojnë në mënyrë të përkryer traktin e zorrëve nga patogjenë të dëmshëm, siç janë ba-cilet dizenteriale ose tendosja Staphylococcus aureus.
Më shumë se njëqind vjet më parë, Ilya Mechnikov, mikrobiolog, Nobel Laureate, zbuloi në mënyrë eksperimentale se shufra bullgare është më aktive dhe më e zbatueshme nga të gjitha bakteret e njohura të acidit laktik, për shkak të efektit të tij, acidi prodhohet shtyp proceset putrefaktive brenda zorrëve.
Duke marrë parasysh që thupra (shkopi) bullgar është mjeti kryesor në luftën kundër plakjes, Mechnikov ende besonte se ishte e nevojshme të alter-nohej kefiri dhe kosi. Ai e shpjegoi këtë me faktin se përdorimi i zgjatur i një produkti çon në "aklimatizim" të baktereve të të njëjtave specie në zorrë dhe rrjedhimisht në një dobësim të efektit terapeutik dhe profilaktik.

PS! Ne qofte se konsumon rregullisht
Kos – jogurt – kefir nuk ka nevoje per
asnje lloj aklleku (kremi)!

Si të blini kos natyral dhe kefir: lexoni etiketën

SI TA NJOHIM KOSIN E VERTETE Pervoje e huaj

Lexoje me kujdes etiketen në pako, keshillon Dr. Andreeva.
Ne qofte se ka produkt ushqimore me te cilin popullsia e Rajonit tone, krenohet e sidomos bullgaret Kiselo Mljako qe do te thote KOSI i vertete Bullgar dhe jo Jogurti, eshte unikal dhe eshte tradicional per kete popull, cilesite e tij nuk mund te imitohen jashte kufijve dhe kjo eshte spjeguar shken-cerisht me rolin e pazevendesueshem te kulturave bakteriale specifike te Lactobacterium bulg-aricum (LB) prandaj edhe ka kete emër, ku rol te rend-esishem luan edhe klima e vendit, jashte Bullgarise ky bakter disi TRANSFO-RMOHET!! Kjo eshte vertetuar ne laboratoret e disa vendeve.
Kohet e fundit edhe ne kete vend tregetohet jo rralle K.M. me nji shije shume larg asaj qe njohin bullgaret ne femijerine e tyre por me nji shije tjeter dhe qe reziston më teper ne frigorifer kjo i habitë te gjithe?!
E si kudo fillojne akuzat e panumurta vend e pa vend! si; Në qumesht eshte hedhur niseshte, konservante etj. Por kjo nuk eshte gji-thmone keshtu.
Kiselo Mljako eshte më i qendrueshem per aresye te tjera:
. Se pari kane ndryshuar kushtet higjeno – sanitare gjate prodhimit dhe jo sepse permban konservante ( kuptohet kur analiza e verteton ).
. Sot mjelja behet kudo me makine dhe trajtohet menjehere me ftohje, kjo e mbron qumeshtin nga ndotjet sidomos me maja te cilat e tharto-jne dhe ajo qe ka me shume rendesi afati i perdorimit zgjatet sepse va-ret nga lloji i kulturave bakteriale qe perdoren per mpiksjen e qumesh-tit e sidomos RAPORTI midis baktereve te mira, kete e kemi mesuar që ne bangot e Universitetit, gjyse shekulli më pare.
Kur perbehet nga Laktobakterium Bulgaricum dhe Streptokokus Thermofilus, e thene thjeshte qe te kuptohet nga konsumatoret e para zbe-rthen sheqerin e qumeshtit dhe formohet sasi e madhe acidi laktik i cili me tej e tharton kosin, e dyta Str. Thermofilus eshte endra e prodhuesit – “shpeti-mtarja” kesaj i dedikohet shija e embel dhe qendrueshm-eria e K.M. duke ndryshuar kete raport ne favor te Str. Thermofil rritet afati i konsumimit, në ate kohe inxhinjeret dhe mjeshtrat e perpunimit te qumeshtit ishin të frenuar per kete raport deri ne atë mase sa te mos cenohej vlera unikale e kosit ndersa tani kanë hyre ne” loje shum lojtarë”!!!!
Mendoj: Edhe ne ne vendin tone duhet te jemi te kujdeseshem ne akuz-at sepse e orjentojme gabim prodhuesin dhe konsumatoret, vetem me analiza behet akuza.
Ka ardhe koha të akuzojme me te dhena të analizave, të veprohet siç veprojme per shendetin tone, të hapen laboratore më shum se një në çdo rreth dhe kush dyshon të analizoje produktin kundrejt një pagese te aresyeshme siç veprohet ne vendet e BE dhe me te dhena fiziko – kimike dhe bakteriale do te binden te gjithë.
Miti i hedhjes se NISESHTES !!!. Shija e bute dhe mjafte e embel i dedikohet zgjedhjes se kulturave bakteriale, sa me pak Laktobakterium bulgaricum te permbaje aq më shije te embel ka. Nuk ka asnje kuptim te hidhet niseshte ne K.M. ?!!! POR ajo qe lejohet eshte hedhja e qumeshtit pluhur, sidomos gjate veres, kur lopet kullosin bar te njome qe ka lageshtine dhe japin qumesht pak me te holle. Sidoqofte lejohet t`i shtohet qumesht pluhur i cilesise se mire sipas standartit deri 20% dhe kjo patjeter duhet te shenohet ne etikete, eshte konsumatori ai qe ben zgjedhjen.
Numri i baktereve të dobishme të gjalla në kosin dhe kefirin e vërtetë duhet të jetë së paku 107 CFU (koloni që formojnë njësi të baktereve të acidit laktik) për 1 g produkt gjatë gjithe afatit të ruajtjes.
Sasia e majave CFU në 1 g kefir duhet të jetë së paku 104 CFU / g. per-mbajtja e proteinave në 100 g të produktit në kefir duhet të jetë së pa-ku 3 g dhe në kos 3.2 g, përveç kësaj, pjesa masive e yndyrës në prod-ukte mund të ndryshojë - nga 0,1 deri në 10%. Por sejcili ben zgjedhjen e vet sipas gjendjes shendetesore, jetëgjatësia e kosit - jogurtit natyr-al me keto mend që kam un them se nuk është më shumë se pak ditë në T = 4 ± 2 ° C.
Në qofte se më pyesni si do te ishte më mire? Prodhimi i tyre të behet në vend nuk ka ndonjë veshtiresi dhe nuk eshte nevoja te sillet nga vende te largeta eshte pikërisht ajo qe po kerkohet në botë të perpunohet qumeshti në qendra te vogla perpunimi sa me afer burimit dhe konsumatorit
= JANE PRODUKTE TE FRESKETA DHE TE PAQENDRUESH-ME PËRMBAJNE BAKTERE TE MIRA – TË GJALLA DHE AKTIVE !!!!

Kur zgjedhim produktin, duhet të përqendrohemi në strukturën.
. Kefiri bëhet më heterogjen gjatë ruajtjes, ndersa konsistenca më homogjene e jogurtit - kosit nuk ndryshon me kalimin e kohës.
Përmbajtja kalorike e jogurtit - kosit mund të arrijë deri në 90 kilokal-ori dhe vlera e energjisë e kefirit zakonisht nuk i kalon 60 kcal.
Kur zgjidhni midis llojeve te jogurtit – kosit, duhet të mbani mend se keto produkte promovojnë shëndetin, por opsionet e tyre të ëmbëlës-uara e zvogëlojnë këtë efekt pozitiv madje deri në zero. Për shembull, substancat e dobishme të kosit i forcojnë mishrat, ndersa sheqeri dhe ëmbëltuesit e tjere në përbërjen e kosit shkatërron smaltin e dhëmbë-ve.
Kosi – Jogurti - Kefiri “ per së mbari” bëhet pa aditivë, mirëpo prodhuesit dëshirojnë ta "dekorojnë" atë me ngjyrues dhe pë-rmirësues të ar-omës, lende trashese dhe emulsifikues, ëmbëlsues dhe aditivë nga co-pa frutash dhe manaferrash, per fat te keq kjo u pelqen edhe konsumatoreve!!!!!!!
Shkencerisht eshte pranuar se frutat ndihmojne në aktivitetin jetesor te probiotikeve prandaj edhe quhen PREBIOTIKË megjithate një blerës inteligjent dhe i kujdesshëm nuk insiston të blejë një produkt të tille kosi, në vend të kosit të vërtetë, pa u ndikuar nga reklamet, zbatoni këshillat e reputacionit të Ilya Mechnikovit – alternoni këto produkte në dietën tuaj dhe më pas përfitimet e tyre të kombinuara do të rriten.
Këtu janë disa këshilla të rëndësishme për blerjen dhe përdorimin e produkteve të fermenturara të qumështit.
Kefiri (original Lexo LIBRIN – 2), një-ditor do të lehtësojë kapsllëkun, dhe kefiri tre-ditor është i përshtatshëm për njerëzit që vuajnë nga gastriti me aciditet të ulët dhe kolit kronik (i shoqëruar me diarre).
Ju duhet të blini produkte probiotike te qumështit me një jetëgjatësi jo më shumë se 5 -7 ditë, pasi mikroorganizmat e dobishëme çoroditen!!
Në qoftë se nuk jeni te interesuar per yndyre te larte dhe aditive te
ndryshem pergatiteni ne shtepi KOSIN, pasi në qofte se e pergatitni sipas procedures teknologjike do te jeni edhe më të sigurte dhe vetëm një produkt i tillë do të sjellë përfitime të përshtatshme.
Të gjitha produktet e qumështit rekomandohen të konsumohen gjatë trajtimit intensiv me antibiotikë. Kjo do të ndihmojë disa herë të zvo-gëlojë efektet negative të ilaçeve të forta në trup dhe të mbështesë proceset jetësore të mikroorganizmave të dobishëm.
Në rastin e helmimit nga metale të rëndë, qumeshti dhe produktet e qumështit gjithashtu duhet të përdoren për të hequr substancat toksike.
Disa nga produktet mund të përgatiten në shtëpi nëse blini një kompl-eks të veçantë për fermentimin. Produkte të tilla do të jenë edhe më të dobishme. (Lexo LIBRIN – 2)
Në këtë mënyrë, të gjitha produktet e qumështit do të jenë të dobishme, por duhet të merret parasysh intoleranca individuale ndaj trupit dhe sëmundjeve të traktit gastrointestinal. Kur zgjidhni një produkt, duhet t'i kushtoni vëmendje jetës së raftit dhe përb-ërjes, e cila nuk duhet të përmbajë përbërës të panevojshëm.

1.png
1.png (285.86 KiB) Viewed 6911 times


2.png
2.png (537.65 KiB) Viewed 6911 times

=========================================================
Attachments
2.png
2.png (537.65 KiB) Viewed 6911 times

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 09 Feb 2022, 11:56

DISA NGA PËRFITIMET E KONFIRMUARA TË PROBIOTIKËVE.

Për probiotikët, mund të themi se, ato janë plotësisht të panjohur për shumicën e njerëzve. Kohët e fundit, ka pasur një interes në rritje të shkencët-arëve për përdorimin e probiotikëve në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, dhe janë kryer studime të shumta mbi to, të cilat dëshmojnë përfitimet e mëdha kur konsumohen rregullisht.
Probiotikët janë me të vërtetë të mahnitshme! Jo vetëm që janë të dobishëm në traktin gastrointestinal, por ato gjithashtu forcojnë sistemin imunitar, ndihmojnë në humbjen e peshës trupore, luftojnë infeksionet dhe alergjitë, zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe janë një masë parandaluese kundër diabetit, përmirësojnë gjendjen shpirtërore dhe funksionin njohës dhe një mori përfitimesh të tjera që do të përpiqem t'i mbuloj në këtë material.

Çfare jane PROBIOTIKET?
Bakteret probiotike janë mikroorganizma të gjalla të njohura si "baktere MIKE të zorrëve" që sjellin përfitime për shëndetin tonë. Termi "probiotic" vjen nga termi latin "për jetën"
Probiotikët konsiderohen të dobishëm që nga kohërat e lashta (sidomos bakteret e acidit laktik - laktobacilët dhe bifidobakteret), por ato u shfaqën në qendër të vëmendjes në fund të viteve 1800 kur konsumimi i jogurtit - kosit mendohej se zvogëlonte bakteret "të këqija" dhe ekziston një lidhje midis tyre dhe jetëgjatësisë.
Në vitin 1907, laureati i Çmimit Nobel Ilya Mechnikov prezantoi hipotezën për efektin pozitiv të disa baktereve në modifikimin e mikroflores të zorrëve dhe zëvendësimin e baktereve të dëmshme me ato të dobishme, është konstatuar se bakteret e acidit laktik vonojnë plakjen dhe zgjasin jetën, ajo u përshkrua së pari nga Dr Stamen Grigorov, dhe Mechnikov konfirmon zbulimin e tij dhe ndërton teorinë e tij të plakjes dhe roli i tyre.
Mikroorganizmat e zorrëve tej njeriu marrin pjesë në procese të ndryshme metabolike, ushqyese, fiziologjike dhe imunologjike. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në homeostazën e energjisë dhe ndik-ojnë në gjendjen shpirtërore dhe aftësitë konjitive.
Dieta mund të ketë një efekt të thellë në profilin e mikroflores të zorrëve dhe njerëzit në pjesë të ndryshme të botës kanë profile të ndryshme bakteriale
Probiotikët mund të përmirësojnë sistemin imunitar, lëkurën, rezistencën ndaj alergenteve dhe të zvogëlojnë patogjenët e trupit. Ato kanë efekte anti-inflamatore, përmirësojnë profilin e lipideve të gjakut dhe tolerancën e glukozës, ulin presionin e gjakut.
Cilat janë përfitimet e probiotikëve për shëndetin?

Fig.

3.png
3.png (217.1 KiB) Viewed 6887 times4.png
4.png (321.56 KiB) Viewed 6887 times

Good bacteria = Baktere të MIRA
Bad bacteria = Baktere te KËQIJA
Është e veshtire që në një material të përfshihen të gjitha përfitimet e probiotikëve për shëndetin tonë, por unë do të përpiqem të rendis ato më të rëndësishmet, sepse eshte folur edhe here te tjera.

1. Rriten nivelet e disa vitaminave
Konsumimi ditor i L. acidofilus rrit nivelin e vitaminës B12 dhe folate (një formë e vitaminës B9) tek fëmijët. Marrja e L. reuteri rrit nivelin e nivelit vitaminës D3 me 25.5% sipas një studimi kanadez. Ai është gjithashtu i rëndësishëm për prodhimin e B12.

2.Probiotikët mund të rrisin nivelin e hekurit
Mungesa e hekurit tek gratë e reja në Indinë e Jugut shoqërohet me nivele të ulëta të laktobacileve. L. plantarum është zbuluar se rrit thithjen e hekurit tek gratë me mbi 50%.

3.Probiotikët veprojnë si antioksidantë L. laktis nxjerr jashte loje në mënyrë efektive radikalet e lira dhe përmirëson ndjeshëm aktivitetin e enzimave antioksiduese.
L. casei, L. helveticus, L. fermentum, B. bifidum dhe B. subtilis kanë veti antioksiduese

4.Probiotikët përmirësojnë gjendjen shpirtërore.
Sasia e madhe e mikroorganizmave në zorrën tonë mund të ketë një ndikim të madh në gjendjen shpirtërore. Mikroorganizmat e zorrëve janë në gjend-je të prodhojnë dhe të japin lëndë të tilla neuroaktive si serotonin dhe acidin gamma-aminobutyrik.
Konsumimi i jogurtit - kosit ose një kapsulë probiotike e disa llojeve për gjashtë javë ka një efekt të dobishëm në shëndetin mendor.

5. Probiotikët luftojnë depresionin
Ekziston një lidhje midis mikroflorës dhe depresionit. Probiotikët ulin ndjeshëm gjendjet depresive si në subjektet e shëndetshme ashtu edhe në pac-ientët me depresion të rëndë nën moshën 60 vjeç.

6.Probiotikët ulin stresin.
Disa baktere probiotike ulin nivelin e kortizolit, i njohur si hormoni i stresit (kur nivelet e stresit rriten) Studimet kanë treguar gjithashtu se ato rrisin nivelin e serotoninës.

7.Probiotikët ndikojne ne uljen e peshes trupore.
Konsumi i probiotikëve mund të zvogëlojë peshën e trupit, dhe ve-çanërisht yndyrën. Efekt më i madh arrihet te njerëzit me mbipeshë kur përdorin probiotikë duke kombiniuar disa baktere dhe kur merren për më shumë se 8 javë.L. rhamnosus shkakton humbje peshe tek gratë, ul masën e yndyrës dhe rrit përqendrimet qarkulluese të leptinës (hormoni i ngopjes).L-gasseri zvogëlon ndjeshëm peshën e trupit, zonat yndyrore viscerale dhe nën-lëkurore në të rriturit obez, administrimi i L. gasseri ka treguar është treguar se ndikon ne uljen e peshës dhe perimetrin e belit dhe kofshëve të të rriturve me mbipeshë.
Një studim i kryer në Japoni, në të cilin të rriturit e shëndetshëm morën L. gasseri për një periudhë prej 8 javësh, treguan një ulje të ndjeshme të peshës trupore, yndyrnave të sipërme abdominale, be-lit dhe perimetrit.

8. Probiotikët ndikojne ne uljen e dhjamosjes.
Mikroflora e zorrëve mund të ndikojë në dhjamin e trupit dhe të rregullojë ruajtjen e yndyrës. Përmbajtja e bifidobaktereve u zbulua të ishte më e lartë tek fëmijët me peshë normale sesa ata që treguan shenja të mbipeshes.
Marrja e probiotikëve në fëmijët obez rezulton në një ulje të ndjeshme të yndyrës, perimetrit të belit dhe disa faktorëve të rrezikut kardiometabo-lik.
L. acidophilus, B. animalis ssp. laktisi dhe L. Casei zvogëlojnë përqindjen e yndyrës tek individët me mbipeshë.
Konsumimi ditor i qumështit ose shtesa dietike probiotike që përmban B. animalis ssp. laktisi zvogëlon ndjeshëm yndyrën, kolesterolin total dhe shën-uesit inflamator.L. gasseri parandalon grumbullimin e dhjamit në bark dhe zvogëlon peshën e trupit në të rriturit obez. L. rhamnosus përmirëson parametrat e mëlçisë në fëmijët e trashë me mosfunksionim të mëlçisë
Marrja e B. longum, B. bifidum, B. infantis dhe B. animalis ul nivelin e glukozës dhe përmirëson rezistencën ndaj insulinës.
B.brevis ul peshën e trupit dhe akumulimin e yndyrës viscerale dhe përmirëson nivelin e serumit të kolesterolit total, glukozës së shpejtë dhe rezistencës ndaj insulinës.
C. butyricum zvogëlon akumulimin e yndyrës në mëlçi, ul nivelin e insulinës dhe përmirëson tolerancën e glukozës dhe ndjeshmërinë ndaj insulinës në minjtë e trashë.

ESHTE PROVUAR SE JOGURTI – KOSI UL RISKUN NGA SEMUNDJET E RENDA.
Sidoqoftë, dietologët rekomandojnë që të mos anashkalojnë kons-umin e produkteve të qumështit

VO!
Këtu janë pesë mënyra për të siguruar stomakun tuaj me baktere të dobishme

1. Hani ushqime prebiotike
Baktere të dobishme zorrëve rriten edhe në prani te prebiotikeve që janë fibra te patretshëm te përfshira në ushqime të tilla si perimet, qepë, hudhër, Angjinarja, bishtaja, asparagus, tërshëra, ba-nane, dhe arra. Mos harroni ato si burime të ushqimit për bakteret e dobishme.

2. Pini lëng të gjelbër
Ka mijëra shtame bakteriale ndërsa ne nuk dijmë mjaftueshëm për të gjitha këto organizma qe ndodhen ne zarzavate se sa na ndihmojne. Ndihmojnë në rritjen e shumëllojshmërisë së mikroorganiz-mave të dobishme në zorrë dhe hulumtimet tregojnë se sa më i madh eshte diversiteti, aq më shum përfiton shëndeti.

3. Perjashtoni produktet e përpunuara
Aditivët që përmbajnë ushqime të përpunuara mund të shkatërrojnë bakteret e dobishme.

4. Karbohidratet e rafinuara krijojnë probleme për shkak të sheqerit i cili shërben si ushqim për bakteret e dëmshme, duke i lejuar ata që të shumohen dhe të shkaktojnë një person të varur nga shumë sheqer.

5. Kufizoni sasinë e antibiotikëve
Antibiotikët kanë vendin e vet, por mos i merrni ato sa herë që keni hundë të lëngshëm, rrufe. Përdorimi i tepruar i antibiotikëve, pavarësisht nga fakti se ata janë të drejtuara drejt baktereve të dëmshme, të çon në shkatërrimin edhe te mikroorganizmave të dobishme. Një tjetër problem i habitshëm është përpunimi i mishit. Antibiotikët përdoren gjithashtu në blegtori, kështu kur konsumojmë mishin perfshihen dhe këto antibiotikë.
========================================

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 14 May 2022, 10:34

INDUSTRIA E QUMESHTIT

STUDIM: PËRMBAJTJA DHE QËNDRUESHMERIA E MIKROORGANIZMAVE PROBIOTIKE NË PRODUKTET E FERMENTUARA TË QUMESHTIT.

Me sa shoh nuk po kuptohen sa duhet PROBIOTIKET keto baktere kaq të MIRA dhe te DOBISHME, si nga perpunuesit e qumeshtit që nuk po i kuptojnë mundesite qe japin keto baktere per të rritur asortimentet e produkteve PROBIOTIKE ne vartesi te llojit te baktereve, trajtimit dhe kombinimit te tyre po keshtu edhe konsumatoret vazhdojne të blejne mbi bazen e shijes, llojit te frutave, mundesisht sa më të embla - me shumë yndyre dhe jo mbi bazen e perberjes BAKTERIALE!!!!= gjykim aspak ne favor te shendetit!!! mirepo kjo kerkon njohje të sakte të “biografise” se tyre,
Në mungesë te institucioneve shkencore që duhet t`i qartesojne mire konsumatoret dhe jo të lohet në doren e shitesave që nuk i kane aftesitë e duhura.
Un po vazhdoj të bej shkencë ne Facebook i bindur se ka mendje të ndritura që i shfrytzojne sa do pak keto njohuri të cilat nuk jane të mijat por të instititucioneve shkencore ne mbare boten, un veproj keshtu: mbasi te njejtat rezultate të studimeve shkencore, i kam verifikuar te pakten ne 4 gjuhe të huaja u a transmetoj juve.
Ajo që më ka bindur se ka interresim nga shqip-folesit eshte numri i madh i klikimeve deri tani 985450 afer 1 MILJON, vetem per PROBIOTIKET në FORUMIN “SË BASHKU” të UBK. ku shkruaj vazhdimisht, pa llogarite mijra ndjekes te tjere ne Faqen time te Facebookut, por kjo nuk majafton.
Eshte e pafalëshme me kete baze teknike te perpunimit te qumeshtit akoma nuk guxojme te prodhojme në vendin tone Kefirin – Akt-imelin – Aktivian etj. etj.
Le të vazhdojmë me temen, Dihet mirë se efektet e mikroorganizmave acido – laktike dhe probiotike realizohen vetëm nepërmjet gëlltitjeve të vazh-dueshme orale. Në përgjithësi pranohet që doza e nevojshme e baktereve probiotikë duhet të jetë jo më pak se 10. fuqi 9 dmth nje miliard dhe më shu-më çdo ditë. Nëse bëhet fjalë për produktet ushqimorë, atëherë ato duhet të përmbajnë të paktën 10 fuqi 7 qeliza të mundëshme (log = 7), dhe se konsumi i tyre ditor duhet të jetë JO më pak se 100 g. Këto konsiderata vendosin prodhuesit e ushqimeve probiotike në kërkesa serioze, pra produktet duhet të permbajnë sasi të mjaftueshme qelizash të vlefshme të gjalla të llojeve probiotike. Përveç kësaj, këto sasi duhet të jenë rezistente gjatë rruges në intestinalin tone dhe gjate gjithë jetës së produkteve.
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të sigurojë të dhëna për numrin e mikroorganizmave acido laktike në produktet e qumështit të fermentuar të prodhuara në njerin nga vendet e Rajonit tonë (Bullgari) si dhe ndjekja e qendrueshmerise d.m.th - jetëgjatësia e tyre, sa kohe qendrojne te gjalla mbas prodhimit.
E vërteta është se efektet e probiotikeve dhe mikroorganizmave të acidit laktik realizohen vetëm me administrim – konsumim të vazhdueshëm oral, dhe ajo që eshte e domosdoshme duhet të sigurohet kalimi i tyre i suksesëshëm përmes barrierës së stomakut ku reaksioni shumë acid i mediumit (ambj-entit) dhe sekrecionet e tjera që janë agresive ndaj mikroorganizmave zakonisht çojnë në të pa pritura d.m.th në uljen e numrit të qelizave mikrobike.
Me fjalë të tjera, studjuesit vazhdojnë të insistojnë për të monitoruar problemin e dozave ditore të baktereve probiotike që vijnë nepermjet ushqimeve funksionale. (Se çfarë jane ushqimet funksionale lexoni Librin – 2)
Prof. Ph. Marteau për shembull, duke analizuar nepermjet shumë provave klinike, lidhur me nevojat - dozat të caktuara të produkteve, përkatësisht, bakteret e acidit laktik dhe probiotiket duke treguar edhe efektet pozitive në kostipacion dhe zorrë të irrituara, sindromi ose enterokoliti i rëndë (B.lactis DN 173–010) konfirmohet i sukseseshem por përveç atyre më të spikatura jane kur kombinohen dy ose më shumë probiotikë, për shembull në kete rast B. bifidum dhe L. acidophilus , etj. (këta njohuri i keni shum të qarta ne Librin – 2 duhet t`i dije teknologu por edhe konsumatori.)
Nuk eshte rastesi që; Codex alimentarius në standardin për produktet e fermentuara të qumështit; - kos - jogurti, kefir, kumis dhe qumështra te tjerë "të fermentuar", normalizon numrin e baktereve te acidit laktik në to për tu loguar = 7.1. pra produkti duhet të përmbajë jo më pak se 10 fuqi 7 qeliza të mundëshme (log = 7) me kusht që marrja ditore e tyre të jetë të paktën 100 g produkt. Nëse probiotikët janë të disponueshëm në tableta ose formë tjetër farmaceutike (p.sh. në kapsula), përmbajtja e qëndrueshme e qelizave të llojit të probiotikut duhet të jetë së paku 10 fuqi 9 (log = 9) në 1 g.

Materiale dhe metoda Monitorimit. u kryen në materiale nga 174 parti produktesh të fermentuar, kryesisht me kultura simbiotike të Lactobacillus delbruckii, ssp. bulgaricus dhe Streptococcus therm-ophilus, u shfrytezuan asortimente të kosit bullgar me përmbajtje të ndryshme yndyre, - madje u ekzaminua edhe kremi si burim me mikroorganizmat e mësipërme, si dhe disa asortimente kosi.
Numërimi i Lactobacillus delbruckii, ssp. bulgaricus është kryer mbas mbjelljes së dhjetëfishuar hollimeve Crady. në një pjesë të studimeve, rezultatet u krahasuan me ato të marra me metodën e standardit ISO 7889.5. temperatura e kulturës simbiotike që përkon me temperaturën teknologjike të ferm-entimit dhe gjithashtu për shkak të aplikimit të një mediumi të kulturës jo selektive. Regjistrimi i dobësive Bifi u krye me metodën e grupit Danon eku-ivalent me atë të përshkruar në ISO 29981: 2010 (IDF 220: 2010)

- Teknika e numërimit të kolonive në 37 gradë C.3 Produkte të qumështit të fermentuar u testuan menjëherë pas prodhimit dhe në interval të ndryshëm deri në afatin e fundit ose menjëherë pas mbarimit të afatit te ruajtjes të projektuar nga specialistë (24, 72 orë, 5, 7, 9, 10, 14-18-18-20 ditë). Kjo ësh-të një çështje veçanërisht e rëndësishme që sqaron mbijetesën e popullatave të mikroorganizmave probiotikë me kalimin e kohës dhe motivimin e ko-hës autentike brenda së cilës produktet ruajnë cilësitë e tyre dhe efektet e tyre shëndetësore. Monitorimi përfshin jo vetëm numrin e mikroorganizmave të majave, por edhe aciditetin e titullueshëm dhe aktiv, cilesite organoleptike dhe testet e kontrollit të detyrueshëm për ndotësit tipikë - maja dhe myk. në qumësht të skremuar steril, duke u kultivuar në 43 ° C për 5 ditë dhe duke numëruar të dy simbolikat veçmas nën kontrollin mikroskopik, i ndjekur nga përcaktimi i numrit më të mundshëm sipas tabelave të McCrady.

Produktet e qumështit - Numerimi i dobive bifi të supozuara - Teknika e numërimit të kolonisë në 37 gradë C.3
Rezultatet dhe diskutimet Të paktën 6 parti u testuan për secilin lloj qum-ështi të fermentuar. Rezultatet më të përsëritura rregullisht për sasitë dhe dinamikën e L .delbrueckii, ssp. bulgaricus dhe B. animalis, ssp. laktis DN 116–010 në produktet e qumështit të fer-mentuar gjatë ruajtjes është paraqi-tur në grafikë. Ky material i gjerë faktik nuk mund të mbulohet plotësisht, kjo është arsyeja pse ne kemi zgjedhur asortimente karakteristike të ndara nga objektet e monitoruara, për të cilat të dhënat paraqiten në formë tabelare.
Në FIG. 1 paraqiten të dhënat e mbijetesës së L. bulgaricus në tre lloje të kosit klasik bullgar me përmbajtje të ndryshme të yndyres dhe proteinave.
Në FIG. 2 ne paraqiten të dhëna për një produkt acido - laktik të ruajtur më gjatë me kulturë fillestare nga të njëjtët mikroorganizma.
Në FIG. 3 paraqiten të dhëna nga regjistrimi i bifidobaktereve në një seri produktesh aktive, e cila është një kulturë e përzier e bifidobaktereve me mikroorganizmat bullgarë (kosi bullgar) dhe është një shembull tipik i aplikimit të kombinuar të mikroorganizmave të ndryshëm probiotikë në një pro-dukt të vetëm funksional për optimizim dhe duke pasuruar efektet e tij profilaktike.

1.png
1.png (128.71 KiB) Viewed 6132 times


2.png
2.png (87.26 KiB) Viewed 6132 times


3.png
3.png (75.3 KiB) Viewed 6132 times


Fig. 1. Dinamika e L. bulgaricus në mostrat e produkteve me përmbajtje yndyre 2%, 3.6% dhe një produkt me përmbajtje e lartë e proteinave (24 orë - 10 ditë)
Fig. 2. Dinamika e L. bulgaricus në mostrat e kosit me muslin nga (24 orë deri 18 dite) produkteve
Karakteristike e kosit dhe (kosit bullgar) - L. delbrueckii, ssp. Bulg-aricus dhe Streptococcus thermophilus në krahasim me ndryshimet e aciditetit në procesin e ruajtjes, materialet e ilustruara tregojnë disa elementë të rëndësish-ëm.
Së pari, duhet të theksohet se menjëherë pas fermentimit, deri në orën 24 mbas prodhimit, mikroorganizmat probiotikë të fillestarëve arrijnë nivele të larta të zhvillimit mbi log = 8, që është një argu-ment serioz kundër frikës se me këto ushqime konsumatori (pacienti) nuk do të marrin dozat e nevoj-shme të baktereve të qëndr-ueshme të acidit laktik.
Përveç të dhënave të paraqitura grafikisht, vërejmë se tendenca e përgjithshme e qëndrueshmërisë së mikroorganizmave laktikë të fermentit për kos bullgar (kos) nuk ndikohet nga përmbajtja e ynd-yrës së produktit. Përmbajtja e tyre është pak më e ulët në asort-imentin e qumështit me fruta, por brenda kërkesave të Codeiment alimentarius.
Së dyti, të dhënat ilustrojnë qartë rregullsinë që popullimi mikrobik mbetet në sasi të konsiderueshme në produkt për një periudhë të gjatë të ruajtj-es.
. Për periudhën e përcaktuar nga prodhuesit si jetëgjatësi, produ-ktet e qumështit të fermentuar i sigurojnë trupit te njeriut dozat e nevojshme 'infektive' me baktere te mira për të garantuar efektin probiotik. Disa nga produktet e testuara listuan madje qeliza më të vlefshme në periudhat e mëvonëshme të ruajtjes sesa në periudhën fillestare të ruajtjes.
. Në të gjitha rastet, produktet e qumështit të fermentuar që vëzhg-ojmë në këtë tregues i tejkalojnë kërkesat e Codex alimentarius (CODEX STAN 243–2003) .
. Këto studime ndryshuan parimin bazë të kohëzgjatjes dikur të kufizuar të kosit për Bullgarinë - në vend të kohës së gjenerimit të majave (brenda në 3 ditë), sasitë dhe raportet e mikroorganizmave probiotikë të majave që janë vendimtare për efektet e tij të dobi-shme të provuara ose të dyshuara në tru-pin e njeriut u bënë një gjendje kufizuese.
. Të dy laktobacilet dhe streptokoket tregojnë stabilitet në zhvillimin e tyre deri në 18–25–25 ditë, gjë që hap mundësinë e krijimit të produkteve të qu-mështit të qëndrueshëm të fermentuar që plo-tësojnë plotësisht kërkesat për ushqime funksionale probiotike - për të siguruar hyrje të mjaftueshme për qelizat e zbatueshme të mikroorganizmave probiotikë përkatës.
Fig.3 Dinamika e Bifidobacterium lactis ssp. animalis DN 173–010 në kosin me fruta.(1 deri 30 dite)
Efekt.
Një tjetër fenomen shumë interesant është se lloji i bifidobaktereve që përdoret për prodhimin e produkteve acidolaktike nga seria Activia zhvillohet mirë në kulturë të përzier me mikroorganizmat e kosit bullgar deri në 21-30 ditë, që është një arritje e efekteve të tij specifike shëndetësore.
Përfundimi
◘ Eshtë një mit që produktet e qumështit të fermentuar në Rajonin tone te Ballkanit të vertetuara në Bullgari nuk përmbajnë qeliza të qëndrueshme simbiotike të majave!!!.
◘ Në shumicën e produkteve, simbolikat normale janë në rendin e 10 fuqi 8 CfU / g (qeliza të gjalla - aktive në 1 g produkt).
Bakteret e acidit laktik dhe probiotiket mbijetojnë në ushqime autentike të fermentuara për një kohë të gjatë, të paktën 3-4 javë pas fermentimit.(kështu thone studjuesit)
◘ Gjatë jetëgjatësisë, produktet e fermentuara janë një burim i bes-ueshëm i dozave të mëdha të mikroorganizmave të dobishëm për tu promovuar si ushqime probiotike.
. Cilësia e llojit Bifidobacteria të përdorur në prodhimin e serialit "Activia" është një pronë e favorshme dhe e pazbuluar, aftësia e tij për tu zhvilluar në kombinim me bakteret e acidit laktik të kosit bullgar dhe kështu të pa-surohet marrja e sondave bakteriale relativisht ekzotike. formë e arritshme për popullatën. Kjo plotëson dhe "ndërton" efektin probiotik të produktit në tërësi me efektet e dobishme fiziologjike të bifidobaktereve.
Siç del nga ky studim, vertetohet edhe nje here thenia e profesoreve tane te nderuar se nuk ka zhvillim të industrisë se qumeshtit pa MIKROBIOLOGJI, kete na e kane thene qe ne vitin e dyte te studimeve ne Universitet.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 19 May 2022, 16:43

INDUSTRIA E QUMESHTIT

EFEKTI ANTITUMORAL I PROBIOTIKEVE
(Studime shkencore klinike – eksperimentale)

1.png
1.png (279.94 KiB) Viewed 6082 times


Ka më shum se 10 vjet që punojne grupe shkencetaresh lidhur me efektin antitumoral te PROBIOTIKEVE, në mezin e shekullit te kaluar
. Studjuesi I. BOGDANOV ne Bullgari vertetoi ne menyre eksperimentale se Lactobacillus subsp. Bulgaricus nderpret rritjen dhe perhapjen e qelizave tumorale te Sarkoma 180 te cilat i kishte impla-ntuar ne organizmin e mijve,
. KITADZAVA ne JAPONI konfirmon efektin antitumoral te qumeshtit te fermentuar ne saje te permbajtjes se baktereve acido-laktike dhe polizaharidet.
. Disa studime paraprake te kryera per PROBIOTIKUN A. HOSONO ne JAPONI vertetojne gjithashtu efektin anti-tumoral te baktereve acido-laktike.
. Sudimet e bera ne vendin ku prodhohet ky PROBIOTIK Laktera Nature ® rezulton se ushtron veprim shtypes mbi qelizen e keqe HT-29 qe shkakton kancerin agresiv ne zorren e trashe, Laktera Nature ® eshte PROBIOTIK qe permban shtamet origjinale te Lactobacillus bulgaricus DWT1 dhe Streptcocus thermophilus DWT4 te izoluar ne burimet e ujit ne Bullgari, dhe 21 amino-acide natyrale te qumeshtit, qellimi i ketij studimi ishte te percaktohet aktiviteti anti-kancer i perbersave te ndryshem te ketij PROBIOTIKU dhe te krijo-het një terapi ushqimore kunder kesaje semundje.
VO!
Japonezet, Çdo dite e me shum në menyre masive po e blejne KMB (Kosin bullgar) e sidomos per te luftuar gripin ne rast epi-demie, neper dyqanet reklamohet ne vitrina ky produkt qe permban Laktobakteren R-1 dhe kjo ka spjegimin e vet sepse ne vitin 2010 eshte bere eksperimenti ne nje qytet te Japonise ARITA, me nxenesit qe kane konsumuar rregullisht per 2 muaj Kosin bullgar me R-1 dhe ka rezultuar se kishte nje numur shum me te vogel qe u semuren nga gripi ne krahasim me nxenesit qe nuk e kishin konsumuar, konkretisht 0.64% me 10.48%
KISELO MLJAKO (KOSI BULLGAR )
K.M. e ben ambjentin ne zorret te papershtateshem per zhvillimin e patogjeneve. K.M. stimulon sistemin imunitar jo vetem ne intestinal por ne te gjithe organizmin e njeriut, rrite sasine e citokineve dhe limfocideve dhe qelizat vrasese natyrale, duke bllokuar shumezimin e viruseve. Mbasi ka qendruar K.M. 5 – 6 ore ne zorret e holla, kalon ne zorren e trashe. Aty eshte si nji reaktor biologjik i mikroorganizmave permban rreth 500 lloje mik-roorganizma. Gjate fermentimit acido – laktik ne K.M. sin-tetizohen lende me veprim antitumoral. Ne France jane bere studime se njerezit qe konsu-mojne K.M. kane te ulet rrezikun e kancerit ne zorrene trashe.
K.M. eshte burim i pazevendesueshem per marrjen e kalciumit nga organizmi i ynë, ploteson 75 % te nevojave ditore për popujt e Europes Prend-imore, dhe Ameriken e Veriut. Perfshirja çdo dite e K.M. ne ushqimin e perditeshem ule rrezikun e osteoporozes sidomos tek personat me intolerance = qe nuk zberthejne Laktozen . K.M. qe permban sasi te madhe baktere te gjalla Laktobacterium Bulgaricum dhe Str. Thermofilus dhe per shkak se rreth 30 % e Laktozes eshte zberthyer gjate fermentimit, lehtesohet tretja e saj. Duhet te jete e qarte se sipas eksperimenteve te bera K.M. eshte larg per sa i takon efikasitetit per zberthimin e Laktozes kur krahasohet me qumeshtin e aciduar me L. acidofilus dhe Bifidobakter. K.M kuron disa lloje diare mik-roflora e tij sintetizon disa lende ant-ibiotike dhe pH te ulet duke luftuar keshtu diarene. Per kete Organ-izata e Shendetit Boterore rekomandon te zev-endesohet qumeshti i fresket me Kiselo Mljako. K.M asimilohet lehte nga organizmi i yne dhe permban koncentrim te larte te aminoacideve te lira. Te gjitha keto cilesi te mira K.M. i ka kur prodhohet sipas Standartit aktual, ne kushte te mira dhe nen kontrollin teknologjik dhe mikrobiologjik..
Lexoje me kujdes etiketen në pako, keshillon Dr. Andreeva.
Ne qofte se ka produkt ushqimore me te cilin bullgaret krenohen, ai eshte Kiselo Mljako qe do te thote KOSI i vertete Bullgar dhe jo Jogurti, Ky produkt ushqimore eshte unikal dhe eshte tradicional per kete popull, cilesite e tij nuk mund te imitohen jashte kufijve te Bullgarise dhe kjo eshte spjeguar shkencerisht me rolin e pazevendesueshem te kulturave bakteriale specifike te Lactobacterium bulgaricum (LB), ku rol te rendesishem luan edhe klima e vendit, jashte Bullgarise ky bakter TRANSFORMOHET!!
Kohet e fundit edhe ne kete vend tregetohet jo rralle K.M. me nji shije shume larg asaj qe njohin bullgaret ne femijerine e tyre me nji shije tjeter dhe qe reziston teper ne frigorifer kjo i habite te gjithe?! E si ku-do fillojne akuzat e panumurta si; Ne qumesht eshte hedhur niseshte, konservante etj. Por kjo nuk eshte taman keshtu.
Kiselo Mljako eshte më i qendrueshem per aresye te tjera: Se pari kane ndryshuar kushtet higjeno – sanitare gjate prodhimit dhe jo sepse permban konservante ( kuptohet kur analiza e verteton ). Sot mjelja behet ku-do me makine kjo e mbron qumeshtin nga ndotjet sidomos me maja te cilat e thartojne dhe ajo qe ka me shu-me rendesi afati i perdorimit zgjatet sepse varet nga lloji i kulturave bakteriale qe perd-oren per mpiksjen e qumeshtit.
Kur perbehet nga Laktobakterium Bulgaricum dhe Streptokokus Thermofilus, e para e thene thjeshte qe te kuptohet nga konsumatoret e zberthen she-qerin e qumeshtit dhe formohet sasi e madhe acidi laktik i cili me tej e tharton, e dyta Str. Thermofilus eshte endra e prodhuesit – shpetimtarja kesaj i dedikohet shija e embel dhe qe-ndrueshmeria e K.M.
Mendoj: Edhe ne ne vendin tone duhet te jemi te kujdeseshem ne akuzat sepse e orjentojme gabim prodhuesin dhe konsumatoret, vetem me analiza behet akuza, me sa duket dhen hapur më shum se një laboratore ku sejcili kundrejt një pagese te aresyeshme mund te të analizoje produktin që ka blerë të beje "çekatin" dhe të mos ankohet pa baza!!!!!

2.png
2.png (537.4 KiB) Viewed 6082 times

Miti i hedhjes se NISESHTES !!!. Shija e bute dhe mjafte e embel i dedikohet zgjedhjes se kulturave bakteriale, sa me pak Laktobakterium bulgaricum te permbaje aq më shije te embel ka. Nuk ka asnje kuptim te hidhet niseshte ne K.M. ?!!! POR ajo qe lejohet eshte hedhja e qumeshtit pluhur, sidomos gjate veres, kur lopet kullosin bar te njome qe ka lageshtine dhe japin qumesht pak me te holle. Sidoqofte lejohet t`i shtohet qumesht pluhur sipas standartit deri 20% dhe kjo patjeter duhet te she-nohet ne etikete, eshte konsumatori ai qe ben zgjedhjen.
Si mund t`a njohim K.M. e vertete? Se pari duhet te bleni K.M. ku ne pako shkruan:
"prodhuar sipas БДС (Български държа-вен стандарт) 12.2010 . Ky eshte standarti aktual dhe qe i pergjigjet ketyre kerkesave: Qumesht lope, dele, buallice, pa konservante, pa niseshte, xhelatine, pektine dhe shtesa te tjera. Dhe ajo qe eshte teper e rendesishme. Permban Laktobakterium bulgaricum te izoluara ne Bullgari dhe qe nuk jane nenshtruar modifikimit gjenetik. K.Mljako original ndan pak ujin, kur futet luga, dhe mbas disa oreve formohet grope.
Liçencen per prodhimin e K.M. original e ka "Ел Би Булгарикум", Firma e vetme shteterore ne Industrine e Qumeshtit. Sigurisht ne shtepi mund t`a pergatitni 100% origjinal ne qofte se perdorni qumesht lope dhe kulturat e pasterta bakteriale origjinale.

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 05 Jan 2023, 10:31

I N D U S T R I E E Q U M E S H T I T

JOGURTI – KOSI

PS!
Un nuk heq dore nga bindja e ime se KOSI tradicional qe pergatitet ne Rajonin tone te Ballkanit (Bullgari - Shqiperi – Greqi etj) eshte me veti edhe me te mira krahasuar me jogurtin në vendet e tjera per te vetmen aresye se keto baktere qe jane protagonistet për menyren se si e zhvillojne fermentimin acido laktik dhe lendet qe prodhohen gjate ketij zberthimi e bejne te jete ne krye te piramides se PROBIOTIKEVE.
Keto baktere te izoluara ne keto vende madje, ne zona te caktuara kane veti te çuditeshme, kjo eshte aresyeja qe shume shtete me industri qumeshti te zhvilluar duke filluar që nga Japonia dhe Kina deri ne SHBA – Kanada etj. etj. po perdorin kulturat bakteriale te prodhuara ne Rajonin e Ballkanit, pergjigjen e sakte dhe argumentimin shkencore jo pak here e kane dhene laboratoret dhe institutet studimore te ketyre vendeve.

Çfarë është fermentimi i acidit laktik?
Fermentimi i acidit laktik në kete rast është procesi, ku qumështi shndërrohet në kos, kjo si rezultat i veprimtarisë i së dy baktereve të veçanta: Streptococcus thermophilus dhe Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, të cilat bashkëjetojnë.
Fermentimi i acidit laktik përdoret gjithashtu në prodhimin e lakër turshi, birrë të thartë ose shumë perime të fermentuara.
Gjatë fermentimit, sheqeri i qumështit (laktoza) fillimisht shndërr-ohet në glukozë dhe galaktozë, dhe më tej këto sheqerna të thje-shta konvertohen në acid laktik.
Formimi i acidit laktik rrit aciditetin (pH 4.5), i cili ndihmon për të koaguluar proteinat (kazeinat) duke fituar një masë viskoze aq sa duam ne por gjithmone duke ruajtur cilësite specifike të kosit.
Gjatë fermentimit acido - laktik gjithashtu prodhohen edhe lende të tjera - komponimet (dioksid karboni, peptidet, aminoacidet ...) që i japin kosit aromën, shijen e veçante qe dallon. Eshte mire t`i njohim cilesite dhe vetite kuruese te kosit të cilat i dedikohen perberjes se ketij produkti por ajo që ka më shum rendesi duhet të jemi të bindur si teknologet por edhe konsumatorete vlera e tij qendron ne perberjen bakteriale që do te thote keto bak-tere te mira duhet te jene te gjalla dhe aktive në ate sasi sa thote shkenca dhe jo shija e jone, kjo perkthehet keshtu:
Sipas standarteve nderkombetare eshte percaktuar numri i tyre dhe ska pse te jete më shume dhe as më pak, kjo gjithmone duhet te verifikohet me analiza laboratorike, nga ana tjeter si prodhuesi, tregetuesi dhe konsumatori duhet te respektojne kushtet e trajtimit mbas prodhimit me qellimin që as te mos shtohen por edhe te mos vriten sepse ska më vlere.
Jogurti - Kosi, dhe në veçanti, kosi i pasur me proteina është një shembull i një produkti ushqyes që, kur konsumohet edhe ne re-staurant ka prova të reja për uljen e rreziqeve të diabetit të tipit 2.
Hulumtuesit zbuluan se konsumimi në pergjithesi i qumështit nuk kishte lidhje me rrezikun e zhvillimit të diabetit të Tipit 2, por që konsumimi i kosit ishte i lidhur me një rrezik më të ulët. Disa vakte me nga 30gr jogurt- kos në ditë u shoqërua me një rrezik 18% më të ulët të diabetit të tipit 2.
Një studim tjetër tregoi se konsumi më i moderuar i produkteve të qumështit të fermentuara me yndyrë të ulët, të cilat përfshijnë të gjitha varietetet e jo-gurtit dhe disa djathra me yndyrë të ulët, gjithashtu reduktonin rrezikun rela-tiv të diabetit deri në masen 24% në përgjithësi.
Shëndeti kardiovaskular
Ndryshimi i dietës është një nga mënyrat më të rëndësishme të pa-randalimit të sëmundjes kardiovaskulare (CVD), e cila mbetet shkaku kryesor i vde-kjes dhe paaftësisë në të gjithë botën. Produktet e qumështit dhe vete qumështi janë të rekomanduara në shumicën e udhëzimeve dietike. Megjithë se permbajne yndyrë, nga ana tjeter qumështi dhe produktet e tij janë të pasura me proteina, minerale dhe vitamina. Kalciumi, kaliumi dhe magnezi janë lidhur me një rre-zik të reduktuar të goditjes ne zemer. Për më tepër, të pasuruar me minerale shoqërohen me ulje të nivelit të kolesterolit (Keq)LDL.
Së fundi, konsumimi i produkteve të qumështit të fermentuar mund të zvogëlojë rrezikun e CVD.

Materjali:
NGA DANONE TETOR 2018
Yogurt in Nutrition <contact@yogurtinnutrition.com>
To:FatlumDibra@Yahoo.com
Oct 4 at 12:00 PM

"Konsumi i jogurt është i lidhur me uljen e peshës trupore" është një nga 10 konkluzionet e bazuara në dëshmi të bëra nga bordi i YINI për efektet shëndetësore të kosit.
"Përsa i përket obezitetit, produktet e qumështit në përgjithësi, dhe kosi në veçanti, kanë ose një lidhje neutrale ose pozitive me peshen trupore. Profesor Luis Moreno
Referencat:
Chen M, Pan A, Malik VS, et al. Efektet e futjes së qumështit në peshën dhe yndyrën e trupit: një meta-analizë e testeve të kontroll-uara randomisht. Am J Clin Nutr 2012; 96: 735-47.
Jacques PF, Wang H. Kos dhe menaxhimi i peshës. Am J Clin Nutr 2014; 99 (5 Suppl): 1229S-34S.
Zemel MB, Richards J, Mathis S, et al. Shtimi i qumështit të humbjes totale dhe qendrore të yndyrës në lëndë të trasha. Int J Obes (Lond) 2005: 29: 391-7.
Krahasuar me njerëz që nuk konsumojnë kosin, ata që e konsumojnë: në përgjithësi janë më të shëndetëshëm, më të mprehtë, dhe me status më të lartë socio-ekonomik ata kanë më pak gjasa të pij-në duhan, kanë tendencë të pijnë më pak alkool dhe kanë më shu-më gjasa të jenë fizikisht aktive në kohën e tyre të lirë se sa jo-kon-sumatorët, janë më të vetëdijshëm për lidhjet midis ushqimit dhe shëndetit, dhe kanë më shumë gjasa të lexojnë etiketat e produkt-eve ushqimore dhe më pak të prirë të shkojnë në restorantet e ushqimit të shpejtë.

A mundet një kos në ditë të mbajë diabetin larg - dhe të mbrojë zemrën dhe enët e gjakut?
Një dietë të ekuilibruar, stërvitje fizike dhe mbajtje të një peshe te shendeteshme janë rekomanduar gjerësisht për të ndihmuar në parandalimin e dia-betit të tipit 2 dhe për të mbajtur enët e gjakut dhe zemrën në gjendje të lartë. Pra, është më se e mundshme që duke ngrënë me kujdes fruta dhe perime, gjithashtu duhet te perf-shihet në listën tuaj vetëm një gote kos në ditë mund të bëjë të gjitha ndryshimet.
Shkencëtarët kanë identifikuar disa faktorë rreziku që ndihmojnë në përcaktimin se pse disa njerëz janë të prekshëm ndaj diabetit të ti-pit 2, -sëm-undjeve të zemrës dhe goditjes kur të tjerët jetojne krejt normal. Yndyra e tepërt, kolesteroli i "mirë" HDL i ulet, trigliceridet e larta, presioni i lartë i gjakut dhe rezistenca ndaj insulinës së ba-shku formojnë sindromën metabolike - gjë që parashikon lajme të këqija për zemrën dhe sistemin tonë të qarkullimit.

Mirësitë e qumështit - shqyrtimi i provave
Është e njohur se dieta është e rëndësishme në luftimin e këtyre komponentëve të faktorit të rrezikut të sindromës metabolike. Përderisa përfitimet e ngrënies së më shumë frutave dhe perimeve, zvogëlimi i mishit të kuq dhe yndyra e ngopur, dhe shmangia e sheqerit janë të vendosura mirë, efektet e produkteve të qumështit në këta faktorë rreziku deri më tani kanë qenë më pak të qarta.
Studjuesit duke shqyrtuar marrëdhëniet midis futjes së produkteve të qumështit dhe zhvillimit të faktorëve të rrezikut në njerëz të shëndetshëm, vetëm një vakt çdo ditë redukton faktorët e rrezikut, u shoqërua me një reduktim prej 9% në komponentët e faktorit të rrezikut të sindromës metabolike. Ulja e faktorëve të rrezikut u pa me lloje specifike të konsumit të produkteve të qumështit.
Më konkretisht, një rritje në ditë për sasinë e kosit të konsumuar u shoqërua me një rrezik 16% më të ulët të rritjes së nivelit të sheq-erit në gjak.
Si mund t'i shpjegojmë efektet e dobishme të produkteve të qumështit?
Lidhjen midis konsumit të jogurtit – kosit dhe rrezikut të reduktuar të hiperglicemisë duket se është pjesërisht për shkak të vitaminës K2 e cila sintetizohet nga bakteret e mira që janë në kos të gjallë dhe që eshte e lidhur me një rrezik të reduktuar të diabetit të tipit 2.
Ky studim përfshinte vetëm të dhëna nga studimet vëzhguese në të cilat nuk kishte asnjë përpjekje për të ndryshuar dietën e njerëzve në asnjë mënyrë. Për të forcuar provat, autorët rekomandojnë që një analizë e ngjashme duhet të kryhet në të dhënat nga studimet në të cilat njerëzit te jenë ndarë qellimisht për të ngrënë lloje dhe sasi të ndryshme të produkteve të qumështit.

NGA DANONE
T ype 2 diabetes : can yogurt consumption have a role to play ?
Yahoo/Inbox
• Yogurt in Nutrition <contact@yogurtinnutrition.com>
To:FatlumDibra@Yahoo.com
Dec 6 at 2:29 PM

JOGURTI – KOSI
Kënaqësia drejton zgjedhjet e ushqimit!!!!!!
Për fëmijët, ngrënia është pjesë e një kurbë mësimi gjatë së cilës ata duhet të mësojnë se çfarë, kur, si dhe sa eshtë e nevojshme për të ngrënë. Brenda këtij procesi, kënaqësia luan një rol në drejtimin e zgjedhjeve të ushqimit. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë tek fëmijët, pasi përcak-tuesit e tjerë të zgjedhjeve ushqimore (p.sh. informacioni ushqimor, çmimi) luajnë një rol më pak të spikatur për shkak të aftësive të tyre ende të papjekura njohëse.
Sidoqoftë, në një kontekst në të cilin dieta perëndimore është e përhapur dhe shpesh ushqimet janë tepër të bollshme në kalori gjë që ndikon edhe ne shijet, por kënaqësia mund të shihet gjithashtu si një kërcënim, duke ndikuar negativisht në zgjedhjet e ushqimit dhe në sasitë e konsumuara.
"Kënaqësia mund të jetë një mjet i vlefshëm në promovimin e ush-qimit të shëndetshëm sepse drejton zgjedhje ushqimore."
Për të identifikuar rrethanat në të cilat kënaqësia mund të stimulojë se sa të pengojë ushqimin e shëndetshëm, studiuesit janë përpjekur të spjegojnë mekanizmat që janë në themel të kënaqësisë dhe se si saktësisht i drejton ato në zgjedhjet e ushqimit.
Karakteristikat shqisore të ushqimit janë tregues që na lejojnë të njohim në-se një ushqim është i sigurt dhe i përshtatshëm për të ngrënë. Përmes shqisave tona, ne jemi në gjendje të identifikojmë dhe mbajmë mend ushqimet, duke zbuluar jo vetëm aromat e tyre, por edhe dendësinë e tyre të energjisë.
. Tërheqja ndaj llojeve të tjera të ushqimeve do të formësohet nga përvoja. Kështu, përvojat e ngrënies që prindërit ose kujdestarët ofrojnë për fëmijët do të jenë thelbësore për të formuar zakonet e tyre të ngrënies në të ardhmen, ajo që quhet edukim i shijes.
Shumë studime tregojnë se të mësuarit të pëlqeni ushqime të reja mbështetet në ekspozimin e përsëritur. Sidoqoftë, shtrirja e këtij efekti do të varet nga lloji i ushqimeve të propozuara dhe / ose nga fëmija individual.
"Të pëlqesh një ushqim" nuk varet vetëm nga shija. Një studim ka treguar se cilësia e kosit mund të ndikojë në pranimin e tij tek fëmijët.
Kënaqësia e ngrënies është e lidhur ngushtë me kontekstin shoq-ëror të vaktit. Ushqimi së bashku me prindërit, anëtarët e familjes ose bashkëmoshatarët, inkurajon bashkëveprimet sociale që janë thelbësore për zhvillimin e shprehive të ngrënies tek të vegjelit.
Në vaktet familjare, fëmijët e vegjël mësojnë se cilat ushqime pre-ferohen në mënyrë kulturore duke shikuar dhe imituar njerëzit e tjerë. Ushqimi social ndikon jo vetëm në zgjedhjet që bejne fëmijët, por edhe në pranimin e ushqimeve të reja. Ky modelim shoqëror është një proces që fillon herët, në vitin e parë të jetës dhe vazhdon gjatë gjithë fëmijërisë.
Studimet kanë treguar gjithashtu se të flasësh për atë që hahet mund të jetë me ndikim dhe mund të veprojë në kënaqësinë e fëmijëve nga vaktet. Mund të jetë një mënyrë e vlefshme për të mbështetur ushqimin e shëndetshëm.
"Nuk është e mjaftueshme që një ushqim të jetë i mirë për të ngrënë, gjithashtu duhet të jetë mirë të mendosh" vëzhgimet tregojnë se mendimet dhe idetë gjithashtu ndikojnë në zgjedhjet tona ushqimore. Ushqimi shoqërohet me një grup mendimesh, imazhesh dhe idesh.
Cilësitë konjitive të një ushqimi mund të përshkruhen si:
Cilësitë e kërkimit (para blerjes)
Përvojat e cilësive (të konstatuara pas blerjes)
Cilësitë e besimit (cilësi të lidhura në mënyrë indirekte me produktin si markë, marketing…)
Strategjitë e marketingut siç janë marka, paketimi dhe reklamimi zakonisht efekt për një produkt ushqimor dhe krijojnë pritshmëri pozitive për të. Prandaj strategjitë e marketingut mund të veprojnë si një levë për të ndikuar.
Roli i kosit në në njerzit me intolerance ndaj laktozës, studimet kryesore që demonstrojnë konsumin pozitiv të kosit me kultura bakteriale të gjalla dhe active, kosi është një opsion interesant pasi laktoza që përmban është zberthyer pjesërisht nga dy kulturat akt-ive bakteriale L. delbrueckii subsp. Bulgaricus dhe S. thermophilus.
Autoriteti Evropian i Sigurisë së Ushqimit (EFSA) ka aprovuar prêtendimin se kosi përmirëson tretjen e laktozës. Individët që shmangin produktet e qumështit për shkak të kequshqyerjes së laktozës, mund të kenë mungesë të ushqyesve të rëndësishëm në dietat e tyre, veçanërisht kalcium, për ta, jogurti mund të jetë një alternative interesante.
------------------------------------------------------------

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 06 Feb 2024, 17:35

Industria e Qumeshtit dhe Njohuri ne Dobi te Shendetit

VO!

"BAKTERET E ACIDIT LAKTIK - TRASHËGIMIA NATYRORE E NJEREZIMIT.

(Materjal i hartuar nga një nxenes i shkolles profesionale të Ind. së qumeshtit diku ne Europë)

Kudo në bote funksionojne shkolla profesonale per trajtimin dhe perpunimin e qumeshtit, kjo ndihmon në pergatitjen e teknologeve të mesem te cilet kane vendosë t`a ushtrojne kete profesion ku gjethenje po behen ndryshime pozitive; studime të reja dhe po aplikohen teknologji te reja, ku pergatiten produkte të domosdoshme per organizmin tone, mirepo kjo armatë me specialistë te mesem ndikon edhe në sqarimin e konsumatoreve dhe shitesave të paditur, ndihmon disi të mos bejnë gabime ne drejtim te vleresimit të produkteve të qumeshtit, ne menyre të veçante në ato vende ku mbizotron “errë-sira teknologjike”.

Më beri pershtypje por edhe më kujtoi nxenesit tone te shkolles profesionale po kaq të suksesshem që e mbajten gjalle kete sektor.
Studimi i baktereve të dobishme të acidit laktik në produktet ushqimore njerëzore dhe niveli i përdorimit të pasurisë natyrore - bakteret e acidit laktik nga njerëzit modernë.
Këshillon:
1. Studjoni veçoritë strukturore dhe funksionet vitale të baktereve të acidit laktik. (Ne asnjehere nuk patem mundesi të bejme nje studim te tille!!!)

2. Identifikoni efektin e baktereve të acidit laktik në trupin e njeriut.

3. Përcaktoni nëse sasia e kulturave bakteriale "të gjalla" të deklaruara në paketa korrespondon me praninë në vetë produktin.
(Jashtezakonisht e rendesishme dhe që ka filluar te krijoje debate???)

4. Përcaktoni nivelin e përdorimit të pasurisë natyrore nga njeriu modern.

Kur u njoha hollësisht me studimin, them të drejten e pata “zili” sepse nji jetë të terë nuk arritem të realizojme një studim të tille.

VO!
Në pergjithesi studimet shkencore per qumeshtin dhe produktet e tij perqendrohen në dobite per shendetin e njeriut dhe jetëgjatesine, keta vert-etetohen edhe me faktet që ka vertetuar jeta njerezore mijera vjet.
Kur njëqindvjeçari azerbajxhanas Medjid Agayev, i cili ka kaluar kufirin e njëqind e dyzet vjet, u pyet se çfarë ha, ai përmendi qumësht, djathin feta, kos dhe perime.......
Një fshatare në rajonin tonë, njëqind e dhjetë vjeçare, Irbisu Hrvaçiq, nuk kishte qenë kurrë e sëmurë dhe as nuk kishte shkuar te mjeku gjatë gjithë jetës së saj. “Gjithmonë kam preferuar produktet e qumështit”, tha njëqindvjeçarja dhe raste të tilla ka plot.

1.png
1.png (928.77 KiB) Viewed 1193 times

Kjo nuk tingllon mirë për “opozitarët e qumeshtit”por keto jane fakte.

Avantazhi i produkteve të qumështit të fermentuar.
Këto janë "produkte të gjalla". Ata përmbajnë acid laktik dhe bifidobaktere te cilat janë jashtëzakonisht të dobishme për organizmin. Produktet e qu-mështit të fermentuar janë "ushqim që ndihmojne rritjen". Ata janë një burim i pakrahasueshëm i materialeve thelbësore të ndërtimit për trupin – proteina të plota dhe kalcium, të cilat janë lehtësisht të tretshme dhe kontribuojnë në rritjen e fëmijëve.

I pari, i cili pa mikroflorën e produkteve të qumështit të fermentuar ishte francezi Louis Pasteur

2.png
2.png (234.87 KiB) Viewed 1193 times


Përmbajtja e baktereve në qumësht.

Një qumesht i freskët, i pastër i një lope, përmban rreth 100,000 baktere në një mililiter, nga të cilat bakteret putrifikuese përbëjnë afërsisht 96%, dhe bakteret e acidit laktik përbëjnë 4%. Me kalimin e kohes raporti i mikroflorës ndryshon: 4% baktere putrefaktive dhe 96% baktere acido - laktike. Qumështi i pjekur = (pak i fermentuar) përdoret për përgatitjen e produkteve të acidit laktik

Rendesia e baktereve.
Bakteret e acidit laktik konvertojnë proteinën kryesore të qumështit, kazeinën, në peptide dhe deri në aminoacide derivate te thjeshta që janë më të lehtë për t'u tretur - asimiluar dhe më pak alergjike. Laktobacilet prodhojnë laktazë, një enzimë që nxit përthithjen e sheqerit të qumështit (laktozë).

V A Z H D O N .......................

User avatar
Fatlum Dibra
Posts: 267
Joined: 29 Oct 2016, 10:10
Vendodhja: Tiranë
Profesioni: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Puna qe ben: Inxhinier - Teknolog në Industrine e Qumështit
Rreth Jush: Mbas mbarimit të gjimnazit në Shkodër, ka vazhduar studimet e larta në Bullgari, në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore, dega Inxhinieri-teknologji për industrinë e qumështit në vitet 1958-1961.
Më 1962-1965 Specialist qumështi në Bashkimin Qendror të Kooperativave të Konsumit.
1966-1971. Kryeinxhinjer në ndërmarjen e Përpunimit të Qumështit Tiranë,
1972-1979. Në Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore - Specialist për industrinë e qumështit.
1980-1992. Pedagog në shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit, Tiranë.
Në vitin 1973 është specializuar gjatë një tremujori në Rumani, Çekosllovaki dhe Gjermani, për njohjen e teknologjive të reja të kohës në fushën e industrisë së qumështit.
Gjatë punës në dikaster ka dhëmë kontributin e tij për projektimin teknologjik dhe vënien në punë të fabrikave të qumështit Durrës, Lushnje, Fier, Korçë, Pogradec, Ersekë dhe veçanërisht fabrikës së qumështit Shkodër ku u prodhua për herë të pare ne vendin tone qumështi pluhur dhe i kondensuar me sheqer.
Është autor dhe bashkëautor i disa teksteve mësimore për shkollën e mesme teknologjike Tiranë, Universitetin Bujqësor Kamëz, shkollat e mesme bujqësore dhe shkollën Profesionale të Industrisë së Qumështit Tiranë.
Tani autor i tre teksteve te rinj:
“ NJOHURI TE HOLLESISHEME DHE BASHKEKOHORE PER TRAJTIMIN“
“ PROBIOTIKET – PRODUKTE QUMESHTI TE SHENDETESHEM“
“ PROJEKTIMI DHE ANALIZATORET NE INDUSTRINE E QUMESHTIT”

Re: P R O B I O T I K E T - B A K T E R E TË M I R A

Postby Fatlum Dibra » 11 Feb 2024, 10:24

INDUSTRIA E QUMESHTIT
N ë v a z h d i m:

Rendesia e baktereve.

Bakteret e acidit laktik konvertojnë proteinën kryesore të qumështit, kazeinën, në peptide dhe deri në aminoacide derivate te thje-shta që janë më të lehtë për t'u tretur - asimiluar dhe më pak alergjike. Laktobacilet prodhojnë laktazë, një enzimë që nxit përthithjen e sheqerit të qumështit (laktozë).
Llojet e baktereve të acidit laktik
Gjinia Streptococcus specie Streptococcus Lactis është koke në formë vezake 0,8-1,2 mikron, të cilat formojnë zinxhirë me gjatësi të ndryshme. Kur plaket zinxhiri është i ndarë.
Gjinia Lactobacillus –
Është në formë shufre qeliza: 6-8 μm të gjata, duke formuar zinxhirë të shkurtër, ështe Jo spore-formuese. Më të njohura jane;
Lactobacillus bulgaricum dhe Lactobacillus acidophillum, kurrë nuk duhen harruar keta dy baktere sidomos të Rajonit tone - Ballkani
Kefiri
është qumësht i fermentuar por jo ne menyre spontane por tashma fermentim i drejtuar teknologjikisht. Kokrrizat e kefirit janë ambjent më i per-shtateshem ku shum lloje mikroorganizmash janë në simbiozë komplekse - laktobacile, streptokoke dhe maja. Megjithatë, përveç baktereve të për-mendura në përbërjen e kokrr-izave të kefirit përfshihen gjithashtu bakteret e acidit acetik dhe mikroorganizmat që formojnë aromë të këndeshme, dhe duhet t`a harrojne ata që u eshte ngulitur në mendjen e tyre se kefiri eshte kos!!!!, aresyet mundohuni t`i gjeni ne literaturen teknike dhe jo ne celular, vetem un kam shkruar dhjetra faqe……..
Gjiza
fermentohet me kultura të pastra streptokoket e acidit laktik dhe bakteret që prodhojnë aromë. Gjiza nuk reziston gjatë magazinimit, sepse shpejt bakteret e acidit laktik riprodhohen bakteret, myku.

Djathi
është i produkt i koncentruar i qumeshtit.

JOGURTI
Ështe një emertim ku jo vetem konsumatoret por edhe disa tekn-olog po ngatërrohen dhe nuk po dijn t`i dallojne.
Me këto njohuri që kam, un gjykoj se nuk eshte e drejte teknikisht te quhet kosi = jogurt; PSE?
Së pari kosi eshte, gjithashtu produkt i fermentimit te qumeshtit. Parimi i kthimit në kos eshte i njejte dhe kete pune e kryejne bakteret acido – laktike (Për detaje të hollesishme duhet studjuar Mikrobiologjia e Pergjitheshme gjithashtu me laps ne dore duhet mësuar mikrobiologjia speciale e qumeshti dhe produkteve te tij, keto jane njohuri që merren ne Fakultetiin perkates.
KOSI që perdoret sidomos ne Rajonin tone te Ballkanit (por edhe ne disa vende te tjera), ku mikroflora e tij u zbulua nga Mikrobiologu I. Mechnikov në Institutin e PASTERIT ne Paris, në mostrat që dergoi studenti bullgar GRIGOROV i cili studjonte ne Zvicer.
Gjatë përgatitjes së kosit; starter përbëhet nga kultura të pastra streptokoku termofile dhe Lactobacterium bulgaricum keshtu u emertua sepse u zbulua në ate vend = baktere ne forme thupre, po të lexoni etiketen e shum produkteve acido laktike eshte e pranish-me me kete emer në mbarë boten.
Kjo baktere ka veti te veçanta, edhe pse ka kaluar më shum se një shekull nga zbulimi, laboratoret studimore në botë, vazhdojne të zbulojnë veti te reja te dobishme per shendetin e njeriut, nuk eshte e rastit që mbi 45 vende te botes po perdorin kultura te pasterta bakteriale që i importojne nga ky vend dhe prodhojne ate që quhet KISELO MLJAKO. = Kosi bullgar origjinal.
Askush nuk mund të kundershtoje, se bakteret acido laktike ne mbare Rajonin tone ku perfshihemi edhe ne nuk kane veti të tilla, por per fat te keq mungojne studimet shkencore.
Krem dhe salcë kosi
Krem dhe salcë kosi - produkte të qumështit me permbajtje të lartë yndyre.
Masa e baktereve peshon rreth 2 kilogramë dhe përmban rreth një-qind miliardë qeliza mikrobike. Ky numër është 10 herë më i lartë se numri i qelizave të trupit pritës, domethënë qelizave njerëzore.
Funksionet e mikroflorës së zorrëve
1. Mbrojtja e trupit nga kolonizimi nga bakteret patogjene dhe parandalimi i rritjes së tepërt të baktereve në zorrë.
2. Funksionet metabolike janë të mbështetura në përbërjen ko-nstante te mjedisit të brendshëm të trupit njerëzore dhe aftesia per te neutral-izuar ndikimet negative të mikroorganizmave patogjene, nuk besoj se mund të gjeni miq më të mire!!!. Kete që po shkruaj e verteton edhe mjekesia që më në fund në farmacite kudo ne bote po tregetohen PROBIOTIK te ndryshem qe luftojne mikrobet pato-gjene pa shkaktuar asnje efekt anesor.
3. Mikroflora e zorrëve sintetizon vitaminat (B1, B2, B6, K, acid folik, nikotinik, etj.); nxit aktivizimin e reaksioneve imune, duke krijuar mbrojtje imunologjike.
4. Bakteret e zorrëve marrin pjesë në proceset e tretjes.
Në rast të shkeljeve të përmbajtjes së caktuar të baktereve ose më qarte prishje e ekuilibrit ne favor te bakterev te demeshme, lindin shqetesime = simptomat klinike: dhimbje në stomak, fryrje, diarre. Ndoshta çojnë në zhvillim proceset inflamatore në zorrën e hollë dhe zorren e trashë.

SI REAGOJNË KONSUMATORËT????
Në shum vende te botes konsumatoret i shohin disi me qumeshtin dhe produktet e tij, kjo ka spjegimin e vet; shum thenie – kunder thenie, me ose në shumicen e rasteve pa baza e kane zbeh vleren e tyre sidoqofte sejcili duhet te beje zgjedhjen e tij, kjo po i shtyne, organet perkatese të zhvillojne here mbas here disi anketa.
Për mendimin kjo nuk tregon asgjë perveç shkalles se njohjes ose mosnjohjes te ketyre produkte.

1.png
1.png (20.53 KiB) Viewed 1134 times


Konkluzione:

Produktet e blera në dyqan përmbajnë sasinë e nevojshme të baktereve laktike të fermentuara për trupin e njeriut dhe një sasi të vogël të florës patogjene.
Shumica e nxenësve konsumojnë rregullisht produkte të qumështit
Shumica e konsumatorëve të qumështit preferojnë jogurtin (11 persona) sepse ka shije të mirë.
Njerëzit që konsumojnë rregullisht produkte të qumështit vërejnë resistencën e trupit të tyre ndaj infeksioneve dhe stresit, performancën e lartë dhe disponimin e shkëlqyer.
Bakteret e acidit laktik - trashëgimia jonë natyrore - përdoren gjerë-sisht nga njeriu modern.

Rekomandime:
. Përdorimi i detyrueshëm në shkolla produktet e qumështit.
. Ulja e kostos së produkteve të qumështit për akses konsumi.
. Kontrolli i produkteve shtëpiake, mësoni si bëhen testet e kontrollit dhe mos u ndikoni nga muhabetet e kafeneve.
. Në shum vende te botes ne dalje te supermarketit eshte aparati që kontrollon perberesit e produktit ushqimore.
. Kryerja e një fushate reklamuese për produktet e acido – laktike dhe PROBIOTIKE sepse jemi në nivelin ZERO.
. Në media, rrisni numrin e artikujve në lidhje me përfitimet nga produ-ktet PROBIOTIKE me të dhena teknike.
. Disa vende në lokale (të cilet tek ne janë me bollek) perveç filxhanit me kafe – çaj apo pije alkolike, ofrojne nji Aktivia – Aktimel – Kefir etj. të jeni te bindur se do të jeni më të knaqur sepse vet fjala KEFIR = KEF = KËNAQËSI, dhe keni bere nji pune te mire në dobi te shendetit tuaj.
. Krijo një koleksion të baktereve të acidit laktik për të ruajtur diversi-tetin e tyre për gjeneratat e mëvonshme.

2.png
2.png (708.75 KiB) Viewed 1134 times

Return to “Bioteknologji Ushqimore”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests